Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Anna Kostecka-Gugała"

Polyphenols, carboxylic hydroxyacids and carotenoids in berries of blue honeysuckle (Lonicera coerulea var. kamtschatica) Polifenole, hydroksykwasy karboksylowe i karotenoidy w owocach suchodrzewu jadalnego (Lonicera coerulea var. kamtschatica) DOI:10.12916/przemchem.2014.948


  Two cultivars of blue honeysuckle (Lonicera coerulea var. kamtschatica) were extd. with acidic MeOH to recover chlorogenic, ferulic, salicyl, cinnamic, and caffeic acids, catechin, quercetin, rutin, lutein, zeaxanthin and β-carotene. The exts. were analyzed by high-performance liq. chromatog. to identify the components. Antioxidant potential of the exts. was detd. by electron paramagnetic resonance spectroscopy and confirmed by comparative measurements of other berry exts. (raspberry, blackberry). Aktywne biologicznie wtórne metabolity roślinne oznaczano w ekstraktach owoców dwóch odmian suchodrzewu jadalnego (jagody kamczackiej, Lonicera coerulea var. kamtschatica), wykorzystując metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC-DAD (high performance liquid chromatography, photodiode array detector) oraz HPLC UV-Vis. Zidentyfikowano 5 kwasów fenolowych (kwas chlorogenowy, ferulowy, salicylowy, cynamonowy i kawowy) oraz 3 związki z grupy flawonoidów (katechina, kwercetyna i rutyna). Spośród karotenoidów stwierdzono obecność luteiny, zeaksantyny i β-karotenu. Obecność związków fenolowych korelowała z potencjałem anty-oksydacyjnym ekstraktów, mierzonym jako pojemność przeciwrodnikowa metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR, electron paramagnetic resonance). Dużą aktywność przeciwutleniającą owoców jagody kamczackiej potwierdzono w badaniach porównawczych z wykorzystaniem ekstraktów innych owoców jagodowych (maliny i jeżyny) bogatych w antyoksydanty z grupy związków fenolowych. W ostatnich latach, w chemii i technologii żywności, znaczną uwagę poświęca się gatunkom i odmianom roślin, mogącym stanowić źródło cennych, prozdrowotnych i łatwo przyswajalnych metabolitów wtórnych1), takich jak związki fenolowe i karotenoidy. Szczególnie korzystnym źródłem aktywnych biologicznie czynników są niektóre rośliny ogrodnicze i sadownicze, zdolne do zwiększonej syntezy wymienionych związków i gromadzenia ic[...]

Recovery of chromium adsorbed by Saccharomyces cerevisiae biomass Odzysk chromu zaadsorbowanego przez biomasę Saccharomyces cerevisiae DOI:10.12916/przemchem.2014.954


  Cr(III)-contg. biomass of Saccharomyces cerevisiae was leached with aqueous solutions of complexing agents of varying affinity to Cr(III). Na citrate, oxalate, tartrate and glycinate, as well as glycine and water were used at pH 3.8-9. Diffusion of the complexing agents into the biomass cells and chem. reaction the biomass-complexed Cr(III) ion and eluent mols was found the main stages of the process. Math. description of the process kinetics was given. Biomasa drożdży Saccharomyces cerevisiae zawierająca zaadsorbowany chrom(III) została poddana procesowi elucji cytrynianem, szczawianem, winianem i glicynianem sodu oraz glicyną i wodą, wykazujących jako ligandy zróżnicowane powinowactwo w stosunku do Cr(III). Wartości pH procesów elucji wynosiły 3,8-9. Elucję Cr(III) z biomasy drożdżowej opisano jako dyfuzję cząsteczek reagentów do wnętrza komórek biomasy oraz jako reakcję chemiczną przebiegająca pomiędzy jonem Cr(III) skompleksowanym przez białkowe struktury biomasy, a cząsteczkami eluenta. Szybkość wymywania Cr(III) z biomasy zależała od obydwu analizowanych procesów, a kluczowe parametry wpływające na proces elucji obejmowały zdolność kompleksowania, masę cząsteczkową i stężenie eluentu oraz pH roztworu stosowanego w procesie wymywania.Skażenie metalami ciężkimi jest poważnym problemem ekologicznym. Zanieczyszczenie chromem pochodzącym z licznych procesów przemysłowych, takich jak garbowanie skór, galwaniczne chromowanie stali, barwienie tkanin i skór, eksploatacja elektrowni jądrowych, kondycjonowanie wody chłodzącej, produkcja masy celulozowej lub procesy rafinacji ropy naftowej powoduje pogorszenie jakości wody1). Sześciowartościowy chrom jest czynnikiem bardzo toksycznym i mutagennym dla większości organizmów2). Ścieki z zakładów przemysłowych można oczyszczać biosorbentami w celu zmniejszenia i/lub wyeliminowania emisji toksycznych związków chromu do środowiska. Biosorbenty są szczególnie użyteczne w uzdatnianiu [...]

Raspberry and blackberry leaves as a raw material for pharmaceutical industry Liście maliny i jeżyny jako surowiec dla przemysłu farmaceutycznego DOI:10.15199/62.2015.8.38


  Leaves of 16 mostly Polish cultivars of red raspberry (Rubus idaeus), black raspberry (Rubus occidentalis), and blackberry (Rubus fruticosus), collected twice within two seasons, were analyzed for the phenolics content (Folin and Ciocalteu assay) and compn. (high performance liq. chromatog.) as well as for their antioxidant activity (ferric ion reducing antioxidant power assay and electron paramagnetic resonance spectrometry). Significant differences between cultivars and between terms of harvests in all measured parameters were revealed. The leaves of red raspberry ‘Polka’ and of blackberry were the richest ones in phenolic and antioxidant compds. W liściach 16, głównie polskich, odmian maliny właściwej (Rubus idaeus), maliny zachodniej (Rubus occidentalis) i jeżyny (Rubus fruticosus), pochodzących z dwóch zbiorów w dwóch sezonach wegetacyjnych, oznaczono sumaryczną zawartość (metoda Folina i Ciocalteu) oraz skład (HPLC) związków fenolowych. Dokonano również analizy aktywności antyoksydacyjnej liści (metoda FRAP i spektrometria EPR). Analizowane parametry zależały od odmiany rośliny i terminu zbioru liści. Badania pozwoliły wskazać liście maliny właściwej od-miany ‘Polka’ oraz liście jeżyny jako najbogatsze w związki fenolowe i antyoksydanty. W ostatnich latach Polska stała się jednym ze światowych liderów w produkcji malin. Rozwojowi uprawy sprzyjają dogodne warunki klimatyczne i glebowe, doświadczenie hodowców oraz upowszechnienie odmian jesiennych. Owoce maliny właściwej (Rubus idaeus) zawierają liczne substancje o właściwościach prozdrowotnych, z których większość stanowią związki fenolowe1, 2). Wchodzące w ich skład antocyjany są inhibitorami cyklooksygenazy II (COX II), której aktywność wzrasta u zwierząt w czasie stanu zapalnego, często współistniejącego z nowotworem3-5). Udokumentowano także wpływ antocyjanów na metabolizm węglowodanów i tłuszczów, m.in. poprzez stymulację wydzielania insu[...]

 Strona 1