Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARTA TWARDOWSKA"

Niepożądane zanieczyszczenia w ziarnie zbóż i produktach ubocznych na cele paszowe

Czytaj za darmo! »

Substancje niepożądane w paszach, w tym w ziarnie zbóż i produktach ich przetwarzania na cele paszowe, zgodnie z defi nicją podaną w Dyrektywie 2002/32/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r., oznaczają wszelkie substancje lub produkty, z wyjątkiem patogennych mikroorganizmów, obecne w paszy lub na jej powierzchni, których obecność stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia zwierząt, ludzi i dla środowiska lub które mogą wpływać negatywnie na produkcję zwierzęcą. Ryzyko dla człowieka związane jest z tzw. efektem przenoszenia (carry over) niektórych niepożądanych substancji do produktów żywnościowych zwierzęcego pochodzenia. Ważne jest aby określić jakie są dopuszczalne zawartości szkodliwych substancji przy których nie występują jeszcze negatywne efekty. Dopuszczalne zawartości uwzględniają naturalnie występujące poziomy niepożądanych substancji w paszy i są z reguły niższe od zawartości powodujących widoczne, negatywne skutki w postaci obniżenia kondycji zdrowotnej zwierząt i wyników produkcyjnych lub powodujących zanieczyszczanie produktów żywnościowych zwierzęcego pochodzenia. Wykaz ważniejszych substancji niepożądanych w ziarnie zbóż, produktach ubocznych przetwarzania zbóż i w mieszankach paszowych podano w tab. 1. i ocena zagrożeń w odniesieniu do fl uoru, azotynów, arsenu, kadmu, ołowiu, rtęci i zanieczyszczeń botanicznych[...]

 Strona 1