Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Janda"

Ocena możliwości zastosowania reakcji Fentona do usuwania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z wybranych odpadów przemysłowych i gleb DOI:10.15199/62.2019.3.11


  Odpady przemysłowe są nieodłącznym elementem działalności gospodarczej człowieka. Powstają one zarówno na etapie wydobycia surowców, jak i podczas procesów produkcyjnych. Obecnie odpady przemysłowe stanowią ok. 90% masy produkowanych rocznie w Polsce 130 Tg odpadów (dane GUS za 2016 r.), w tym znaczny udział mają odpady wykazujące właściwości niebezpieczne1). Skład i ilość powstających odpadów przemysłowych są bezpośrednio związane z konkretną branżą przemysłową oraz stosowaną technologią wydobycia surowców i ich przeróbki. Ogromna ilość odpadów przemysłowych oraz ich charakter wymuszają stosowanie efektywnych metod przetwarzania lub stabilizacji w celu minimalizacji szkodliwego oddziaływania na otoczenie. Odpady przemysłowe ze względu na miejsce powstawania oraz strukturę można podzielić na odpady stałe, ścieki procesowe, osady ściekowe powstające w przyzakładowych oczyszczalniach ścieków oraz skażone gleby, które zostały zanieczyszczone podczas wydobycia, załadunku, transportu oraz składowania surowców i produktów. Odpady przemysłowe płynne i półpłynne, o wysokich stężeniach substancji organicznych, mogą być z powodzeniem stabilizowane metodami chemicznymi. Obecnie za jedną z obiecujących metod stabilizacji chemicznej osadów ściekowych z oczyszczania ścieków przemysłowych, a także remediacji skażonych gleb i gruntów uważana jest reakcja Fentona (RF), należąca do grupy metod pogłębionego utle414 98/3(2019) niania AOP (advanced oxidation processes). Metoda ta została również wykorzystana w licznych badaniach dotyczących oczyszczania wód gruntowych oraz remediacji osadów dennych zanieczyszczonych zbiorników wodnych2-13). Podstawowymi zaletami RF w odniesieniu do innych metod pogłębionego utleniania są niska cena i łatwa dostępność substratów procesu, brak tworzących się chlorowcopochodnych substancji organicznych oraz prosty sposób prowadzenia procesu, nie wymagający złożonej aparatury14). Opracowanie jest pierwszym z serii k[...]

 Strona 1