Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Kawecki"

ALGORYTM ROUTINGU WYKORZYSTUJĄCY MOBILNOŚĆ WĘZŁÓW W SIECIACH NIESPÓJNYCH DTN DOI:10.15199/59.2015.8-9.34


  Referat przedstawia algorytm routingu oparty na wykorzystaniu mobilności węzłów w sieciach niespójnych DTN. Sieci niespójne DTN (ang. Delay and Disruptive Tolerant Network - DTN) są to sieci charakteryzujące się czasowym lub trwałym brakiem istnienia ciągłej ścieżki między węzłem źródłowym, a docelowym. W niniejszej pracy zaprezentowano nowy algorytm routingu dla sieci niespójnych DTN wykorzystujący własności naturalnej mobilności węzłów oraz możliwości wykorzystania kontaktów między węzłami. W pracy przedstawiono wyniki symulacji zaproponowanego algorytmu oraz porównanie ich z uznanymi algorytmami routingu dla sieci DTN. 1. WSTĘP Sieć internetowa na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat odniosła ogromny sukces dotyczący komunikacji między urządzeniami na całym świecie. stało się to możliwe dzięki użyciu jednolitych zbiorów protokołów przez wszystkich użytkowników tej sieci. wszystkie urządzenia połączone w sieci internet używają protokołów należących do stosu TCP/IP. Użyteczność komunikacji w sieci internetowej oparta jest na kilku założeniach. podstawowym jest istnienie stałej, dwukierunkowej ścieżki łączącej węzeł źródłowy oraz docelowy w celu umożliwienia komunikacji między węzłem źródłowym i docelowym. Pomimo dużego sukcesu działania tych sieci, nie mogą one być zaadoptowane w każdym środowisku z uwagi m.in. na koszty związane z potrzebną infrastrukturą, oraz specyfikę środowiska. Nietypowe warunki mogą wymagać od sieci tolerancji na duże opóźnienia, przerwy w transmisji. Sieć niespójna DTN [1] to sieć, w której podstawową cechą charakterystyczną jest jej brak spójności, tj. brak możliwości utworzenia ścieżki między dowolną parą węzłów. W sieciach DTN komunikacja prowadzona jest poprzez wykorzystanie paradygmatu składowania przenoszenia i przekazywania wiadomości (ang. storecarry- forward). W tym celu wykorzystywane są węzły fizycznie przenoszące wiadomości, które nazywane są nośnikami lub mułami danych (ang. messa[...]

 Strona 1