Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Edward Meller"

Wpływ popiołów ze spalania biomasy na odczyn, właściwości sorpcyjne i zawartość przyswajalnych form makroelementów w glebie DOI:10.15199/62.2018.5.3


  Bilans energetyczny Polski zakłada na najbliższe lata wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych1-3). W traktacie akcesyjnym o przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska zadeklarowała wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej do 14% w 2020 r. Hydrogeologiczne uwarunkowania Polski nie pozwalają uzyskać tak znacznego udziału odnawialnych źródeł z energetyki wodnej, wiatrowej i geotermalnej4). Największy potencjał ma tu biomasa, gdyż w kraju przeważają lasy i grunty użytkowane rolniczo i tereny odłogowane, nadające się pod plantację roślin energetycznych5). Spalana jest głównie biomasa drzewna oraz kwalifikowane jako biomasa odpady z produkcji roślinnej6). Dla energetyki istotne są nie tylko parametry samego surowca, ale także popiołu z jego spalania7). Popiół ten zawiera niezbędne dla roślin makro-i mikroskładniki, a zastosowany jako nawóz może przyczynić się do poprawy właściwości fizyczno-chemicznych gleby i plonowania roślin8). Celem pracy była ocena przydatności popiołów ze spalania biomasy jako substytutu tradycyjnego nawozu potasowego oraz jego wpływu na Ash from combusting a mixt. of wood chips, energetic willow, maize, and straw was applied in the 3 y. long exp. in doses 3.5-10.5 Mg/ha as a substitute for K mineral fertilizers to study its effect on soil pH and sorption properties and on contents of plant-available K, P and Mg macroelements. The ash addn. resulted in an increase in the content of assimilable P, K, and Mg forms and in the sorption capacity of the soil. Określono przydatność popiołów ze spalania biomasy w rolnictwie, jako substytutu nawozu mineralnego potasowego. W doświadczeniu stosowano corocznie popioły powstałe w wyniku spalania mieszaniny zrębków drzewnych, wierzby energetycznej, kukurydzy i słomy w dawkach 3,5-10,5 Mg/ha. Badania wykazały pozytywny wpływ dawek popiołów 7,0 i 10,5 Mg/ha na kształtowanie odczynu gleby, a wszystkich zastosowanych dawek popiołu na[...]

Effect of addition of PRP Fix preparation to the slurry on a reduction of ammonia and hydrogen sulfide emissions during the storage Wpływ preparatu PRP Fix na ograniczenie emisji amoniaku i siarkowodoru z gnojowicy w trakcie jej przechowywania DOI:10.12916/przemchem.2014.983


  A com. mixt. of mineral components was added to slurry (4-12 kg/L) stored (in spring and in summer) for 3 weeks in plastic containers. Emission of NH3 and H2S were detd. each 7 days. The addn. resulted in a significant decrease of the gas (esp. NH3) emissions. Przedstawiono wyniki badania wpływu wzrastających dawek preparatu PRP Fix na ograniczenie wydzielania się amoniaku i siarkowodoru w trakcie przechowywania gnojowicy pochodzącej z fermy tuczu trzody chlewnej. Gnojowicę umieszczono w czterech pojemnikach plastikowych o pojemności 1 m3, do których wprowadzono wzrastające dawki (4, 8 i 12 kg/m3) preparatu PRP Fix. Zgodnie ze schematem badań pomiary NH3 i H2S wydzielających się z gnojowicy prowadzono przez 21 dni w odstępach co 7 dni. Stwierdzono, że intensywność wydzielania się gazów z gnojowicy w trakcie jej przechowywania w różnym stopniu uległa zmniejszeniu.Głównym źródłem występujących w powietrzu NH3, H2S, CH4 czy CO2 jest rolnictwo z jego przemysłową hodowlą zwierząt gospodarskich, a także energetyka, przemysł chemiczny, transport samochodowy i lotniczy oraz gospodarka komunalna. Produkcja rolnicza jest najbardziej uciążliwa, ponieważ z jej działalnością związane jest wprowadzanie do otoczenia znacznych ładunków odorów, które wpływają negatywnie na samopoczucie człowieka, lecz nie zagrażają otaczającemu środowisku. Emitowane do środowiska lotne substancje organiczne i nieorganiczne należą do grup połączeń chemicznych zawierających pierwiastki osmoforowe: azot, tlen, węgiel, siarkę, chlor, fluor, wodór, fosfor oraz niektóre metale ciężkie. Substancje organiczne i nieorganiczne występują w związkach bardzo trwałych i są zdolne do przemieszczania się w atmosferze na dość duże odległości. Ponadto ulegają różnorakim przemianom z udziałem promieniowania słonecznego, wymywania przez opady atmosferyczne lub wyładowania1). W wyniku tych procesów następuje regularna wymiana pierwiastków w przyrodzie, której towarzyszy samooc[...]

 Strona 1