Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej S. Swinarew"

Dobór polimerowych materiałów konstrukcyjnych dla przemysłu z wykorzystaniem technik projektowania CAD/CAM DOI:10.15199/62.2019.7.20


  Spośród wszystkich powszechnie stosowanych polimerów poliwęglan (PC) odznacza się wyjątkowymi właściwościami fizycznymi,w tym dużą wytrzymałością mechaniczną oraz znakomitą przepuszczalnością światła widzialnego. Chociaż jest to stosunkowo drogi materiał, jego fizyczno-chemiczne właściwości w pełni uzasadniają zastosowanie go w produktach wysokiej jakości. Wysokie koszty produkcji PC stanowią jeden z powodów, dla których opracowano wiele metod recyklingu tego tworzywa. Omawiana metoda projektowania może być również wykorzystana w przypadku PC z recyklingu, z uwzględnieniem pogorszenia się właściwości wytrzymałościowych materiału. PC można ponownie przetwarzać, wykorzystując reakcje hydrolizy, alkoholizy oraz glikolizy, a dzięki zastosowaniu homogenicznych katalizatorów reakcje te mogą być prowadzone nawet w niskich temperaturach1). Opracowane rozwiązania z zakresu odzyskiwania surowców wtórnych bazują na prostych i tanich katalizatorach, takich jak węglan sodu i wodorotlenek sodu2). Możliwe jest także prowadzenie recyklingu w warunkach bezkatalitycznych przez działanie pary wodnej pod wysokim ciśnieniem lub zastosowanie pirolizy3). Tak dobrze rozwinięte zaplecze technologiczne recyklingu PC stanowi dodatkową zaletę aplikacji tego tworzywa. Spośród wszystkich części konstrukcyjnych, dla których w ramach pracy dobierane były materiały, elementy wykonane z PC narażone są na największe odkształcenia. Wiele materiałów polimerowych poddaje się standardowym testom wytrzymałościowym (udarność, wytrzymałość na zerwanie, twardość). PC ma wyjątkowe właściwości w tym zakresie, co czyni go idealnym materiałem do stosowania w częściach najwyższej jakości, testowany jest nawet pod kątem tak nietypowych zastosowań, jak wytrzymałość balistyczna. W literaturze znane są 98/7(2019) 1131 przypadki testowania odpornoś[...]

Porowate materiały poliuretanowe do zastosowań w diagnostyce medycznej DOI:10.15199/62.2019.2.13


  Analiza próbek biologicznych sięga wieku Hipokratesa, który opisał halitozę (fetor oris) oraz cuchnięcie wątrobowe (fetor hepaticus) w traktacie dotyczącym zapachu oddechu i chorób1). Możliwość stosowania wydychanego powietrza jako próbki diagnostycznej znacznie wzrosła wraz z powstaniem nowoczesnej chemii oraz inżynierii materiałowej i biomedycznej. W 1784 r. Antoine Lavoisier udowodnił, że ciało ludzkie zużywa tlen i wytwarza ditlenek węgla, a sześć lat później opublikował artykuł naukowy Eksperymenty nt. oddychania zwierząt i zmian zachodzących podczas przechodzenia powietrza przez płuca2). Prawie 100 lat później w 1874 r. Francis Anstie zaobserwował, że małe ilości alkoholu są wydalane w wydychanym powietrzu3). W 1897 r. Nebalthau wykazał, że osoby chore na cukrzycę wydychają aceton4). Bardziej systematyczne badania i testy oddechowe pojawiły się dopiero ok. 1927 r., kiedy to Bogen5) i McNalley6) opracowali testy na obecność alkoholu, które zapoczątkowały wytworzenie pierwszego urządzenia do badania trzeźwości u kierowców opracowanego przez Hargera w 1931 r. i opatentowanego w 1936 r.7). Współczesna era testów fazy oddechowej została zapoczątkowana w 1971 r., kiedy Pauling analizował lotne związki organiczne (LZO) znajdujące się w wydychanym powietrzu, które zostały skondensowane w schłodzonej rurce wykonanej ze stali nierdzewnej. Odkrył on, że normalny ludzki oddech zawiera ponad 250 różnych LZO8). Od tego czasu temat analizy fazy oddechowej przyciąga uwagę naukowców, a także duże zainteresowane lekarzy. Zaobserwowano również coraz większe zainteresowanie poliuretanami, zwłaszcza porowatymi piankami, w diagnostyce medycznej9-14). Celem pracy było otrzymanie oraz charakterystyka fizykochemiczna porowatych materiałów polimerowych i węglowych do zastosowań w diagnostyce medycznej oraz analizie fazy wydechowej sportowców. Część doświadczalna Materiały W badaniach stosowano propoksylowany cykliczny heksamer glicydolanu potasu[...]

 Strona 1