Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Henryk POLAKOWSKI"

Śródoperacyjna metoda obrazowania w podczerwieni ukrwienia tkanek prawidłowych i patologicznych mózgu DOI:10.12915/pe.2014.09.11

Czytaj za darmo! »

Śródoperacyjna identyfikacja tkanek mózgu objętych procesem chorobowym, precyzyjne dotarcie do nich oraz radykalne ich usunięcie stanowi istotę każdego zabiegu neurochirurgicznego. Celem podjętych badań jest ocena przydatności kamery termowizyjnej do identyfikacji i wyznaczania lokalizacji guzów mózgu oraz opracowanie metodologii obrazowania śródoperacyjnego umożliwiającego analizę zmian temperatury powierzchni kory mózgowej. Analizę termiczną przeprowadzono u sześciu pacjentów z wykrytymi w badaniach obrazowych nowotworami ośrodkowego układu nerwowego. Wyniki pomiarów przeprowadzonych śródoperacyjnie potwierdzają możliwość wykorzystania kamery termowizyjnej do nieinwazyjnej rejestracji temperatury powierzchni kory mózgowej oraz wskazują, że temperatura powierzchni guzów różni się od temperatury powierzchni tkanek nieobjętych zmianą chorobową. Abstract. Intraoperative identification of brain tissues affected by the disease, precise access to them and radical removal of them are essence of neurosurgery. The main goal of this work is evaluate the usefulness of intraoperative thermal imaging to determine the location and borders of brain tumors. Moreover, it is important to develop a methodology for intraoperative imaging that allows analysis of the temperature changes of cerebral cortex surface. Preliminary clinical trials were carried out on six patients with tumors of central nervous system diagnosed with magnetic resonance imaging or computed tomography. The results of intraoperative measurements confirm the possibility of using infrared camera for non-invasive record of the temperature distribution of the cerebral cortex surface. The results showed significant differences in temperature of healthy tissues of brain and temperature of tumors. Intraoperative identification of brain tissues affected by the disease Słowa kluczowe: guzy mózgu, temperatura powierzchni kory mózgowej, diagnostyka śródoperacyjna, kamera termowizyjna. Keywords: brein[...]

Analysis possibility of detection hidden object based on hyperspectral and multispectral data DOI:10.12915/pe.2014.09.12

Czytaj za darmo! »

Risks to the safety of public zones (generally available for people) are related mainly to the presence of hidden dangerous objects (such as knives, guns, etc.) and their usage. Modern system for the monitoring of such zones attempt to detect dangerous tools using multispectral cameras working in different spectral ranges: the visible radiation, near, medium and long range infrared and recently also in terahertz range. In order to develop methods and algorithms to detect hidden objects it is necessary to determine the thermal signatures of such objects of interest. Cameras used for measurements were working in spectral range 0.7-12.5 [mikro]m. An infrared imaging Fourier transform spectroradiometer was also used, working in spectral range 7.7-11.7 μm. Analysis of registered thermograms and hyperspectral datacubes has yielded the thermal signatures for: two types of guns, two types of knives and home-made explosive bombs. The determined thermal signatures will be used in the development of method and algorithms of image analysis implemented in proposed monitoring systems. Streszczenie. Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w strefach publicznych (ogólnie dostępnych dla ludzi) są przede wszystkim związane z wykryciem ukrytych niebezpiecznych obiektów (takich jak noże, pistolety, itp.) oraz ich użyciem. Nowoczesne systemy monitorowania tych stref posiadające wielowidmowe kamery, pracujące w różnych zakresach spektralnych: promieniowaniu widzialnym, krótkim, średnim i dalekim zakresie podczerwieni i ostatnio również w falach terahercowych pozwalają na wykrywanie niebezpiecznych narzędzi. W celu opracowania metod i algorytmów, które umożliwiają wykrywanie ukrytych niebezpiecznych obiektów konieczne jest określenie parametrów sygnatur takich obiektów. Podczas pomiarów zastosowano pomiarowe kamery pracujące w zakresie spektralnym 0,7-12,5 [mikro]m oraz dodatkowo obrazowy Fourierowski spektroradiometr podczerwieni, pracujący w zakresie spektraln[...]

 Strona 1