Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Ruchwa"

Analiza elementów konstrukcyjnych wykonanych ze spienionych metali


  Spienione metale wykazują wiele korzystnych cech w porównaniu z typowymi metalami, wśród których można wymienić: małą gęstość; korzystny stosunek sztywności do gęstości; niską przewodność cieplną; wysoką odporność na szoki cieplne i odporność pożarową; korzystny poziom pochłaniania energii mechanicznej oraz akustycznej; łatwą obróbkę oraz możliwość recyklingu. Porównanie podstawowych właściwości metalu wyjściowego oraz piany przedstawiono w tabeli na przykładzie stopu aluminium AW-5754 H111 i wytwarzanej z tego samego materiału piany o gęstości 8% gęstości stopu. Mimo wielu zalet, pianymetaliczne bardzo wolno wkraczają do budownictwa. Najczęściej można się spotkać z ich zastosowaniem jako materiałów wykończeniowych, detali architektonicznych i dekoracyjnych, chociaż wytwarzane są również lekkie elementy konstrukcyjne w postaci płyt warstwowych oraz prętów cienkościennych z pianowym wypełnieniem. Elementy takie mogą być wykorzystane m.in. do zwiększenia sztywności konstrukcji narażonych na utratę stateczności oraz jako struktury zabezpieczające przed obciążeniami udarowymi, w szczególności jako elementy zabezpieczeń drogowych. [...]

Wykorzystanie spienionych metali do ochrony konstrukcji przed obciążeniami udarowymi


  Spienione metale to porowate wyroby metalowe (piany, pianki) wytwarzane wg różnych technologii metalurgicznych w celu uzyskania lekkich, sztywnych struktur na wzór budowy materiałów naturalnych [1]. Mogą one mieć bardzo różną strukturę, ale najpopularniejsze dwa rodzaje, to pianki o porach zamkniętych, przypominające sklejone ze sobą pęcherzyki, szczelne bańki oraz pianki o porach otwartych, które w swojej strukturze wyglądają jak skomplikowane układy szkieletowe. Piany metalowe są tworzone przede wszystkim na bazie takich metali, jak aluminium,miedź i nikiel.Wzależności od zastosowanej technologii wytwarzania i uzyskanej struktury, materiały takie mają wiele ciekawych właściwości w porównaniu z ich litymi odpowiednikami. Są to m.in. mała gęstość oraz zdolność do pochłaniania energii mechanicznej podczas trwałej deformacji materiału. Spienione metale są stosowane jako: rdzeń w konstrukcjach trójwarstwowych (belki, płyty); wypełnienie cienkościennych profili narażonych na utratę stateczności; struktury energochłonne oraz detale architektoniczne. Właściwości spienionych metali Podstawowym parametrem opisującym spieniony metal jest gęstość. Bardzo często wyraża się ją jako część gęstości materiału litego, wytwarzanego z tego samego materiału podstawowego, wyrażaną w procentach. Najczęściej gęstość pian metalowych wynosi od 3 - 5%do 16%.Wraz ze zmianą gęstości zmieniają się pozostałe właściwości materiału w porównaniu z materiałem podstawowym (litym). Różnicę pomiędzy najważniejszymi właściwościami dwóch przykładowych materiałów podano w tabeli. W obu przypadkach spienione metale charakteryzują się zdecydowanie mniejszymi wartościami modułów sprężystości (Younga, Kirchhoffa), granicy plastyczności oraz przewodności cieplnej, w porównaniu z ich litymi odpowiednikami. Szczególnie interesujące są cechy mechaniczne pian metalowych, co doskonale pokazuje porównanie wykresów zależności naprężenia od odkształcen[...]

Badania doświadczalne i numeryczne belek żelbetowych wzmocnionych taśmami CFRP

Czytaj za darmo! »

Problem wzmocnień i napraw konstrukcji z betonu nabiera coraz większego znaczenia ze względu na wiek budowli i stale zwiększającą się agresywność chemiczną środowiska zewnętrznego. Obniżenie nośności konstrukcji następuje w wyniku długotrwałej jej eksploatacji w niekorzystnych warunkach bądź uszkodzeń losowych. Przekroczenie stanu granicznego nośności może być również następstwemzwiększenia obciążeń użytkowych, błędów popełnionych na etapie projektowania lub wznoszenia obiektu. Efektywność wzmacniania konstrukcji z betonu taśmami kompozytowymi jest badana w wielu ośrodkach naukowych. Dużo uwagi poświęca się analizie nośności zginanych elementów żelbetowych wzmocnionych taśmami CFRP.Analizowane są stany graniczne użytkowalności: ugięć i zarysowania. Własne, wstępne ba[...]

 Strona 1