Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Kut"

Wind farms in the process of voltage regulation in the power system DOI:10.15199/48.2019.08.33

Czytaj za darmo! »

Renewable energy sources are now considered to be the most prospective energy sector. Solar energy and its derivatives are a free and inexhaustible source of energy [1]. Thanks to the rapid development of technologies in the field of renewable energy, the efficiency of generating units increase year by year, while the investment cost decrease. Increasing the share of renewable energy sources in the energy systems of the Member States is now a priority in the European Union energy policy. Funds earmarked for this purpose are to accelerate the development of renewable energy sources and enable diversification of fuels and gradual independence from conventional fuels. The current climate package assumes an increase in renewable energy sources share in the European Union to 20% by 2020. In 2016, the share of renewable energy in final energy consumption was 17% for the European Union [2]. Another target will be to increase energy production in renewable energy sources to 27% in 2030 [3]. According to the data of the Polish Energy Regulatory Office [4], in the Polish national power system, the total installed capacity in renewable energy sources at 30.05.2018 amounted to 8 584,552 MW, and the power in installations using wind energy was 5 874,778, which is 68,43% of the total installed power in renewable energy. One can notice the slowdown in the development of wind energy in Poland as a result of the Wind Farm Investment Act [5,6]. In 2016, the installed capacity in wind sources was 5 807,416 MW, so within 2 years the power increased by only 67,362 MW. The high installed capacity in wind farms makes it possible to use them for the process of voltage regulation in the power system nodes. Thanks to the use of wind farms with large reactive power control options, the transmission system operator can use wind farm to maintain the required voltage level at the connection point [7]. The use of wind farms in the reactive power contro[...]

Struktura wytwarzania energii z systemów fotowoltaicznych w Polsce DOI:10.15199/17.2019.6.1


  1. Wstęp We współczesnym świecie prąd elektryczny jest podstawową i niezbędną formą energii. Stopniowe wyczerpywanie się naturalnych surowców energetycznych takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz oraz liczne przestarzałe elektrownie opalane węglem, wymaga modernizowania istniejących źródeł oraz inwestowania w odnawialne źródła energii (OZE). Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym krajów członkowskich jest jednym z celów polityki energetycznej Unii Europejskiej. Obecny pakiet klimatyczny zakłada wzrost udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto w UE do poziomu 20% do 2020 roku [3]. Kolejnym celem określonym w Dyrektywie [4] to wzrost udział energii ze źródeł odnawialnych w UE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. do co najmniej 32%. Należy nadmienić, że końcowe zużycie energii brutto oznacza energię dostarczaną do celów energetycznych w przemyśle, gospodarstwom domowym, sektorowi transportu i usługowemu, rolnictwu, leśnictwu i rybołówstwu, zużycie energii na produkcję energii (elektrycznej, ciepła i paliw transportowych) oraz straty energii elektrycznej i ciepła podczas przesyłu i dystrybucji [4]. W Polsce zgodnie z założeniami polityki energetycznej [3,4,10] prognozowany docelowy udziału odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii brutto powinien w 2020 r. wynosić 15% [3,10], a w 2030 r. 16% [10]. W zał. 2 do Polityki energetycznej [10] stwierdzono, że obniżenie tempa rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii spowodowany naturalnymi ograniczeniami nie pozwoli na realizację polityki zwiększenia udziału OZE do 20% w 2030 r. zawartej w projekcie polityki energetycznej. Obecnie trwają końcowe prace nad opracowaniem Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. [12]. Rozwój nowoczesnych technologii w różnych dziedzinach gospodarki i życia w tym rozwoju technologii cyfrowych powoduje stały wzrost zużycia i cen energii elektrycznej. Zapotrzebowania na energię elektryczną brutto w latach 202[...]

 Strona 1