Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ KOPCZYK"

ODDZIAŁ IMN W POZNANIU CENTRALNE LABORATORIUM AKUMULATORÓW I OGNIW


  Oddział IMN w Poznaniu Centralne Laboratorium Aku-mulatorów i Ogniw (CLAiO) jest wyspecjalizowaną jednost-ką realizującą prace naukowo-badawcze i aplikacyjne w za-kresie chemicznych źródeł prądu. Powstanie i rozwój CLAiO na przestrzeni lat 1947÷2007 Historyczny początek CLAiO to lipiec 1947 roku, kiedy to w Poznaniu utworzono Centralne Laboratorium Zjednocze-nia Przemysłu Akumulatorów i Ogniw obejmujące laborato-ria chemiczne i elektryczne oraz Biuro Studiów z biblioteką, sekcją technologiczną i biurem konstrukcyjnym. W styczniu 1949 roku następuje scalenie obu tych ośrodków pod na-zwą Biuro Konstrukcyjne Akumulatorów, którego ówcze-snym dyrektorem został doc. dr hab. Kazimierz Appelt. W kolejnych latach następuje przeniesienie Biura Konstruk-cyjnego Akumulatorów na ulicę Forteczną i w 1953 roku włączenie go do Centralnego Biura Konstrukcji Kablowych jako samodzielnego Wydziału Akumulatorów i Baterii. 29 grudnia 1956 roku zarządzeniem Ministra Przemysłu Maszynowego powstało Centralne Laboratorium Akumula-torów i Ogniw, jako resortowe zaplecze naukowo-badawcze odbudowanego polskiego przemysłu chemicznych źródeł prądu. Została powołana Rada Naukowa, nastąpił także znaczący wzrost potencjału kadrowego i zakup nowego wyposażenia, który umożliwił rozwój działalności badaw-czej i wdrożeniowej. Wiąże się to z koniecznością rozbudo-wy, co ma miejsce w 1959 roku. [...]

CENTRALNE LABORATORIUM AKUMULATORÓW I OGNIW ODDZIAŁ IMN W POZNANIU DOI:10.15199/67.2017.10.7


  KRÓTKI RYS HISTORYCZNY Początki CLAiO w aspekcie historycznym i kadrowym sięgają roku 1947, w którym powstało Centralne Laboratorium Zjednoczenia Przemysłu Akumulatorów i Ogniw. Jednostka badawczo-rozwojowa pod obecną nazwą została utworzona w 1956 r., jako resortowe zaplecze naukowo-badawcze polskiego przemysłu chemicznych źródeł prądu. W 1964 r. CLAiO przejęło od Poznańskich Zakładów Elektrochemicznych zabudowania w podpoznańskiej miejscowości Mechowo, gdzie uruchomiło doświadczalną produkcję nowych rodzajów akumulatorów zasadowych i baterii pierwotnych. Od 1965 r. dyrektorem był dr Jerzy Kwaśnik. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku CLAiO umocniło swoje znaczenie jako jedyna w Polsce placówka zajmująca się kompleksowo rozwojem chemicznych źródeł prądu. Odnotowano w tym czasie liczne osiągnięcia: opracowano nowe metody analityczne z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej, wdrożono w przemyśle nowe technologie i konstrukcje wyrobów oraz specjalistyczne maszyny, produkowano prototypowe wyposażenie technologiczne, aparaturę pomiarowo-kontrolną oraz nowe typy akumulatorów zasadowych i baterii pierwotnych. Do ważnych osiągnięć należał wówczas eksport myśli technicznej - sprzedano liczne licencje, know-how i wyposażenie technologiczne do produkcji akumulatorów i baterii m.in. do Bułgarii, Szwajcarii, Indii, Niemiec, Węgier, Jugosławii, Anglii i Chin. Zmiany polityczne i gospodarcze w roku 1989, początek gospodarki rynkowej w Polsce, to także zmiany w zasadach działania CLAiO. Prywatyzacja branży oraz szybko postępująca globalizacja, doprowadziły do powstania bardzo dużego rynku wtórnego maszyn i wyposażenia po likwidowanych fabrykach. W listopadzie 1991 r. stanowisko Rys. 1. Agregat do odlewania kratek akumulatorowych 2S 23 Rudy Metale 2017, R. 62, nr 10 dyrektora CLAiO objął dr inż. Maciej Kopczyk, który kieruje jednostką do chwili obecnej. Znaczące osiągnięcia CLAiO pozwoliły na uzyska[...]

Akumulator - ekologiczna alternatywa źródła energii dla napędu w systemie transportu

Czytaj za darmo! »

W związku z nowymi przepisami unijnymi, zmierzającymi do ograniczenia do roku 2015 przez pojazdy emisji CO2 do 130 g/km, wszystko wskazuje na to, że branża motoryzacyjna otwiera nowy rozdział w swojej historii. Producenci samochodów opracowują alternatywne środki napędu elektrycznego oraz innowacyjne rozwiązania, mające zmniejszyć zużycie paliwa. Pojazdy mechaniczne z napędem elektrycznym i pojazdy z napędem hybrydowym są idealne do wykorzystania w systemie transportu miejskiego. Samochody osobowe, ciężarowe, autobusy elektryczne, samochody do specjalnych zastosowań, np. śmieciarki, pługi śnieżne mogą przyczynić się do rozwiązania wielu problemów cywilizacyjnych i ekologicznych poprzez zmniejszenie zużycia paliwa i jednoczesne zmniejszenie emisji gazów, a także znaczące obniżenie poziomu hałasu w aglomeracjach [1]. Na świecie od kilku lat konsekwentnie zwiększa się asortyment pojazdów z napędem hybrydowym oraz elektrycznych. Prace nad udoskonalaniem tych ekologicznych środków transportu wciąż trwają a prezentowane w mediach i na wystawach osiągnięcia koncernów samochodowych zachwycają potencjalnych odbiorców wyglądem i coraz lepszymi parametrami, osiągami, a odstraszają konsumentów niestety - ceną. Barierą przyczyniającą się do tak powolnego pojawiania się na drogach samochodów elektrycznych jest sposób magazynowania energii. Producenci samochodów małymi krokami zmierzają ku masowej produkcji pojazdów z napędem elektrycznym. Rozpocznie się ona wtedy, gdy baterie będą: małe, bezpieczne, niezawodne i wystarczająco tanie, by można było je wykorzystać jako źródło energii dla napędu i by jednocześnie nie powodowały znacznego zawyżenia ceny końcowej produktu. Pomimo tego, że w ciągu prawie 200 lat dziesiątki wynalazców i inżynierów próbowały opracować idealny pojazd elektryczny, problem odpowiedniego źródła zasilania niezmiennie stanowił przeszkodę nawet dla najlepszych spośród nich. Już Henry Ford i Thomas Edison, którzy próbowa[...]

EWOLUCJA PROCESU WYTWARZANIA KRATEK AKUMULATOROWYCH DO ZASTOSOWANIA W ROZRUCHOWYCH AKUMULATORACH OŁOWIOWYCH


  W artykule przedstawione zostały zmiany zachodzące w przetwórstwie kratek ołowiowych do zastosowania w rozruchowych akumulatorach ołowiowych na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat. Ukazany został rys historyczny oraz zastosowanie akumulatorów kwasowych. Omówiono budowę akumulatora i etapy jego wytwarzania. W dalszej części przedstawiono metody wytwarzania kratek ołowiowych, rozwój konstrukcji oraz ewolucję składu chemicznego stopów stosowanych do wytwarzania kratek akumulatorowych. Akumulator ołowiowy został skonstruowany w 1859 roku przez francuskiego fizyka Gastona Planté i do dzisiaj jest najbardziej popularnym źródłem energii elektrycznej otrzymywanej na drodze przemiany z energii chemicznej. Znajduje zastosowanie w samochodach, innych pojazdach, jak również do zasilania awaryjnego. Budowa akumulatora nie uległa w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zasadniczym przeobrażeniom. Pojawiły się jednak nowe materiały i technologie produkcji. Zmianie uległ nie tylko skład stopu, ale również metody jego "odlewania", a co za tym idzie również konstrukcja kratki. Obecnie powszechnie stosowane są trzy technologie produkcji kratki: odlewanie grawitacyjne, odlewanie ciągłe — concast, technologia cięto‐ciągniona — exmet. Słowa kluczowe: Kratka akumulatorowa, odlewanie grawitacyjne, odlewanie ciągłe, technologia cięto‐ciągniona, rozruchowy akumulator ołowiowy EVOLUTION OF GRID BATTERY MANUFACTURING PROCESS TO SIL LEAD ACID BATTERY APPLY The article presents the changes in the lead grids manufacturing for lead‐acid starter batteries during the past forty years. Next introduced methods of producing, the development of the construction and the evolution of the chemical composition of practical alloys to producing of battery grids. Lead acid battery was constructed in 1859 by Gaston Plante and to is today a most popular source of the electrical energy received on the way conversion from the chemical energy. Finds the use[...]

NOŚNIKI MAS AKTYWNYCH AKUMULATORÓW OŁOWIOWYCH VRLA DO ZASILANIA REZERWOWEGO


  W artykule przedstawiono nośniki mas czynnych akumulatorów ołowiowych VRLA, wykonanych w technologii AGM różnych producentów. Nośniki płyt dodatnich i ujemnych badanych akumulatorów charakteryzowały się swoją indywidualną strukturę. Zauważono różnice w technologii produkcji nośników mas czynnych oraz w ich wymiarach. Do produkcji nośników płyty ujemnej zastosowano dwie technologie: ciętociągnioną i odlewanie grawitacyjne. W przypadku nośników płyt dodatnich zastosowano tylko jedną technologię wytwarzania czyli odlewanie grawitacyjne. Od dnia skonstruowania akumulatora ołowiowego przez francuskiego fizyka Gastona Planté jest on najpopularniejszym źródłem prądu stałego gromadzącym i uwalniającym energie elektryczną dzięki odwracalnym reakcjom chemicznym zachodzącym w elektrolicie. Znajduje szerokie zastosowanie w motoryzacji, jak również w innych dziedzinach przemysłu m.in. do zasilania awaryjnego i systemów zasilania rezerwowego. Słowa kluczowe: akumulatory ołowiowe VRLA, analiza konstrukcyjna, kratka akumulatorowa, odlewanie grawitacyjne, technologia cięto-ciągniona GRIDS OF LEAD-ACID BATTERIES VRLA FOR BACK-UP POWER SYSTEMS In the article a grids of lead-acid VRLA batteries made in AGM technology of various manufacturers have been described. Negative and positive grids of the examined batteries were characterized by their individual structure. The differences in the production technology of grids and in their dimensions were noticed. Two technologies were used for the production of negative grids: expanded technology and gravity casting. In the case of positive grids only one technology is used: the gravity casting. Since the day of constructing the lead-acid battery by Gaston Planté, this type of battery continues to be the most popular device for energy storage by means of reversible chemical reactions occurring on electrolyte/electrode interfaces. This battery widely finds application in the electromotive industry as well as for stand[...]

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw - 70 lat w służbie branży i środków strzałowych DOI:


  Gospodarka polska była po II Wojnie Światowej niemalże całkowicie zrujnowana. Większość zakładów przemysłowych uległo zniszczeniu, wojna nie miała litości również wobec polskich miast i wsi. Obraz ten nie napawał optymizmem, jednakże chęć i zapał do odbudowania kraju były silniejsze niż sentymenty. Polski przemysł akumulatorów i baterii należało odtworzyć niemal od podstaw. Brakowało kadry i zaplecza naukowo-badawczego specjalizującego się w tej dziedzinie elektrotechniki. W lipcu 1947 r., jako odpowiedź na tę palącą potrzebę, zostało powołane w Poznaniu Centralne Laboratorium Zjednoczenia Przemysłu Akumulatorów i Ogniw, które obejmowało laboratoria chemiczne i elektryczne oraz Biuro Studiów z biblioteką (obecnie liczy ponad 3000 pozycji książkowych oraz ponad 7000 woluminów ze zbioru czasopism), sekcją technologiczną i biurem konstrukcyjnym. W styczniu 1949 r. nastąpiło scalenie obu ośrodków pod nazwą Biuro Konstrukcyjne Akumulatorów, którego ówczesnym dyrektorem został doc. dr hab. Kazimierz Appelt. W kolejnych latach Biuro Konstrukcyjne Akumulatorów zostało przeniesione na ulicę Forteczną i w 1953 r. włączone do Centralnego Biura Konstrukcji Kablowych jako samodzielnego Wydziału Akumulatorów i Baterii. Dnia 29 grudnia 1956 r. zarządzeniem Ministra Przemysłu Maszynowego powstało Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw (CLAiO) jako resortowe zaplecze naukowo-badawcze polskiego przemysłu chemicznych źródeł prądu (fot. 1). Została powołana Rada Naukowa, nastąpił także znaczący wzrost potencjału kadrowego i zakup nowego wyposażenia, które umożliwiło rozwój działalności badawczej i wdrożeniowej. W 1961 r. CLAiO uzyskało uprawnienia instytutu naukowo-badawczego. Wyłoniono kadrę pracowników naukowo- badawczych realizujących podstawowe zadania CLAiO, do których należało prowadzenie prac naukowo-badawczych i konstrukcyjno- doświadczalnych nad akumulatorami i bateriami pierwotnymi. W 1963 r. CLAiO stało się placó[...]

Technologia wytwarzania nowoczesnych rezerwowych baterii aktywowanych termicznie (BTR-03)

Czytaj za darmo! »

Rezerwowe baterie aktywowane termicznie należą do grupy wysokospecjalistycznych źródeł zasilania o okresie magazynowania sięgającym 20 lat, czasie aktywacji do 1 s, czasie pracy rzędu minut, o bardzo wysokiej niezawodności oraz praktycznie najwyższych gęstościach mocy spośród wszystkich chemicznych źródeł prądu. W swej konstrukcji zawierają elementy oparte na wysokospecjalistycznych techno[...]

Kondensator asymetryczny typu C/MnO2 DOI:10.15199/62.2017.6.7


  Kondensatory elektrochemiczne, nazywane często superkondensatorami, należą do wysokomocowych urządzeń do magazynowania energii. Charakteryzują się długim cyklem życia oraz bardzo krótkim czasem ładowania/wyładowania. Kondensatory elektrochemiczne wykorzystywane są jako dodatkowe źródła energii przede wszystkim w urządzeniach wymagających wysokiego piku mocy. Dlatego też znajdują zastosowanie np. w systemach hybrydowych dla zasilania samochodów elektrycznych, komputerów przenośnych, UPS i w pulsowej technice laserowej1-3). Jako materiały elektrodowe do kondensatorów elektrochemicznych wykorzystywane są przede wszystkim węgle o rozwiniętej powierzchni rzeczywistej4), a także materiały wykazujące pseudopojemnościowy charakter, np. polimery przewodzące lub tlenki metali5-13). W celu poprawy przewodnictwa takich materiałów, a także uzyskania lepszych właściwości mechanicznych niezbędnych przy wytwarzaniu materiałów elektrodowych, stosuje się nanostrukturalne węglowe dodatki, takie jak nanorurki węglowe lub grafen6, 14, 15). Celem prowadzonych prac było połączenie materiałów o różnych mechanizmach magazynowania energii, a zwłaszcza węgli, których pojemność wynika przede wszystkim z wykorzystania podwójnej warstwy elektrycznej na granicy faz elektroda/elektrolit oraz tlenków metali charakteryzujących się szybkimi i odwracalnymi reakcjami redoks, w układzie kondensatora asymetrycznego. Pseudopojemnościowy charakter tlenku manganu wynika z zachodzących reakcji redoks polegających na wymianie protonów lub kationów wg schematu (1)16): MnOa(OH)b + δH+ + δe- ↔ MnOa - δ(OH)b + δ (1) w którym MnOa(OH)b i MnOa - δ(OH)b + δ odpowiadają utlenionemu i zredukowanemu hydratowanemu tlenkowi. Asymetryczna budowa kondensatora elektrochemicznego, gdy sposób magazynowania energii w materiale elektrody dodatniej oraz ujemnej oparty jest na różnych mechanizmach, pozwala na rozszerzenie napięciowego przedziału pracy kond[...]

Wpływ dodatków węglowych na pojemność elektrod typu AB5 DOI:10.15199/62.2017.6.6


  Wieloskładnikowe stopy odwracalnie absorbujące wodór wykorzystywane są przede wszystkim jako materiały elektrody ujemnej w ogniwach niklowo-wodorkowych. Akumulatory niklowo-wodorkowe (Ni-MH) są z powodzeniem stosowane w wielu przenośnych urządzeniach, takich jak kamery cyfrowe czy też wiertarko-wkrętarki, a ze względów ekologicznych stanowią alternatywę dla ogniw niklowo- kadmowych1-3). Możliwość magazynowania wodoru w stopach sprawia, że częściowo rozwiązany zostaje problem z jego przechowywaniem, a stopy znajdują zastosowanie w technologiach elektrodowych związanych z ogniwami paliwowymi4-6). Oczywiście, prowadzone są intensywnie badania związane ze stosowaniem różnych dodatków mające na celu zwiększenie uzyskiwanych pojemności, zmniejszenie kosztów magazynowania i uwalniania wodoru7-9). Jedną z możliwych modyfikacji stopów wodorochłonnych jest dodatek materiału węglowego. Rozważane są zarówno drogie materiały, takie jak grafen10) czy nanorurki węglowe11-13), jak i tańsze dodatki, np. grafit14) lub węgiel aktywny15). Udowodniono, że stosowanie dodatku materiałów węglowych pozytywnie wpływa na szybkość uzyskiwania maksymalnych wartości pojemności, a także na możliwość stosowania większych obciążeń prądowych. Wykazano, że materiały elektrodowe pokryte depozytem węglowym o odpowiedniej grubości wykazują efektywne zmniejszenie oporu związanego z przeniesieniem ładunku16). Część doświadczalna Materiały Stop typu AB5 o wzorze stechiometrycznym MmNi3,55Al0,3Mn0,4Co0,75, w którym składnik A stanowił Mm (Mm - Mischmetal: La 29,7% 96/6(2017) 1227 Dr inż. Ilona ACZNIK w roku 2008 ukończyła studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. W 2012 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej w Zakładzie Chemii Fizycznej tej uczelni. Obecnie pracuje w Instytucie Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw. Specjalność - chemiczne źródła prądu,[...]

 Strona 1  Następna strona »