Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Radzik "

Wykorzystanie BIM w remontach obiektów budowlanych DOI:10.15199/33.2015.11.46


  W artykule omówiono zastosowanie technologii BIM w remontach obiektów budowlanych.W związku z tym, że tradycyjny sposób projektowania remontu imodernizacji budowli wyróżniają pewne ograniczenia, w artykule przedstawiono narzędzia informatyczne, któremogą jewpewnych obszarach znacznie zmniejszyć. Zaprezentowano również możliwość połączenia nowoczesnych technik inwentaryzacji z omawianą technologią i zaproponowano schemat postępowania przy tworzeniu modelu BIMistniejącego budynku.Wcelu lepszego zobrazowania zagadnienia omówiono przykładmodernizacji elewacji obiektu budowlanego zrealizowany z wykorzystaniem technologii BIM. Słowa kluczowe: remont, obiekt budowlany, BIM, IFC.Przez remont rozumie się wykonanie w istniejącymobiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym [1]. W trakcie remontu obiektu inwestorzy dążą do zwiększenia efektywności prowadzonych prac. W tym celu niezbędne jestm.in. wykonanie odpowiedniego projektu remontu. Obecnie najbardziej zaawansowaną formą dokumentacji budowlanej jestmodel obiektu budowlanego w formacie BIM (Building InformationModelling), który zgodnie zmiędzynarodową normą ISO 29481-1:2010 [2] jest zdefiniowany jakowspółdzielona cyfrowa reprezentacja cech fizycznych i funkcjonalnych dowolnego wybudowanego obiektu (budynku,mostu, drogi itp.), która stanowi niezawodną i odpowiednią podstawę do podejmowania decyzji.Projekt w formacie BIM w odróżnieniu od projektów CAD-owskich, zawiera informacje przypisane do geometrii (funkcję, jaką pełni dany obiekt,materiał, z jakiego jest wykonany, koszty, trwałość itp.), na podstawie których możliwe jest wykonaniewielu analiz,m.in. [...]

Analiza nieniszczących metod akustycznych do badania remontowanych konstrukcji betonowych DOI:10.15199/33.2015.11.31


  W artykule omówiono nieniszczące metody akustyczne przydatnewbadaniach konstrukcji betonowych.Zostały one przeanalizowane pod kątem wykorzystania podczas remontu obiektu budowlanego. Zgodnie z ustalonymi kryteriami dokonano oceny każdej metody, porównano je ze sobą i na podstawie przeprowadzonej analizy wytypowano "najlepszą" nieniszczącą metodę akustyczną - metodę tomografii ultradźwiękowej - do badania konstrukcji betonowych na potrzeby remontów. Słowa kluczowe: remont, badania nieniszczące, metody akustyczne, tomografia ultradźwiękowa. Abstract. The article discusses the non-destructive acoustic method of concrete structures. They were analyzed for use on the construction site during the renovation of a building. According to the established criteria evaluation ismade by eachmethod, they were compare and based on the analysis "the best" non- -destructive acousticmethod - ultrasonic tomographywas chosen as a method for testing repairing concrete structures. Keywords: repair, non-destructive testing, acoustic methods, ultrasonic tomography.Wcelu oceny konieczności i zakresu remontu mogą być przydatne metody nieniszczące [3, 4], a wśród nich metody akustyczne. Niektóre z nich opisano w [1, 2, 6], natomiast ich podłoże teoretyczne i zastosowanie praktyczne w [3 - 5]. W artykule zaprezentowano pięć wybranych współczesnych metod akustycznych i określono ich przydatność do badania re[...]

Wykorzystanie BIM w harmonogramowaniu robót budowlanych DOI:10.15199/33.2016.06.07


  Harmonogramy robót budowlanych sporządzane w programach typuMicrosoft Project mają pewne ograniczenia, które istotnie wpływają na możliwość ich poprawnej analizy. W artykule przedstawiono sposób wykorzystania technologii BIM w harmonogramowaniu robót budowlanych. Zaprezentowano schemat postępowania przy tworzeniu modelu 4D konstrukcji, a także przykład symulacji jej wznoszenia. Słowa kluczowe: BIM, harmonogram robót budowlanych, model 4D.Harmonogramem nazywamy rozkład i rozplanowanie przebiegu czynności w czasie [5]. W przypadku robót budowlanych planowanie przeprowadza się z uwzględnieniem miejsca wykonywania czynności oraz sekwencji robót, które tę czynność poprzedzają. Dodatkowo należy uwzględnić proces zamówienia oraz dostarczenia materiałów, ograniczenia przestrzenne, elementy tymczasowo występujące na budowie, deskowania, rusztowania, miejsce składowania materiałów itp. [6, 9]. Tradycyjnym narzędziem używanymdo tworzenia harmonogramu robót budowlanych jest wykres Gantta [3]. Nie przedstawia on jednak, w jaki sposób i dlaczego określona aktywność na budowie wpływa na pozostałe czynności, które są z nią powiązane. Nie ma również możliwości określenia krytycznej ścieżki projektu. Ograniczenia te rozwiązuje oprogramowanie typu Microsoft Project lub Primavera SureTrack, służące do tworzenia, aktualizowania i przedstawiania harmonogramu w postaci raportów i widoków, prezentujących m.in. zależn[...]

 Strona 1