Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Styś"

Długość wyboczeniowa słupów w żelbetowych konstrukcjach słupowo-ryglowych DOI:10.15199/33.2016.09.17


  W artykule omówiono wpływ warunków podparcia i sztywności przestrzennej konstrukcji na przemieszczenia i siły krytyczne w słupach układów słupowo-ryglowych. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych konstrukcji przestrzennej w przypadku 133, 90, 50, 24, 12 i 6 słupów.Wyznaczono siły wewnętrzne, siły krytyczne w najbardziej wytężonym słupie oraz przemieszczenia poziome jako wpływy II rzędu. Uwzględniano układy jednokondygnacyjne o węzłach przegubowo-sztywnych oraz usztywnienie stropem pośrednim. Słowa kluczowe: żelbetowe słupy, wyboczenie, sztywność przestrzenna, długość wyboczeniowa, siła krytyczna.Obliczanie słupów mimośrodowo ściskanychwprzypadku ramżelbetowych nastręcza wiele trudności [2, 3, 6, 7].Wtrakcie obliczeń szczególnie trudne jest przyjęcie długościwyboczeniowej słupa związanejm.in. z liczbą słupówukładu oraz długościwyboczeniowej słupa wynikającej z warunków zamocowania węzłów, z uwzględnieniem wpływówII rzędu.Wodniesieniu do długości wyboczeniowej słupów w układach ramowych (węzły nieprzesuwne) normy [5, 6] dopuszczają: ● w budynkach szkieletowych wielokondygnacyjnych, ze stropami żelbetowymi o węzłach nieprzesuwnych, redukcję długości wyboczeniowej do 0,7 l; ● jednocześniewprzypadku ustrojówowęzłach nieprzesuwnych (sztywne węzły konstrukcyjne), długość wyboczeniowa zależy od sztywności elementów stężających miejsca zamocowania końcówsłupa;może on być traktowany jako element wydzielony z konstrukcji bądź jako element układu przestrzennego. Trudno jest dokładnie zdefiniować pojęciewęzłówprzesuwnych i nieprzesuwnych. Lokalna utrata stateczności dotyczy słupa wydzielonego, dlatego też można przyjąć, że wpł[...]

Efekty błędów montażu żelbetowej komory do badań akustycznych DOI:10.15199/33.2017.06.12


  Prezentowany problem dotyczy komory do badania wpływu drgań (dźwięków) generowanych przez sprzęt AGD, która jest inaczej obciążona w fazie montażu i podczas eksploatacji. Komora jest konstrukcją niezależną, posadowioną na podporach sprężystych - punktowych w narożnikach. Wyróżnia się dwa etapy budowy i montażu komory: ● I - wykonanie komory żelbetowej w deskowaniu, a następnie izolacji i ścian osłonowych; ● II - montaż komory na podporach sprężystychwewnątrz istniejącej konstrukcji osłonowej (fotografia 1) za pomocą siłowników hydraulicznych. Konstrukcja płyty dennej komory została specjalnie zaprojektowana w strefach przypodporowych, celem przeniesienia oddziaływań od dźwigników hydraulicznych. Problem powstał, gdy podczas podnoszenia komory w niewłaściwym miejscu (poza strefą zbrojenia) przyłożono siły skupione od siłowników hydraulicznych, co spowodowało przebicie płyty dennej (fotografia 2). Charakterystyka konstrukcji komory Komorę zaprojektowaną z betonuC30/37 stanowi żelbetowa klatka o wymiarach wewnętrznych b x l x h = 7,58 x 6,58 x 5,10m. Grubość płyty stropowej [...]

Analiza przyczyn spękań posadzki fibrobetonowej w hali magazynowej


  Przedmiotem artykułu jest posadzka przemysłowa z fibrobetonu w dwunawowej hali magazynowej, wktórej składowano elementy stalowe (blachy i kształtowniki) m.in. do produkcji pojazdów szynowych. Płyta posadzki podzielona jest dylatacjami. Wymiary zdylatowanych fragmentów nie przekraczają 30 x 30 m. Rzut hali pokazano na rysunku. Ze względu na znaczną masę składowanych elementów zdecydowano się na wykonanie posadzki fibrobetonowej na podbudowie żwirowej. Zawartość włókien stalowych przyjęta w projekcie wynosiła 35 kg/m3. Stan techniczny obiektu Powodem zlecenia ekspertyzy posadzki przez użytkownika obiektu były jej spękania. Podczas inwentaryzacji uszkodzeń wykonanej przez autorów artykułu stwierdzono występowanie rys i pęknięć o znacznej rozwartości (rysunek i fotografia 1). Przebieg spękań sugerował, że ich przyczyną było przeciążenie posadzki, ponieważ zdecydowana większość uszkodzeń powstała w traktach komunikacyjnych, czyli między obszarami składowania. W płycie posadzki wykonano kontrolnie odwiert przez rysę, która przebiegała praktycznie przez całą jej grubość (fotografia 2). W celu określenia dokładnej przyczyny uszkodzeń posadzki zlecono autorom wykonanie bad[...]

Posadzki przemysłowe ze zbrojeniem zwykłym lub/i rozproszonym


  Wartykule porównano posadzki betonowe zbrojone prętami lub/i włóknami stalowymi oraz wskazano zakres ich stosowania. Na podstawie własnych doświadczeń opisano typowe defekty. Słowa kluczowe: beton zbrojony, fibrobeton, posadzka.Istotnymelementemobiektów przemysłowych są posadzki. Oprócz funkcji nośnej (przekazywania obciążeń użytkowych na grunt) powinny wykazywać się odpornością na agresję chemiczną, ścieranie, uderzenia, pylenie, niską i podwyższoną temperaturę. Czasemoczekuje się od nich właściwości antypoślizgowych, antyelektrostatycznych, estetyki bądź łatwości utrzymania w czystości. Zwykle posadzki wykonywane są w ramach końcowych etapów inwestycji. W perspektywie kończących się środków finansowych stwarza to zagrożenie stosowania rozwiązań tańszych (zamiennych), które nie spełniają założeń projektu. Ponadto wielu użytkowników nie jest świadomych tego, że obciążenia, jakie można przyłożyć do posadzki (jako elementu spoczywającego na podbudowie bądź podłożu gruntowym), są ograniczone. Symptomy awarii posadzek przemysłowych nie budzą tak dużych emocji jak awarie innych elementów nośnych. Powoduje to opieszałość w podejmowaniu interwencji. Projektowanie i wykonawstwo posadzek przemysłowych Najczęściej stosowanym obecnie rozwiązaniem jest tzw. posadzka pływająca (rysunek 1), wykonywana na warstwie poślizgowej (np. z folii polietylenowej). Warstwa poślizgowa umożliwia przemieszczanie się poziome płyty posadzki w wyniku skurczu i pełzania betonu oraz zmiany temperatury. Ponadto pełni rolę izo[...]

Problemy eksploatacyjne podtorzy suwnicowych na terenach szkód górniczych DOI:10.15199/33.2015.06.20


  W artykule przedstawiono problemy eksploatacyjne podtorzy suwnicowych w hali żelbetowej posadowionej na terenach szkód górniczych. Na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej podtorzy suwnicowych sprawdzono ich prostoliniowość i możliwość rektyfikacji. Oceniono wpływ pomierzonych odchyłek na nośność podstawowych elementów konstrukcji wsporczej hali w aspekcie jej dalszej bezpiecznej eksploatacji. Słowa kluczowe: podtorza suwnicowe, konstrukcje betonowe, obiekty przemysłowe, szkody górnicze.Utrzymanie torów podsuwnicowych w dobrym stanie technicznym gwarantującym bezpieczną eksploatację suwnic wymaga systematycznych kontroli i wynikających z nich koniecznych rektyfikacji. Tory jezdne suwnic, bez względu na rodzaj konstrukcji, podlegają szczegółowej kontroli technicznej przed dopuszczeniem obiektu do użytkowania oraz okresowym przeglądom podczas eksploatacji. Zgodnie z normą [1] sprawdzeniu podlega: [...]

Modelowanie naroży ram żelbetowych w metodzie S-T DOI:10.15199/33.2015.06.29


  W artykule przedstawiono analizę naroży ram żelbetowych metodą Strut-and-Tie. Obliczenia przeprowadzono w programie CAST dla różnych modeli kratownicowych.Wyniki obliczeń porównano na podstawie kryterium energetycznego najmniejszej energii odkształcenia sprężystego prętów. Słowa kluczowe: rama żelbetowa, węzły ram, metoda kratownicowa, moment zamykający naroże.Idea metody S-T (Strut-and-Tie) w projektowaniu konstrukcji żelbetowych wywodzi się z analogii kratownicowej Rittera i Mörscha zaproponowanej na początku XX w. do wymiarowania belek żelbetowych na ścinanie. Temat zastosowania metody S-T w obliczeniach konstrukcji betonowych został ponownie podjęty przez Martiego w 1985 r., a następnie przez Schlaicha (1987 r.), Collinsa i Mitchella (1991 r.) oraz MacGregora (1992 r.) [1].Metoda STma duże znaczenie praktyczne, gdyż w prosty i przejrzysty sposób tłumaczy przebieg sił w konstrukcji - szczególnie w miejscu styku kilku prętów (np. w węzłach ram). Równolegle ze wzrastającą dostępnością wyników eksperymentalnych[...]

Diagnostyka i remonty betonowych elektrowni wodnych


  W artykule przedstawiono typowe uszkodzenia betonowych konstrukcji elektrowni wodnych powstałe podczas 80-letniej eksploatacji. Przedstawionowybrane problemywystępujące przy diagnostyce, remontach i naprawach tego typu obiektów. Słowa kluczowe: diagnostyka konstrukcji, elektrownie wodne, konstrukcje masywne, naprawy.Na terenie Dolnego Śląska istnieje kilkadziesiąt elektrowni wodnych, w większości wybudowanych w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku. Są to obiekty o mocy od kilku do kilkunastu megawatów. Zlokalizowane głównie na rzekach górskich Kotliny Jeleniogórskiej i Kłodzkiej oraz wzdłuż Odry. Dominującym materiałem w nich jest beton. Ściany tych obiektów mają grubość od kilkudziesięciu centymetrów do 2 m, co pozwala je zaliczyć do konstrukcji masywnych. Po II wojnie światowej większość elektrowni wodnych na Dolnym Śląsku popadła w ruinę. Radykalna zmiana nastąpiła po wstąpieniu Polski do UE, gdyż odnawialne źródła energii (OZE) stanowią bardzo ważny element polityki energetycznejWspólnoty.Wpływ na zainteresowanie tymi obiektami miały też powodzie w latach 1997 - 2010, po których przeprowadzono przeglądy i ekspertyzy obiektów hydrotechnicznych na terenach popowodziowych. Każdą elektrownię wodną projektowano indywidualnie, zależnie od lokalnego ukształtowania terenu oraz warunków hydrotechnicznych, choć takie elementy, jak jazy stałe, komory turbogeneratorów, płyty wypadowe, kanały ulgi, ściany oporowe, pomosty [1] występują [...]

Prefabrykowana hala przemysłowa po 40 latach eksploatacji


  W artykule opisano stan techniczny prefabrykowanej hali wielonawowej po 40 latach eksploatacji. Przeprowadzono szczegółowe oględziny, badania nieniszczące i niszczące materiałów oraz pomiary geodezyjne. Podano wnioski odnośnie do dalszej eksploatacji obiektu. Słowa kluczowe: hala przemysłowa, prefabrykacja, stan techniczny.Żelbetowa hala prefabrykowana po 40 latach eksploatacjimoże być źródłemciekawych informacji o wpływie czasu na zachowanie się konstrukcji podczas procesów technologicznych odbywających się w jej wnętrzu (flotacja i wzbogacanie rudy miedzi). Hala została wzniesiona w latach 1965 - 1970 [1] głównie z żelbetowych i sprężonych elementów prefabrykowanych z fragmentami monolitycznymi żelbetowymi oraz stalowymi. Hala w rzucie ma kształt litery L (dwa prostokąty o wymiarach 76×187 m i 55×137 m stykające się ze sobą dłuższymi bokami w osi F zaznaczonej na rysunku). Ze względu na posadowienie obiektu na terenach szkód górniczych konstrukcję hali podzielono siedmioma dylatacjami poprzecznymi (7 pól po ok. 24 m + pole skrajne 12 m) i dwoma dylatacjami podłużnymi (osie DE i GH na rysunku). Konstrukcja obiektu Przekrycie dachu hal głównych zostało wykonane z prefabrykowanych płyt żebrowych typu PŻ opierających się na dźwigarach kratowych typu KBS30 [2] w rozstawie co 6,0 m. Typ p[...]

 Strona 1