Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Arkadiusz Zmuda"

Procesy termochemicznej konwersji biomasy i ich wpływ na środowisko DOI:10.15199/62.2019.7.19


  Biomasa i wytwarzane z niej nośniki energetyczne stanowią alternatywne względem paliw kopalnych źródła energii odnawialnej. Wyróżnia się trzy podstawowe metody konwersji biomasy: biochemiczną, fizykochemiczną oraz termochemiczną prowadzoną w wysokich temperaturach, w obecności tlenu lub przy jego braku. Procesy termochemiczne obejmują m.in. spalanie, pirolizę, odgazowanie i upłynnianie biomasy1). Odgazowanie i spalanie biomasy są procesami złożonymi pod względem fizycznym i chemicznym, gdyż obejmują one zagadnienia związane z odparowaniem wilgoci zawartej w biomasie, kondensacją wody i smół, odgazowaniem części lotnych w procesie pirolizy, jak również ze spalaniem na granicy faz ciało stałe-gaz oraz w fazie gazowej. W opisie tych procesów istotny jest również transport ciepła i masy w złożu upakowanym. Podczas odgazowania paliwo stałe, np. biomasa lub odpady, ulega konwersji do mieszaniny gazowej, składającej się głównie z mono- i ditlenku węgla, wodoru i metanu oraz odpadów, które powstają w wyniku niekompletnej konwersji biomasy (smoła)2, 3). W skład tych odpadów wchodzą przede wszystkim węglowodory, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, zaliczane do trwałych zanieczyszczeń organicznych4, 5). Metody fizykochemiczne stosowane do kontroli tego typu zanieczyszczeń, w tym do oceny ewentualnych zagrożeń środowiskowych, nie są wystarczająco czułe, stąd też konieczność prowadzenia monitoringu z wykorzystaniem żywych organizmów, w tym roślinnych biotestów6). Celem pracy było wyznaczenie ilości produktów ciekłych powstających podczas odgazowania biomasy i ich fitotoksyczności, z uwzględnieniem produktów gazowych powstających podczas spalania otrzymanego gazu drzewnego. 98/7(2019) 1127 Dr hab. inż. Adam KONIUSZY, prof. ZUT, w roku 1997 ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Szczecinie (obecnie ZUT w Szczecinie). W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na Wydziale Rolniczym Akademii Rolnic[...]

 Strona 1