Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ARTUR WYPYCH"

Wpływ struktury na zmiany wymiarowe i wybrane właściwości węgloutwardznej stali C20

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań strukturalnych, mikrotwardości, zmian wymiarowych oraz obliczone naprężenia własne w węgloutwardzanej stali C20. Stal C20 nawęglono gazowo w temperaturze 930°C przez 7 h przy zmiennym potencjale węglowym. Nawęglone próbki były hartowane jednokrotnie, podwójnie w dwóch ośrodkach chłodzących o różnym stężeniu polimeru oraz wymrażane lub odpuszczane. Ośrodkiem[...]

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE POWŁOK NATRYSKIWANYCH NADDŹWIĘKOWO NA ELEMENTY HYDRAULIKI SIŁOWEJ STOSOWANEJ W GÓRNICTWIE RUD METALI NIEŻELAZNYCH DOI:10.15199/67.2016.12.4


  W artykule zaprezentowano wyniki badań nad powłokami natryskiwanymi cieplnie metodą naddźwiękową HVOF. Zastosowano materiał powłokowy w postaci drobnoziarnistych proszków metali nieżelaznych. Powłoki przetestowano pod kątem odporności na zużycie ścierne w strumieniu ścierniwa i w kontakcie z różnymi materiałami typowymi do produkcji uszczelnień. Wykonano test przyczepności i spójności powłok w teście odrywania za pomocą siły prostopadłej do powierzchni powłoki zgodnie z ASTM 4541. Wykonano test jakości powłok za pomocą metody udarowej, zgodnie z wymogami opisanymi w normie VDI 3198. Z uwagi na panujące eksploatacyjne warunki środowiskowe, określono odporność korozyjną wytworzonych powłok. Słowa kluczowe: przyczepność powłok, korozja, erozja THE MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH VELOCITY SPRAY COATINGS ON THE ELEMENTS OF POWER APPLIED HYDRAULICS USED IN MINING OF NON-FERROUS METALS ORES The object of study are supersonic sprayed coating by HVOF. There was applied a coating material in the form of fine-grained powders of non-ferrous metals. Coatings have been tested for resistance to abrasion in the stream of abrasive and contact with different typical materials for production of seals. The test of adhesion and the coherence of coatings by tearing off using the perpendicular force to the surface of coating in accordance with ASTM 4541 have been carried out. The quality test of coatings using the impact method in accordance with the requirements described in VDI 3198 have been made. Taking into account consideration the prevailing environmental operating conditions, the corrosion resistance of spraying coating has been specified. Keywords: coatings adhesion, corrosion, erosion.WPROWADZENIE W odpowiedzi na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz zapotrzebowania na trwałe i uniwersalne rozwiązania w zakresie budowy elementów hydrauliki siłowej, zastosowano alternatywne r[...]

NOWOCZESNE METODY WYTWARZANIA ZABEZPIECZAJĄCYCH WARSTW WIERZCHNICH O SPECJALNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH NA ELEMENTACH HYDRAULIKI SIŁOWEJ DOI:10.15199/67.2016.12.5


  W artykule przedstawiono wyniki badania powłok ochronnych w postaci warstw wierzchnich wytworzonych na elementach hydrauliki siłowej. Na podstawie analizy i znajomości przyczyn oraz mechanizmów zużycia występujących w górniczych warunkach wydobycia rud metali nieżelaznych, dobrano materiały powłokowe z nanostrukturą. Zastosowano metodę natryskiwania naddźwiękowego HVOF. Powłoki z badano ze względu na jakość powierzchni, poprzez określenie chropowatości i parametrów Ra i Rz, za pomocą metody kontaktowej i optycznej. Na podstawie analizy mikrostrukturalnej, określono porowatość i grubość powłok. Przeprowadzono rentgenowską analizę strukturalną, zmierzono mikrotwardość metodą Vickersa oraz udarność. Słowa kluczowe: powłoki ochronne, natryskiwanie naddźwiękowe, hydraulika siłowa MODERN METHODS OF CREATION OF PROTECTIVE SURFACE LAYERS WITH SPECIAL PROPERTIES ON PRESUURE HYDRAULIC ELEMENTS This work presents the results of a study of coatings in the form of surface layers produced on hydraulic elements. On the basis of the analysis and knowledge of the causes and mechanisms of consumption occurring in mining production conditions of non-ferrous metal ores, coating materials with nanostructure have been chosen. The method of supersonic spray HVOF was used. Coatings have been studied for the sake of surface quality by specifying a roughness and parameters of Ra and Rz using the contact and optical methods. Based on the analysis of microstructure, porosity and thickness of the coatings was defined. X-ray structural analysis has been made, micro-hardness by Vickers method and the impact strength have been measured. Keywords: protective coatings, high velocity spraying, applied hydraulics pressure.WPROWADZENIE Warunki eksploatacyjne elementów hydrauliki siłowej, na które składa się środowisko pracy oraz obciążenia mechaniczne, doprowadzają do zużywania się współpracujących części. Mechanizmy zużycia są wieloistotowe, jak i złożony jest stan obciąż[...]

 Strona 1