Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MARZENA PIWOWARSKA-ULIASZ"

ODLEWNICZE STOPY ALUMINIUM TYPU AlSiMg PRZEZNACZONE NA CELE ELEKTRYCZNE


  Stopy aluminium-krzem o nazwie handlowej siluminy należą do najbardziej rozpowszechnionych stopów aluminium wykorzystywanych w technologiach odlewniczych. Ich popularność wynika z wysokich własności wytrzymałościowych, niskiego współczynnika rozszerzalności cieplnej oraz wysokiej przewodność cieplnej i elektrycznej jak również dobrej lejności. W artykule zamieszczono wyniki badań wpływu składu chemicznego siluminów na przewodność elektryczną i twardość Brinella materiałów poddanych procesowi klasycznego przesycania i starzenia sztucznego. Badaniom poddano siedem stopów podeutektycznych o zawartości krzemu z zakresu 4,50 do 11,20 %. mas. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy aluminium, siluminy podeutektyczne, obróbka cieplna AlSiMg CAST ALLOYS FOR ELECTRICAL APPLICATIONS Aluminum-silicon cast alloys, called silumins, are one of the most commonly used alloys in casting technologies. Their popularity comes from high mechanical properties, low thermal expansion coefficient and high thermal and electrical conductivity as well as good castability. This paper presents the results of research on the influence of chemical composition on the electrical conductivity and Brinell hardness of silumins subjected to the process of classical supersaturation and artificial aging. The study involved seven hypoeutectic alloys with a silicon content in the range 4.50 to 11.20 % mass. Keywords: casing aluminium alloys, hypoeutectic silumins, heat treatment Wprowadzenie Siluminy, jako jedne z najpopularniejszych tworzyw odlewniczych, wykorzystywane są w wielu obszarach nowoczesnego przemysłu, a w szczególności w transporcie, budownictwie i w przemyśle maszynowym. Jakość tak wymagających wyrobów jest determinowana składem chemicznym stopu, rodzajem modyfikatorów i rafinatorów, sposobem i parametrami procesu odlewania, konstrukcją formy, warunkami krystalizacji i chłodzenia odlewu oraz parame- Mgr inż. Justyna Wiecheć, dr inż. Piotr Uliasz, prof. dr hab. inż. Ta[...]

BADANIA PROCESU ODKSZTAŁCENIA ORAZ CHARAKTERYZACJA WALCÓWEK I DRUTÓW ZE STOPÓW AlZr OTRZYMANYCH Z MATERIAŁÓW WSADOWYCH O RÓŻNEJ ZAWARTOŚCI CYRKONU


  Jednymi z materiałów obecnie wykorzystywanych do przesyłu prądu elektrycznego są odporne cieplnie stopy aluminium z różnej zawartości cyrkonu. Odpowiednia ilość tego dodatku stopowego powoduje podwyższenie temperatury rekrystalizacji aluminium, dzięki czemu uzyskuje się zwiększenie dopuszczalnej, długotrwałej temperatury pracy wyrobów, tj. drutów do przewodów elektroenergetycznych. Przemysłowe wytwarzanie tego typu materiałów jest prowadzone w liniach ciągłego Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych, dr inż. Piotr Uliasz, mgr inż. Marzena Piwowarska-Uliasz, mgr inż. Patryk Stępień — AGH Akademia Górniczo- Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. e-mail: marzenap@agh.edu.pl Rudy Metale R58 2013 nr 11 s. 708÷713 709 odlewania i walcowania (COiW) metodą Continuus Properzi, a kształtowanie finalnych własności stopów AlZr uzyskuje się w dalszych procesach przetwórczych. Praca poświęcona jest badaniom wpływu ilości cyrkonu na zdolność do umocnienia stopów w procesie ciągnienia oraz charakteryzacji własności mechanicznych, elektrycznych oraz odporności cieplnej badanych materiałów. Zakres pracy obejmuje badania nad procesem ciągnienia walcówek o średnicy 9,5 mm, wykonanych ze stopów AlZ w zakresie zawartości Zr od 0,05 do 0,32 i wytworzonych w warunkach przemysłowych w linii COiW, na druty o średnicy 4,5; 3,5 oraz 2,5 mm. W pracy przedstawiono technologiczne krzywe umocnienia poszczególnych materiałów oraz wyniki badań obejmujące charakteryzację wybranych własności stopów AlZr, co umożliwiło określić wpływ dodatku cyrkonu do aluminium. Słowa kluczowe: stopy AlZr, walcówka AlZr, proces ciągnienia, badania drutów STUDY OF DEFORMATION PROCESS AND CHARACTERIZATION OF RODS AND WIRES AlZr ALLOY OBTAINED FROM INPUT MATERIAL WITH DIFFERENT CONTENT OF ZIRCONIUM Some of the materials currently used for transmission of electric current are resistant hea[...]

BADANIA NAD TECHNOLOGIĄ KSZTAŁTOWANIA WŁASNOŚCI ODLEWNICZEGO STOPU ALUMINIUM AlSi5Mg0,3


  Odlewnicze stopy aluminium typu Al-Si-Mg (siluminy) są szeroko stosowane w wielu obszarach przemysłu, takich jak motoryzacja, przemysł maszynowy czy elektrotechniczny. Jednym z najnowszych zastosowań tych wyrobów, w obszarze elektrotechnicznym, są elementy konstrukcyjne, które wymagają ponadstandardowych własności elektrycznych przy zachowaniu odpowiednich własności mechanicznych (elementy konstrukcyjne przewodzące prąd). W pracy przedstawiono badania nad technologią kształtowania własności wyrobów z podeutektycznego stopu AlSi5Mg0,3, która polega na wykorzystaniu do operacji przesycania materiału ciepła pozostającego po procesie odlewania. Podstawowym celem pracy było określenie wpływu zaproponowanych zmian procesowych na możliwość uzyskiwania pożądanych własności materiałowych w procesie obróbki cieplnej. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy aluminium, siluminy podeutektyczne, obróbka cieplna RESEARCH ON TECHNOLOGY FOR CONTROLLING CASTING PROPERTIES OF ALUMINIUM ALLOY TYPE AlSi5Mg0.3 Aluminum cast alloys type Al-Si-Mg (silumins) are widely used in many areas of industry, such as automotive or mechanical and electrical engineering. One of the latest applications of these products in the field of electrical engineering are construction elements that require above-standard electrical properties while maintaining appropriate mechanical properties (construction elements which are also conductive elements). The paper presents research on technology obtaining properties of hypoeutectic alloy AlSi5Mg0.3, which covers the use the heat of the remaining after the casting process for the process of supersaturation of the material. The primary aim of this study was to determine the impact of the proposed changes to the process to the possibility of obtaining the desired material properties in different variants of heat treatment process. Keywords: casing aluminium alloys, hypoeutectic silumins, heat treatment Wprowadzenie Metale lekkie, a przede wszys[...]

 Strona 1