Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jacek PIESIAK"

Badanie funkcji opisujących krzywe płynięcia stopu AZ61

Czytaj za darmo! »

W opracowaniu przedstawiono wyniki badań krzywych płynięcia stopu magnezu AZ61. Rezultaty doświadczalne zaczerpnięto z literatury specjalistycznej. Dotyczą one próby ściskania próbek walcowych nagrzanych do temperatur 300 °C, 350 °C, 400 °C przy prędkościach odkształcenia 0,004 s-1, 0,0133 s-1, 0,04 s-1, 0,1 s-1, 0,12 s-1. Krzywe doświadczalne opisano funkcjami stosowanymi w programach do symulacji procesów kształtowania plastycznego opartych na metodzie elementów skończonych. Do wyznaczania współczynników funkcji zastosowano metodę optymalizacji Monte Carlo. Na podstawie uzyskanych rezultatów wytypowano najlepsze funkcje opisujące krzywe płynięcia, które wykorzystane zostaną w opisie modeli materiałowych stosowanych w symulacjach numerycznych badanego stopu magnezu AZ61. This paper[...]

Wyznaczanie całek granicznych dla wybranych modeli pękania w próbie rozciągania stopu magnezu Mg4AlZn DOI:10.15199/24.2015.8.18


  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wyznaczania parametrów charakteryzujących wybrane kryteria pękania, stosowane w procesach kształtowania plastycznego. Badania przeprowadzono dla stopu magnezu Mg4AlZn. Zastosowano doświadczalno-teoretyczną metodę opartą na rozciąganiu, aż do wystąpienia pęknięcia, próbek z przewężeniem z prędkościami 0,5, 5 i 50 mm/s, nagrzanych do temperatur 250, 350 i 450°C. Po dokonaniu fizycznego zerwania próbek, proces ten odwzorowano w symulacjach numerycznych przy użyciu metody elementów skończonych. Implementacja modeli różnych kryteriów pękania w stosowanym programie obliczeniowym pozwoliła wyznaczyć wartości całek reprezentujących te kryteria, odpowiadające momentowi pękania w eksperymencie. Na tej podstawie określono tzw. całki graniczne dla analizowanych modeli, które mogą być wykorzystywane w symulacjach procesów kształtowania plastycznego badanego stopu do prognozowania zjawiska pękania. Uzyskane rezultaty pozwoliły również wskazać temperaturę 350°C oraz prędkość rozciągania 0,5 mm/s jako parametry badań, w których stop Mg4AlZn charakteryzuje się najlepszą plastycznością. The paper reports the research results of determining parameters characterizing a selection of ductile fracture criteria applied in metal forming processes. The research was conducted for Mg4AlZn magnesium alloy using a method combining experiment and numerical modelling. Test specimens heated to the temperatures of 250, 350 and 450 °C were subjected to tensile testing until failure at the following rates: 0.5, 5 and 50 mm/s. Following physical failure of the specimens, the process was modelled numerically by the finite element method. By implementing models of different ductile fracture criteria in a simulation programme, we determined integrals describing these criteria that correspond to the moment of failure in the experiment. As a result, we determined the so-called limit integrals for the analysed models which can be used i[...]

 Strona 1