Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Wiesław Organek"

Kinetic studies on the esterification of caprylic acid with 2-ethylhexanol Badania kinetyczne estryfikacji kwasu kaprylowego alkoholem 2-etyloheksylowym DOI:10.12916/przemchem.2014.1016


  Caprylic acid was esterified with BuCHEtCH2OH in the presence of H2SO4, MeSO3H and H3PW12O40 as catalysts at 393-433 K to det. the reaction kinetics. First order kinetics for catalytic reactions and second order kinetics for a noncatalytic one were found. Przeprowadzono syntezę kaprylanów 2-etyloheksylowych w doświadczalnym izotermicznym reaktorze półprzepływowym. Jako katalizatory zastosowano kwas siarkowy, kwas metanosulfonowy oraz kwas dodekawolframofosforowy, a także wykonano syntezę bez użycia katalizatora. Stwierdzono, że szybkość katalizowanej estryfikacji kwasu kaprylowego alkoholem 2-etyloheksylowym odpowiada kinetyce pierwszorzędowej ze względu na kwas. Szybkość estryfikacji bezkatalitycznej odpowiada kinetyce drugorzędowej. Kwas kaprylowy (kwas oktanowy) CH3(CH2)6COOH należy do nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha węglowego. Występuje naturalnie w przyrodzie. Jest obecny w maśle, oleju palmowym z nasion, oleju kokosowym oraz w mleku większości ssaków. Jest to oleista ciecz, dobrze rozpuszczalna w alkoholu, chlorofomie, eterze i innych rozpuszczalnikach organicznych, natomiast bardzo słabo rozpuszczalna w wodzie. Podobnie jak pozostałe kwasy tej grupy, ma właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne i dezynfekcyjne. Kwas kaprylowy ma także różnorodne zastosowania w medycynie, jest łatwo przyswajalny i szybko dostarcza energii. Jest suplementem diety w medycynie naturalnej. Estry kwasu kaprylowego i różnych alkoholi mają szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, perfumeryjnym i farbiarskim. W przemyśle tworzyw sztucznych kaprylany izooktylowe znajdują coraz szersze zastosowanie jako zmiękczacze bezftalanowe. Efektywne prowadzenie procesu wymaga użycia katalizatora. Obecnie preferuje się stosowanie katalizatorów heterogenicznych [...]

Kinetic studies on the synthesis of n- and iso-octyl octanoates over ion exchange resin catalysts Badania kinetyczne syntezy oktanianów (kaprylanów) n-oktylowych i izooktylowych w obecności żywic jonowymiennych jako katalizatorów DOI:10.15199/62.2015.8.26


  Octanoic acid was esterified with octyl alcs. in presence of com. acidic ion-exchange resins as catalysts at 393-433 K and mole alc. to acid ratio 2.5-10. The reaction showed the 1st order kinetics in respect to acid. Przeprowadzono syntezę kaprylanów n- i izooktylowych w celu określenia wpływu stężeń reagentów i temperatury w izotermicznym laboratoryjnym reaktorze półciągłym. Pomiary wykonano w zakresie zmian wartości początkowego stosunku substratów, alkoholu n-oktylowego lub 2-etylo-1-heksylowego, do kwasu kaprylowego, b, 2,5/1, 3/1, 5/1 i 10/1. Temperaturę reakcji zmieniano w zakresie 393-433 K. Proces prowadzono w obecności kwasowych katalizatorów heterogenicznych, dwóch typów żywic jonowymiennych: dowex 50WX8 i dowex G-26 (H). Oktaniany (kaprylany) mają zastosowanie w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym1). Są coraz szerzej używane w przemyśle chemicznym i w przemyśle tworzyw sztucznych, głównie jako plastyfikatory bezftalanowe. Kwas oktanowy (kaprylowy) jest używany w przemyśle spożywczym jako środek smakowo-zapachowy dodawany do serów, lodów, niektórych cukierków, przekąsek mięsnych i wyrobów piekarskich, w ilości nie przekraczającej 0,04% mas. Ma też różnorodne zastosowania w medycynie i w medycynie naturalnej, zarówno do leczenia ludzi, jak i zwierząt2). Według badań amerykańskich jest wiele szczepów bakterii wrażliwych na kwas kaprylowy. Są to np. Streptococcus, Staphylococcus, Shigella, Escherichia coli i Vibrio parahaemolyticus. Preparaty kaprylowe w różnych lekach i suplementach diety zawierają kwas kaprylowy oraz mono- i dikaprylany, a niektóre składają się z mieszaniny kwasu heksanowego (kapronowego), kwasu oktanowego (kaprylowego) i kwasu dekanowego (kaprynowego). Podjęto badania kinetyczne syntezy kaprylanów oktylowych z użyciem katalizatorów heterogenicznych. Nie znaleziono w literaturze opisów takich badań. Opisano jedynie reakcję prowadzoną w obecności katalizatorów homogenicznych3, 4). Zastosowanie[...]

Kinetic studies on the esterification of maleic anhydride with nand sec-butanols on selected catalysts Badania kinetyczne procesu estryfikacji bezwodnika maleinowego n- i sec-butanolem w obecności wybranych katalizatorów DOI:10.15199/62.2016.7.21


  Bu and EtCHMe maleates were synthesized by esterification of maleic acid with resp. alcs. in presence of H2SO4, H3[P(W3O10)4]·6H2O or Nafion resin at 383-413 K to det. the reaction kinetics. The reactions had 2nd order kinetics in respect to acid and alc. Przeprowadzono syntezę maleinianu n- i sec- -butylowego w doświadczalnym izotermicznym reaktorze półprzepływowym. Jako katalizator zastosowano kwas siarkowy, kwas wolframofosforowy oraz Nafion SAC-13. Stwierdzono, że szybkość wszystkich katalitycznych reakcji estryfikacji bezwodnika maleinowego butanolami odpowiada kinetyce reakcji drugorzędowej.W pierwszym szybkim i praktycznie nieodwracalnym etapie powstaje monoester maleinian monobutylu, który w drugim etapie reaguje z alkoholem, dając maleinian dibutylu. Drugi etap jest odwracalny i powolny, dlatego proces wymaga, z reguły, obecności katalizatorów kwasowych. Maleinian dibutylu znajduje zastosowanie głównie jako plastyfikator tworzyw sztucznych1-3). Ponadto estry maleinowe alkoholi C1-C4 wykorzystywane są również do wytwarzania utwardzaczy powłok polimocznikowych4) oraz detergentów, takich jak np. sulfobursztyniany5). Mogą one być także produktem przejściowym do wytwarzania 1,4-butanodiolu, istotnego półproduktu w przemyśle tworzyw sztucznych, z którego otrzymywane są poliestry, poliwęglany oraz poliuretany i rozpuszczalniki, takie jak tetrahydrofuran lub γ-butyrolakton6). W preparatyce organicznej wykorzystywane są jako dienofile w reakcjach addycji i cykloaddycji7). Jako dienofile mogą być składnikami leków stosowanych w leczeniu jaskry8). Reakcja otrzymywania maleinianu dibutylu jest dobrze opanowana pod względem technologicznym9-11), natomiast słabo poznana jest kinetyka tego procesu. W literaturze znaleziono jedną pracę, pochodzącą z 1977 r., opisującą kinetykę reakcji estryfikacji bezwodnika maleinowego alkoholem n-butylowym w obecności kwasu p-toluenosulfonowego12). Szybkość drugiego etapu, wolniejszego i[...]

Synthesis of n-octyl caprylate in the presence of various catalysts Synteza kaprylanu n-oktylu w obecności różnych katalizatorów DOI:10.15199/62.2016.11.35


  n-Octyl caprylate was synthesized by esterification of caprylic acid with n-octanol in the presence of H2SO4, Ti(OBu)4, H3PW12O40 and ion-exchange resins as catalysts or without any catalyst at 393-433 K and initial mole alc.-acid ratio 2.5-10. The acid catalysts gave the highest conversion of caprylic acid (above 98%) after 300 min. The Ti(OBu)4 catalyst showed the least activity (93% after 600 min). Przeprowadzono syntezę kaprylanu n-oktylu i określono wpływ stężeń reagentów oraz temperatury na przebieg procesu w izotermicznym laboratoryjnym reaktorze półciągłym. Stosunek molowy alkoholu n-oktylowego do kwasu kaprylowego wynosił 2,5:1, 3:1, 5:1, 10:1. Temperaturę reakcji zmieniano w zakresie 393-453 K. Proces prowadzono w obecności katalizatorów i bez użycia katalizatora. Porównano aktywność różnych katalizatorów. Kwas kaprylowy jest nasyconym kwasem tłuszczowym o średniej długości łańcucha węglowego. Podobnie jak inne kwasy tej grupy jest oleistą, bezbarwną, nieco lepką cieczą, o gęstości 0,824 g/cm3, prawie nierozpuszczalną w wodzie, ale dobrze rozpuszczalną w większości rozpuszczalników organicznych. Wrze w temp. 195°C, a topi się w temp. -16°C. Zarówno kwas kaprylowy, jak i jego estry, kaprylany, stosuje się w wielu gałęziach przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego1, 2). Celem opracowania było porównanie skuteczności stosowania różnych katalizatorów estryfikacji w syntezie kaprylanu n-oktylu. Jako katalizatory stosowano kwas siarkowy, superkwas dodekawolframofosforowy3),[...]

 Strona 1