Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew NADOLNY"

Pole temperaturowe na powierzchni wysokonapięciowego transformatora elektroenergetycznego

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wykorzystanie techniki termowizyjnej w elektroenergetyce, problemy związane z błędną interpretacją wyników oraz błędy pomiarów kamerą termowizyjną. Przedstawiono wyniki pomiarów promieniowania podczerwonego transformatorów. Abstract. The article presents an infrared method, used in electric power engineering, problems related to incorrect interpretation of measurement results[...]

Układ do pomiaru natężenia pola elektrycznego przy wykorzystaniu elektrooptycznego efektu Kerra

Czytaj za darmo! »

Tradycyjne metody, stosowane do pomiaru natężenia pola elektrycznego na powierzchni wysokonapięciowych układów izolacyjnych, ingerują w pierwotny rozkład pola i uśredniają uzyskiwane wyniki. Z tego względu wzrasta zainteresowanie sposobami pomiaru natężenia pola elektrycznego opartymi na zjawiskach elektrooptycznych. W artykule zaprezentowano koncepcję metody opartej na zjawisku Kerra oraz potrz[...]

Pole elektryczne i magnetyczne na różnych odcinkach wielotorowej linii wysokiego napięcia 400/220/110 kV

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano rozkłady natężenia pola elektrycznego i magnetycznego pod wielotorową linią wysokiego napięcia 400/220/110 kV w okolicach stacji Poznań-Plewiska. Natężenie mierzone było dla częstotliwości pola równej 50 Hz. Pomiary natężenia pola przeprowadzono na terenie płaskim (pole uprawne) pod środkiem przęsła linii oraz na wiadukcie krzyżującym się z linią. Abstract. The paper presents[...]

Analiza skuteczności sterowania rozkładem pola elektrycznego w mufach kablowych SN

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wpływ właściwości elektrycznych jednej z warstw mufy kablowej na rozkład natężenia pola elektrycznego. Analizowanymi właściwościami były przenikalność elektryczna oraz konduktywność elektryczna. Obiektem badań była mufa kabla średniego napięcia 12/20 kV. Abstract. The paper presents the influence of electric properties of cable joint lay on electric field intensity dist[...]

Analiza pola elektrycznego w trakcie wymiany izolatorów na pracującej linii 220 kV w aspekcie zagrożenia człowieka

Czytaj za darmo! »

Wymiana izolatorów w technologii prac pod napięciem jest coraz bardziej popularną metodą przeizolowywania linii wysokiego napięcia. W trakcie takiej operacji odległość między monterem a przewodem fazowym nie przekracza kilku metrów. Na tej podstawie można sądzić, że natężenie pola elektrycznego, generowane przez przewody fazowe, które oddziałuje na montera, może mieć znaczące wartości. W artykule przedstawiono wartości natężenia pola elektrycznego, jakie towarzyszy pracy montera od chwili wejścia na słup do momentu wymiany izolatora. Abstract. The exchange of high voltage insulators, using live maintenance method, starts to be more and more popular. The distance between an electrician and phase conductor does not exceed few meters, during this operation. So, we can suppose, that electric field, which is induced by phase conductor, and which affects the electrician, can have big intensity. The paper presents measured electric field intensity during the exchange of the insulator (Analysis of electric field during insulators exchange on working high voltage 220 kV line in aspect of human hazard). Słowa kluczowe: prace pod napięciem, pomiary natężenia pola elektrycznego. Keywords: live maintenance, electric field intensity measurement. Wprowadzenie Terminem "prace pod napięciem" (ppn) określa się prace, które obejmują bezpośredni kontakt lub zbliżanie się montera do przewodu znajdującego się pod napięciem. Podstawową przyczyną stosowania ppn jest możliwość przeprowadzenia planowych prac renowacyjnych (wymiana izolatorów) bez konieczności wyłączania napięcia na linii [1÷6]. Inną, bardzo ważną, dawniej nie uwzględnianą korzyścią z prowadzenia ppn, jest wzrost bezpieczeństwa pracy. Wzrost ten należy wiązać między innymi z wyeliminowaniem pomyłek dotyczących wyłączenia linii, jak i z ostrożnością, jaka towarzyszy monterom przy wykonywaniu tego typu prac [1÷5, 7÷9]. Wyróżnia się kilka podstawowych metod ppn, takich jak "metoda w kontakcie", [...]

Sposoby redukcji natężenia pola elektrycznego pod napowietrznymi liniami wysokiego napięcia

Czytaj za darmo! »

W artykule zamieszczono wyniki badań dotyczących redukcji pola elektrycznego pod napowietrzną linią wysokiego napięcia 400 kV, spowodowanej obecnością drzew. Zmierzono rozkłady natężenia pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz pod linią na otwartej przestrzeni oraz na terenie zalesionym. Natężenie pola elektrycznego zmierzono na odcinkach prostopadłych do kierunku linii między innymi pod słupem oraz pod środkiem przęsła. Abstract. The article presents results of investigation of electric field reduction under high voltage overhead power transmission lines, which was caused by trees. Electric field (50 Hz) intensity distributions under the line in forest (1) and on agricultural field (2) were measured, and compared. The intensity distributions were measured on perpendicular distances to the line, it means under the line support and under the line span (Methods of electric field intensity reduction under overhead electric power transmission lines of high voltage). Słowa kluczowe: natężenie pola elektrycznego, napowietrzne linie wysokiego napięcia. Keywords: electric field intensity, overhead electric power lines. Wprowadzenie Oddziaływanie pola elektrycznego i magnetycznego budzi w ostatnim czasie dużo kontrowersji wśród szeroko rozumianej opinii publicznej. Istnieje niezliczona liczba artykułów opisujących negatywny wpływ pola na organizmy żywe, a w szczególności na życie i zdrowie ludzi [1÷3]. Jednym z głównych źródeł pola elektrycznego i magnetycznego są napowietrzne linie wysokiego napięcia. Wynika to przede wszystkim ze stosunkowo dużej wartości napięcia linii i przesyłanego prądu [4]. Istnieje stosunkowo duża liczba metod ograniczających natężenie pola elektrycznego i magnetycznego pod liniami napowietrznymi. Stosując je można zredukować natężenie obu pól od kilku do kilkudziesięciu procent. Jest to szczególnie istotne w kontekście planów zagospodarowania przestrzennego terenów znajdujących się w bliskim sąsiedztwie linii wy[...]

Wyznaczanie kierunku i wartości wektora natężenia pola elektrycznego za pomocą metody wykorzystujących elektrooptyczny efekt Kerra

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nowatorską metodę wyznaczania kierunku i wartości wektora natężenia pola elektrycznego na powierzchni wysokonapięciowych układów izolacyjnych. Metoda ta jest oparta na elektrooptycznym efekcie Kerra. Opracowana metoda jest pozbawiona wad metod tradycyjnych. Oznacza to, że nie ingeruje znacząco w rozkład pola elektrycznego, oraz nie uśrednia wartości jego natężenia. Przykładowym obiektem badań był długopniowy kompozytowy izolator liniowy na napięcie 220 kV. Abstract. The paper presents innovative method to estimate the direction and value of electric field stress vector on surface of high voltage insulation systems. The method is based on electro-optic Kerr effect. Elaborated method is free from disadvantages of traditional methods. It means, that the method does not change significantly electric field distribution, and does not average its values. Long-rod composite high voltage 220 kV insulator was object of the investigations. (Estimation of direction and value of electric field stress vector using electro-optic Kerr effect). Słowa kluczowe: pomiar natężenia pola elektrycznego, elektrooptyczny efekt Kerra, izolatory wysokiego napięcia. Keywords: electric field stress measurement, electro-optic Kerr effect, high voltage insulators. Wstęp Energia elektryczna jest w obecnych czasach dobrem o kluczowym znaczeniu. Rosną wymagania dotyczące jakości i nieprzerwanych dostaw energii, przy jednoczesnym zachowaniu możliwie małego wpływu jej wytwarzania i przesyłu na środowisko. Z tych względów szczególnie istotne jest prawidłowe projektowanie, wytwarzanie i eksploatowanie elementów systemu przesyłowego. Najważniejsze elementy systemu przesyłowego składają się, w uproszczeniu, z torów prądowych i wysokonapięciowych układów izolacyjnych. Proces projektowania tych układów wymaga uwzględnienia aspektów ekonomicznych, środowiskowych i technicznych. Do aspektów technicznych zaliczyć można wytrzymałość mechaniczną, cieplną [...]

Dobór cieczy optycznie aktywnej w celu wykorzystania jej w metodzie pomiaru natężenia pola elektrycznego bazującej na elektrooptycznym efekcie Kerra

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje dobór cieczy aktywnej optycznie w celu wykorzystania jej w nowo opracowanej metodzie, bazującej na elektrooptycznym efekcie Kerra, wykorzystywanej do pomiaru natężenia pola elektrycznego na powierzchni wysokonapięciowych układów izolacyjnych. Ciecz taka powinna spełniać dwa zasadnicze zadania. Po pierwsze powinna się charakteryzować dużą stałą Kerra oraz małą przenikalnością elektryczną. Cieczą, która spełniała oba warunki, był roztwór 5CB z CCl4. Abstract. The paper describes the choice of optical active liquid in order to use in elaborated method, based on electro-optic Kerr Effect, used for measurement of electric field intensity on high voltage insulation systems surface. The liquid should perform two conditions. First, the liquid should have big Kerr constant and second, small electrical permittivity. Solution of 5CB and CCl4 has performed mentioned demands. (Choice of optical active liquid in order to use in electric field measurement method based on electro-optic Kerr effect). Słowa kluczowe: natężenie pola elektrycznego, efekt Kerra. Keywords: electric field intensity, Kerr effect. Wstęp Energia elektryczna jest w obecnych czasach dobrem o kluczowym znaczeniu. Rosną wymagania dotyczące jakości i nieprzerwanych dostaw energii, przy jednoczesnym zachowaniu możliwie małego wpływu jej wytwarzania i przesyłu na środowisko. Z tych względów szczególnie istotne jest prawidłowe projektowanie i eksploatowanie elementów systemu elektroenergetycznego. Jednymi z ważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego są w uproszczeniu tory prądowe i wysokonapięciowe układy izolacyjne. Proces projektowania tych układów wymaga uwzględnienia aspektów ekonomicznych, środowiskowych i technicznych. Do aspektów technicznych zaliczyć można wytrzymałość mechaniczną, cieplną i elektryczną układu izolacyjnego [1]. Zapewnienie wytrzymałości elektrycznej można sprowadzić do zapewnienia odpowiednio małych wartości natężenia pola elektr[...]

 Strona 1  Następna strona »