Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Marek Natkaniec"

Ewolucja sieci bezprzewodowych standardu ieee 802.11 DOI:10.15199/59.2015.4.4


  Lokalne sieci bezprzewodowe WLAN (Wireless Local Area Networks) należą obecnie do najbardziej dynamicznie rozwijanych kierunków współczesnej telekomunikacji. Są one chętnie stosowane w wielu dziedzinach codziennego życia, zapewniając bardzo dużą szybkość transmisji danych, odpowiednią jakość świadczonych usług i stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa. Sieci WLAN umożliwiają, przy zapewnieniu mobilności terminala, przesyłanie usług wideo, głosu i danych zarówno w mieszkaniach, miejscach organizacji konferencji, firmach, jak i miejscach publicznych: szkołach, szpitalach, stacjach benzynowych, kinach, sklepach, restauracjach, a także w terenach otwartych. Sieci WLAN stają się obecnie idealnym rozwiązaniem dla zapewnienia łączności w obrębie popularnych hot-spot-ów. Do najbardziej znanych standardów opisujących sposób działania sieci WLAN należy obecnie standard IEEE 802.11 [1]. Został on opracowany przez Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) w ramach prac standaryzacyjnych Komitetu 802. Komitet ten zajmuje się określaniem sposobu działania dwóch pierwszych warstw modelu OSI/ISO: fizycznej i łącza danych, a w szczególności podwarstwy dostępu do fizycznego nośnika, czyli podwarstwy MAC (Medium Access Control). Pierwsza wersja standardu IEEE 802.11 pojawiła się w roku 1997 [2], a dwa lata później doczekała się oficjalnej korekty. Dostarcza ona trzy sposoby realizacji warstwy fizycznej: z użyciem techniki rozpraszania widma, opartej na " skakaniu" sygnału po częstotliwościach FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), z bezpośrednim modulowaniem nośnej sekwencją kodową DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) w paśmie częstotliwości 2,4 GHz oraz z zastosowaniem promieniowania podczerwonego w zakresie 316 - 353 THz. Wszystkie określone powyżej realizacje warstwy fizycznej standardu IEEE 802.11 zapewniają transmisję danych z szybkościami 1 Mbit/s i 2 Mbit/s. Warto tutaj p[...]

ANALIZA MECHANIZMU WCBSA DLA SIECI STANDARDU IEEE 802.11AA DOI:10.15199/59.2015.4.37


  Artykuł zawiera analizę mechanizmów priorytetyzacji ruchu przeznaczonych do różnicowania obsługi transmisji dźwięku bądź strumieni wideo w sieciach WLAN zgodnych ze standardem IEEE 802.11aa. Wykazano, że standardowy algorytm Credit-Based Shaper może okazać się nieprecyzyjny w przydziale pasma. Na tej podstawie zaproponowano i poddano weryfikacji modyfikacje tego mechanizmu, zapewniające sprawiedliwy podział pasma dla różnych scenariuszy pracy sieci. Ponadto przedstawiono wybrane wyniki symulacji, potwierdzające prawidłowość działania omawianych mechanizmów. 1. WSTĘP W celu zapewnienia jakości obsługi (QoS) w sieciach WLAN w 2005 r. do standardu IEEE 802.11 [1] wprowadzono funkcję EDCA. Definiowała ona 4 klasy dostępu: głos (Voice - VO), wideo (Video - VI), najwyższej próby dostarczania (Best Effort - BE) i ruch tła (Background - BK). Rozszerzenie IEEE 802.11aa [2] z 2012 r. wprowadza kilka nowych mechanizmów mających usprawnić transmisję strumieni dźwiękowych i wideo w sieciach WLAN. Są to: potwierdzenia ramek nadawanych do grupy stacji (Groupcast with Retries - GCR), usługa klasyfikacji strumieni (Stream Classification Service - SCS), zarządzanie nakładającymi się sieciami (Overlapping BSS management), współpraca z protokołem rezerwacji strumieni (Stream Reservation Protocol - SRP) oraz różnicowanie ruchu w obrębie klas dostępu do medium. Podczas gdy większość prac badawczych związanych z 802.11aa koncentruje się na aspektach działania GCR, niniejsza praca traktuje o mechanizmach różnicowania ruchu i stanowi kontynuację wcześniejszych prac [4], [5]. Rozdział 2 przybliża rozszerzony schemat funkcji EDCA z wewnątrzklasowym różnicowaniem ruchu. W rozdziale 3 przybliżono zasadę działania algorytmów wyboru ramek, których zastosowanie zasugerowano w standardzie 802.11aa, w szczególności Credit-Based Shaper Algorithm (CBSA). Dyskusji poddano również aspekty związane z trudnością jego realizacji w sieciach bezprzewodowych. R[...]

MONITOROWANIE STANU KONSTRUKCJI HELIKOPTERA Z UŻYCIEM SIECI SENSOROWYCH DOI:10.15199/59.2015.4.51


  Praca obejmuje analizę sieci sensorowej opartej na standardzie IEEE 802.15.4, przesyłającej dane z czujników umieszczonych w kadłubie helikoptera w celu szybkiej detekcji uszkodzeń jego konstrukcji. W pracy zaproponowano sposób rozmieszczenia poszczególnych sensorów na powierzchni kadłuba helikoptera oraz zaproponowano trzy warianty rozmieszczenia węzłów docelowych (ujść) sieci sensorowej. Wykazano również optymalne wielkości parametrów pracy sieci pozwalające na minimalizację strat przesyłanych danych, maksymalizację przepływności oraz minimalizację zużycia energii. 1. WSTĘP W ostatnich latach obserwowany jest dynamiczny rozwój bezprzewodowych sieci sensorowych WSNs (Wireless Sensor Networks). Sieci WSNs [2], [4] mogą znaleźć zastosowanie w najróżniejszych systemach mających za zadanie monitorowanie, dokonywanie pomiarów bądź alarmowanie o wystąpieniu określonych zjawisk. Z dużym zapotrzebowaniem na tego typu systemy spotyka się zwłaszcza przy nadzorowaniu stanu środowiska - np. jakości wód - oraz struktur krytycznych - np. stanu technicznego mostów. Czujniki stanowią nieodzowny element wielu skomplikowanych systemów, pozwalają bowiem powiązać działanie urządzeń z warunkami panującymi w środowisku zewnętrznym. Dzięki temu mogą one reagować na pojawienie się pewnych bodźców bądź rejestrować wartości wybranych wielkości fizycznych. Istotnym utrudnieniem w wykorzystywaniu sensorów jest w wielu przypadkach potrzeba umieszczenia ich w określonym, nierzadko trudno dostępnym miejscu, skąd przewodowe doprowadzenie sygnału do reszty systemu może okazać się niemożliwe bądź nieopłacalne. Stąd z dużym zainteresowaniem spotykają się metody bezprzewodowego przesyłu wyników pomiarów dokonanych przez czujniki, najczęściej z użyciem sieci WSNs. Jednym z głównych kandydatów do zastosowania w sieciach sensorowych jest standard IEEE 802.15.4, opracowany z myślą o bezprzewodowych sieciach osobistych niskich przepływności LRWPANs (Low Rat[...]

ANALIZA SYMULACYJNA WPŁYWU POZIOMU WYKRYWANIA NOŚNEJ NA WYDAJNOŚĆ SIECI IEEE 802.11 O TOPOLOGII LINII DOI:10.15199/59.2016.6.45


  SIMULATION ANALYSIS OF CARRIER SENSE LEVEL ON PERFORMANCE OF IEEE 802.11 NETWORKS IN LINE TOPOLOGY Streszczenie: Artykuł zawiera analizę symulacyjną sieci standardu IEEE 802.11 w topologii linii ze stacjami ukrytymi ze zmiennym poziomem wykrywania nośnej. Praca nawiązuje do wersji draft standardu IEEE 802.11ax, w którym przewidziane jest użycie zmiennego poziomu wykrywania nośnej dla różnych stacji. W artykule przedstawiono wyniki symulacji ilustrujące wpływ zmiany poziomu wykrywania nośnej na wydajność całej sieci oraz ruch realizowany poszczególnych stacji. Analizowano również wpływ mechanizmu RTS/CTS na wydajność badanej sieci. Abstract: This paper presents simulation analysis of IEEE 802.11 network with hidden nodes in line topology for different carrier sense levels. The work refers to the draft of the IEEE 802.11ax extension, which employs a dynamic carrier sense level mechanism. The article presents the simulations results of carrier sense level changes on network performance and throughput obtained by individual nodes. The impact of RTS/CTS mechanism on network performance was also analyzed. Słowa kluczowe: CCA, śledzenie nośnej, stacje ukryte, sieć gęsta Keywords: CCA, carrier sensing, hidden stations, dense network 1. WSTĘP Standard IEEE 802.11 jest jednym z najszybciej rozwijanych standardów dla sieci bezprzewodowych. Pierwsza wersja standardu została opublikowana w 1997 roku przez IEEE LAN/MAC Standards Committee, a do dnia dzisiejszego powstało kilkadziesiąt jego rozszerzeń. Aktualnie standard stosowany jest na szeroką skalę w urządzeniach takich jak: komputery personalne, laptopy, urządzenia pomiarowe i w wielu innych, których zastosowanie oraz sposób użytkowania często wyklucza możliwość użycia sieci przewodowej [1]. Sieci bezprzewodowe pozbawione infrastruktury (ad-hoc, zdecentralizowane lub tymczasowe) są obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijającą się częścią lokalnych sieci bezprzewodowych. [...]

SPRAWIEDLIWY PODZIAŁ PRZEPUSTOWOŚCI W SIECIACH STANDARDU 802.11AA DOI:10.15199/59.2016.6.105


  FAIR THROUGHPUT ALLOCATION IN 802.11AA NETWORKS Streszczenie: W artykule dokonano analizy wybranych aspektów pracy mechanizmów wewnątrzklasowej selekcji ruchu, służących do różnicowania obsługi transmisji dźwięku bądź strumieni wideo w sieciach WLAN standardu IEEE 802.11aa. Wskazano sytuacje gdy algorytmy CBSA oraz WCBSA-2 nie są w stanie dokonać równomiernego podziału osiąganej przepustowości. Na podstawie wyciągniętych wniosków wprowadzono algorytm FWCBSA oraz poprzez analizę symulacyjną zweryfikowano jego działanie. Otrzymane wyniki potwierdziły prawidłowość działania zaproponowanego rozwiązania. Abstract: In this article the analyze of selected issues of intra-AC prioritization algorithms operation in IEEE 802.11aa WLAN networks was performed. The situations when CBSA and WCBSA-2 are unable to provide fair throughput division were specified. Basing on the conclusions a new selection algorithm - FWCBSA was proposed and verified in a simulation analysis. The correctness of the new solution was proven by the obtained results. Słowa kluczowe: 802.11aa, kształtowanie ruchu w oparciu o kredyt, wewnątrzklasowa selekcja ruchu, QoS, Wi-Fi Keywords: 802.11aa, credit-based shaping, intra-AC prioritization, QoS, Wi-Fi 1. WSTĘP Podstawowym mechanizmem zapewnienia jakości obsługi (QoS) w sieciach WLAN zdefiniowanym w standardzie IEEE 802.11 jest funkcja EDCA [1]. W jej ramach obsługiwany ruch jest różnicowany na 4 klasy dostępu: głos (Voice - VO), wideo (Video - VI), najwyższej próby dostarczania (Best Effort - BE) i ruch tła (Background - BK). W rozszerzeniu IEEE 802.11aa [2] wprowadzono kilka nowych mechanizmów służących zwiększeniu możliwości obsługi strumieni dźwiękowych oraz wideo: potwierdzenia ramek nadawanych do grupy stacji (Groupcast with Retries - GCR), usługa klasyfikacji strumieni (Stream Classification Service - SCS), zarządzanie nakładającymi się sieciami (Overlapping BSS management), współpraca z protokołem rezer[...]

ANALIZA DZIAŁANIA ALGORYTMÓW WIELOPRZEPŁYWNOŚCIOWYCH W SIECIACH STANDARDU IEEE 802.11AA DOI:10.15199/59.2017.6.17


  Rosnąca liczba użytkowników mobilnych korzystających z sieci Internet, a także wzrastająca popularność usług strumieniowania dźwięku oraz wideo powoduje konieczność poprawy jakości świadczonych usług QoS (Quality of Service) w lokalnych sieciach bezprzewodowych WLANs. W tym celu tworzone są kolejne rozszerzenia standardu IEEE 802.11 umożliwiające prawidłową transmisję usług multimedialnych, bogatych w treści dźwiękowe oraz sekwencje wizyjne. Jednym z najnowszych rozszerzeń poruszających problem QoS w sieciach WLAN jest standard IEEE 802.11aa, który został opublikowany w 2012 roku [2]. Standard IEEE 802.11 definiuje również wiele różnych warstw fizycznych, które umożliwiają uzyskanie zróżnicowanych maksymalnych szybkości transmisji w pasmach częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz. Większość z nich w celu zapewnienia prawidłowej transmisji dla różnych warunków panujących w kanale radiowym (związanych ze zmieniającą się odległością pomiędzy stacją nadawczą i odbiorczą) umożliwia użycie różnych rodzajów modulacji oraz sprawności kodowania. Za optymalny (umożliwiający maksymalizację wydajności pracy sieci) wybór szybkości transmisji odpowiadają tzw. algorytmy wieloprzepływnościowe (multirate algorithms). Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie analizy możliwości realizacji usług strumieniowania dźwięku i sekwencji wideo podczas równoczesnej transmisji ruchu Best Effort w warunkach mobilności dla różnych algorytmów wieloprzepływnościowych. Rozdział 2 przedstawia rozszerzony schemat funkcji EDCA z wewnątrzklasowym różnicowaniem ruchu. W rozdziale 3 przybliżono zasadę działania najczęściej stosowanych algorytmów wieloprzepływnościowych. W rozdziale 4 zawarto wyniki badań symulacyjnych pokazujące działanie tych algorytmów dla dwóch różnych scenariuszy pracy sieci bezprzewodowej podczas gdy rozdział 5 zawiera krótkie podsumowanie niniejszej pracy. 2. WEWNĄTRZKLASOWE RÓŻNICOWANIE RUCHU W STANDARDZIE IEEE 802.11aa Rozszerzenie IE[...]

Bezprzewodowe sieci typu mesh klasy operatorskiej

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny rozwój Internetu oraz związanych z nim usług. Jego użytkownicy dzięki rozwojowi urządzeń przenośnych (laptopy, palmtopy, notebooki, smartfony itp.) stają się coraz bardziej mobilni. Niestety, obecne systemy telefonii komórkowej nie są właściwie przygotowane do obsługi tak dużego ruchu z odpowiednią jakością obsługi QoS (Quality of Service). Coraz częściej operatorzy telekomunikacyjni rozważają wdrażanie tzw. sieci typu mesh (nazywanych niekiedy sieciami kratowymi), w których poszczególne ich węzły komunikują się ze sobą bezprzewodowo, wykorzystując w tym celu transmisję wieloetapową [12]. Sieci mesh - dzięki odpowiednim mechanizmom autokonfiguracji i organizacji pracy - zapewniają znaczne ograniczenie ponoszonych przez operatora wydat[...]

ANALIZA ZJAWISKA ANOMALII WYDAJNOŚCI W SIECIACH STANDARDU IEEE 802.11AC DOI:10.15199/59.2015.4.36


  Praca obejmuje analizę możliwości transmisji danych w standardzie IEEE 802.11ac w warunkach występowania zjawiska tzw. anomalii wydajności (ang. performance anomaly), czyli zmniejszenia się ogólnej wydajności pracy sieci bezprzewodowej na skutek równoczesnej pracy urządzeń sieciowych wykonanych w starszych wersjach standardu IEEE 802.11. Badania związane są z analizą trzech kompatybilnych ze sobą standardów pracujących w paśmie częstotliwości 5 GHz: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n i IEEE 802.11a. Analizie poddane zostały trzy różne szerokości kanałów: 80 MHz, 40 MHz oraz 20 MHz. 1. WSTĘP Organizacją odpowiedzialną za opracowywanie standardów opisujących najnowsze technologie związane z lokalnymi sieciami bezprzewodowymi jest Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (ang. IEEE). Jednym z pierwszych standardów, opracowanym przez grupę roboczą IEEE 802.11 był 802.11a, który został opublikowany w 1999 roku [2]. Opisuje on sposób realizacji warstwy fizycznej lokalnej sieci bezprzewodowej w paśmie 5 GHz, pozwalając przy tym na uzyskanie szybkości transmisji do 54 Mbit/s. Ważnym krokiem było opracowanie standardu IEEE 802.11n [3], który ukazał się w 2009 roku. Wspomniany standard również wykorzystuje do pracy pasmo 5 GHz, jednak pozwala na osiągnięcie znacznie większych szybkości transmisji, które wynoszą aż 600 Mbit/s. Najnowszym, opublikowanym w 2013 roku i zaimplementowanym w sprzęcie sieciowym WLAN (ang. Wireless Local Area Network), dostępnym na komercyjnym rynku standardem, jest obecnie IEEE 802.11ac [1]. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik transmisyjnych, pozwala on na osiągnięcie szybkości transmisji wynoszącej teoretycznie aż 6 Gbit/s. Prezentowana praca opisuje problem anomalii wydajności (ang. performance anomaly), występującej w sieciach standardu IEEE 802.11ac, gdy przynajmniej jedna ze stacji klienckich, z powodu niekorzystnych warunków transmisyjnych, spowodowanych np. dużą odległością od punktu dostęp[...]

SAMOORGANIZUJĄCA SIĘ, OKAZJONALNA SIEĆ BEZPRZEWODOWA Z TRANSMISJĄ WIELOETAPOWĄ W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM DOI:10.15199/59.2015.8-9.65


  Głównym celem projektu PROACTIVE jest zaproponowanie nowej architektury pozwalającej na predykcję, detekcję, wnioskowanie oraz reakcję na zagrożenia terrorystyczne w środowisku miejskim. PROACTIVE bazuje na syntezie informacji statycznych oraz dynamicznych (pochodzących od sensorów umiejscowionych w środowisku miejskim). Artykuł przedstawia architekturę samoorganizujących się, okazjonalnych sieci bezprzewodowych z transmisją wieloetapową, zaproponowaną w projekcie PROACTIVE. W pracy przedstawiono moduł automatycznej konfiguracji węzłów sieciowych, a także zawarto wyniki przeprowadzonych testów integracyjnych i walidacyjnych. 1. WSTĘP W chwili obecnej, kluczowymi elementami zarządzania kryzysowego oraz systemów służących wykrywaniu potencjalnych zagrożeń w środowisku miejskim są przede wszystkim: możliwość zapewnienia łączności (transmisja głosu i danych), dostęp i współdzielenie informacji oraz gromadzenie danych pochodzących z sieci sensorów różnego typu (kamery monitoringu wizyjnego, sensory dźwiękowe wyrywające strzały, sensory zagrożeń chemicznych, skażeń radioaktywnych, itp.) do dalszej analizy (post-procesing). Z tego też względu konieczne jest zaprojektowanie i uruchomienie węzłów sieciowych, które pozwolą na zestawianie sieci o dynamicznej topologii, będą w sposób ciągły monitorować jej stan oraz umożliwiać jej późniejszą rekonfigurację. Taki cel przyświecał właśnie zakończonemu w kwietniu br. projektowi PROACTIVE (www.fp7-proactive.eu): opracowanie koncepcji oraz walidacja okazjonalnej sieci bezprzewodowej, która jest zdolna do samoorganizacji oraz transmisji wieloetapowej. Sieć ta pełniła rolę transportową dla różnego typu sensorów oraz kamer wideo stałych oraz ruchomych. Schemat walidowanej topologii sieci przedstawiono na Rys. 1. Okazjonalny tryb pracy pozwala na dynamiczne tworzenie topologii sieciowej, oferującej możliwość transmisji danych bez konieczności instalowania punktów dostępowych zapewniających [...]

ANALIZA SYMULACYJNA SIECI STANDARDU IEEE 802.11AA W ZASZUMIONYCH KANAŁACH TRANSMISYJNYCH DOI:10.15199/59.2015.8-9.74


  Artykuł zawiera analizę symulacyjną sieci standardu IEEE 802.11aa w kanałach radiowych, w których występują straty związane z interferencjami oraz spadkiem poziomu mocy odbieranego sygnału. Badania obejmowały wpływ pogorszenia jakości kanału radiowego przez zwiększenie bitowej stopy błędów BER (Bit Error Rate) na uzyskiwane przepływności, średnie opóźnienie transmisji, wariancję opóźnienia (jitter) oraz straty pakietów. Analiza została wykonana dla dwóch scenariuszy, różniących się między sobą całkowitą liczbą stacji biorących udział w transmisji. W artykule przedstawiono wyniki symulacji ilustrujące wpływ zmian ruchu oferowanego w ramach każdej ze zdefiniowanych w standardzie IEEE 802.11aa klas ruchu na uzyskiwane wartości ruchu realizowanego. 1. WSTĘP Sieci pracujące w standardzie IEEE 802.11aa, stanowiące przedmiot badań niniejszego artykułu to sieci bezprzewodowe, które zapewniają odpowiednią jakość świadczenia usług QoS (Quality of Service) ze szczególnym uwzględnieniem polepszenia transmisji strumieni dźwiękowych i wideo. Do zapewnienia jakość obsługi stosowane są określone mechanizmy jak np. kształtowanie i ograniczanie przepustowości, zapewnienie sprawiedliwego dostępu do zasobów, nadawanie odpowiednich priorytetów poszczególnym ramkom przesyłanym w sieci czy zarządzanie opóźnieniami w przesyłaniu danych. Poprzednikiem standardu IEEE 802.11aa, który również zapewnia odpowiedni poziom QoS jest IEEE 802.11e. Standard IEEE 802.11e [1], [2] definiuje mechanizm przypisywania różnych priorytetów strumieniom danych w sieciach bezprzewodowych poprzez cztery określone klasy ruchu: głosową (Voice - VO), wideo (Video - VI), uprzywilejowaną (Best Effort - BE) i ruchu tła (Background - BK). Określone w standardzie IEEE 802.11e mechanizmy priorytetyzacji umożliwiają świadczenie ruchu w ramach każdej z klas zgodnie ze specyficznymi wymaganiami transmisji. W standardzie IEEE 802.11aa dodano dwie dodatkowe klasy ruchu (Rys. 1):[...]

 Strona 1  Następna strona »