Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Aleksander Panek"

Szanowni Czytelnicy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiając trzy artykuły, których przewodnim tematem jest budownictwo pasywne, wpisujemy się w ogólny i ostatnio modny trend innowacji w budownictwie. Można zadać sobie pytanie, czy innowacyjność w odniesieniu do budownictwa pasywnego, a szerzej w stosunku do budownictwa w ogóle jest możliwa. Większość koncepcji rozwiązań prezentowanych w artykułach dotyczących budownictwa pasywnego jes[...]

Metodyka sporządzania świadectw energetycznych budynków

Czytaj za darmo! »

Problematyka wdrażania Dyrektywy 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 16 grudnia 2002 r. w sprawie jakości energetycznej budynków jest od dwóch lat głównym tematem styczniowych wydań miesięcznika "Materiały Budowlane". Cały pierwszy numer czasopisma w 2006 r. był poświecony zagadnieniom wdrożenia dyrektywy, a w wydaniu 1/2007, czyli po roku od terminu wdrożenia (4 stycznia 20[...]

Podstawy metody bilansowej obliczania zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia

Czytaj za darmo! »

Zapotrzebowanie na energię netto do ogrzewania i chłodzenia budynków stanowi istotny składnik ogólnej charakterystyki energetycznej budynków. Obecnie operowanie różnymi wskaźnikami opartymi na zapotrzebowaniu na energię netto stanowi podstawę do porównania koncepcji architektonicznej i szacowania przyszłych kosztów eksploatacji obiektów, w przyszłości do oceny wpływu budynków na środowi[...]

Wdrażanie dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków w różnych krajach UE

Czytaj za darmo! »

Jednym z działań państwa zmierzającym do racjonalizacji użytkowania i oszczędzania energii jest wprowadzenie regulacji zachęcających do oszczędności energii lub wspierających podejmowanie decyzji inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energetycznych. Przejawem takiego działania jest Dyrektywa 91/2002/WE (EPBD), która została wdrożona do polskiego systemu prawnego i zgodnie z przyjętymi zapisami obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. Polskie przepisy wykonawcze zostały opublikowane 6 listopada 2008 r. i były zaskoczeniem dla środowiska poszanowania energii. Zawierają one wiele błędów i niejednoznaczności, przy czym najważniejszym ich brakiem jest dopuszczenie możliwości wznoszenia budynków charakteryzujących się gorszym standardem energetycznym niż budynki budowane zgod[...]

Analiza obliczenia charakterystyki energetycznej budynku biurowego wyposażonego w system chłodzenia

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono szczegółowo procedurę obliczania zapotrzebowania na energię do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia i oświetlenia zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku [1]. Obliczenia wykonywano uwzględniając zapisy Rozporządzenia i propozycje korekty zauważonych w nim błędów i nieścisłości, uzasadniając zaproponowane poprawki. Artykuł może być pomocą dla wszystkich tych, którzy zamierzają wykonać świadectwo energetyczne budynku biurowego wyposażonego w system chłodzenia, a także służyć jako materiał analityczny na potrzeby nowelizacji przepisów, o ile odpowiedzialni za legislację zechcą go przeczytać. Artykuł został przygotowany w ramach projektu STEP PL0077 realizowanego w ramach programu finan[...]

Przykład zastosowania ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z bryłą budynków

Czytaj za darmo! »

Zmiany klimatyczne, konieczność zapewnienia możliwości zrównoważonego rozwoju przyszłympokoleniomsprawiają, że społeczność międzynarodowa podejmuje inicjatywy, których celem jest ograniczenie emisji CO2, racjonalne gospodarowanie zasobami i użytkowanie energii.Można wymienić wiele różnych dokumentów strategicznych, w których energie odnawialne zajmują ważne miejsce. Wydarzenia ostatnich miesięcy, takie jak Szczyt Klimatyczny w Kopenhadze i przyjęcie Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania oraz stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i uchylającej Dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE zdają się dawaćmandat rządomkrajów rozwiniętych do podejmowania działań wdrażających. Szczyt w Kopenhadze okazał sięmiędzynarodowymfiaskiem, nie osiągnięto porozumienia, a[...]

O nieuwzględnianiu mostków cieplnych

Czytaj za darmo! »

Od 2008 r. w rozporządzeniu nt. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wprowadzono w Polsce dualizm wymagań energetycznych: § 329. 1.Wymaganie określone w § 328 ust. 1 uznaje się za spełnione dla budynku mieszkalnego, jeżeli: 1) przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt 2.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie średniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku o nie więcej niż 15% w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie użytkowania, LUB (sic!) 2) wartość wskaźnika EP [kWh/(m2r.)], określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie nieodnawialnej [...]

 Strona 1  Następna strona »