Wyniki 1-10 spośród 40 dla zapytania: authorDesc:"Iwona Frydrych"

Produkcja bawełny w Brazylii

Czytaj za darmo! »

W dniach 10-15 września 2006 r. odbyła się w mieście Goiania w Brazylii 65. konferencja organizowana przez ICAC (International Cotton Advisory Committee), w której uczestniczyła także delegacja z Polski. Konferencja zatytułowana "Socjalny i środowiskowy wpływ na produkcję i zużycie bawełny" poświęcona była głównie rozwojowi przemysłu bawełniarskiego w tym kraju. W przemyśle tym dokonano ogromnyc[...]

System do pomiaru właściwości włókien, taśmy i przędzy - ITRU FIBRE TESTER UAK-1

Czytaj za darmo! »

W ostatnich dwóch dekadach do oceny właściwości surowca bawełny powstały następujące systemy pomiarowe:- HVI (High Volume Instrument) określający podstawowe parametry surowca bawełny metodą analizy pęczka włókien,- AFIS (Advanced Fiber Information System) określający podstawowe parametry surowca bawełny metodą pomiaru indywidualnych włókien,- Fiberlab - system powstały na bazie FCT (Fiber Contami[...]

Nowości w połączeniach klejowych

Czytaj za darmo! »

Połączenia klejowe uzyskiwane są dzięki wykorzystaniu adhezyjnych właściwości materiałów. Adhezja (przyczepność, przyleganie) jest to fizyczne zjawisko łączenia powierzchniowych warstw dwóch różnych ciał doprowadzonych do zetknięcia. Rozróżnia się dwa typy adhezji:- adhezję właściwą, powstającą w wyniku działania sił międzycząsteczkowych o charakterze fizyko-chemicznym (przykładem takiej adhezj[...]

Towaroznawstwo odzieżowe - surowce na ubrania ochronne Część I: Ubrania chroniące przed ogniem

Czytaj za darmo! »

W dniach 10-14 czerwca 2007 r. odbyły się we Frankfurcie kolejne targi wyrobów technicznych Techtextil. Obserwacje poczynione na targach skłoniły mnie do zaprezentowania poniższych informacji.Odzież ochronna do akcji przeciwpożarowej oraz odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłowych narażonych na działanie czynników gorących musi spełniać wymagania norm europejskich: EN 469 i EN 53[...]

Perspektywy i kierunki rozwoju odzieży inteligentnej

Czytaj za darmo! »

Możliwość zintegrowania z wyrobem włókienniczym zminimalizowanych czujników, układów elektronicznych i elementów zasilających oznacza zupełnie nowy etap w przemyśle odzieżowym. Integracja mikroelektronicznego sprzętu z tkaninami umożliwia produkcję tekstyliów i odzieży, które mogą znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach - w ochronie zdrowia i medycynie, bezpieczeństwie i ratownictwie, komunik[...]

Surowce na ubrania ochronne. Włókna wysoko wytrzymałe


  Odnotowywany od kilku lat dynamiczny wzrost zapotrzebowania na włókna typu "high-tech" doprowadził do opracowania szerokiego spektrum włókien o specjalnych właściwościach. Oczekiwania sektora, głównie wojskowego i ubrań ochronnych stymulują prace badawcze nad doskonaleniem właściwości użytkowych włókien. Są one ukierunkowane na uzyskanie włókien przydatnych do realizacji specjalistycznych zadań w ekstremalnych warunkach otoczenia, np. przy dużych obciążeniach. Efektem tych prac jest opracowanie kilku rodzajów włókien o bardzo wysokich wartościach parametrów wytrzymałościowych. Znajdują one obecnie zastosowanie także w sektorze cywilnym. Zwiększenie ich produkcji powoduje obniżanie cen oraz zwiększenie dostępności, co stanowi przyczynek do poszukiwania nowych ich zastosowań. Poniżej omówiono właściwości wytrzymałościowe i użytkowe wybranych włókien. 2. Włókna para-aramidowe W latach 1960-1980 nastąpił dynamiczny rozwój technologii produkcji tzw. włókien "high-tech". Kluczową rolę w rozwoju produkcji włókien aramidowych odegrały następujące koncerny: Akzo Nobel z Holandii i DuPont ze Stanów Zjednoczonych oraz japoński Teijin Aramide [7]. 2.1. Kevlar Kevlar opracowano w laboratoriach DuPont w 1965 r. przez zespół badaczy pod kierunkiem Stephanie Kwolek. Kevlar jest nazwą handlową firmy DuPont [3, 9-10]. Otrzymuje się go w wyniku reakcji polikondensacji chlorków kwasów dikarboksylowych z aminami aromatycznymi. Wzór chemiczny przedstawiono na rys. 1. Inne zarejestrowane nazwy handlowe to Twaron firmy Teijin Twaron. Rys. 1. Wzór strukturalny Kevlaru Kevlar nie rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych, ale rozpuszcza się w stężonym kwasie siarkowym. Jest około pięć i pół raza lżejszy od stali (jego gęstość wynosi 1,44 g/cm3). Kevlar zawdzięcza swoją wytrzymałość głównie warunkom formowania włókien. Włókna te wyciąga się ze stopionego polimeru, który generuje w stopie fazę ciekłokrystaliczną. Dzięki temu, wyciągane włókno[...]

Starzenie materiałów włókienniczych przeznaczonych na odzież ochronną pod wpływem promieniowania słonecznego i czynników atmosferycznych. Część IIa: Wyniki badań i ich analiza


  Badania zmiany barwy materiałów nowych i po ekspozycji na działanie czynników atmosferycznych przeprowadzono zgodnie z PN-EN 20105-A02:1996 [1] oraz PN-EN ISO 105-A01:1998 [2]. Do oceny zmiany barwy wykorzystano 5-stopniową szarą skalę. Próbki nowych materiałów i materiałów po 1200 h ekspozycji na wolnej przestrzeni - po 5 dla każdego materiału, układano w tej samej płaszczyźnie i w tym samym kierunku, tak aby stykały się brzegami. Szarą skalę układano obok w tej samej płaszczyźnie. Tak skonfigurowane zestawy pomiarowe umieszczano w komorze wizualnej oceny barwy Verivide, z oświetleniem sztucznym o natężeniu min. 600 lx (równoważnik oświetlenia dziennego światłem północnym na półkuli północnej), padającym pod kątem 450. Widok komory przedstawiono na rys. 1. Obserwacje prowadzono z kierunku zbliżonego do prostopadłego względem powierzchni próbek. Średnie wyniki pomiarów zmiany barwy poszczególnych materiałów przedstawiono w tabeli 1. Rys. 1. Komora wizualnej oceny barwy Starzenie materiałów włókienniczych przeznaczonych na odzież ochronną pod wpływem promieniowania słonecznego i czynników atmosferycznych. Część IIa: Wyniki badań i ich analiza Krzysztof Łężak, Iwona Frydrych 30 Przegląd - WOS 5/2011 WYROBY Tabela 1. Wyniki pomiarów zmiany barwy materiałów po 1200 h ekspozycji w warunkach naturalnych (wartości średnie z 5 pomiarów) Artykuł / Symbol materiału Skład surowcowy [%] Stopień 5-stopniowej szarej skali 1. Megatec 250 N 75 CO / 24 PES / 1 wł. przewodzące (siatkowy układ nitek węglowych) 3 (inwersja - ciemnienie materiału) 2. Spawacz 100 CO 1 3. Proton 2/150/N 97 CO / 2,5 PES / 0,5 wł. przewodzące (siatkowy układ nitek metalowych) 1(do szarego) 4. PA-2 99 CO / [...]

Starzenie materiałów włókienniczych przeznaczonych na odzież ochronną pod wpływem promieniowania słonecznego i czynników atmosferycznych. Część IIb: Wyniki badań i ich analiza


  4. Badania rezystancji powierzchniowej materiałów zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 1149-1:2008 Ze względu na zróżnicowaną strukturę tkanin antyelektrostatycznych badania rezystancji powierzchniowej przeprowadzono dwiema metodami: zgodnie z PN-EN 1149-1:2008 [10] dla materiałów tzw. jednorodnych, w których cała powierzchnia materiału stanowi warstwę przewodzącą i wg PN-EN 1149-3:2007 (metoda 2) [11] dla materiałów z siatkowym układem nitek przewodzących. Warunki prowadzenia badań przedstawiono w tabeli 6. Wyniki badania rezystancji powierzchniowej przedstawiono w tabeli 7., a współczynnika ekranowania i czasu półzaniku ładunku - w tabeli 8. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1149-5:2008 [12] materiał posiada właściwości antyelektrostatyczne, jeżeli odpowiednie wskaźniki przyjmują następujące wielkości: współczynnik ekranowania S > 0,2, czas połowicznego zaniku ładunku t50% < 4 s, rezystancja powierzchniowa R ≤ 2,5 x 109 Ω. Wyniki badania współczynnika ekranowania S i czasu półzaniku ładunku t50% dla badanych próbek materiałów Megatec 250 N i Proton 2/150/N nie wykazały istotnych zmian właściwości antyelektrostatycznych materiałów po ekspozycji na wolnej przestrzeni. Otrzymane wartości współczynnika ekranowania S i czasu półzaniku ładunku t50% dla badanych próbek materiału PA-2 wskazują na pogorszenie właściwości antyelektrostatycznych wyrażające się spadkiem wartości współczynnika ekranowania S o 8% i ponad 60-krotnym wzrostem czasu półzaniku ładunku t50%. Pomimo w/w zmian tkanina PA-2 zachowuje wymagania zgodne z PN-EN 1149-5:2008 [12]. Wyniki badania rezystancji powierzchniowej R dla badanych próbek materiałów Art. 9119/AN100/139AK i KASTIK BOLW TW po ekspozycji na wolnej przestrzeni wykazały wzrost wartości rezystancji powierzchniowej powyżej dopuszczalnego poziomu tego wskaźnika w normie PN-EN 1149-5:2008 [12]. Starzenie materiałów włókienniczych przeznaczonych na odzież ochronną pod wpływem promieniowania [...]

Pomiar długości włókien w kontroli międzyoperacyjnej za pomocą Lengthcontrol. Opis przyrządu pomiarowego


  Włókna bawełny charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem parametrów. Włókna te różnią się między sobą długością (bawełna krótkowłóknista, średniowłóknista, długowłóknista), grubością, kolorem, zanieczyszczeniami, dojrzałością itd. Naturalne zróżnicowanie cech włókien bawełny powoduje trudności w ich przerobie tj. w kolejnych etapach wytwarzania przędzy bawełnianej. Stąd też, w celu uzyskania przędzy o jak najlepszej jakości przy możliwie największej wydajności, niezwykle istotny jest nie tylko nadzór poszczególnych procesów (np. zgrzeblenia, rozciągania czy czesania), ale także szybkie reagowanie w doborze parametrów pracy maszyny przędzalniczej do właściwości danej grupy włókien. Problem ten jest tym bardziej kłopotliwy, że obecnie obserwuje się tendencje do wprowadzania coraz częstszych i mniejszych partii włókien, co ze względu na ograniczenie czasowe utrudnia identyfikację, a co za tym idzie nastawienie optymalnych warunków pracy poszczególnych maszyn przędzalniczych. Ponadto zauważalny jest postępujący na całym świecie brak specjalistów z dziedziny przędzalnictwa, przez co produkowane wysoko wyspecjalizowane maszyny nie są w pełni wykorzystywane. Stanowi to tylko jedną z przyczyn dążenia do automatyzacji lub chociaż usprawnienia Anna Pabich, Iwona Frydrych Pomiar długości włókien w kontroli międzyoperacyjnej za pomocą Lengthcontrol. Opis przyrządu pomiarowego 34 Przegląd - WOS 7-8/2011 METROLOGIA procesu identyfikacji i nastawiania optymalnych warunków pracy maszyn przędzalniczych. Propozycję takiego usprawnienia przedstawiła firma Trützschler. Jej rozwiązaniem jest system pomiaru długości włókien Lengthcontrol (LCT), dzięki któremu szybko i łatwo otrzymuje się dane m.in. na temat rozkładu długości włókien, udziału włókien krótkich (SFC) czy rodzaju i udziału haczyków włókien, a ponadto dokonuje on obliczeń, które sugerują zmiany parametrów maszyny przędzalniczej mających na celu optymalizację jej pracy. 2. Metody o[...]

O innowacyjnych tekstyliach w Miluzie


  XI Międzynarodowa Konferencja Autex odbyła się w tym roku we francuskiej Miluzie w dniach od 8 do 10 czerwca br. pod hasłem: 150 Years of Research and Innovation in Textile Science. Miasto to przez lata nazywano francuskim Manchesterem, skupiał się tu bowiem przemysł włókienniczy. Obecnie Miluza kojarzy się głównie z Narodowym Muzeum Automobilu, znajdującym się we wnętrzach zrewitalizowanej fabryki włókienniczej. Natomiast o początkach włókiennictwa przypominają historyczne bawełniane tkaniny w Muzeum Tkanin Drukowanych. Jak co roku, na konferencji prezentowano najnowsze osiągnięcia naukowe z zakresu inżynierii tekstyliów, a swój potencjał prezentowały jednostki naukowo-badawcze oraz uczelnie z całego świata. W tym roku w imprezie wzięło udział 320 osób. Polskę reprezentowały: Akademia Techniczno-Humanistyczna z Bielska- Białej, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy z Warszawy, Instytut Włókiennictwa z Łodzi oraz Politechnika Łódzka. Konferencja składała się z referatów plenarnych oraz referatów wygłaszanych na 16 sesjach tematycznych. Poniżej przedstawiamy najciekawsze, naszym zdaniem, zagadnienia prezentowane na konferencji Autex związane z zarówno z konwencjonalnym jak i nowoczesnym projektowaniem odzieży, wytwarzaniem i przetwarzaniem płaskich wyrobów włókienniczych. Nie zabrakło również innowacji np.: zagadnień dotyczących nanokompozytów, elektroniki włóknistej i zaawansowanych technologii materiałowych przyjaznych dla człowieka oraz komputerowych systemów wspomagających procesy projektowe i wytwórcze w odzieżownictwie. Procesy wykończalnicze Przedmiotem wielu wystąpień były procesy wykończalnicze zarówno klasyczne, jak i bardziej nowoczesne, spełniające nowe, coraz bardziej zaawansowane funkcje, a przy tym uwzględniające względy ekonomiczne i ekologiczne. Prezentowano rozwiązania polegające na poprawie lub nadawaniu wyrobom nowych właściwości. Jedną z nich była biostabilność tekstyliów. Prezen[...]

 Strona 1  Następna strona »