Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna CYZA"

Wpływ szybkości chłodzenia na mikrostrukturę i własności mechaniczne stali 34CrMo-4 DOI:10.15199/24.2015.4.4


  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu szybkości chłodzenia na mikrostrukturę podczas hartowania i własności me- chaniczne stali 34CrMo-4 po hartowaniu i wysokim odpuszczaniu. Jako chłodziwo stosowano wodę i dwa oleje hartownicze Hartex 70S i OH120M. Próbki po obróbce cieplnej poddano badaniom za pomocą mikroskopii świetlnej, skaningowej mikroskopii elektronowej oraz po- miarom twardości i udarności. Przeprowadzono numeryczną symulację procesu hartowania za pomocą programu komputerowego Heat_CTP. Results of the investigation of cooling rate during quenching on microstructure and mechanical properties of 34CrMo-4 steel are presented. Three quenchants for quench hardening of steel were applied: water and oils Hartex70S and OH120M. The hardness distribution on section of quenched specimens was investigated. Additionally, impact test of quenched and tempered steel was carried out. The microstructure of specimens after heat treatment was investigated, using light microscopy and SEM. Results of experimental investigations were in good agreement with results of computer simulation of quenching process. Słowa kluczowe: hartowność stali, ulepszenie cieplne, stal 34CrMo-4, chłodziwa hartownicze Key words: hardenability of steel, steel 34CrMo-4, quenching and tempering, quenchants.Wprowadzenie. Wśród stali konstrukcyjnych ważną grupę stanowią stale do ulepszania cieplnego, których własności mechaniczne są osiągane drogą ulepszania cieplnego czyli hartowania połączonego ze średnim lub wysokim odpuszczaniem. Własności te zależą od hartowności stali, która określa zdolność do tworzenia struktury martenzytycznej. Jako miary har- towności przyjmuje się takie parametry, jak: średnica krytyczna, idealna średnica krytyczna, szybkość kry- tyczna chłodzenia, vkr, i grubość warstwy zahartowanej [1÷6]. Spośród miar hartowności na szczególną uwagę zasługuje szybkość krytyczna chłodzenia, vkr. Niech vs i vp będą szybkościami chłodzenia, odpowi[...]

Topografia powierzchni i wybrane własności przewodzące cienkich warstw La1-xSrxCoO3 wytworzonych metodą PLD DOI:10.15199/24.2017.4.4


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących mikrostruktury i oporu elektrycznego cienkich warstw La1-xSrxCoO3 wytworzonych metodą ablacji laserowej (PLD - Pulsed Laser Deposition). Cienkie warstwy osadzono na monokrystalicznych podłożach Si oraz MgO o orientacji [001] z wykorzystaniem lasera impulsowego na ciele stałym Nd:YAG. Mikrostrukturę wytworzonych warstw zbadano za pomocą wysokorozdzielczego mikroskopu skaningowego (FEI Nova NanoSEM 450 wyposażonego w detektor EDS EDAX). Przeanalizowano także topografię powierzchni cienkich warstw z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych (Veeco Dimension®Icon™ SPM) oraz dokonano pomiaru chropowatości ich powierzchni za pomocą programu NanoScope Analysis. Analiza taka pozwoliła na zweryfikowanie jakości cienkich warstw La1-xSrxCoO3. W celu określenia przydatności wytworzonych warstw do detekcji gazów zbadano zmiany ich rezystancji w atmosferze NO2 z zastosowaniem wyspecjalizowanego stanowiska pomiarowego wykorzystującego elektrometr Keithley 6517 w warunkach stałego napięcia. Stwierdzone zmniejszenie rezystancji warstwy La0,8Sr0,2CoO3 w atmosferze gazu utleniającego jest charakterystyczne dla półprzewodnika typu p oraz zastosowanego gazu utleniającego, co potwierdza własności sensorowe warstwy. Słowa kluczowe: perowskity, cienkie warstwy gazoczułe, metoda PLD, mikrostruktura.Wprowadzenie. Rozwój technologii oraz nieustanny postęp w przemyśle, skłaniają do ciągłej poprawy i opracowania nowych czujników gazów. Zwiększające się zanieczyszczenie środowiska odpadami oraz szkodliwymi dla zdrowia gazami wymuszają większą świadomość konsumentów. Coraz więcej osób decyduje się na stosowanie w gospodarstwach domowych chociażby prostego czujnika gazów dla własnego bezpieczeństwa. Stwarza to nowe możliwości wprowadzenia na rynek nowych materiałów i alternatywnych metod ich wytwarzania. Obserwuje się wzrost zainteresowania nowymi materiałami, takimi jak m.in. materiały o budowie perow[...]

 Strona 1