Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"IWONA KUKUŁA"

Efektywność procesów ładowania/rozładowania kompozytowych elektrod wodorkowych na bazie LaNi5 w 6 M KOH

Czytaj za darmo! »

Za pomocą impulsowej (-i/+i) metody galwanostatycznej scharakteryzowano zdolność pochłaniania wodoru katodowego przez lity i kompozytowy materiał na bazie LaNi5 w środowisku 6 M KOH. Elektrody kompozytowe przygotowano z proszku LaNi5 (granulacja 35 􀁐m), stosując parafi nę (10% mas.) jako spoiwo. Zbadano również wpływ dodatku 10% mas. proszków czystych metali: Ni lub Cu do proszku LaNi5 na efektywność pochłaniania wodoru. Zastosowana metoda galwanostatyczna umożliwiła ocenę szeregu parametrów opisujących proces ładowania/rozładowania wodoru dla badanych materiałów, w tym gęstości prądów wymiany układów H2O/H2 i O2/ OH-. Spośród badanych kompozytów proszkowych najkorzystniejsze właściwości jako materiał anodowy dla ogniw NiMH wykazał kompozyt z dodatkiem proszku Cu. Słowa kluczowe: absorpcja/desorpcja wodoru, kompozyt LaNi5, prąd wymiany Effi ciency of charge/discharge processes on composite LaNi5-based hydride electrodes in 6 M KOH solution Cathodic hydrogen absorption ability in 6 M KOH solution of solid- and composite powder LaNi5 - based materials have been investigated using galvanostatic, pulse (-i/+i) method. The composite electrodes have been prepared of LaNi5 powder (35 􀁐m grit) with a use of paraffi n (10 mass %) as a binder. Effect of 10 mass % of pure Ni or Cu powder additions into LaNi5 powder on hydrogen absorption effi ciency has also been tested. The galvanostatic method applied made it possible to determine a number of parameters describing hydrogen charge/discharge process for the tested materials, including exchange current densities of H2O/H2 and O2/OH- systems. The powdered compositie material containing Cu appeared to have got the most advantageous properties as the anodic material for NiMH type batteries. Keywords: hydrogen absorption/desorption, LaNi5-composite, exchange current ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N[...]

Ocena szybkości dyfuzji wodoru w kompozytowej elektrodzie proszkowej na bazie LaNi5

Czytaj za darmo! »

W oparciu o potencjostatyczną metodę rozładowania i metodę woltamperometryczną oceniono szybkość dyfuzji atomowego wodoru w obrębie kompozytowej elektrody wodorkowej typu LaNi5-Ni-parafi na sporządzonej z proszku LaNi5 (frakcja 20-50 μm). Wskazano, że głównymi źródłami błędów wyznaczania współczynników dyfuzji wodoru za pomocą badanych metod jest niepewność co do średniego promienia cząstek proszku i efektywnej powierzchni elektrody, do której dyfundują atomy wodoru. Przedstawiono prosty sposób oceny stężenia wodoru w materiale kompozytowym, zaabsorbowanego podczas katodowego nasycania elektrody. Słowa kluczowe: elektroda wodorkowa, absorpcja wodoru, szybkość dyfuzji, chronoamperometria, woltamperometria Evaluation of hydrogen diffusion rate in LaNi5 based, powder composite electrode Diffusion rate of atomic hydrogen within the LaNi5-Ni-paraffi n type composite electrode has been evaluated on the basis of potentiostatic discharge and voltamperommetric methods. The composite hydride electrode has been prepared using LaNi5 powder (20-50 μm grained fraction). Unreliable average radius of powder particles and the effective area of electrode, accessible for hydrogen atoms, have been pointed out as the main sources of experimental errors for determination of hydrogen diffusion coeffi cient. A simple method for evaluation of hydrogen concentration in the cathodically charged composite material has also been presented. Keywords: hydride electrode, hydrogen absorption, diffusion rate, chronoamperommetry, voltamperommetry 1. Wstęp Stopy metali ziem rzadkich (A) i metali przejściowych (B), typu AB5, AB3, AB2 czy AB, są intensywnie badane od wielu lat głównie ze względu na możliwość ich zastosowania do magazynowania wodoru i jako ujemnych elektrod w ogniwach wodorkowych [1, 2]. Najważniejszymi kryteriami decydującymi o ich aplikacji są: długi czas użytkowania, duża pojemność, dobra kinetyka procesów absorpcji/desorpcji, ekologiczny c[...]

Ocena stopnia degradacji korozyjnej ujemnej elektrody ogniwa NiMH w oparciu o galwanostatyczne krzywe ładowania/rozładowania


  W pracy wykonano cykliczne galwanostatyczne krzywe ładowania/rozładowania dla kompozytowej elektrody proszkowej LaNi5 + Ni spajanej żywicą termoutwardzalną. Przebieg chronopotencjometrycznych krzywych katodowych umożliwił ocenę stopnia rozwinięcia powierzchni wywołanego wodorowaniem i umożliwił wskazanie kolejnych etapów redukcji faz tlenkowych materiału elektrody. Pokazano, że w cyklu rozładowania utlenieniu ulega ok. 1% materiału elektrody. Słowa kluczowe: LaNi5, elektroda wodorkowa, ładowanie/rozładowanie, redukcja faz tlenkowych Evaluation of corrosion degradation of negative electrode of NiMH battery on the basis of galvanostatic charge/discharge curves Cyclic galvanostatic charge/discharge curves for LaNi5 + Ni - powder, thermo-setting epoxy-resin bonded composite electrode have been measured in the present paper. Plots of the cathodic chronoammetric curves allowed evaluation of electrode surface development as a result of hydrogenation and indicated consecutive stages of reduction of electrode material oxide phases. It has been shown that ca 1% of electrode material undergo oxidation during discharge cycle. Keywords: LaNi5, hydride electrode, charge/discharge, oxide phases reduction ochrona przed korozja 7/2011 1. Wstęp W ostatnich latach ogniwa wodorkowe (NiMH) znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie dzięki dużym pojemnościom prądowym, dobrej trwałości eksploatacyjnej a także z uwagi na względy ekologiczne i ekonomiczne [1-3]. Obecnie czynione są próby nad dalszą poprawą efektywności i niezawodności ich elektrod ujemnych, najczęściej poprzez modyfi kację ich składu chemicznego i struktury. Najpopularniejszym materiałem elektrod ujemnych jest związek międzymetaliczny LaNi5 i inne stopy na jego bazie. Istotnym ograniczeniem eksploatacyjnym ogniw NiMH jest znaczna aktywność termodynamiczna lantanu (bądź innych metali ziem rzadkich używanych jako podstawniki tego pierwiastka). W silnie zasadowych środowiskach st[...]

Elektrochemiczna charakterystyka eutektycznego stopu La3Ni w środowisku 0,1M KOH

Czytaj za darmo! »

Dokonano charakterystyki elektrochemicznej eutektycznego stopu La3Ni w odpowietrzonym, silnie alkalicznym roztworze wodnym (pH = 13). Wykonano potencjokinetyczne krzywe polaryzacji w szerokim zakresie potencjałów (-2,0 do +2,0 V wzgl. NEK), stosując jego skaning w kierunku anodowym i katodowym. W oparciu o dane termodynamiczne dokonano interpretacji krzywych polaryzacji pod kątem prawdopodobnych produktów cząstkowych procesów elektrodowych. Zwrócono uwagę na powstawanie warstw powierzchniowych (wodorkowych i tlenkowych) na powierzchni stopu w procesie polaryzacji i zaproponowano interpretację krzywych z uwzględnieniem zależnych od potencjału przemian fazowych w obrębie warstw powierzchniowych. Słowa kluczowe: eutektyczny stop La3Ni, roztwór alkaliczny, pasywacja, wykres E - pH [...]

Wpływ obróbki chemicznej materiału proszkowego Ti0,80Zr0,20Mn1,50V0,35 na pochłanianie wodoru


  W pracy oceniono wpływ trawienia i enkapsulacji cząstek proszku ze stopu Ti0,80Zr0,20Mn1,50V0,35 powłoką Ni lub Cu na proces elektrochemicznej absorpcji/desorpcji wodoru przez uzyskany materiał kompozytowy spajany żywicą. Badania prowadzono w środowisku 6M KOH, dla dwóch różnych temperatur, przy użyciu galwanostatycznych pomiarów ładowania/ rozładowania. Pokazano, że badany stop nie poddany modyfi kacji powierzchni praktycznie nie wykazuje zdolności do absorpcji wodoru w roztworze KOH. Wytrawianie i enkapsulacja poprawiają zdolności absorpcyjne stopu, jednak jest to poprawa niewystarczająca. Słowa kluczowe: stop Ti0,80Zr0,20Mn1,50V0,35, elektroda kompozytowa, enkapsulacja cząstek, absorpcja/ desorpcja wodoru The infl uence of chemical treatment of Ti0.80Zr0.20Mn1.50V0.35 powder material on hydrogen absorption The effect of the etching and encapsulation of Ti0.80Zr0.20Mn1.50V0.35 powder particles with Ni or Cu coating on the electrochemical hydrogen absorption/ desorption process of obtained composite epoxy bonded material has been evaluated. The investigation was performed in 6M KOH, for two different temperatures using the galvanostatic charge/ discharge measurements. It was found that the tested alloy before surface modifi cation was hardly hydrogenated in KOH electrolyte. Etching and encapsulation improve hydrogen absorption ability of the alloy, however, the improvement is insuffi cient. Keywords: Ti0.80Zr0.20Mn1.50V0.35 alloy, composite electrode, particles encapsulation, hydrogen absorption/ desorption ochrona przed korozja 11/2012 s. 476-479 Ochrona przed Korozją, vol. 55, nr 11 477 Wstęp Od wielu lat prowadzone są badania nad stopami, które w odwracalny sposób absorbują duże ilości wodoru i mogą znaleźć zastosowanie zarówno jako akumulatory wodoru jak i anody w ogniwach niklowo-wodorkowych (Ni-MH). Znaną grupą związków międzymetalicznych, które znalazły zastosowanie w ogniwach Ni-MH są stopy typu AB5 o strukturze heksagonal[...]

Charakterystyki polaryzacyjne stopu La2Ni8Co0,8Al0,2Mg wytworzonego z wykorzystaniem metody mechanicznego stapiania


  W pracy porównano charakterystyki polaryzacyjne otrzymanego metodą mechanicznego stapiania (MA) spiekanego, wielofazowego materiału wodorochłonnego La2Ni8Co0,8Al0,2Mg z litym odnośnikiem - LaNi5 w środowisku 6M KOH. Stop otrzymany metodą MA wykazuje o rząd wielkości większe szybkości procesów wydzielania wodoru i prądów w zakresie pasywnym w porównaniu do LaNi5. Silny postęp utleniania materiału w miarę polaryzacji anodowej może wynikać z wielofazowości stopu, nieciągłości tworzących się warstw pasywnych i porowatości strukturalnej. Zaproponowano nowy parametr określający zdolność stopu do efektywnej pasywacji - tzw. współczynnik narastania warstwy pasywnej Słowa kluczowe: materiały wodorochłonne, mechaniczne stapianie, charakterystyki polaryzacyjne, pasywacja Polarization characteristics of the La2Ni8Co0,8Al0,2Mg alloy produced with the use of mechanical alloying method Polarization characteristics of sintered, multiphase La2Ni8Co0,8Al0,2Mg hydrogen absorbing alloy obtained by mechanical alloying (MA) method have been compared with these of massive LaNi5 reference compound in 6M KOH environment. The alloy produced by MA method exhibits one order of magnitude greater rates of hydrogen evolution and currents in passive range compared with LaNi5. A strong progress of material oxidation as a result of anodic polarization may result from its multiphase nature, discontinuity of the passive layers formed and structural porosity. A new parameter, called a coeffi cient of passive layer growing, has been proposed to characterize the alloy ability to effi cient passivation Keywords: hydrogen absorbing materials, mechanical alloying, polarization characteristics, passivation.1. Wprowadzenie Ważnym kryterium przydatności elektrod wodorkowych ogniw NiMH jest stabilność chemiczna i mechaniczna materiału wodorochłonnego w silnie alkalicznym środowisku w warunkach wielokrotnie powtarzających się cykli ładowania/rozładowania. Materiały wodorochłonne b[...]

Elektrochemiczna charakterystyka stopu SmNi5 w roztworach siarczanowych o pH = 2÷13

Czytaj za darmo! »

W pracy dokonano wstępnej elektrochemicznej charakterystyki korozyjnej stopu SmNi5 w roztworach siarczanowych o pH = 2÷13. Wykonano potencjokinetyczne krzywe polaryzacji badanego stopu w szerokim zakresie potencjałów (od -1,7 do +2,0 V wzgl. NEK), stosując jego skaning w kierunku anodowym. Wyznaczono wartości oporów polaryzacji w pobliżu przejścia katodowo-anodowego. Pokazano, że w środowiskach zakwaszonych stop SmNi5 roztwarza się w obszarze aktywnym, natomiast efektywnie pasywuje się jedynie w środowiskach alkalicznych. Słowa kluczowe: stop SmNi5, roztwór siarczanowy, krzywe potencjokinetyczne, odporność korozyjna, opór polaryzacji Electrochemical characterization of SmNi5 alloy in sulphate solutions at pH = 2÷13 A preliminary electrochemical corrosion characterization of SmNi5 al[...]

 Strona 1