Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Marian GILEWSKI"

Comparison of the measuring techniques used in UV-VIS spectrometers

Czytaj za darmo! »

There are a few methods of measure spectral power parameters of UV-VIS radiation. In the classical scanning method are used the stationary, precise spectrometers. The pseudo-parallel method is applied in the minispectrometers. They are less precise than stationary spectrometers but they are relatively cheap. The multichannel measured head is used in the parallel method. It has better frequency c[...]

Rozszerzenie zakresu pomiarowego przetwornika światło-częstotliwość

Czytaj za darmo! »

Rozwój półprzewodnikowych fotodetektorów promieniowania optycznego zmierza w kierunku scalonych, autonomicznych przetworników pomiarowych. Takie przetworniki zawierają w pojedyńczym układzie wszystkie elementy analogowego toru pomiarowego. Ubocznym efektem miniaturyzacji jest zawężenie zakresu pomiarowego, w stosunku do rozwiązań tradycyjnych zawierających dyskretne fotodetektory. Publikacja pr[...]

Różnicowy układ pracy fotodetektora promieniowania optycznego

Czytaj za darmo! »

W publikacji przedstawiono koncepcję różnicowego układu pracy fotodetektora półprzewodnikowego. Zaproponowano nową strukturę układu zawierającą: jeden lub dwa fotodetektory, dwa wzmacniacze transimpedancyjne oraz różnicowy wzmacniacz wyjściowy. Proponowane rozwiązanie układu detekcji promieniowania jest bardziej czułe i mniej wrażliwe na zakłócenia niż pojedyńczy konwerter prąd - napięcie. W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz wskazówki dotyczące rozwiązań aplikacyjnych. Abstract. This paper describes a differential detection circuit of optical radiation. The circuit contains: one or two silicon photodetectors, two transimpedance amplifiers and output differential amplifier. This solution of light detection is more sensitive and less susceptible to EMD than single [...]

Wielokanałowy, stałoprądowy układ zasilania zespołów LED dużej mocy

Czytaj za darmo! »

W publikacji przedstawiono autorską koncepcję wielokanałowego układu zasilania zespołu LED dużej mocy. Zaproponowano zastosowanie cyfrowej metody regulacji natężeń prądów poszczególnych elementów. Proponowany układ zawiera: elementy optoizolacji, układy konwersji cyfrowych sygnałów sterujących na odpowiadającą wartości napięć stałych oraz wyjściowe wzmacniacze prądowe zasilające elementy LED. W pracy zawarto wybrane charakterystyki pomiarowe, przedstawiono schemat jednego kanału oraz porównano z podobnymi rozwiązaniami. Abstract. In this work is described an idea of DC multichannel driver of power LEDs. The main point of the solution is digital control method of LED constant currents. LEDs currents can be adjustable from 100 mA to 1000 mA of every channel. A scheme of realization the driver, laboratory tests and a comparison with similar circuits are included too. The driver can be an alternative to PWM based drivers in many fields of power LEDs applications. (A multichannel DC driver of power LEDs). Słowa kluczowe: zasilacze zespołów LED, sterowanie LED dużej mocy, cyfrowa regulacja światła LED, przetwornik f/U. Keywords: LEDs drivers, driving of power LEDs, digital control of LED light, frequency to voltage converter. Wprowadzenie Zbiór współcześnie stosowanych metod i dostępnych aplikacji układów zasilających LED jest bardzo obszerny. Obejmuje on zarówno [1] rozwiązania stałoprądowe jak również metody oraz układy zasilania impulsowego. W wielu zastosowaniach oświetleniowych i badawczych sterowanie impulsowe oparte na metodzie PWM, wytwarzające promieniowanie pulsujące, jest niedopuszczalne. Między innymi z tego powodu ostatnio daje się zauważyć powrót i systematyczny rozwój stałoprądowych sterowników LED. W tej klasie układów można wyróżnić: sterowniki o technologicznie określonej wartości natężenia prądu zasilającego, sterowniki z dobieraną parametrycznie przez użytkownika wartością natężenia prądu oraz sterowniki stałoprądowe s[...]

Programowalny sterownik diod laserowych oraz LED-ów

Czytaj za darmo! »

W publikacji przedstawiono koncepcję uniwersalnego kontrolowanego cyfrowo sterownika diod laserowych oraz LED. Sterownik złożony jest z obwodu zasilającego, obwodu pomiarowego oraz kontrolera FPGA. Obwód zasilający, kontrolowany przez FPGA, wytwarza prąd zasilający diodę laserową. Prąd fotodiody zwrotnej rejestrowany przez obwód pomiarowy i FPGA decyduje o chwilowym natężeniu prądu zasilającego. Układ pracuje w zakresie prądów zasilających do 1A oraz w paśmie częstotliwościowym do około 10kHz. Abstract. The article describes a digitally controlled laser diode driver. This driver includes: power supply circuit, measuring circuit and FPGA controller. A laser diode current is produced by the power supply circuit. The level of this current is controlled by FPGA. A monitoring photodiode current is measured by the measuring circuit. The photocurrent level is recorded by FPGA. Its value determines the amplitude of laser current. The controller can operate with laser diode currents up to 1A. A driver frequency band is less than 10kHz. (The programmable driver of laser diodes and LEDs). Słowa kluczowe: sterownik diody laserowej, integrator kluczowany, układy FPGA, cyfrowa regulacja prądu. Keywords: laser diode driver, switched integrator, FPGA devices, digital current control. Wstęp W zastosowaniach oświetleniowych LED podstawowym kryterium oceny układu sterowania stały się parametry elektryczne. Dotyczą one zazwyczaj prądu zasilającego [1], w tym: wartości natężenia w układach stałoprądowych, możliwości regulacji współczynnika wypełnienia, osiągalnych rozdzielczości oraz stabilności długookresowej parametrów. W zastosowaniach specjalnych ocena jakości konstrukcji sterownika przesunięta została z parametrów elektrycznych do obszaru charakterystyk świetlnych. Powstały aplikacje LED [2], w których w jednej obudowie umieszczono wraz z elementem emitującym promieniowanie, fotodetektor "monitorujący" strumień świetlny. Taka konstrukcja jest typow[...]

Algorytm pracy programowalnego sterownika z optycznym sprzężeniem zwrotnym

Czytaj za darmo! »

W publikacji przedstawiono algorytm pracy autorskiego opracowania sterownika diod laserowych oraz LED. Algorytm został zakodowany w języku VHDL. Postać końcową kompilacji zaimplementowano w strukturze FPGA. Na podstawie amplitudy fotoprądu zwrotnego algorytm wyznacza natężenie prądu zasilającego diodę laserową. Przedstawione rozwiązanie umożliwia elastyczne sterowanie prądowym punktem pracy diody laserowej lub LED. Aplikację można również wykorzystać do syntezy charakterystyk przejściowych prądu zasilającego diody. Abstract. The article presents the control algorithm of LEDs and laser diodes driver. This algorithm has been imlemented in VHDL. The source code was compiled using the Quartus II Web Edition software. The resulting bitsream is used to program FPGA. The algorithm dynamically calculates the current value of the laser diode. For this purpose it uses the current value of the monitor diode. The algorithm can also be applied to the synthesis of transient characteristics of LEDs or laser diodes. (A control algorithm of programmable driver with optical feedback). Słowa kluczowe: sterownik diody laserowej, język VHDL, układy FPGA, maszyna stanów. Keywords: laser diode driver, VHDL language, FPGA devices, finite state machine. Wstęp Współczesne, dedykowane sterowniki diod laserowych z optycznym sprzężeniem zwrotnym zazwyczaj stanowią zwartą konstrukcję bez możliwości zmiany parametrów w czasie pracy [1]. Niniejsze opracowanie jest opisem algorytmu sterującego programowalnego sterownika diod laserowych oraz LED (rys.1), zaproponowanego w pierwszej publikacji poświęconej jego konstrukcji. Rys.1. Schemat funkcjonalny sterownika Algorytm sterujący, zaimplementowany w strukturze FPGA, dokonuje pomiaru prądu fotodiody zwrotnej oraz wytwarza niezbędne sygnały sterujące obwodem zasilającym oraz pomiarowym. W przypadku obwodu zasilającego (rys.2), struktura programowalna wytwarza dwa sygnały sterujące Rys.2. Schemat obwodu zasilającego p[...]

The multichannel control system of LEDs with temperature stabilization

Czytaj za darmo! »

The publication describes multi-band control system medium power LEDs. This system supports narrowband IR and VIS LEDs. Each of these LEDs has its own driver. The control system was supplemented with temperature stabilization unit. The individual components of the system are controlled in parallel by the FPGA. Such a solution is described LED illuminator this gives you the flexibility to shape the emission spectral characteristics. Streszczenie. W publikacji opisano wielokanałowy system sterujący zespołem LED-ów średniej mocy. Każda z obsługiwanych, wąskopasmowych diod IR lub VIS, posiada własny sterownik. Dodatkowy podsystem, oparty na ogniwach Peltiera, zapewnia stabilizację temperaturową całego systemu. Wszystkie podzespoły systemu sterowane są równolegle przez układ FPGA. Takie rozwiązanie można zastosować do kształtowania charakterystyki emisyjnej źródła LED-owego. (Stabilizowany temperaturowo, wielokanałowy system sterujący zestawem LED-ów). Keywords: constant current LED driver, temperature stabilization, Peltier module, FPGA. Słowa kluczowe: stałoprądowy sterownik LED-ów, stabilizacja temperaturowa, moduł Peltiera, układ FPGA. Introduction There are many LEDs applications, such as lighting [1], medical [2], etc. LEDs usually do not work individually but in a multichannel system. The paper presents the new concept of such a system. It contains the following subsystems (Fig.1): a set of 25 LED drivers, 5 Peltier drivers, FTDI usb to parallel port converter, PC and control unit based on FPGA chip. A characteristic feature of the presented solution is the large number of signal connections between the control unit and other components of the system. This forces the need for a control unit having a significant number of pins I/O. In addition, the system should be able to parallel processing of a large number of signals. These requirements are met by the FPGA array. It gives the opportunity of parallel implementation of control a[...]

The zero-switched laser diode driver

Czytaj za darmo! »

This paper describes the most common causes of damage to medium power laser diodes. It proposed the idea of a new control system solves the problem. That concept involves switching the laser diode at a minimum voltage and current values. This paper describes a sample application of the new concept of the laser diode driver. Finally, the paper shows the possible directions of further development of the proposed controller. Streszczenie. W publikacji omówiono typowe uszkodzenia diod laserowych średniej mocy. Przedstawiono w niej nową koncepcję układu sterującego, zabezpieczającego przed uszkodzeniami ESD. Idea koncepcji polega na włączaniu i wyłączaniu diody laserowej przy zerowych (minimalnych) wartościach napięcia i natężenia prądu zasilającego. Zaproponowano również przykładową implementację proponowanej koncepcji. W końcowej części przedstawiono kierunki dalszego rozwoju i możliwości innych zastosowań opisanego sposobu sterowania. (Przełączalny w zerze sterownik diody laserowej). Keywords: CW laser diode driver, electrostatic discharge laser diode, controlled current source, digital current control. Słowa kluczowe: stałoprądowy sterownik diod laserowych, uszkodzenia ESD diod, sterowane źródło prądowe, cyfrowa regulacja prądu. Introduction Laser diodes damage as result of optical or electrical overstress [1]. They are the result of an over-voltage or over-current operating conditions. Particularly sensitive to ESD are a low-power laser diodes. Starting from zero volts, the current vs. voltage profile is similar to LEDs [2,3]. Unlike the LED, laser diode current rapidly rises above the threshold voltage (1.3V in Fig.1). This is due to fundamental differences in the control of laser diodes as compared to the LEDs [4,5]. Further increase of the current above the maximum value results in damage to the laser diode. Therefore, it is important to monitor the maximum current, even in a short time. Equally dangerous for the laser diode is n[...]

Programowanie świetlnej odpowiedzi czasowej emitera promieniowania widzialnego DOI:10.15199/48.2016.09.40

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano problem programowania odpowiedzi czasowej półprzewodnikowych źródeł światła. Zaproponowano metodę modelowania odpowiedzi z użyciem przestrajanych źródeł prądowych. Następnie przedstawiono układ aplikacyjny wykorzystujący proponowaną koncepcję. W końcowej części zamieszczono przykładowe wyniki pomiarów wraz z ich krótką interpretacją. Abstract. This paper describes the problem of programming the timing response of semiconductor light source. In the beginning a method of modeling the response has been proposed. This method uses tunable current sources. In the next part of the work was discussed practical circuit applying this method. In the final part of the paper, the measurement results were placed and their brief interpretation. (Programming a transient response of a semiconductor light source). Słowa kluczowe: programowanie światła impulsowego, strojone źródła prądowe, konwersja C/A, kamera smugowa. Keywords: pulsed light programming, variable current sources, digital to analog conversion, streak camera. Wstęp Zagadnienie programowania charakterystyki czasowej strumienia świetlnego stało się aktualne w warunkach dynamicznego rozwoju półprzewodnikowych źródeł promieniowania takich jak: LED-y lub diody laserowe. Z powodu możliwości cyfrowej regulacji wartości średniej strumienia świetlnego, te źródła są często zasilane okresowym prądem impulsowym. W związku z tym, że organ wzroku uśrednia zmienny w czasie strumień energetyczny, powoduje to subiektywne wrażenie regulacji jego mocy. Zatem programując kształt zasilających impulsów prądowych - pośrednio kontroluje się parametry czasowe i częstotliwościowe strumienia świetlnego. Zagadnienie kontroli kształtu impulsów świetlnych, dotyczy wybranych obszarów zastosowań [1,2] optoelektroniki i techniki oświetleniowej. Wobec burzliwego rozwoju LEDowych systemów oświetleniowych powstaje nowa przestrzeń w kontekście: sprawności energetycznej oraz kontroli zawartości harmon[...]

Elektroniczna stabilizacja parametrów świetlnych LED RGB

Czytaj za darmo! »

W publikacji przedstawiono koncepcję układu stabilizacji mocy wyjściowej i barwy LED RGB. Zaproponowano wykorzystanie idei pętli sprzężenia fazowego, w której sygnałem zwrotnym jest promieniowanie optyczne. Układ zawiera: źródło sygnału odniesienia, detektor fazy, filtr dolnoprzepustowy, przetwornik światło - częstotliwość, źródło prądowe sterowane napięciem oraz LED. W pracy przedstawiono wynik[...]

 Strona 1  Następna strona »