Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Nowicka"

Cloud computing wobec wyzwań konkurencyjności przemysłu chemicznego DOI:10.15199/62.2015.9.1


  Przedstawiono najważniejsze wyzwania stojące przed zarządzającymi w przemyśle chemicznym. Wskazano rolę współpracy w łańcuchu dostaw w konkurowaniu w XXI w. Zaprezentowano istotę modelu cloud computing (chmury obliczeniowej) i jego charakterystykę. Na podstawie zestawienia obecnych wyzwań analizowanego sektora z właściwościami chmury obliczeniowej sformułowano kluczowe wnioski opisujące efekty wpływu zastosowania chmury obliczeniowej w zarządzaniu i stymulowaniu konkurencyjności w przemyśle chemicznym w obszarach poprawy elastyczności, adaptacyjności, przejrzystości, ograniczania kosztów i nie zamrażania kapitału w aktywa nie dodające wartości. Przemysł chemiczny stoi przed wieloma wyzwaniami cechującymi ten sektor, a jednocześnie boryka się z problemami zarządzania łączącymi wszystkie przedsiębiorstwa konkurujące w XXI w. W poszukiwaniu przewag warto zwrócić uwagę na to, że obecnie podmioty gospodarcze nie konkurują już samodzielnie, gdyż większą efektywność uzyskuje się, współpracując w obrębie całych łańcuchów (lub wręcz sieci) dostaw. Ponadto potencjał takiego rozwiązania może być stymulowany przez digitalizację stanowiącą obecnie kierunek (i narzędzie) rozwoju przedsiębiorstw w przyszłości. Z tych względów na szczególną uwagę zasługują właściwości chmury obliczeniowej wychodzące naprzeciw problemom przejrzystości, adaptacyjności i elastyczności przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów prowadzenia działalności biznesowej we współpracy w ramach współtworzonego łańcucha dostaw. Celem opracowania jest wskazanie obszarów wsparcia konkurencyjności podmiotów należących do przemysłu chemicznego poprzez zastosowanie rozwiązań w modelu chmury obliczeniowej. Przemysł chemiczny jest jedną z największych gałęzi przemysłu przetwórczego, charakteryzującą się stałym, powolnym wzrostem produkcji. Jest to sektor kapitałochłonny i konkurujący w wielkiej chemii (paliwa, większość tworzyw sztucznych, gazy przemysłowe, nawozy szt[...]

Wyzwania wobec transportu multimodalnego w polskiej branży chemicznej DOI:10.15199/62.2017.1.2


  Przedstawiono główne konsekwencje globalizacji branży chemicznej i jej wpływu na zarządzanie transportem. Zaznaczono potrzebę rozważania transportu multimodalnego jako alternatywy dla przewozu ładunków w branży chemicznej. Podkreślono najważniejsze regulacje i rekomendacje UE w zakresie możliwości wykorzystania transportu multimodalnego. Opisano charakterystykę infrastruktury transportowej ze wskazaniem najważniejszych wyzwań stojących przed jej liniową i punktową architekturą. Wskazano rolę przemysłu chemicznego i uwarunkowania funkcjonowania jego łańcucha dostaw w Polsce w kontekście potencjału wzrostu wykorzystania transportu multimodalnego. Zaprezentowano Projekt ChemMultimodal jako możliwą odpowiedź na wyzwania stawiane wzrostowi wykorzystania transportu multimodalnego w polskiej branży chemicznej. Konsekwencje globalizacji branży chemicznej Branża chemiczna ze sprzedażą światową za 2015 r. w wysokości 3534 mld euro1) uznawana jest za jedną z kluczowych. Jej wyroby są komponentami służącymi do produkcji w wielu innych branżach. Wiodąca europejska organizacja zrzeszająca producentów chemii (CEFIC) zwraca uwagę, że w Unii Europejskiej (UE) generowane jest 14,7% ogólnoświatowej sprzedaży przemysłu chemicznego, co plasuje UE na 2. miejscu na świecie ex aequo ze Stanami Zjednoczonymi. Branża chemiczna to kluczowy pracodawca w UE. Bezpośrednio zatrudnia prawie 1,2 mln osób i ok. 3 razy więcej osób pośrednio w przedsiębiorstwach z nią współpracujących1). Branża ta w Europie mimo stabilnej wielkości zatrudnienia oraz stabilnego dodatniego bilansu handlowego na poziomie ponad 40 mld euro rocznie, od kilkunastu lat odnotowuje jednak ciągły spadek udziału w globalnej sprzedaży. Przedsiębiorstwa z UE tracą na rzecz rynków wschodzących, w tym głównie rynku chińskiego. Między 2005 a 2015 r. udziały UE w globalnej sprzedaży chemii spadły z 28,2% do 14,7%1). Sytuacja ta jest wynikiem przede wszystkim postępującej globa[...]

Uwarunkowania wyboru transportu multimodalnego w branży chemicznej w Polsce DOI:10.15199/62.2017.7.2


  Przedstawiono znaczenie zrównoważonego podejścia do rozwoju transportu w polityce transportowej Unii Europejskiej (UE). Ponadto wskazano uwarunkowania wyboru gałęzi transportu na gruncie teorii zarządzania i skonfrontowano je z wynikami badań na temat czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, wpływających na decyzje w zakresie zarządzania transportem przez decydentów reprezentujących przedsiębiorstwa należące do branży chemicznej w Polsce. Prowadzone badania należą do zakresu realizacji Projektu ChemMultimodal, którego celem jest wsparcie wzrostu wykorzystania transportu multimodalnego w przemyśle chemicznym. Projekt jest realizowany w ramach Programu Interreg Central Europe. Istotność transportu multimodalnego Transport multimodalny, czyli przewóz ładunków za pomocą co najmniej dwóch środków różnych gałęzi transportu na podstawie umowy o transporcie multimodalnym1), nabiera coraz większego znaczenia w UE. Przyczyn tego należy upatrywać przede wszystkim w dążeniu do zmniejszenia w Europie udziału transportu drogowego, który obecnie stanowi prawie 75% wszystkich przewozów towarów wewnątrz kontynentu2), oraz chęci zmniejszenia niekorzystnych efektów zewnętrznych transportu drogowego, które wg Komisji Europejskiej (KE) kosztują europejskich podatników ok. 250 mld euro rocznie3). Prawie połowa tych kosztów jest związana z kongestią i dłuższym czasem transportu. Dodatkowo KE wskazuje na koszty społeczne i ekologiczne (wzrost emisji zanieczyszczeń, CO2, wzrost poziomu hałasu, pogorszenie bezpieczeństwa na drogach i związany z tym wzrost liczby wypadków). W związku z tym na początku XXI w. UE, definiując politykę transportową, postawiła na konieczność zrównoważonego podejścia do rozwoju transportu i zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia w taki sposób, aby przyszłe pokolenia również mogły zaspokajać swoje potrzeby4). Wśród kluczowych punktów polityki transportowej wskazano na: hamowanie rozwoju transpor[...]

Efektywne planowanie transportu multimodalnego DOI:10.15199/62.2018.9.2


  Przedstawiono problematykę istotności planowania procesów transportowych ze szczególnym uwzględnieniem złożoności istoty transportu multimodalnego. Wskazano możliwe rozwiązania wspierające te procesy oraz przedstawiono dwa główne elementy narzędzia wypracowanego w ramach projektu ChemMultimodal. Opisano dobrą praktykę firmy Synthos SA polegającą na zaplanowaniu i zmianie procesu transportu multimodalnego z wykorzystaniem przedstawionego narzędzia. W efekcie tej praktyki firma osiągnęła ograniczenie kosztów transportu o 25% oraz znaczną obniżkę emisji CO2 w transporcie multimodalnym. Przemysł chemiczny odgrywa szczególną rolę ze względu na wartość ekonomiczną i duże wolumeny ilościowe przepływów surowców, półproduktów i produktów gotowych w globalnych, międzynarodowych i krajowych sieciach dostaw, np. w Europie Środkowej transport realizowany przez przedsiębiorstwa chemiczne w 2015 r. stanowił 8% transportu towarowego1). Wykorzystywanie metod i narzędzi planowania przez przedsiębiorstwa z branży chemicznej może wywierać istotny wpływ na doskonalenie procesów i prowadzić do zwiększenia ich efektywności, tym bardziej, że koszty łańcucha dostaw stanowią 60-80% całkowitych kosztów działalności producentów w tej branży2). Planowanie obejmuje różne obszary zarządzania po stronie podażowej i popytowej łańcuchów dostaw, a zintegrowanie w przedsiębiorstwie i w relacjach z partnerami biznesowymi istotnie pomaga w dążeniu do optymalnych rozwiązań. Zarządzanie procesami zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji generuje potrzeby transportowe, które są uwzględniane w planowaniu transportu i stanowią podstawę dla doskonalenia struktur transportowych i systematycznego wdrażania racjonalnych rozwiązań3). Planowanie procesów transportowych stanowi kilkuetapowy proces, którego głównym celem jest identyfikacja i analiza różnych strategii oraz projektów rozwoju transportu4). Jego pierwszy etap polega na określeniu uwarunkowań determi[...]

Innowacje w zarządzaniu transportem. Perspektywy rozwoju synchromodalności w branży chemicznej w Polsce DOI:10.15199/62.2018.10.1


  Przedstawiono koncepcję synchromodalności jako rozwiązania wychodzącego naprzeciw problematyce połączenia potrzeby ograniczania emisji CO2 w działaniach transportowych przy jednoczesnym zachowaniu jego konkurencyjności wynikającej z krótkiego czasu dostaw i niskich kosztów. Zastosowanie synchromodalności sprzyja wzrostowi innowacyjności przedsiębiorstwa logistycznego, jest również realnym wsparciem działań proekologicznych w obszarze transportu, umożliwiając klientom firm przewozowych (przedsiębiorstwom chemicznym), realizację strategii zrównoważonego rozwoju nie tylko w obszarze produkcyjnym. Wyniki badania przeprowadzonego w projekcie ChemMultimodal wykazują potrzebę zaoferowania na rynku usługi transportowej, która pozwoliłaby firmom chemicznym na spełnienie warunku zrównoważonego transportu. Synchromodalność jako rozwiązanie innowacyjne ma możliwość uzupełnienia tej luki w ofercie przewozu ładunków. Wsparciem dla tego rozwiązania są platformy uwzględniające charakterystykę transportu ładunków chemicznych. Jedna z takich platform jest elementem narzędzia wypracowanego w ramach projektu ChemMultimodal. Synchromodalność stanowi innowacyjne podejście do zarządzania transportem w łańcuchach dostaw. Polega na synchronizacji dostępności i wykorzystania różnych gałęzi transportu. Jej celem jest zwiększenie efektywności i elastyczności, a także spełnienie wymagań zrównoważonego rozwoju. Jest koncepcją traktującą holistycznie problematykę zarządzania transportem. Uwzględnia możliwości integracji gałęzi transportu, rozwoju infrastruktury transportowej, zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, tworzenia nowych usług wspierających i metod zarządzania procesami1). Pojęcie synchromodalności zostało w literaturze zdefiniowane jako multimodalna strategia, polityka transportowa, sieć, usługa lub proces. W podejściu strategicznym synchromodalność zyskuje znaczenie jako strategia multimodalna dodająca możliwość e[...]

Znaczenie regulacji dla zrównoważonego rozwoju transportu DOI:10.15199/62.2019.3.2


  Przedstawiono strategiczne kierunki zrównoważonego rozwoju transportu w Unii Europejskiej, na których tle zaprezentowano najważniejsze wyniki badań przeprowadzonych w projekcie ChemMultimodal realizowanym w Programie Interreg Central Europe przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. W projekcie wykazano, że przedsiębiorstwa chemiczne, wybierając transport multimodalny, mają ogromny wpływ na jakość środowiska naturalnego. Nie wybierają jednak tego rozwiązania ze względu na bariery natury egzo i endogenicznej. Kluczowym aspektem jest także jakość regulacji, które nie we wszystkich obszarach zachęcają przedsiębiorców do aktywnego włączania się w ochronę środowiska naturalnego poprzez działania transportowe. Wyniki analizy dokumentów zawierających rekomendacje w tym zakresie na poziomie krajowym i regionalnym oraz badań empirycznych przeprowadzonych w projekcie ChemMultimodal wskazują na kilka luk w regulacjach o charakterze strategicznym. Celem artykułu było wskazanie głównych rekomendacji zmian w obrębie regulacji wspierających wzrost wykorzystania zrównoważonego transportu. W Białej Księdze z 2011 r.1) określono strategiczne kierunki rozwoju jednolitego, konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu o kluczowym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa UE. Stworzono wizję rozwoju poprzez zapewnienie wzrostu sektora transportu i wspieranie mobilności przy jednoczesnym osiągnięciu celu obniżenia emisji o 60% do 2050 r. w porównaniu z 1990 r. Priorytetem jest kształtowanie wzorców i najlepszych praktyk umożliwiających transport większej liczby pasażerów oraz rosnących wolumenów ładunków za pomocą najefektywniejszych gałęzi i środków transportu lub ich kombinacji. Biała Księga tworzy fundament dla strategii rozwoju niskoemisyjnego transportu i określa wymogi UE względem krajowych strategii transportowych państw członkowskich. Wymierną zasadę wspierającą dekarbonizację ma s[...]

 Strona 1