Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Dorota TYRAŁA"

Mikrostruktura i własności spieków Fe-Cu-Sn-P stanowiących materiał osnowy w narzędziowych materiałach metaliczno – diamentowych DOI:10.15199/24.2019.4.6


  Wstęp. Spieki metaliczno-diamentowe stanowią grupę spiekanych tworzyw narzędziowych przeznaczonych na elementy narzędzi tnących, wiertniczych i szlifierskich. W narzędziach metaliczno-diamentowych niezmiernie ważny jest wybór właściwości osnowy. Powinna ona jak najdłużej utrzymywać cząstki diamentu oraz zużywać się z szybkością dostosowaną do szybkości zużywania się cząstek diamentu. Zużywająca się osnowa musi umożliwiać usuwanie zużytych oraz odsłanianie się nowych cząstek, co zapewnia samoostrzenie się narzędzia. W literaturze podkreśla się znaczenie właściwego doboru materiału osnowy i stosowanych technologii wytwarzania [6]. Typowymi materiałami osnowy w narzędziach metaliczno-diamentowych, które stanowią kluczowy element narzędzia, są kobalt i stopy wytwarzane na bazie kobaltu, żelaza lub miedzi. Do ich produkcji wykorzystuje się proszki elementarne (Co, Fe, Cu, Sn, Ni, W) [7, 8], stopowe (Cu-Sn, Fe-P, Cobalite, Next, Keen) [2-5] i ceramiczne (WC, W2C). Wprowadzenie niewielkiej ilości proszków cyny lub brązów cynowych do proszków bazowych ma przede wszystkim na celu zapewnienie obecności fazy ciekłej podczas procesu spiekania i tym samym obniżenie temperatury tego procesu. Natomiast dodatkiem proszków wolframu lub węglika wolframu można modyfikować własności mechaniczne i tribologiczne osnowy tak, aby zapewnić optymalną trwałość narzędzia w danych warunkach pracy. Produkcja segmentów metaliczno-diamentowych oparta jest głównie o technologię metalurgii proszków, w której wykorzystuje się technikę prasowania na gorąco lub praso- Tablica 1. Wpływ składu mieszanki na gęstość i twardość spieków Table 1. Effect of powder mix composition on density and hardnes Materiał Skład mieszanki Gęstość spieków, g/cm3 HV1 (1) 1 2 3 60% FeCN + 40% B10 50% FeCN + 40% B10 + 10% Fe-P 40% FeCN + 40% B10 + 20% Fe-P 8,21 8,05 8,04 198 ± 16 238 ± 19 273 ± 30 1 przedziały ufności oszacowano dla poziomu ufności 0.90 1[...]

Struktura i własności spieków Fe-Ni-Cu-Sn przeznaczonych na osnowę w narzędziach metaliczno-diamentowych

Czytaj za darmo! »

W pracy podjęto próbę ustalenia wpływu składu chemicznego na mikrostrukturę i własności mechaniczne materiałów spiekanych, mających zastąpić kobalt przy produkcji narzędzi metaliczno-diamentowych. W badaniach wykorzystano elementarne proszki kobaltu, żelaza i niklu oraz stopowe proszki stali węglowo-azotowej i brązów cynowych. Proszek kobaltu oraz mieszanki proszków żelaza (lub stali), niklu i brązu zagęszczano metodą prasowania na gorąco. Spieki poddano pomiarom gęstości, twardości sposobem Rockwella oraz statycznej próbie zginania. Przeprowadzono także badania struktury z wykorzystaniem mikroskopii optycznej i rentgenowskiej analizy fazowej. Niezależnie od składu chemicznego, nowe materiały na bazie żelaza posiadały drobnoziarnistą mikrostrukturę oraz wysoką, porównywalną do spieków kobaltowych, twardość i granicę plastyczności. Ponadto, w strukturze spieków Fe-Ni-Cu-Sn znajdował się metastabilny austenit, który podczas odkształcania materiału częściowo ulegał przemianie w martenzyt. The main objective of the present work was to determine the effect of powder composition on microstructure and manufacture of diamond impregnated tools. Both cobalt and Fe-Ni-Cu-Sn premixed powders were used for the experiments. The powders were consolidated by the hot press process. The as-consolidated specimens were then subjected to density measurements and tested for Rockwell hardness and bending properties. The microstructures were examined by the light microscopy and X-ray diffraction. Irrespective of chemical composition the novel iron-base materials showed fine-grained microstructure, high hardness and yield strength comparable to cobalt. Besides, the as-hot pressed FeEN-based specimens contained meta-stable austenite which partly transformed to martensite upon plastic deformation. Słowa kluczowe: spieki na bazie żelaza, osnowa metaliczna, narzędzia metaliczno-diamentowe, prasowanie na gorąco Keywords: PM iron-base alloys, metallic matrix, diamond im[...]

Własności spieków na bazie żelaza wytworzonych metodą prasowania na gorąco

Czytaj za darmo! »

W pracy badano wpływ składu chemicznego na mikrostrukturę i własności mechaniczne materiałów stanowiących osnowę w narzędziach metaliczno-diamentowych. W badaniach wykorzystano elementarne proszki żelaza, miedzi, cyny i niklu. Wytworzone metodą prasowania na gorąco spieki Fe-Cu, Fe-Cu-Sn, Fe-Ni-Cu-Sn, poddano pomiarom gęstości, twardości oraz statycznej próbie zginania. Dokonano również obserwacji mikrostruktury przy użyciu mikroskopu optycznego i elektronowego mikroskopu skaningowego oraz przeprowadzono rentgenowską analizę fazową. Niezależnie od składu chemicznego materiału, przygotowane mieszanki proszków elementarnych zagęszczono do gęstości przekraczającej 98 % gęstości teoretycznej, metodą prasowania na gorąco w temperaturze 900 oC, pod ciśnieniem 35 MPa, przez czas 3 minut. Ot[...]

 Strona 1