Wyniki 1-10 spośród 25 dla zapytania: authorDesc:"Piotr NAWARA"

Urządzenie do badania topliwości popiołu węgla kamiennego metodą rurową DOI:10.15199/48.2018.12.59

Czytaj za darmo! »

W Polsce uzasadnione jest pozyskanie nośników energii pierwotnej, pochodzącej z zasobów krajowych. Do nośników, które pozyskuje się bezpośrednio z natury, należą: węgiel kamienny (energetyczny i koksowy), węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny (wysokometanowy i naazotowany), torf (przede wszystkim dla celów opałowych), drewno opałowe, paliwa odpadowe stałe roślinne i zwierzęce, odpady przemysłowe (stałe i ciekłe), odpady komunalne, inne surowce wykorzystywane do celów energetycznych (np. metanol, etanol), energia wody i wiatru (wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej), energia słoneczna i geotermalna (wykorzystywane do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej). Polska jest największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej, choć wydobycie jego z roku na rok maleje. Jest on w Polsce uważany za surowiec strategiczny, bo w pierwszych latach XXI wieku zaspokajał aż 60% zapotrzebowania energetycznego kraju. Polskie zasoby węgla kamiennego należą do największych w Europie a większość z nich zlokalizowana jest w województwie lubelskim (pokłady ciągną się od Łukowa i Radzynia Podlaskiego do Hrubieszowa) oraz na Górnym Śląsku. Zasoby lubelskie, słabiej udokumentowane niż Śląskie, są wysokiej jakości, leżą na mniejszej głębokości i są większe. Należy również dodać, że węgiel brunatny jest drugim co do znaczenia nośnikiem energii pierwotnej pozyskiwanym w kraju, z którego wytwarza się prawie ⅓ energii elektrycznej produkowanej w Polsce Paliwa stałe wydobywane metodą górniczą lub odkrywkową albo pozyskiwane z różnego rodzaju surowców biologicznych różnią się od siebie składem chemicznym, wilgotnością, kalorycznością oraz w przypadku ich spalenia składem otrzymanego popiołu. W procesach spalania paliw stałych, do istotnych kryteriów oceny paliwa, należą wskaźniki opisujące zachowanie się popiołu przy dużych temperaturach, co zależy przede wszystkim od składu chemicznego popiołu. Spalanie węgla kamienne[...]

Urządzenie do badania topliwości popiołu węgla kamiennego metodą rurową DOI:10.15199/48.2018.12.59

Czytaj za darmo! »

W Polsce uzasadnione jest pozyskanie nośników energii pierwotnej, pochodzącej z zasobów krajowych. Do nośników, które pozyskuje się bezpośrednio z natury, należą: węgiel kamienny (energetyczny i koksowy), węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny (wysokometanowy i naazotowany), torf (przede wszystkim dla celów opałowych), drewno opałowe, paliwa odpadowe stałe roślinne i zwierzęce, odpady przemysłowe (stałe i ciekłe), odpady komunalne, inne surowce wykorzystywane do celów energetycznych (np. metanol, etanol), energia wody i wiatru (wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej), energia słoneczna i geotermalna (wykorzystywane do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej). Polska jest największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej, choć wydobycie jego z roku na rok maleje. Jest on w Polsce uważany za surowiec strategiczny, bo w pierwszych latach XXI wieku zaspokajał aż 60% zapotrzebowania energetycznego kraju. Polskie zasoby węgla kamiennego należą do największych w Europie a większość z nich zlokalizowana jest w województwie lubelskim (pokłady ciągną się od Łukowa i Radzynia Podlaskiego do Hrubieszowa) oraz na Górnym Śląsku. Zasoby lubelskie, słabiej udokumentowane niż Śląskie, są wysokiej jakości, leżą na mniejszej głębokości i są większe. Należy również dodać, że węgiel brunatny jest drugim co do znaczenia nośnikiem energii pierwotnej pozyskiwanym w kraju, z którego wytwarza się prawie ⅓ energii elektrycznej produkowanej w Polsce Paliwa stałe wydobywane metodą górniczą lub odkrywkową albo pozyskiwane z różnego rodzaju surowców biologicznych różnią się od siebie składem chemicznym, wilgotnością, kalorycznością oraz w przypadku ich spalenia składem otrzymanego popiołu. W procesach spalania paliw stałych, do istotnych kryteriów oceny paliwa, należą wskaźniki opisujące zachowanie się popiołu przy dużych temperaturach, co zależy przede wszystkim od składu chemicznego popiołu. Spalanie węgla kamienne[...]

Wykorzystanie emisji biofotonów do parametryzacji jakościowej produktów spożywczych DOI:10.15199/48.2017.01.37

Czytaj za darmo! »

W badaniach podjęto próbę określenia możliwości wykorzystania zjawiska opóźnionej luminescencji materii organicznej do oceny jej właściwości istotnych z punktu widzenia prozdrowotnego jej wykorzystania. W celu realizacji eksperymentu zbudowano stanowisko pomiarowe wyposażone z fotopowielacz służący do identyfikacji fotonów emitowanych przez wzbudzaną optycznie materię organiczną. Proces pomiaru liczby emitowanych biofotonów odbywał się automatycznie do czego wykorzystano środowisko programowania LabView. Odnotowano zróżnicowanie liczby biofotonów w obrębie badanych grup produktów spożywczych, stwierdzenie to dotyczy produktów finalnych oraz składowych stanowiących ich recepturę. Zaobserwowano, że istnieje praktyczna możliwość różnicowania materii organicznej pod względem stopnia emisji biofotonów. Abstract In the following studies there has been made an attempt to determine the possibility of using the phenomenon of delayed luminescence of organic matter to evaluate its properties relevant to its health promotion use. In order to carry out the experiment there was built a measurement station equipped with a photomultiplier tube used to identify the photons emitted by the optically excitable organic matter. The process of measuring the number of emitted bio-photons took place automatically for what LabView programming environment was used. There has been a diversification of the number of bio-photons within the investigated food groups, this statement applies to the final products and components constituting their recipe. It has been observed that there is a practical possibility of differentiation of organic matter in terms of the level of biophotons emissions. (The use of bio-photons emission for the quality parameterization of food products) Słowa kluczowe: biofotony, fotopowielacz, jakość żywności, luminescencja Keywords: biophotons, photomultiplier, food quality, luminescence Wstęp Określanie jakości żywności, szczególnie w przypadku j[...]

Wykorzystanie emisji fotonów do oceny jakości owoców egzotycznych DOI:10.15199/48.2019.01.30

Czytaj za darmo! »

Uzyskiwanie ziemiopłodów o jak najwyższej jakości jest jednym z podstawowych celów rolnictwa. Tradycyjne metody oceny jakości surowców, oparte na analizie zawartości określonych substancji chemicznych i ocenie organoleptycznej, nie definiują jakości w sposób precyzyjny i obiektywny [1, 2]. Podejmowane są więc próby opracowania metody pozwalającej na dokładną ocenę standardu produktów żywnościowych. Jedną z takich metod jest pomiar emitowanych przez produkt żywnościowy biofotonów, definiowanych jako fotony promieniowania elektromagnetycznego o niewielkim natężeniu i długości fali od 300 do 800 nm [3-5]. Ten rodzaj promieniowania określany jest w literaturze jako wtórna luminescencja lub biochemoluminescencja, zachodząca na poziomie fotonów. Zachodzi ono, gdy elektronowo - oscylacyjnie wzbudzona cząsteczka pozostaje w równowadze termicznej z otoczeniem. Koncepcję wykorzystania emisji promieniowania żywych organizmów (bioluminescencji) do oceny jakości żywności opracował F.A. Popp. Metoda ta polega na pojedynczym zliczaniu fotonów (ang. Single Photon Couting). Na podstawie długoletnich badań F.A. Popp stwierdził, że jakość żywności zależy od zgromadzonej w niej energii świetlnej w postaci biofotonów, a produkty lepszej jakości mają większą zdolność do kumulowania światła [6-8]. Układ pomiarowy Do przeprowadzania badań użyto autorskiego układu pomiarowego umożliwiającego rejestrację ilości biofotonów emitowanych z produktów żywnościowych (rys. 1), składający się z komory pomiarowej z wbudowanym fotopowielaczem. Urządzenie nie posiada wyświetlacza oraz elementów manipulacyjnych - całość sterowania odbywa się z komputera typu PC przy pomocy dedykowanego oprogramowania BioLumi. Pomiar emisji fotonów realizowany jest poprzez zastosowanie fotopowielacza. Emitująca światło próbka jest umieszczona w centralnej części komory pomiarowej w osi symetrii szczeliny fotopowielacza. Fotopowielacz zamienia sygnały świetlne pochodzące od b[...]

Stanowisko do stymulacji zróżnicowanym polem elektromagnetycznym substancji biologicznej DOI:10.15199/48.2019.03.16

Czytaj za darmo! »

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na organizmy żywe stanowi przedmiot badań wielu autorów, co umożliwiają coraz lepsze środki techniczne i wysublimowane metody wymuszeń i rejestracji reakcji organizmu na te wymuszenia. Brak jest jednoznacznych dowodów charakteru oddziaływania oddziaływania pól elektromagnetycznych na żywe organizmy - zarówno pozytywnego czy negatywnego, ponieważ w dużej mierze oddziaływanie to nie wywołuje jednoznacznych reakcji, a efekty są zwykle nieliniowe [1,2,3,4]. Silne pola magnetyczne znalazły np. w diagnostyce medycznej - tomografii magnetyczno-rezonansową (NMR), która w sposób nieinwazyjny pozwala otrzymać obrazy wnętrza ciała. W trakcie badania pacjent poddadawany jest kombinacji silnego pola magnetycznego o indukcji 1.5 -2.0 T (ok. 50 tysięcy razy silniejsze niż pole magnetyczne Ziemi) i zmiennych pól gradientowych i radiofalowych. Badania wskazują również na oddziaływanie pól elektromagnetycznych na rośliny, np. niektóre gatunki, które cały czas rosły w polu o częstotliwości 50 Hz posiadają większą zawartość suchej masy, powierzchnie asymilacyjną liści oraz bardzo dobrze rozbudowany system korzeniowy. Pozwala to roślinom na łatwiejszy dostęp do substancji odżywczych, wody z gleby i zwiększenie produktywności procesu fotosyntezy [5]. Pole elektromagnetyczne ma wpływ również na transport związków organicznych - hormonów wzrostu (auksyn), obdarzonych ładunkiem elektrycznym oraz wpływa na substancje chemiczne w roślinach. Prawidłowa ekspozycja na pola elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości zmniejsza zachorowalność nasion, zabijając patogeny znajdujące się na powierzchni nasion, jednocześnie nie wpływając na zdolność kiełkowania. Jednakże pole o wysokiej częstotliwości może wywoływać również negatywne skutki w roślinach m.in. może przyspieszyć powstanie białka szoku termicznego [5]. Odnotowano również wpływ zmiennego pola elektromagnetycznego na kształt bulw ziemniaka. Wykazano korzy[...]

Konstrukcja i analiza modelu symulacyjnego układu sterowania piecem indukcyjnym DOI:10.15199/48.2015.12.37

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metodę opracowania modelu symulacyjnego układu sterowania piecem indukcyjnym z wykorzystaniem symulacji komputerowej w programie MATLAB-Simulink. Istotę działania modelu zilustrowano na schematach blokowych. Omówiono wykorzystanie charakterystyki dynamicznej obiektu regulacji w aspekcie określenia stopnia niedoskonałości modelu. Analizowano wyniki symulacja off-line modelu układu sterowania. Abstract. The paper presents a method to develop a simulation model induction furnace control system using a computer simulation in MATLAB- Simulink program. The essence of the model is illustrated in the block diagrams. Were discussed use of the dynamic characteristics of the control object in terms of determining the degree of imperfection of the model. Results were analyzed off-line simulation model of the control system. (Construction and analysis of simulation model induction furnace control system). Słowa kluczowe: piec indukcyjny, układ regulacji, model symulacyjny. Keywords: induction furnace, control system, simulation model. Wstęp Obecnie obserwuje się wzrost zainteresowania zagadnieniami dotyczącymi zastosowania w energetyce cieplnej biomasy lignocelulozowej. Tego typu paliwo produkowane jest przemysłowo z różnych rodzajów roślin energetycznych i najczęściej dostępne jest w postaci granulowanego pelletu lub brykietu [1]. Ze względu na warunki eksploatacji palenisk, kotłów stosowanych w energetyce cieplnej, istotnym parametrem związanym z procesem spalania biomasy jest temperatura płynięcia popiołu. Przekroczenie tej temperatury skutkuje zalaniem rusztu płynnym popiołem (szlaką) - powoduje to wyłączenie kotła z eksploatacji. Występują różne temperatury płynięcia dla popiołów powstałych ze spalania pelletu lub materiałów palnych z jego domieszką. W celu utrzymania prawidłowych warunków eksploatacji kotła, zachodzi konieczność indywidualnego określenia temperatury płynięcia popiołu dla poszczególnych [...]

Charakterystyka prototypowego stanowiska laboratoryjnego do badania topliwości popiołu metodą rurową DOI:10.15199/48.2016.01.26

Czytaj za darmo! »

Praca opisuje zaprojektowany i wykonany piec rurowy przeznaczony między innymi do określania temperatury topliwości popiołu zgodnie z normą PN-ISO-540:2001. Prototypowe stanowisko laboratoryjne daje możliwość cyfrowej obserwacji próbki w trakcie badania oraz posiada kilka programów sterowania temperaturą dzięki czemu możliwe jest dokładne ustalenie programu badań. Abstract. . Designed and manufactured tube furnace for determination of the melting temperature of ash acording to the ISO-540: 2001 standard was described in our paper. Construction of our prototype equipment allows for digital observation of the process. There are also some pre-defined temperature programs which are very usefull for determination of the optimal investigation parameters of the equipment (Characteristics of the prototype laboratory equipment for the investigation of the ash melting temperature in the tube furnace). Słowa kluczowe: wysokoczęstotliwościowe grzanie indukcyjne, określenie topliwości popiołów, metoda rurowa, chłodzenie wodą Keywords: high frequency induction heating, researching ash fusibility, tube method, water cooling, electric power quality. Wstęp W produkowanych obecnie urządzeniach do badania topliwości popiołu metodą rurową stosowane są zwykle dwa typy wysokotemperaturowych elementów grzejnych: element sylitowe wykonane z rekrystalizowanego węglika krzemu o temperaturze pracy do około 1500 [°C] oraz wykonane z dwukrzemka molibdenu o temperaturze pracy do 1850 [°C] [1, 4,9]. Te elementy grzewcze charakteryzują się dużą trwałością przy wysokich temperaturach pracy, wzrostem rezystancji (spadkiem mocy) wraz ze wzrostem temperatury, wyjątkową kruchością oraz koniecznością zastosowania specjalnego rodzaju sterowania wzrostem temperatury. Należy również dodać, ze w niektórych starszych rozwiązaniach grzejnych urządzeń do badania topliwości popiołów, jako elementy grzejne stosowane są również druty i taśmy oporowe umieszczane w materiałach cera[...]

Skoncentrowane pole mikrofalowe (CMF) jako niekonwencjonalna metoda utrwalania płynnych produktów spożywczych w ramach "teorii płotkowej" DOI:10.15199/48.2016.01.27

Czytaj za darmo! »

Skoncentrowane pole mikrofalowe (CMF) jest jedną z niekonwencjonalnych metod utrwalania żywności. W pracy scharakteryzowano urządzenie, w którym można metodą CMF utrwalać płynne produkty spożywcze. W części eksperymentalnej przetestowano skuteczność oddziaływania CMF w odniesieniu do bakterii Escherichia coli, którymi zaszczepiono masę jajową i białko jaja kurzego. W wielowariantowym eksperymencie stwierdzono skuteczność metody CMF w odniesieniu do inaktywacji E. coli, co czyni metodę atrakcyjną w ramach "teorii płotkowej". Abstract. Concentrated Microwave Field is one of the unconventional food preservation method. Our CMF equipment was characterized in the work. During the practical experiment we found that CMF had preservation effect on Escherichia coli placed in Liquid Whole Eggs and in the liquid albumen. Results of our experiment confirmed the effectiveness of CMF for liquid food as a part of more complex treatment in the context of hurdle theory (Concentrated Microwave Field CMF as unconventional preservation methods of liquid food in the framework of "hurdle theory"). Słowa kluczowe: skoncentrowane pole mikrofalowe, utrwalanie żywności, teoria płotkowa, Escherichia coli Keywords: concentrated microwave field, food preservation, hurdle theory, Escherichia coli Wstęp Klienci w coraz większym stopniu chcieli by kupować żywność smaczną, odżywczą, jak najbardziej naturalną i coraz łatwiejszą w przyrządzeniu [1]. Nietermiczne metody utrwalania żywności, do których zaliczyć można m.in. pulsacyjne pole elektryczne (PEF) czy skoncentrowane pole mikrofalowe (CMF), wpływają w niewielkim stopniu na obniżenie wartości odżywczej żywności, walorów smakowozapachowych czy właściwości funkcjonalnych. Wiele badań wskazuje, że metody te są coraz skuteczniejsze w inaktywacji drobnoustrojów przy jednoczesnym zachowaniu walorów sensorycznych utrwalanej żywności [2, 3]. Za pomocą oddziaływań PEF [4] utrwala się najczęściej takie płynne produkty spoż[...]

Kompatybilność elektromagnetyczna w pomiarach energii elektrycznej DOI:10.15199/48.2016.01.34

Czytaj za darmo! »

This paper presents essential requirements of EMC Directive as well as general information about harmonized standards. A short review of electromagnetic emission measurement methods and immunity tests methods, recommended by harmonised standards with this directive is given. The programs of EMC tests of electronic energy meters have been also presented. In conclusion the necessity of knowledge of electromagnetic compatibility problems in assessment of conformity process with essential requirements of EMC Directive are underlined. Electromagnetic compatibility in measurements of electric energy Streszczenie. W artykule przedstawiono wymagania zasadnicze Dyrektywy EMC oraz informacje podstawowe o normach zharmonizowanych z tą dyrektywą. Następnie podano krótki przegląd metod pomiaru emisji elektromagnetycznej oraz badań odporności na zaburzenia elektromagnetyczne, zalecanych przez normy zharmonizowane. Przedstawiono również programy badań KEM liczników energii elektrycznej. W podsumowaniu podkreślono konieczność znajomości zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej w procesie oceny zgodności wyrobów elektrycznych z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy EMC. Wstęp Współczesne urządzenia elektroniczne i elektryczne wykorzystywane są w różnorodnych środowiskach pracy, w tym również w miejscach wyróżniających się występowaniem zaburzeń elektromagnetycznych o znacznych poziomach. W tych trudnych warunkach urządzenia muszą charakteryzować się odpowiednio wysokim progiem odporności na zaburzenia tak, aby można było zapewnić ich niezawodne działanie. Z drugiej strony, na poziom zaburzeń w środowisku mogą mieć znaczny wpływ urządzenia tam pracujące. Istnieje więc potrzeba ograniczania ich emisji elektromagnetycznej. Głównym problemem jest więc zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej (KEM) w danym środowisku, czyli możliwości zadawalającej pracy urządzeń, bez równoczesnego wytwarzania zaburzeń, które nie byłyby tolerowane przez wszystk[...]

Analiza wpływu sygnału zakłócającego na jakość klasycznego i neuronowo-rozmytego sterowania piecem indukcyjnym DOI:10.15199/48.2016.12.23

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metodę opracowania modelu symulacyjnego układu sterowania piecem indukcyjnym z wykorzystaniem symulacji komputerowej w programie MATLAB®-Simulink. Zastosowano algorytmy regulatorów PID oraz neuronowo-rozmytego (model Takagi- Sugeno). Istotę działania modelu układu sterowania zilustrowano na schematach blokowych. Dokonano oceny jakości sterowania z wykorzystaniem wskaźników całkowych. Analizowano wyniki symulacja komputerowej modelu układu sterowania. Abstract. The paper presents a method of development of a simulation model of the induction furnace control system, using a computer simulation in MATLAB®-Simulink program. Algorithms controls PID and neuro-fuzzy (Takagi-Sugeno model) were used. The essence of the model of the control system is illustrated in the block diagrams. The quality of control was evaluated using integral indicators. Results of the computer simulation model of the control system were analyzed. (Analysis of the impact of the interference signal on the quality of induction furnace control) Słowa kluczowe: piec indukcyjny, układ regulacji, model symulacyjny. Keywords: induction furnace, control system, simulation model. Wprowadzenie W energetyce wzrasta zastosowanie biomasy, która dostępna jest w postaci pelletu lub brykietu [1]. Ważnym parametrem związanym z procesem spalania paliw związanym z prawidłowym spalaniem w kotłach jest temperatura płynięcia popiołu. Nieprawidłowej jej dobranie w zależności od temperatury spalania w kotle powoduje stopienie popiołu i zalanie rusztu. W celu utrzymania prawidłowych warunków eksploatacji kotła, zachodzi konieczność indywidualnego określenia temperatury płynięcia popiołu dla poszczególnych partii biomasy przeznaczonej do spalania. Możliwe jest tu zastosowanie pieca indukcyjnego, który pozwoli na oznaczanie topliwości popiołu w wysokiej temperaturze metodą rurową zgodnie z normą [2]. Jego widok ogólny przedstawiono na rysunku 1. Rys.1. Piec in[...]

 Strona 1  Następna strona »