Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Zynovij MYCHUDA"

A method of charge accumulation in the logarithmic analog-todigital converter with a successive approximation

Czytaj za darmo! »

This article is a presentation of the method of charge accumulation in the logarithmic analog-to-digital converter with a successive approximation (LADC). Also the results of measurements of this converter were presented. For the chosen parameters of the converter a simulation was carried out. Influence of LADC parameters for increasing accuracy and speed of conversion were given. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę gromadzenia ładunku w logarytmicznym analogowo-cyfrowym przetworniku (LACP) z sukcesywną aproksymacją oraz wyniki badań tego przetwornika. Dla wybranych parametrów układu przetwornika przeprowadzono jego symulację. Podano wpływ parametrów LACP na zwiększenie dokładności jak i szybkości omawianego przetwornika. (Metoda gromadzenia ładunku w logarytmicznym przetworniku analogowo-cyfrowym z sukcesywną aproksymacją). Keywords. analog-digital converter, logarithm, approximation, division of charge, simulation, accuracy Słowa kluczowe. analogowo-cyfrowy przetwornik, logarytm, aproksymacja, podział ładuneku, symulacja, dokładność Introduction Fast development of monitoring computer systems and digital signals of information processing favoured an appearance of a considerable number of various analog-todigital converters (ADCs) which are an important element in assuring linking between digital signals and systems with real objects. It should be emphasized that information of object condition is mostly (over 90%) in analog form. Particular attention is given to ADC with logarithmic characteristic of conversion. Using a logarithm allows an effective solution of such important tasks as compression of a dynamic range of output signals, assuring a constant value of relative error of conversion, linearization of conversion characteristics and a significant increase of efficiency of digital processors. In logarithmic arithmetic, operations of multiplication, division or raising to a power come down to operations of adding, s[...]

Analiza prądów upływu logarytmicznego przetwornika analogowo-cyfrowego z sukcesywną aproksymacją

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę logarytmicznego przetwornika analogowo-cyfrowego z sukcesywną aproksymacją (LADC) z uwzględnieniem prądów upływu. We wprowadzeniu została przedstawiona budowa oraz zasada działania LADC. W celu przeprowadzenia analizy matematycznej LADC z uwzględnieniem prądów upływu sporządzono ogólny schemat przetwornika oraz schematy zastępcze dla poszczególnych faz jego pracy. Obliczono prądy upływu dla poszczególnych faz pracy przetwornika oraz zaprezentowano bezwzględny błąd napięcia na kondensatorze akumulującym pochodzący od prądów upływu. Abstract. This article is a presentation of the analysis of logarithmic analog to digital converter (LADC) taking into account leakage currents. In the introduction, LADC construction and principle of operation were described. In order to conduct mathematical analysis which takes into account leakage currents, general converter diagram and equivalent diagrams for individual phases of the converter’s work were drawn up. Leakage currents for particular work phases of the converter were calculated. Absolute error of voltage on accumulative capacitor coming from leaking currents was presented. (The Analysis of leakage currents of logarithmic analog-to-digital converter with successive approximation) Słowa kluczowe: przetwornik analogowo-cyfrowy, logarytm, sukcesywna aproksymacja, dokładność, prądy upływu Keywords: analog-to-digital converter, logarithm, successive approximation, accuracy, leakage currents Wprowadzenie Szybki rozwój komputerowych systemów monitorujących i cyfrowych systemów obróbki informacji sprzyjały pojawieniu się znacznej liczby różnych przetworników analogowo-cyfrowych (ADC). Przetworniki te są ważnym ogniwem, zapewniającym powiązanie cyfrowych systemów z rzeczywistymi obiektami. Należy podkreślić, że informacja o stanie obiektów w zdecydowanej większości (ponad 90%) jest w postaci analogowej. Szczególną uwagę przywiązuje się do ADC z logarytmiczną chara[...]

 Strona 1