Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Bajurko"

Płaski heksagonalny szyk antenowy dla stacji ruchomych

Czytaj za darmo! »

Według prognoz prawie wszystkich poważnych międzynarodowych ośrodków naukowych, w najbliższych latach najszybciej rozwijającym się obszarem telekomunikacji będzie radiokomunikacja. Zwiększenie pojemności systemu (liczby kanałów) i prędkości transmisji danych będzie osiągnięte dzięki: poszerzeniu zakresu przydzielonego widma, poprawie podziału przestrzennego między kanałami w celu umożliwienia wielokrotnego, jednoczesnego wykorzystania danego pasma częstotliwościowego, udoskonaleniu metod modulacji i kodowania, obniżeniu współczynnika szumów odbiorników, ulepszeniu zwielokrotnienia dostępu do kanałów i zmniejszeniu ochronnych marginesów częstotliwościowych lub czasowych. Szczególne znaczenie ma poprawianie podziału przestrzennego między kanałami. Dotychczasowe badania pokazały[...]

Anteny rekonfigurowalne i metody ich pomiaru

Czytaj za darmo! »

Zwiększające się potrzeby wykorzystania fal radiowych do przenoszenia informacji są jedną z przyczyn rosnącej złożoności systemów łączności bezprzewodowej. Wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych sprawia, że na rynku pojawiają się produkty o nowych funkcjach i odwrotnie - zapotrzebowanie na produkty o danych funkcjach powoduje zintensyfikowanie prac nad przełamaniem barier technicznych. Każdy z obszarów elektroniki ma swoje specyficzne ograniczenia i możliwości, decydujące o dynamice zmian w jego obrębie. W przypadku systemów radiowych do istotnych czynników kształtujących ich rozwój zaliczają się ograniczone zasoby widma częstotliwościowego, stan techniki w zakresie przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych oraz możliwości rekonfigurowania systemu, czyli zmiany realizowanych w systemie funkcji. W elektronice obserwuje się tendencję do tworzenia urządzeń o elastycznej funkcjonalności, zmienianej w zależności od bieżących potrzeb, stanu urządzenia lub innych czynników. W ten sposób jeden system może pełnić rozmaite funkcje lub pracować według zmieniających się standardów. Przykładem takiej tendencji w przypadku systemów radiowych jest idea radia programowalnego, polegająca na przeniesieniu możliwie dużej części procesu przetwarzania sygnałów w urządzeniu radiowym do jego części cyfrowej. Dzięki temu wiele funkcji jest realizowanych przez oprogramowanie, które można aktualizować, nie ingerując w fizyczną strukturę urządzenia. Jedno urządzenie radiowe może obsługiwać różne zakresy częstotliwości, różne schematy modulacji i różne sposoby reprezentacji i kodowania danych. Idea ta nie jest jeszcze w pełni możliwa do zrealizowania, ale nie można nie doceniać tego, w jakim stopniu systemy radiowe odeszły od pierwotnych rozwiązań, w których jakakolwiek zmiana funkcji wymagała fizycznej modyfikacji obwodów elektronicznych [1]. Anteny rekon figurowalne jako wynik rozwoju system ów radiowyc h W przypadku systemów antenowych [...]

SELEKTYWNA POLARYZACYJNIE I CZĘSTOTLIWOŚCIOWO PŁYTKA STREFOWA FRESNELA DOI:10.15199/59.2018.6.19


  1. WSTĘP Efekt skupienia wiązki promieniowania elektromagnetycznego w punkcie zwanym ogniskiem jest możliwy do uzyskania przy wykorzystaniu zjawiska odbicia fali, zjawiska refrakcji lub zjawiska dyfrakcji. Na tę ostatnią możliwość zwrócono uwagę w konsekwencji badań nad falową naturą światła. W piśmie datowanym na rok 1816 Augustin-Jean Fresnel zauważa, że promienie przechodzące po dwóch stronach nieprzeźroczystej przeszkody na skutek ugięcia na krawędziach po minięciu przeszkody mogą nałożyć się i zsumowane wzmacniać lub osłabiać się w zależności od różnicy przebytej drogi [1]. Rozwinięciem tej myśli jest koncepcja płytki strefowej, nazywanej też płytką strefową Fresnela. Jest to przyrząd optyczny złożony z koncentrycznych lub ekscentrycznych nieprzeźroczystych pierścieni, rozmieszczonych w taki sposób, aby promienie pochodzące z określonego źródła po przejściu przez obszary przeźroczyste ulegały konstruktywnej interferencji w wybranym punkcie, czyli w ognisku. Płytka strefowa doczekała się zastosowań niemal w całym zakresie widma promieniowania elektromagnetycznego, od promieniowania gamma [2] i X [3] przez światło widzialne [4] po fale milimetrowe [5] i mikrofale [6], a także w akustyce [7]. Niniejszy artykuł jest poświęcony badaniu właściwości płytki strefowej na fale milimetrowe, w której obszar nieprzeźroczysty zastąpiono filtrem powierzchniowym, czyli płaską periodyczną strukturą o właściwościach selektywnych częstotliwościowo. Koncepcja zastosowania filtra powierzchniowego w płytce strefowej Fresnela pojawiała się już w literaturze [8-11], natomiast według wiedzy autorów dotychczasowe publikacje nie podejmowały w wystarczającym stopniu tematu aberracji chromatycznej i indukcji polaryzacji skrośnej w tego typu strukturze. 2. KONWENCJONALNA PŁYTKA STREFOWA W niniejszej pracy rozpatrywana jest planarna płytka strefowa zawierająca koncentryczne strefy wykonane z przewodnika, posiadająca ognisko w odległości d i oś[...]

BEZPRZEWODOWA METODA WYZNACZANIA PARAMETRÓW ANTENY NA PODSTAWIE JEDNOWROTOWEGO POMIARU FAL ROZPROSZONYCH DOI:10.15199/59.2019.6.22


  1. WSTĘP Podstawowe techniki pomiarowe anten są ustandaryzowane od co najmniej 40 lat [1]. Do kanonicznych metod wyznaczania zysku anten należą metoda dwóch anten, metoda porównawcza oraz metoda trzech anten [2]. Metody te zajmują dominującą pozycję w metrologii anten, tym niemniej istnieje także szereg innych technik. Wśród nich jest grupa technik, w których informację o parametrach badanej anteny pozyskuje się poprzez pomiar efektu rozproszenia fali oświetlającej tę antenę (ang. backscatter measurement). W odróżnieniu od wyżej wymienionych metod kanonicznych do wrót badanej anteny nie jest podłączone źródło fali ani odbiornik, a jedynie obciążenie, którego wartość można zmieniać. Zaletą tej techniki pomiarowej jest brak konieczności prowadzenia połączenia kablowego między przyrządem pomiarowym a badaną anteną oraz fakt, że do wyznaczenia parametrów badanej anteny potrzebny jest pomiar parametrów rozproszenia tylko na jednych wrotach - na wrotach anteny oświetlającej. W pierwszych publikacjach dotyczących wyznaczania parametrów anten na podstawie pomiarów fal rozproszonych [3-5] posługiwano się skuteczną powierzchnią odbicia (ang. Radar Cross-Section - RCS) jako wielkością bezpośrednio mierzoną. W publikacjach tych zakładano, że na mierzony RCS składa się RCS strukturalny, związany z odbiciem fal od konstrukcji anteny, niezależny od obciążenia anteny, oraz RCS antenowy, związany z odbiciem fal od obciążenia dołączonego do wrót anteny. Wykorzystując wyniki pomiarów przy różnych obciążeniach na wrotach antenowych, można zniwelować czynnik strukturalny pozostawiając sam czynnik antenowy, na podstawie którego z kolei można wyznaczyć zysk anteny. Teoria opisująca tę technikę pomiarową została uzupełniona w publikacji [6] przez uwzględnienie współczynnika odbicia od wrót badanej anteny oraz dwóch polaryzacji fal. Z kolei w publikacji [7] dodatkowo przedstawiono opis matematyczny dla przypadku anteny wyposażonej w wiele wró[...]

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII LTCC W PROJEKCIE FILTRA PASMOWO-PRZEPUSTOWEGO DO SAMOCHODOWEGO RADARU KRÓTKIEGO ZASIĘGU NA PASMO 79 GHZ DOI:10.15199/59.2019.6.66


  1. WSTĘP Samochodowe radary krótkiego zasięgu wykorzystują spektrum radiowe do wykrywania m.in. innych samochodów lub przeszkód na drodze. Zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego poprzez inicjację procedur bezpieczeństwa. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej spektrum radiowe samochodowych radarów krótkiego zasięgu ma zostać przeniesione z pasma 24 GHz na 79 GHz (77-81 GHz) [1]. Przydział pasma 24 GHz do tego zastosowania miał charakter tymczasowy i był podyktowany dążeniem do upowszechnienia radarowych systemów bezpieczeństwa w samochodach, jeszcze zanim rozwój technologii umożliwi wykorzystanie docelowego pasma 79 GHz. Według pierwotnych założeń miało to nastąpić najpóźniej z dniem 30 czerwca 2013 r. Jednak wobec faktu, że osiągnięcie odpowiedniej dojrzałości technologicznej nie następowało dostatecznie szybko, termin dopuszczenia pasma 24 GHz został przedłużony do 1 stycznia 2018 r. Dodatkowo w przypadku modeli samochodów, które uzyskały homologację przed 1 stycznia 2018 r., radary na pasmo 24 GHz mogą być montowane aż do 1 stycznia 2022 r. [2, 3]. Technologia LTCC (ang. Low Temperature Cofired Ceramic - ceramika współwypalana niskotemperaturowo) ma wiele cech pożądanych w konstruowaniu przyrządów elektronicznych dla motoryzacji. Należą do nich wysoka odporność na warunki środowiskowe, odporność na wysoką temperaturę, stabilność parametrów elektrycznych w funkcji temperatury i częstotliwości, stabilność długoterminowa, niskie straty elektryczne, wytrzymałość mechaniczna [4]. Natomiast wyzwaniem w przypadku układów na pasmo 79 GHz jest rozdzielczość wykonywania obwodów ze względu na małą długość fali. Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba wykorzystania technologii LTCC do zaprojektowania filtra pasmowo-przepustowego na nowe pasmo samochodowych radarów krótkiego zasięgu 77-81 GHz. 2. PROJEKT FILTRA 2.1. Proces wytwarzania struktur w technologii LTCC Materiałem wyjściowym stosowanym w technolog[...]

Badanie efektu przesunięcia środka fazowego anten w systemie lokalizacyjnym

Czytaj za darmo! »

Właściwości stosowanych anten mogą mieć istotny wpływ na uzyskiwane parametry systemu lokalizacyjnego. Anteny odpowiednio dobrane pod względem charakterystyk kierunkowych mogą ograniczać poziom odbieranych niepożądanych sygnałów odbitych od elementów środowiska rozpraszającego i w ten sposób korzystnie wpływać na właściwości całego systemu. Anteny, będące przedmiotem prezentowanych badań, zostały zaprojektowane dla systemu lokalizacyjnego, wykorzystującego pomiar czasu propagacji (TOA - Time of Arrival), opracowywanego w ramach projektu RESOLUTION [1]. System ten ma za zadanie lokalizować ruchome terminale w zamkniętym pomieszczeniu, zawierającym liczne obiekty odbijające fale elektromagnetyczne. Główne założenia dla konstrukcji anten były następujące: częstotliwość środkowa [...]

Zastosowanie technologii LTCC w wytwarzaniu podłoży do układów mikrofalowych DOI:10.15199/13.2017.9.6


  Technologia LTCC (Low Temperature Cofired Ceramic) jest obecnie dość popularną metodą pozwalającą na otrzymywanie wielowarstwowych struktur o zróżnicowanych właściwościach z elementami zagrzebanymi, jak również elementami SMD na powierzchni [1]. Wynikająca z tej technologii wielowarstwowość struktur oraz możliwość budowania połączeń pionowych między warstwami (tzw. via hole) przyczynia się do postępu w zakresie miniaturyzacji układów elektronicznych. Podstawową trudnością przy opracowaniu składu materiałów ceramicznych przydatnych dla technologii LTCC jest obniżenie temperatury spiekania do poziomu 800-1000°C. Ponadto w dobie popularności elektroniki pracującej w wysokich częstotliwościach, ważnym zagadnieniem naukowym jest poszukiwanie nowych materiałów o niskiej przenikalności elektrycznej. Materiały tego typu stwarzają możliwość zbliżenia linii sygnałowych w układach mikrofalowych oraz zagęszczenia połączeń przy zachowaniu kontrolowanej impedancji linii, a także zmniejszenia przesłuchów pomiędzy liniami oraz opóźnień propagacji sygnału. Bloki funkcjonalne - elementy takie jak: anteny i szyki antenowe, linie transmisyjne i różnego typu układy pasywne (np. sprzęgacze, filtry) oraz elementy połączeń do montażu i integracji układów scalonych muszą być kompatybilne w częstotliwościach 2-140 GHz. Oznacza to, że do ich wytwarzania należy użyć materiałów charakteryzujących się niską przenikalnością elektryczną (najkorzystniej niską przenikalnością elektryczną oraz niskim współczynnikiem strat). Ponadto ich struktura wewnętrzna powinna być wytrzymała i umożliwiać precyzyjną obróbkę technologiczną (cięcie laserowe, nadruki ścieżek, laminacja) w rozdzielczości +/- 10 μm. Wprowadzenie porowatości wewnętrznej w materiale, prowadzi do obniżenia jego przenikalności elektrycznej nawet o 50% [2, 3]. Istotnym aspektem opisanych prac badawczych było osiągnięcie pożądanych parametrów elektrycznych (niska przenikalność w częstotliwości[...]

 Strona 1