Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Wiesław Próchniak"

Metody wyznaczania powierzchni aktywnej katalizatorów miedziowych. Badania porównawcze

Czytaj za darmo! »

Omówiono metody wyznaczania powierzchni aktywnej katalizatorów miedziowych. Przebadano katalizatory niskotemperaturowej konwersji CO różniące się składem i porównano wyniki pomiarów powierzchni aktywnej miedzi uzyskane różnymi metodami. Zaproponowano własną procedurę pomiaru powierzchni aktywnej i dyspersji katalizatorów miedziowych. Five Cu catalysts for low-temperature shift reaction wer[...]

Active alumina prepared by flash calcination as a support of Co-Mo-K catalysts for sour gas shift process Aktywny tlenek glinu otrzymany metodą szybkiej kalcynacji jako nośnik katalizatorów do procesu SGS DOI:10.12916/przemchem.2014.1141


  Al2O3 was flash-calcined at 200-800°C and used as support of K-promoted Co-Mo catalyst for sour gas shift. Porosity of the catalyst support increased while compression strength decreased with increasing calcination temp. The sp. surface of the support showed a flat max. at calcination temp. 300-500°C. The catalyst deposited on the support calcined at 550°C showed a satisfactory activity in steam conversion of CO in presence of H2S carried out at 225-300°C under 2.5 MPa. Przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki termicznej na właściwości teksturalno-wytrzymałościowe aktywnego tlenku glinu i jego dalsze wykorzystanie jako nośnika katalizatora Co-Mo -K w procesie parowej konwersji CO w gazach reakcyjnych zawierających związki siarki SGS (sour gas shift). Dokonano oceny fizykochemicznych właściwości preparatów z użyciem niskotemperaturowej fizysorpcji azotu, porozymetrii rtęciowej i skaningowej mikroskopii elektronowej. Ustalono optymalne warunki obróbki termicznej pozwalające na otrzymanie nośnika o dużej powierzchni właściwej i porowatości. Przeprowadzono ocenę aktywności próbki katalizatora Co-Mo-K na wybranym nośniku w reakcji SGS pod ciśnieniem 2,5 MPa.Katalityczny proces parowej konwersji CO połączony z całkowitym usunięciem związków siarki SGS oraz z całkowitym lub częściowym usunięciem ditlenku węgla to ważny etap przerobu produktów zgazowania węgla, których głównymi komponentami są wodór i tlenek węgla1). Aktywność katalityczną w tym procesie wykazują siarczki metali grupy VI (Mo, W) i VIII (Ru, Os, Co, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt)2, 3). Na efektywność katalizatorów SGS składa się wiele czynników, z których najważniejsze to charakter fazy aktywnej, rodzaj i ilość promotorów, sekwencja nanoszenia poszczególnych komponentów fazy aktywnej4), stopień dyspersji, stopień i sposób nasiarczania oraz typ nośnika5-9). Ze względu na prostotę i dużą wydajność preparatyki tych układów najczęściej wykorzystywane są metody polegające na i[...]

Steam reforming of methanol as an alternative source of hydrogen for small chemical plants Parowy reforming metanolu jako alternatywne źródło wodoru dla małych zakładów chemicznych DOI:10.15199/62.2017.1.28


  A review, with 40 refs., of process conditions and catalysts. Alternatywne metody otrzymywania wodoru cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dla małych wytwórni wodoru interesującym sposobem jego otrzymywania jest parowy reforming metanolu. Proces ten jest już realizowany w skali przemysłowej na katalizatorach Cu-Zn-Al. Dokonano przeglądu informacji dotyczących przemysłowego procesu parowego reformingu metanolu. Wzrost światowego zapotrzebowania na energię oraz tendencje do ograniczania emisji gazów cieplarnianych są motorem zmian cywilizacyjnych obejmujących także poszukiwanie nowych nośników energii. W XXI w. jedną z propozycji w tym obszarze jest tzw. gospodarka wodorowa (hydrogen economy), oparta na zasadzie zrównoważonego rozwoju1-6). Głównym jej celem jest zwiększenie wykorzystania wodoru w najważniejszych gałęziach gospodarki oraz opracowanie wydajnych, tanich i bezpiecznych metod jego wytwarzania, przechowywania i dystrybucji7-9). Także w Polsce obserwuje się coraz większe zainteresowanie technologiami wodorowymi, o czym świadczą liczne publikacje na ten temat10-16). Zastosowanie na skalę masową czystego wodoru jako paliwa wydaje się być mało realne ze względu na trudności związane z jego magazynowaniem i dystrybucją. W przemyśle chemicznym magazynowanie wodoru praktycznie nie jest stosowane. Nowoczesne rozwiązania technologiczne przewidują produkcję wodoru in-situ i bezpośrednie jego wykorzystanie w procesach następczych. Szacuje się, że w ten sposób wykorzystane jest 80% światowej produkcji wodoru (ok. 520 mld m3/r). Wydaje się zatem, że zastosowanie małych i średniej wielkości wytwórni wodoru jest najlepszym rozwiązaniem dla niewielkich, rozproszonych zakładów wykorzystujących technologie o umiarkowanym zapotrzebowaniu na wodór. Wodór z metanolu Wybór metody produkcji wodoru zależy od wielu czynników, głównie od rodzaju, dostępności i ceny surowca. Obecnie w bardzo dużej skali najbardziej ekonomicznym spos[...]

Studies on physicochemical properties of the precursor and the activity and selectivity of the nickel catalyst in hydrogenation of rapeseed oil Badania fizykochemicznych właściwości prekursora oraz aktywności i selektywności niklowego katalizatora w uwodornieniu oleju rzepakowego DOI:10.12916/przemchem.2014.928


  Two Ni/Al2O3 and Ni/(Al2O3·CeO2) catalysts were prepd. and used for hydrogenation of bleached rapeseed oil in a batch reactor at 180oC under 1.5-20 atm. The addn. of Ce resulted in decreasing the content of trans-fatty acids in the product of the reaction carried out under 20 atm. Przedstawiono wyniki badań fizykochemicznych właściwości dwóch prekursorów katalizatora do utwardzania tłuszczów: niklowo-glinowego oraz niklowo-glinowego z dodatkiem ceru. Zbadano wpływ dodatku ceru na aktywność katalizatora Ni/(Al2O3·CeO2) w procesie uwodornienia bielonego oleju rzepakowego oraz na ilość powstających izomerów trans kwasów tłuszczowych w uwodornionym produkcie. W praktyce przemysłowej proces uwodornienia olejów roślinnych jest najczęściej prowadzony na nośnikowych katalizatorach niklowych1-3). Główną wadą katalizatorów niklowych jest koniecz-ność pracy w temp. powyżej 150°C, przy których promowana jest niekorzystna izomeryzacja wiązań podwójnych z konfiguracji cis do konfiguracji trans. Udział izomerów TFA (trans-fatty acids) w olejach roślinnych uwodornionych na nośnikowych katalizatorach niklowych może dochodzić do 40-50%, a izomerów położeniowych do 30-60%4). Z procesowego punktu widzenia izomeryzacja do form trans jest pożądana, ponieważ uzyskuje się umiarkowany wzrost temperatury topnienia oleju przy niższym stopniu uwodornienia (temperatura topnienia formy cis estru metylowego kwasu oleinowego wynosi -20,2°C, a formy trans 9,9°C)5), niższe zużycie wodoru i przez to niższe koszty. Z medycznego punktu widzenia jest to jednak proces bardzo niekorzystny. Wyniki badań naukowych pokazują, że TFA powstające w trakcie uwodornienia, podobnie jak nasycone kwasy tłuszczowe, odkładają się jako osad na ściankach naczyń krwionośnych, doprowadzając ostatecznie do ich niedrożności, co w konsekwencji powoduje zwiększone ryzyko choroby niedokrwiennej serca6, 7). Ponadto, TFA obniżają poziom frakcji cholesterolu o dużej gęstości HDL[...]

 Strona 1