Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Ksit"

Analiza stosowania dachów zielonych DOI:10.15199/33.2016.02.12


  Dachy zielone to wielowarstwowa biologiczna przegroda budowlana. Każda z warstw pełni określone funkcje, dlatego też niewłaściwie zaprojektowany dach zielony skutkuje zawsze koniecznością wykonywania napraw i ponoszeniem ogromnych kosztów. Podział dachów zielonych Ze względu na zastosowaną roślinność [2] dachy zielone dzielą się na: ● ekstensywne, które nie wymagają dużej pielęgnacji, nieprzeznaczone do celów rekreacyjnych, pełniące tylko funkcję przyrodniczą; ● półintensywne stanowiące wariant pośredni pomiędzy dachemekstensywnym a intensywnym, cięższe od ekstensywnych i wymagające więcej pielęgnacji niż ekstensywne; czasem są udostępniane do celów rekreacyjnych; ● intensywne, zwane ogrodami na dachu, którewymagają dużej pielęgnacji i odpowiedniej konstrukcji (masa 1500 kg/m2); dodatkowe elementy, które można umieścić na takimdachu, to baseny, oczka wodne, fontanny, ławeczki itp. Zewzględu na sposóbwykonania podział dachów zielonych jest następujący: ■ systemowe, wg technologii jednego producenta; są to dachy droższe w realizacji, ale zapewniają większe bezpieczeństwo użytkowników w przypadku wystąpienia wad i objęte gwarancją na zastosowany system; ■ niesystemowe, projektowane indywidualnie, a poszczególne warstwy są kompletowane i wykonywane z materiałów różnych dostawców i wg różnych technologii. Takie dachy są tańsze, ale jest większa możliwość awarii. Problemem jest odpowiedni dobór technologii, aby poszczególnewarstwy były kompatybilne i nie ulegały niszczeniu np. przez reakcję chemiczną między nimi. Ze względu na warstwę izolacyjną, dachy zielone można dzielić na tradycyjne i odwrócone. Dachy tradycyjne różnią się od odwróconych miejscem umieszczenia termoizolacji. W dachach odwróconych termoizolacja znajduje się nad hydroizolacją, a w [...]

Analiza nośności konstrukcji podporowej stropu w budynku inwentarskim DOI:10.15199/33.2016.11.24


  Wartykule przedstawiono analizę statyczno-wytrzymałościową elementów podporowych konstrukcji budynku inwentarskiego z przełomu XIX i XX wieku. Przeanalizowano dawne rozwiązania materiałowe konstrukcji podporowej stropu. Przeprowadzono badania wytrzymałości w warunkach laboratoryjnych. Na podstawie otrzymanych wyników badań przeanalizowano elementy statycznie i wytrzymałościowo. Z uwagi na duży stopień zniszczenia obiektu, na etapie projektowania podjęto analizę możliwości wykorzystania istniejących słupów podporowych konstrukcji nośnej w projektowanej adaptacji obiektu na pieczarkarnię. Słowa kluczowe: konstrukcje stalowe, wzmocnienia, analiza nośności.Podczas modernizacji budynku inwentarskiego powstał obiekt przeznaczony na produkcję grzybów. W procesie projektowania oceniono stan techniczny modernizowanego budynku. Wykonano analizę renowacji konstrukcji podporowej stropu i optymalizację jej przebudowy. Konieczny zakres zmian w konstrukcji wynikał z analizy wytrzymałościowej elementów nośnych konstrukcji podporowej. Z uwagi na wielowątkowe podejście do obiektu, w artykule przedstawiono jedynie analizę konstrukcji wsporczej stropu. Charakterystyka obiektu przed modernizacją Rewitalizowany budynek pochodzący z przełomu XIX i XX w., wchodzący wskład zespołu folwarcznego, pełnił pierwotnie funkcję sto[...]

Analiza wpływu środków iniekcyjnych, stosowanych do wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych, na właściwości zaprawy murarskiej DOI:10.15199/33.2016.11.30


  Wartykule dokonano analizy porównawczej działania wybranych preparatów, stosowanych do wykonywania wtórnej hydroizolacji poziomej murów metodą iniekcji chemicznej, na właściwości zaprawy murarskiej. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ impregnacji na wilgotność zaprawy. Ocenie poddano również odporność na czynniki destrukcyjne towarzyszące zawilgoceniu konstrukcji murowych. Słowa kluczowe: iniekcja, hydroizolacja, renowacja, zawilgocenie.Zawilgocenie murów na skutek kapilarnego transportu wody, to jedna z głównych przyczyn uszkodzeń w budynkach, a doprowadzenie do wysychania przegrody przez wykonanie wtórnej hydroizolacji poziomej w murze jest najważniejszym elementem renowacji [4]. Jednym ze sposobów odtwarzania izolacji pozornej wmurze sąmetody iniekcyjne (chemiczne) [2].Choć z założenia przepona iniekcyjna powstaje w całymprzekrojumuru, to w praktyce środek iniekcyjny migruje głównie w zaprawie murarskiej [1], szczególniewprzypadku, gdy otwory iniekcyjne wykonywane są (w przypadku iniekcji ciśnieniowej oraz zastosowania kremów iniekcyjnych) poziomo, w spoinie wsporczej muru (rysunek 1). Spośród obecnych na polskim rynku producentów chemii budowlanej zdecydowana większość ma w ofercie jeden lub więcej środków iniekcyjnych z grupy: metylokrzemianów alkalicznych,mikroemulsji silikonowej (SMK) oraz rozwiniętych w ostatnich latach kremów iniekcyjnych.Wartykule przedstawiono wyniki badań wpływu[...]

Środki iniekcyjne stosowane do wykonywania wtórnych izolacji poziomych w murze DOI:10.15199/33.2017.03.03


  Przez pojęcie iniekcji, technologii iniekcji lub iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie płynu iniekcyjnego do muru w taki sposób, aby zapewniać rozłożenie (rozprowadzenie) środka iniekcyjnego w całym przekroju muru. Aplikacja iniektu w postaci aerozolu może być prowadzona trzema sposobami: penetracyjnym, ciśnieniowym i pulsacyjnym [5]. Zasadą działania iniekcji chemicznej jest stworzenie wtórnej izolacji poziomej, czyli ciągłej warstwy przerywającej podciąganie kapilarne, oraz uzyskanie (po pewnymczasie) obszaru o normalnej wilgotności w strefie muru nad przeponą [1]. Rzadziej technologia iniekcji stosowana jest w celu odtworzenia wtórnej hydroizolacji pionowej. Obecny stan tej technologii opisuje znowelizowanaw 2015 r. instrukcja nr 4-10-15/D [4] (wcześniej 4-4-04/D) niemieckiej organizacji WTA, czyli Naukowo-Technicznego Stowarzyszenia na rzecz Konserwacji Budynków oraz Ochrony Zabytków (niem. Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege). Zasady działania środków iniekcyjnych Bez względu na stosowaną technologię wyróżnia się cztery różne zasady działania iniekcyjnych środkówchemicznych [1, 3, 4] pokazane na rysunku 1: 1) zamknięcie (zatkanie) światła kapilar - środek iniekcyjny osadza się w częściowo wypełnionymwodą systemie porów i kapilar, aż do ich całkowitego wypełnienia i przerwania transportu kapilarnego; 2) zwężenie światła kapilar - środek iniekcyjny osadza się w systemie porów i kapilar w taki sposób, że następuje zmniejszenie tzw. promienia efektywnego kapilar, w wyniku czego pory aktywne kapilarnie przestają być dostępne dla transportowanej w ten sposób wody (prędkość podciągania kapilarnego zostaje zredukowana do zera); 3) hydrofobizację - środek iniekcyjny osadza się na ścianach porów i kapilar, tworząc w połączeniu z materiałemwarstwę niezwilżalną dla wody (kąt zwilżania θ ≥ 90°), w wyniku czego zjawisko kapilarnego transp[...]

Poliuretan jako materiał termoizolacyjny dachów kaskadowych DOI:10.15199/33.2017.03.17


  Wartykule przedstawiono koncepcje dachu kaskadowego - przybliżono aspekty historyczne oraz ideę zastosowania. Na przykładzie projektowymomówiono sposób zaadaptowania rozwiązania oraz wskazano przykładowe materiały do realizacji. Przeanalizowano poliuretan jako wielofunkcyjny materiał w trudnych pokryciach. Słowa kluczowe: dach kaskadowy, dach zielony, transport wody opadowej, twarda płyta z pianki PIR.Współcześnie coraz silniejszy nacisk kładzie się na udział zieleni w strukturze miejskiej, aby zrównoważyć intensywną zabudowę. Powstają więc parki miejskie oraz konieczny jest udział powierzchni bioczynnej na działkach [1]. Siedlisko człowieka, jakim jest miasto, powinno przenikać się z przyrodą i bardziej korzystać z jej możliwości - nie tylko w skali całego miasta, ale także indywidualnego obiektu budowlanego. Jako przykład przedstawiono w artykule rozwiązanie dachu zielonego wraz koncepcją kaskadowego systemu odwodnienia. Początki dachów zielonych Historia dachów kaskadowych sięga VII wieku p.n.e., kiedy powstał jeden z siedmiu cudów świata, a mianowicie Ogrody Semiramidy. Są one doskonałym przykładem, jak wykorzystywano wówczas wielopoziomowy układ do aranżacji zieleni. Takie rozwiąza[...]

Zastosowanie pianki poliuretanowej przy rewitalizacji zabytkowej wieży ciśnień w Jarocinie DOI:10.15199/33.2018.01.15


  Jedną z pierwszych wzmianek o jarocińskiej wieży ciśnień możemy znaleźć na pruskiej mapie z 1887 r., edytowanej dwa lata później [4]. Projekt jej budowy powstał jednak dopiero w 1903 r. Dokumentacja znajduje się obecnie w zbiorach jarocińskiego muzeum. Można w nich również znaleźć informacje o głównym budowniczym jarocińskiej wieży, którym był August Frietzsche. Jarocińska wieża ciśnień typu "grzybek", ze stalowym nitowanym zbiornikiem typu Intze I, została oddana do użytkowania w 1907 r., a w 1928 r. wyposażono ją w system filtrów. W 1932 r. dokonano rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Jarocinie i od tego czasu zbiornik zaczął pełnić funkcję naczynia wyrównawczego. Wieża ciśnień została wyłączona z użytkowania w latach siedemdziesiątych XX wieku, co było wynikiem unowocześnienia sieci wodociągowej miasta i zamontowaniem pomp wirowych. Pierwszy remont nieczynnej wieży ciśnień został przeprowadzony w 1993 r. Naprawiono dach i zamontowano nowe rynny. Ostatnich napraw dokonano w 2005 r.Wówczas na poziomie wejścia wykonano nową posadzkę. Ocena stanu technicznego Jarocińska wieża ciśnień istnieje już 110 lat. Mimo braku remontów [...]

Właściwa diagnostyka zawilgocenia budynku gwarantem trwałości hydrorewitalizacji DOI:10.15199/33.2018.03.22


  Występowanie nadmiernej wilgoci w budynkach wpływa na: redukcję właściwości termoizolacyjnych materiałów, zwiększenie ich masy, zmniejszenie trwałości i wytrzymałości, pogorszenie parametrów akustycznych, powstanie zmian mykologicznych oraz wpływa negatywnie na klimat panujący w budynkach. Zapewnienie zatem odpowiedniej blokady przed wnikaniem wilgoci jest kwestią kluczową przy budowie, a szczególnie przy hydrorenowacji obiektów. Materiały budowlane, oprócz zapewnienia odpowiednich parametrów wytrzymałościowych, powinny charakteryzować się także bardzo dobrą izolacyjnością termiczną oraz akustyczną. Z tego powodu na rynku oferowane są w zdecydowanej większości materiały porowate. Wielkość poszczególnych porów i ich rozmieszczenie, czyli geometria porów, ma decydujący wpływ na kapilarne podciąganie wilgoci, paroprzepuszczalność oraz właściwości sorpcyjne. Im większa porowatość materiału, tym wyższa zdolność do absorpcji wody. Nie tylko wielkość porów ma wpływ na to, czy materiał będzie wykazywał zdolność do kapilarnego transportu wilgoci. Istotne znaczenie ma także ich kształt. W materiałach murowych porowatość może wynosić nawet do 80%. Kapilarna absorpcja wody jest głównymmechanizmem transportu wilgoci w murze [1, 2]. Usuwanie zawilgocenia elementów budowlanych ściśle związane jest z przyczyną jego powstania, dlatego tak ważna jest diagnostyka prac w remontowanych obiektach. Przy opracowaniu technologii renowacyjnych należy szczególną uwagę poświęcić wstępne[...]

Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej z wykorzystaniem materiałów o niskich parametrach przewodzenia ciepła DOI:10.15199/33.2018.11.11


  Budynek powstał w latach osiemdziesiątych XX w. i choć pierwotnie pełnił funkcję oświatową, od wielu lat jest miejscem spotkań lokalnej społeczności. Obecnie jego stan techniczny i funkcjonalność wymagają natychmiastowego podjęcia działań naprawczych. Budynek świetlicy wiejskiej, stanowiący obiekt użyteczności publicznej, powinien spełnić wiele wymagań dotyczących: bezpieczeństwa pożarowego; bezpieczeństwa użytkowania, w tymtakże korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne; odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych; ochrony przed hałasemoraz oszczędności energii i odpowiedniej izolacji cieplnej przegród. Rozbudowa budynku powinna być poprzedzona ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego. Budynki użyteczności publicznej, przede wszystkim te z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania większej liczby osób, wymaga[...]

 Strona 1  Następna strona »