Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Kinga Brózda"

Analiza wpływu klasy betonu na bezpieczeństwo kablobetonowej belki głównej DOI:10.15199/33.2016.04.34


  W artykule poddano analizie wpływ klasy betonu na pracę kablobetonowej belki głównej o wybranych parametrach. Ocena wpływu została dokonana wg określonych kryteriów. Zaostrzenie lub zmiana jednego z kryteriówmoże powodować pogorszenie lub poprawę innego zwarunków.Najważniejszymkryterium wocenie jest zapewnienie odpowiedniej nośności konstrukcji przez spełnienie koniecznychwarunkówbezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz przepisami prawnymi. Ocenie poddano stan graniczny szerokości rys, warunek bezpieczeństwa w stanie granicznym zarysowania przy założonym poziomie strat oraz stan graniczny naprężeń.Wartykule określono beton, który najlepiej będzie spełniał założone warunki. Słowa kluczowe: klasa betonu, stany graniczne, belka kablobetonowa, optymalizacja.ry- 1) Politechnika Częstochowska,Wydział Budownictwa *) Autor do korespondencji: e-mail: brozda.kinga@gmail.com Analiza wpływu klasy betonu na bezpieczeństwo kablobetonowej belki głów[...]

Analiza nośności na zginanie belki swobodnie podpartej zbrojonej prętami FRP DOI:10.15199/33.2017.05.22


  W artykule zaprezentowano rodzaje prętów kompozytowych stosowanych do zbrojenia konstrukcji betonowych oraz ich podstawowe cechy mechaniczne i fizyczne. Przedstawiono dostępne zalecenia projektowe dotyczące wymiarowania zbrojenia FRP oraz porównano współczynniki redukujące stany graniczne nośności i użytkowalności. Przeprowadzona została również analiza obliczeniowa nośności na zginanie belki swobodnie podpartej zbrojonej prętami CFRP,AFRP oraz GFRP. Ponadto określono różnice uzyskanych parametrów, wynikające z cech fizykomechanicznych poszczególnych rodzajów prętów FRP. Słowa kluczowe: pręty FRP, belka zginana, nośność, współczynniki redukcyjne.Zuwagi na wiele korzystnych cech fizykomechanicznych zastosowanie elementów betonowych zbrojonych prętami kompozytowymi wzmocnionymiwłóknami (FRP- ang.Fiber Reinforced Polymer) jest coraz powszechniejsze [6]. Pręty kompozytowe charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością na rozciąganie, dużą odpornością na korozję, ale również stosunkowomałymmodułem sprężystości przy rozciąganiu (wyjątek stanowią pręty CFRP). Charakterystyka wytrz[...]

 Strona 1