Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Lesław Komendera"

TS-7 - zabezpieczenie szyn zbiorczych dla jednosystemowych rozdzielni 110 kV

Czytaj za darmo! »

Zabezpieczenie szyn zbiorczych (ZSZ) jest stosowane w celu jak najszybszej lokalizacji zwarcia w obrębie szyn zbiorczych rozdzielni. Powinno ono selektywnie i bezzwłocznie wyłączyć dotknięty zwarciem odcinek (sekcję, system) szyn zbiorczych. ZSZ obejmuje swoją strefą działania szyny zbiorcze, odłączniki szynowe i wyłączniki. Granicą działania jest miejsce zainstalowania przekładników prądow[...]

TSL-11 - nowe zabezpieczenie szyn zbiorczych dla jednosystemowych rozdzielni 110 kV


  W artykule omówiono zagadnienia związane z zabezpieczeniami szyn zbiorczych i układami LRW dla rozdzielni 110 kV oraz przedstawiono podstawowe informacje na temat nowego zabezpieczenia typu TSL-11, opracowanego przez firmę ZPrAE, przeznaczonego dla rozdzielni jednosystemowych. Stosowanie w rozdzielniach zabezpieczenia szyn zbiorczych (ZSZ ) ma na celu szybką lokalizację zwarcia w obrębie szyn zbiorczych rozdzielni i selektywne wyłączenie dotkniętej zwarciem sekcji szyn zbiorczych. ZSZ obejmuje działaniem szyny zbiorcze, odłączniki szynowe i wyłączniki. Granicą działania jest miejsce zainstalowania przekładników prądowych. Z kolei zadaniem automatyki lokalnego rezerwowania wyłączników (LRW ) jest doprowadzenie do szybkiego wyłączenia zwarcia w sytuacji, gdy nie otworzył się wyłącznik. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku uszkodzenia wyłącznika w danym polu lub uszkodzenia w zewnętrznych obwodach sterujących tego wyłącznika. Układ automatyki LRW pobudza się, gdy - pomimo wysłania przez zabezpieczenia pola impulsu na otwarcie wyłącznika - wyłącznik pozostaje zamknięty (informację o stanie wyłącznika zapewnia kontrola, przepływ prądu oraz położenie jego zestyków pomocniczych). Obowiązek stosowania ZSZ i LRW wynika z aktualnego rozporządzenia ministra gospodarki, które precyzuje podstawowe wymagania techniczne dla układów EAZ . Są w nim zawarte m.in. następujące wymagania: - nowe, przebudowywane i remontowane rozdzielnie 110 kV należy wyposażyć w ZSZ , - wszystkie rozdzielnie należy wyposażyć w LRW , niezależne od ZSZ , - za zgodą operatora dopuszcza się stosowanie LRW zintegrowanych z ZSZ, - należy stosować LRW z dwoma kryteriami otwarcia wyłącznika - prądowym i wyłącznikowym, a przed wyłączeniem sekcji wymagany jest retrip, - podstawowe urządzenia EAZ powinny być wyposażone w układy kontroli ciągłości obwodów wyłączania, - przekaźniki wyjściowe (wyłączające) powinny mieć zdolność łączeniową dostosowaną do parametrów cewek wył[...]

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI Bernard Głowocz (1953-2015) DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniu 30 listopada 2015 r. zmarł inż. Bernard Głowocz, konstruktor urządzeń automatyki zabezpieczeniowej, ekspert w sprawach pomiarów i badań, dyrektor ds. serwisu Spółki ZPrAE. Bernard Głowocz urodził się w Zabrzu w 1953 r. i tam też w 1973 r. ukończył Technikum Elektryczne. W latach 1973-1992 pracował w Zakładzie Elektrycznym ZPBE Energopomiar w Gliwicach, równocześnie studiując wieczorowo na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie w 1980 r. uzyskał tytuł inżyniera elektryka. Następnie, po reorganizacji Energopomiaru - w latach 1992-[...]

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI Stanisław Łata (1950-2016) DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniu 2 stycznia 2016 r. zmarł Stanisław Łata, konstruktor aparatury EAZ, specjalista od spraw eksploatacji, badań i serwisu automatyki zabezpieczeniowej - zwłaszcza w zakresie zabezpieczeń szyn zbiorczych, długoletni pracownik energetyki znany w kręgach zabezpieczeniowców w całym kraju.Stanisław Łata urodził się w Jędrzejowie w 1950 r. Ukończył zasadniczą szkołę zawodową w specjalizacji elektromonter, a po służbie wojskowej d[...]

Przekaźniki wyłączające RSH-3

Czytaj za darmo! »

ZPrAE jest firmą produkcyjną i usługową, specjalizującą się w dostawach aparatury zabezpieczeniowej dla energetyki. Najważniejsze z produkowanych urządzeń to nowoczesne zabezpieczenia szyn zbiorczych (ZSZ) typu TS-6/TSL-6 i TS-7 oraz układy rezerwowania wyłączników (LRW) typu TL-6r, TL-7 i TLH-5 dostarczane dla krajowych rozdzielni 110, 220 i 400 kV. Są to oryginalne, własne opracowania firmy ZPrAE, która w zakresie tych zabezpieczeń kontynuuje doświadczenia i tradycje Południowego Okręgu Energetycznego. Opracowując z końcem lat 90. nową generację tych zabezpieczeń, postanowiono rozwiązać też problem zapewnienia odpowiednich elementów wykonawczych, tj. przekaźników wyłączających (gdyż takich przekaźników nik[...]

Rozwój firmy dostosowany do rosnących wymagań inwestorów DOI:10.15199/74.2018.9.9


  Na przykładzie firmy ZPrAE postaramy się przedstawić, jak niewielka spółka produkująca aparaturę zabezpieczeniową, wywodząca się z dawnych warsztatów Wydziału Zabezpieczeń ZEOPd, stopniowo przekształcała się w średniej wielkości przedsiębiorstwo.W firmę, która stara się kompleksowo spełniać rosnące wymagania (formalne, organizacyjne i techniczne) inwestorów. Firmę, która w zakresie dostaw aparatury obwodów wtórnych, projektowania, prac montażowych na obiekcie, uruchomień i serwisu, stara się skutecznie konkurować z podobnymi firmami krajowymi, a także może być partnerem dużych koncernów działających na rynku energetyki. Poniżej przedstawiono najważniejsze warunki, jakie naszym zdaniem dla osiągnięcia tego celu musiały zostać spełnione. Dostosowywanie procedur i infrastruktury firmy do potrzeb i wymagań energetyki, wymagało m.in. realizacji następujących działań ● zatrudnienia i wykształcenia odpowiedniej kadry technicznej i niezbędnego personelu pomocniczego, ● zapewnienia wymaganych szkoleń i uprawnień pracowników, ● spełnienia wymagań BHP - np. system zarządzania HSEQ, ● wdrożenia ochrony danych osobowych RODO, ● stworzenia niezbędnej infrastruktury, bazy lokalowej i technicznej w tym: - wyodrębnienia pomieszczeń z wyposażeniem i zapleczem socjalnym dla uruchamiania produkowanych systemów, - wyposażenia obiektów w niezbędne media oraz gwarantowane zasilania AC i DC, - zakupu niezbędnego oprzyrządowania, maszyn i urządzeń produkcyjnych, - zgromadzenia potrzebnej aparatury laboratoryjnej i pomiarowej, - wyposażenia stanowisk pracy w wysokiej jakości sprzęt komputerowy i niezbędne specjalistyczne oprogramowanie, - systematycznej legalizacji aparatury pomiarowej, aktualizacji oprogramowań i odnawiania licencji. Pozyskiwanie zamówień, udział w przetargach, zawieranie umów Każdorazowy udział w pr[...]

 Strona 1