Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew POCHANKE"

Badania prądów połukowych w wyłączniku próżniowym i ich analiza w aspekcie mechanizmów wyłączania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań fizycznych i analiz statystycznych prądów połukowych zmierzonych na fabrycznym wyłączniku próżniowym SN przy stromości prądu w zakresie 500-900 A/μs i stromości napięcia 17-30 kV/μs. Analizy statystyczne wykazały związek między prądem połukowym oraz parametrami łączenia potwierdzony modelem typu czarna skrzynka dla relaksacji ładunku przestrzennego wraz z zanikaniem prądu w okresie połukowym. Abstract. Records and statistics of vacuum post-arc currents measured in an industrial made switch at current steepness 500-900 A/s and voltage steepness 17-30 kV/s were presented. The analysis revealed simple dependences of the ions currents on the switching parameters what suggests a black-box model for relaxation of the discharge conditions with current decay. (Research on post-arc currents in vacuum circuit breaker and their analysis with reference to breaking mechanism). Słowa kluczowe: prąd połukowy, łuk w próżni. Keywords: post-arc current, vacuum arc. Wstęp Określenie zdolności łączeniowych wyłączników wiąże się ze znajomością zjawisk występujących w pobliżu przejścia prądu przez zero. Do takich zjawisk należy prąd połukowy, występujący po przerwaniu prądu, który nie odgrywa znaczącej roli w procesie wyłączania prądu, aczkolwiek jego przebieg zawiera w sobie informacje o stanie wyłącznika i jego zdolności łączeniowej. Przebieg prądu połukowego jest związany ze stanem kanału połukowego po przerwaniu prądu zależnym od warunków łączeniowych, jakim poddawany jest wyłącznik. Czyli prąd ten zależny jest przede wszystkim od charakteru obciążenia prądowego w stanie łukowym (wartość szczytowa prądu, czas palenia się łuku, ładunek łuku, i szczególnie stromość prądu przed zerem) oraz pojawiającego się napięcia powrotnego po przerwaniu prądu (szczególnie od jego stromości). Wydaje się więc, że jest możliwa analiza zdolności łączeniowej wyłączników na podstawie przebiegu prądu połukowego. Ponadto informacje[...]

Diagnostic of vacuum on the basis of the dielectric strength

Czytaj za darmo! »

The proposed method of diagnosing the state of the vacuum based on the assumption that for a given type of chamber are known characteristics of the reference voltage as a function of the pressure and the distance between contacts. We will present this kind of characteristics which plotted the selected data cited in the literature with the Paschen curve, and similar characteristics obtained in own tests. Streszczenie. Proponowana metoda diagnozowania stanu próżni opiera się na założeniu, że dla danego rodzaju komory znane są charakterystyki referencyjne napięcia przeskoku w funkcji ciśnienia i odległości międzystykowej. Zaprezentowane zostaną tego rodzaju charakterystyki, gdzie wykreślono wybrane dane cytowane w literaturze wraz z krzywą Paschena oraz podobne charakterystyki otrzymane w badaniach własnych. (Diagnozowanie stanu próżni na podstawie wytrzymałości elektrycznej). Keywords: vacuum circuit breaker, diagnosing the state of vacuum. Słowa kluczowe: wyłącznik próżniowy, diagnozowanie stanu próżni. Introduction The vacuum of vacuum circuit breakers has two functions: provides insulation between contacts and creates conditions for the formation of specific, very easy to extinguish arc. Treating the vacuum - after all, always imperfect as a special condition of the gas in terms of insulation is characterized by the fact that shifts the operating point on the Paschen curve (fig. 1) far to the left of the minimum, to the point where the strength of the system determined by the properties of electrodes - mainly the material and surface condition. Fig. 1. Paschen curve [1] From Paschen curve, it appears that the strength of the gas will grow to infinity with decreasing pressure to zero. However, even in theory, the residual gas effect ends when the pressure at which the free path of electrons exceeds the distance between contacts. In the air, for a distance of d = 1 cm, the pressure is approximately 15 Pa (0,15 mbar). At the lower [...]

Aproksymacja charakterystyk częstotliwościowych blach transformatorowych

Czytaj za darmo! »

Modelowanie charakterystyk częstotliwościowych blach transformatorowych jest pierwszym krokiem do stworzenia modelu transformatora dla szerokiego pasma częstotliwości. Pomiary wykonane zostały przy użyciu metody SST (ang. Single Sheet Tester) oraz za pomocą analizatora impedancji HP4192A. Do modelowania wykorzystano na początku metodę relokacji biegunów, określaną jako Vector Fitting. Wykonane eksperymenty numeryczne wykazały wrażliwość tej metody na warunki początkowe, początkowe przybliżenia i założenie liczby biegunów. Udana okazała się próba zastosowania metody J. R. Marti’ego uzupełnioną o klasyczną aproksymację metodą najmniejszych kwadratów. Abstract. Modeling of the frequency characteristics of transformer sheets is the first step to creating a model of the transformer for a wide frequency range. Measurements were made using the method of SST (Single Sheet Tester) and using the HP4192A impedance analyzer. The first modeling method used was the relocation of poles method, known as Vector Fitting. Performed numerical experiments have demonstrated the sensitivity of this method to initial conditions, the initial approximations and the assumption the number of poles. Proved successful in its attempt to apply the method of J. R. Marti completed by the classical method of least squares approximation. (Approximation of frequency characteristics of transformer sheets). Słowa kluczowe: modelowanie, charakterystyka częstotliwościowa, aproksymacja, blachy transformatorowe Keywords: modeling, frequency characteristics, approximation, transformer sheet Wstęp Przy obecnie stosowanych grubościach blach transformatorowych od 0,23 do 0,35mm, potwierdzony empirycznie [1,2,3] wpływ rdzenia magnetycznego na charakterystyki impedancji i transmitancji transformatora obserwuje się w zakresie do 100 kHz, a mimo to modele transformatorów służące do ich projektowania i diagnostyki tego wpływu nie uwzględniają. Modelowanie określa się jako wyrażeni[...]

Monitorowanie i diagnozowanie mechaniczne wyłączników próżniowych średniego napięcia – problemy i rozwiązania DOI:10.15199/74.2018.9.3


  Analiza potrzeb i możliwości diagnozowania wyłączników wysokiego napięcia wskazała jako główne i aktualne zagadnienia w tej dziedzinie: diagnozowanie stanu komory gaszeniowej, ocenę stanu mechanizmu napędowego oraz diagnostykę wyzwalaczy elektromagnetycznych [1]. Doświadczenia eksploatacyjne, zbierane głównie dla urządzeń najwyższych napięć, wskazują, że najbardziej zawodnymi elementami wyłączników są napędy oraz wyzwalacze [2-4]. Do badań użyto wyłącznika próżniowego typu e2BRAVO firmy ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA. Monitorowanie i diagnozowanie mechaniczne wyłączników Przez monitorowanie i diagnozowanie mechaniczne napędów wyłącznika rozumie się zwykle weryfikację jego funkcjonalności. W aspekcie mechanicznym realizuje się to dzięki: rejestracji przemieszczenia styków, sygnałów prądów w cewkach wyzwalaczy oraz stan położenia styków - zamknięte/otwarte. Poprawne działanie wyłącznika zależy od ruchu jego styków, który to ruch jest definiowany przez specyficzne parametry przebiegu czasowego przemieszczenia styków (tzw. charakterystyki ruchu). Najprostszym sposobem uzyskiwania informacji o ruchu styków wyłącznika jest wykorzystanie przetwornika drogi przymocowanego do elementów ruchomych napędu (cięgła poruszającego styk ruchomy lub do wału napędowego). W tym celu wykorzystuje się głównie potencjometry lub enkodery w wykonaniu liniowym lub obrotowym. Najlepsze odwzorowanie przemieszczenia uzyskuje się, mocując przetwornik drogi najbliżej styku ruchomego, co nie zawsze jest możliwe. W miarę oddalania się z pomiarem od styku ruchomego, wprowadzane są zniekształcenia ruchu styków wynikające z charakteru przełożenia ruchu danego elementu mechanizmu napędowego na ruch styków. Pomiar bezpośrednio na cięgle napędowym również może nie w pełni odwzorowywać ruch styków, gdyż w cięgle może być wmontowana sprężyna dociskowa. Pomiar przemieszczenia pozwala na wyznaczenie prędkości przez zróżniczkowanie przebiegu drogi. Wiąże się to jednak z p[...]

Experimental research on time-current characteristics of fuses - initial results DOI:10.15199/48.2019.03.15

Czytaj za darmo! »

Fuses, both with circuit breakers, are mainly used in electrical systems for protection against over-currents and other electrical faults. Depending on an application they can be used as a protection for cables or distribution feeders, transformers, induction motors, rectifiers etc. For the proper selection of a fuse, there have to be taken into consideration [1,4]: - Rated voltage, current and frequency - AC and DC service and type of a load current - Time-current and time versus I2t characteristics - Rated breaking capacity - Rated power dissipation of the fuse - Cut-off current in AC service. - Pre-arcing and arcing times - Dimensions. During normal system conditions the fuse works as a short-circuited. For over-current, depending on time, the fuse element will melt and the current will be switched off. The operation of blowing of a fuse element follows the sequence [1,4]: - For a specified amount of heat, the fuse element melts - Gap along the fuse element is formed during melting. - Arc is established across each gap. - The heat of arc further melts the ends of the element at each gap increasing it. - The arc quenches. The performance capabilities of fuses and be graphically represented by two types of fuse characteristic curves: time-current curves and peak let-through charts. These elements define the operating characteristics of a given fuse, and help in selecting the proper apparatus to protect equipment and electrical systems. On Fig. 1 the sample of a time-current curves for typical time-delay fuse series was presented. This characteristic describes the dependence of time which elapses for the moment when over current Iov appears till the moment when fuse element melt. This highly non-linear curves characterize protection abilities of an apparatus and are used for selection proper selectivity level. It is worth to point out, that thermal pr[...]

 Strona 1