Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof WANDACHOWICZ"

Obliczanie krzywej profilowej odbłyśnika zapewniającego uzyskanie zadanych parametrów fotometrycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących obliczania krzywej profilowej zwierciadlanego odbłyśnika o symetrii obrotowej, która zapewni uzyskanie ustalonych parametrów fotometrycznych. Wykonano obliczenia z zastosowaniem numerycznych metod optymalizacji. Abstract. There are presented research results that concern of calculation of luminaires. Researches have been done for mirror reflector profile of surface of revolution. The numerical optimization methods were used to find reflector profile for given photometric parameters.. (Calculation of reflector profile for given photometric parameters). Słowa kluczowe: metoda śledzenia promienia, optymalizacja, obliczanie opraw oświetleniowych. Keywords: ray tracing, optimization, calculation of luminaires. Wstęp Zadanie związane z ob[...]

Optymalizacja kształtu odbłyśnika zapewniającego uzyskanie zakładanego poziomu równomierności oświetlenia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących obliczania kształtu zwierciadlanego odbłyśnika, który zapewnia uzyskanie równomiernego rozkładu natężenia oświetlenia na zadanej powierzchni. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem optymalizacji opierającej się na algorytmie genetycznym. Abstract. There are presented research results that concern of calculation of mirror reflector that is using for obtaining the highest value of average illumination and uniformity ratio on the illuminated surface. The genetic algorithm optimization methods were used. (Optimization of reflector shape according to uniformity of illuminance distribution criterion). Słowa kluczowe: obliczanie opraw oświetleniowych, optymalizacja, metoda śledzenia promienia. Keywords: calculation of luminaires, optimization, ray tracing method. Wstęp Zadanie związane z obliczaniem opraw oświetleniowych polega zazwyczaj na wyznaczeniu bryły fotometrycznej dla przyjętego modelu oprawy. Do tego zagadnienia można jednak podejść w odmienny sposób. Zakładając poszukiwaną bryłę fotometryczną można starać się znaleźć kształt odbłyśnika, który zapewni uzyskanie przyjętych założeń. Wtedy postawione zadanie staje się zadaniem optymalizacji, polegającym na wyznaczeniu najlepszego rozwiązania (np. znalezieniu optymalnego kształtu odbłyśnika) z punktu widzenia określonego kryterium (np. zadana krzywa światłości). Metoda poszukiwania najlepszego kształtu elementów optycznych oprawy oświetleniowej wykorzystująca algorytm optymalizacji polega na wykonywaniu symulacji dla zmieniającego się w kolejnych iteracjach modelu oprawy [1, 2]. Modyfikacja modelu oprawy jest możliwa dzięki zdefiniowaniu zmiennych decyzyjnych Ci. Profil odbłyśnika opisany wielomianem interpolacyjnym zmienia kształt wraz ze zmianą wartości zmiennych Ci. Artykuł zawiera opis oryginalnej procedury optymalizacji odbłyśnika zwierciadlanego z zastosowaniem metody śledzenia promienia. Funkcją celu jest uzyskanie maksyma[...]

An optimisation of the reflector shape subject to the linear inequalities

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of an investigation into the calculation of a specular reflector which ensures a predetermined uniformity of illuminance distribution on a given surface. Optimisation calculations were carried out with a genetic algorithm with constraints of the searched area. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących obliczania kształtu zwierciadlanego odbłyśnika, który zapewnia uzyskanie rozkładu natężenia oświetlenia o zakładanej równomierności na zadanej powierzchni. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem optymalizacji opierającej się na algorytmie genetycznym, w którym zastosowano ograniczenia liniowe (Optymalizacja kształtu odbłyśnika z zastosowaniem liniowych ograniczeń) . Keywords: calculation of luminaires, optimization, ray tracing method. Słowa kluczowe: obliczanie opraw oświetleniowych, optymalizacja, metoda śledzenia promienia.The search for the best shape of luminaire optical components in the proposed method consists in simulations for a luminaire model which changes in successive iterations [1, 2]. The modification of the luminaire model consists in changing the shape of the reflector. The reflector profile is described by an interpolating polynomial which changes the profile shape when changes occur in the coordinates of the points which constitute interpolating nodes. The coordinates of interpolating nodes give the decisive variables Ci on which the optimisation algorithm operates. The search for the reflector shape is complete when the adopted assumptions are met. Since the optimisation algorithm searches for the function minimum, the adoption of assumption is to formulate the objective as a mathematical function. This work is intended to obtain the highest possible value of illuminance on a given surface at the assumed level of uniformity ratio of illuminance. The paper describes the results of an investigation which uses a genetic algorithm. Photometric parameters of the lumina[...]

Badanie własności pasów fotoluminescencyjnych

Czytaj za darmo! »

Pasy fotoluminescencyjne montowane na statkach pasażerskich wyznaczają drogę ewakuacyjną. Zgodnie z wymaganiami normy ISO 15370: 2001 pasy te powinny posiadać określona luminancję po pewnym czasie od wyłączenia oświetlenia sztucznego. Krzywa spadku luminancji pasów zależy od szeregu czynników, m.in. od rozkładu widmowego źródeł światła i parametrów naświetlania. Znajomość wpływu poszczególnych [...]

Measurements of the temperature-dependent changes of the photometrical and electrical parameters of LEDs

Czytaj za darmo! »

In addition to emitting light, high power light emitting diodes also generate a significant quantity of heat. Heat released in the p-n junction of the semiconductor material markedly increases its temperature and thus indirectly affects the photometric and electric characteristics of LEDs. This paper presents a test stand designed for measuring such characteristics for a wide range of changes of[...]

Analysis of the excitation parameters of photoluminescent low-location lighting materials

Czytaj za darmo! »

In the article there have been presented the results of the tests of two types of the photoluminescent materials applied in constructing the LLL systems. In accordance with the ISO procedure, there has been determined the min illuminance level on the material surface assuring obtaining the min luminance values within the determined time after the excitation source has been removed. Moreover, the[...]

Badania utleniania jonów SO2-na anodach ołowianych o rozwiniętej powierzchni

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań anodowego utleniania jonów SO2- 3 w 30-proc. roztworze H2SO4 w elektrolizerze diafragmowym. Określono wpływ stopnia rozwinięcia powierzchni anody, początkowego stężenia jonów siarczanu (IV) (w przeliczeniu na SO2), natężenia przepływu roztworu przez wnętrze anody oraz gęstości prądu na wydajność prądową procesu utleniania SO2- 3 i jednostkowe zużycie energii elek[...]

Optimization of rotationally symmetrical mirror reflector profile

Czytaj za darmo! »

A computational design optimisation process is used to generate luminaire reflector geometry that achieves a set luminous intensity distribution. Different optimisation strategies are discussed and compared with the analytical solution to the problem. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących optymalizacji profilu zwierciadlanego odbłyśnika o symetrii obrotowej. Funkcją celu są ustalone parametry fotometryczne oprawy oświetleniowej. Wykonano obliczenia z zastosowaniem różnych metod optymalizacji. (Optymalizacja profilu odbłyśnika zwierciadlanego o symetrii obrotowej). Keywords: ray tracing, optimization, luminaire reflector design. Słowa kluczowe: metoda śledzenia promienia, optymalizacja, obliczanie opraw oświetleniowych. Introduction Luminaire optical design often requires determining the optimal luminous intensity distribution, or optimal luminance distribution, for a given set of constraints. Constraints can include: the size of luminaire, the properties of material used, the overall cost of the solution proposed, the minimum efficiency that can be accepted, etc. The main goal of the designer is to achieve the highest performance given a particular configuration, by adjusting the variables of the problem [1, 7] (Fig. 1). Variables can include: the shape of the reflector, the diffraction index of the diffuser, the reflector efficiency, the lamp position etc. This paper illustrates how an advanced optimisation workflow can be used to help the designer task. To better explain this idea an example application is discussed: it is fictitiously assumed that the main goal of a designer is the optimisation of a luminaire by adjusting the geometry of the reflector and the goal is to meet a given luminous intensity distribution. Position, power and geometry of lamps, material used are set. Variables describe the geometry of the reflector. Fig. 1. Illustration of the design process associated with luminaire optica[...]

Odtworzenie na stanowisku laboratoryjnym rozkładów luminancji występujących w polu widzenia kierowców

Czytaj za darmo! »

Reklamy LED instalowane w sąsiedztwie ulic stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W celu ustalenia wpływu reklam LED na wydolność wzrokową kierowców zbudowane zostało stanowisko laboratoryjne do badań subiektywnych. Na stanowisku laboratoryjnym odtworzone zostały typowe rozkłady luminancji występujące w polu widzenia kierowców w ruchu miejskim. W dalszym etapie prac badawczych przeprowadzone zostaną zmierzające do ustalenia wymagań w odniesieniu do tego typu reklam. Abstract. Electronic billboards installed in the vicinity of streets are a potential risk to road safety. In order to determine the impact of billboards on the visual performance of drivers, the laboratory test bed was built. On the laboratory were reconstructed typical luminance distributions in driver’s field of view in urban space. In the next stage of the research studies will be determine the requirements for this type of billboards. (Reconstitution in the laboratory luminance distributions occurring in the field of driver’s vision). Słowa kluczowe: rozkłady luminancji w polu widzenia kierowcy, reklamy elektroniczne, bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Keywords: luminance distributions in the field of driver’s vision, digital billboards, road safety. Wstęp Reklamy elektroniczne (reklamy z diodami świecącymi, reklamy LED) wpisały się już na trwałe do krajobrazu wielu polskich miast. Ze względu na liczne grono potencjalnych odbiorców właściciele reklam instalują je przede wszystkim na skrzyżowaniach, rondach oraz w bliskim sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu. Reklamy elektroniczne charakteryzują się zazwyczaj dużą powierzchnią, bardzo dużą luminancją, o wiele większą niż tradycyjne reklamy i bardzo dynamiczną zmianą wyświetlanych obrazów (wideo, animacje) [1, 2, 3]. Przykład reklamy z diodami świecącymi o bardzo dużej jaskrawości w porównaniu z reklamami tradycyjnymi przedstawiono na rysunku 1. Rys. 1. Porównanie jaskra[...]

Weryfikacja metody obliczania odbłyśników opraw oświetleniowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących obliczania kształtu zwierciadlanego odbłyśnika, który zapewnia uzyskanie na zadanej powierzchni rozkładu natężenia oświetlenia o założonej równomierności. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem optymalizacji opierającej się na algorytmie genetycznym. Wykonana z zastosowaniem technik skanowania i wydruku 3D weryfikacja potwierdza przydatność opracowanych metod obliczania i optymalizacji odbłyśników opraw oświetleniowych. Abstract. There are presented research results that concern of calculation of mirror reflector that is using for obtaining the highest value of average illumination and uniformity ratio on the illuminated surface. The genetic algorithm optimization method with linear inequality constraints was used. Using the techniques of scanning and 3D printing verification was carried out, which confirmed the suitability of the developed methods for calculating and optimizing reflector luminaires. (Verification the method of calculation luminaires reflectors). Słowa kluczowe: obliczanie opraw oświetleniowych, optymalizacja, metoda śledzenia promienia. Keywords: calculation of luminaires, optimization, ray tracing method. Wstęp Artykuł zawiera opis wyników badań, w których wykorzystano algorytm genetyczny do obliczania kształtu odbłyśnika zwierciadlanego zapewniającego uzyskanie jak największej wartości natężenia oświetlenia na zadanej powierzchni przy założonym poziomie równomierności oświetlenia [1, 2]. Obliczanie parametrów fotometrycznych oprawy oświetleniowej dla przyjętego w danej iteracji modelu elementów optycznych wykonywane jest z zastosowaniem oryginalnej techniki obliczeniowej wykorzystującej metodę śledzenia promieni [3]. Weryfikację dokładności metody obliczeniowej przeprowadzono wykorzystując technologie skanowania oraz wydruku 3D. Weryfikacja dokładności metody obliczeniowej za pomocą techniki skanowania 3D Do obliczeń wielkości fotometrycznych (światłość, natężenie[...]

 Strona 1  Następna strona »