Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr POŁOCZANIN"

Wybrane aspekty oddziaływania farm wiatrowych na środowisko DOI:10.12915/pe.2014.10.12

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono typowe warianty tras kablowych linii średniego napięcia farm wiatrowych. Stwierdzono, że konfiguracja i sposób ułożenia tych kabli w ziemi ma istotny wpływ na rozkład natężenia pola magnetycznego w miejscach ogólnie dostępnych dla ludności. Spostrzeżenia te odniesiono do dopuszczalnych wartości pól elektromagnetycznych w środowisku oraz do praktycznych zagadnień związanych z projektowaniem farm wiatrowych. Abstract. The paper presents the typical variants of cable medium voltage lines of wind farms. It was found that the configuration and layout of the cables in the ground has a significant impact on the distribution of magnetic field strength in areas generally available to the public. These observations were referred to the limit values of electromagnetic fields in the environment and the practical issues related to the design of wind farms. (Selected aspects of the impact of wind farms on the environment). Słowa kluczowe: farma wiatrowa, siłownia wiatrowa, pole magnetyczne, linia kablowa. Keywords: wind farm, wind power plant, magnetic field, cable line. doi:10.12915/pe.2014.10.12 Wstęp Międzynarodowe porozumienia nakładają na Polskę konieczność pozyskiwania coraz większej części energii ze źródeł odnawialnych. Niestety położenie geograficzne i warunki naturalne w naszym kraju czynią wiele inwestycji w odnawialne źródła energii bardzo trudnymi do realizacji lub nieopłacalnymi. Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem wydaje się pozyskiwanie energii z siły wiatru, czego konsekwencją jest rosnąca ilość inwestycji w postaci farm wiatrowych. W artykule zwrócono uwagę na niedoceniany problem powstający przy projektowaniu i budowie farm wiatrowych, a mianowicie na generowanie pól magnetycznych o znacznych wartościach oraz przedstawiono proste sposoby na ich ograniczenie. Uwarunkowania prawne Oddziaływanie pól elektromagnetycznych jest tematem licznych prac naukowych. Prace te są prowadzone od bar[...]

Pola magnetyczne w otoczeniu wielotorowych linii elektroenergetycznych przy różnych wartościach i kierunkach przepływu prądu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań i pomiarów pól magnetycznych w otoczeniu linii wielotorowych przy różnych wartościach i kierunkach przepływu prądu. Uzyskane wyniki badań umożliwiają w sposób precyzyjny ocenę tych pól według obowiązujących przepisów. Abstract. The paper presents results of tests and measurements of magnetic fields in vicinity of high voltage overhead power lines at different current values and directions of current flow. The obtained results allow for precise assessment of these fields under the regulations being in effect at present. (Magnetic fields in vicinity of multicircuit high voltage at different current values and directions of current flow). Słowa kluczowe: pomiary, pole magnetyczne, indukcja magnetyczna, wielotorowa linia wysokiego napięcia Keywords: measurement, magnetic field, magnetic induction, multicircuit high voltage power line Wstęp Linie wielotorowe są coraz częściej budowane w miejsce istniejących linii jednotorowych, ale także jako nowe inwestycje. Oprócz linii jednonapięciowych wielotorowych coraz powszechniej realizowane są linie wielonapięciowe. Przykłady takich linii to ostatnio oddane do eksploatacji: linia 400 kV + 2 x 110 kV Pasikurowice- Wrocław, 2 x 400 kV + 220 kV Łagisza-Wrzosowa czy 2 x 220 + 2x 400 kV Kromolice-Plewiska. W związku z obecnością tych linii w środowisku pojawił się problem poprawnego wyznaczenia rozkładów natężenia pola elektrycznego i magnetycznego niskiej częstotliwości w ich otoczeniu. W artykule omówiono wyniki pomiarów i obliczeń rozkładów natężenia pola[...]

 Strona 1