Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Edyta GŁOWACZ"

Scheil-Schwartz-Saltykov method in the matrix depiction

Czytaj za darmo! »

Stereological description of dispersed microstructure is not an easy problem and is constantly a subject of research [1, 2]. From the practical point of view, the stereological description of this type of microstructures is essential in analyses of such processes as coarsening, spheroidization or in research of relationship between microstructure and properties (e.g. bearing steel). One of th[...]

Obliczanie własności mechanicznych stali konstrukcyjnych po hartowaniu i odpuszczaniu


  W pracy przedstawiono sposób obliczania twardości oraz własności wytrzymałościowych (Re, Rm), plastycznych (A, Z) oraz udarności niskostopowych stali konstrukcyjnych po hartowaniu i odpuszczaniu na podstawie znajomości składu chemicznego i parametrów ob- róbki cieplnej. Przeprowadzono badania doświadczalne i obliczenia własności dla dwóch gatunków stali do ulepszania cieplnego: 40Cr8 i 34CrMo4. Dla obliczeń opracowano program komputerowy, Quench. Uzyskano zadowalającą zgodność wyników obliczeń z danymi eks- perymentalnymi. The method and data for calculation of the mechanical properties of quenched and tempered structural steels using the chemical composition and heat treatment parameters are presented. The method of calculation was experimentally verified using two structural steels: 40Cr8 and 34CrMo4. For calculations the computer program, Quench, was developed. A satisfied agreement of calculated and experimental mechanical properties of heat treated steels was obtained. Słowa kluczowe: odpuszczalność stali, ulepszanie cieplne, modelowanie procesów obróbki cieplnej Key words: temperability of steel, quenched and tempered steels, modelling of heat treatment processes.Wstęp. Po hartowaniu przedmioty stalowe są poddawane odpuszczaniu w celu usunięcia naprężeń powstających podczas hartowania oraz nadaniu stali wymaganych własności plastycznych i podwyższenia odporności na pękanie [1÷6]. Podczas odpuszczania zmienia się twardość zahartowanej stali w wyniku przemian fazowych zachodzących w martenzycie i au- stenicie szczątkowego. Zdolność zahartowanej stali do przemian fazowych zachodzących podczas odpuszcza- nia nazywana jest odpuszczalnością stali. W praktyce jako charakterystykę odpuszczalności stali przyjmuje się zależność twardości od temperatury odpuszczania przy stałym czasie, równym 1 h [7]. Twardość stali po odpuszczaniu zależy od para- metrów procesu (temperatury i czasu) oraz od składu chemicznego. Zmianom twardości podczas [...]

 Strona 1