Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Badura"

Badanie procesu biodegradacji oleju estrowego


  Wyznaczono podatność na biodegradację estrowej bazy olejowej mogącej służyć do komponowania środków smarnych. Otrzymano ją w wyniku transestryfikacji estrów metylowych kwasów tłuszczowych 2-etyloheksanolem. Wykorzystano chromatografię gazową sprzężoną ze spektrometrem mas (GC/MS) do prześledzenia przebiegu procesu biodegradacji. Zidentyfikowano metabolity głównego składnika, oleinianu 2-etyloheksylu powstałe w wyniku przyłączenia tlenu w pozycji C9 łańcucha alkilowego reszty kwasowej. A synthetic lubricating oil basis was prepd. by transesterification of fatty acid Me esters with BuCHEtCH2OH and studied for biodegradability (inoculum from a sewage treatment plant) at 25°C under air bubbling for 21 days. The biodegrdn. degree was 96,65%. Fourteen metabolites were identified. Podstawą przepisów Unii Europejskiej jest zrównoważony rozwój, który w Polsce jest obowiązkiem konstytucyjnym, a w UE ujęty został w Europejskiej Polityce Ekologicznej. Ma on na celu stworzenie takich warunków rozwoju, które pozwolą na zaspokojenie potrzeb obecnych oraz nie utrudnią ich zaspokajania przyszłym pokoleniom. Do tego celu prowadzi kilka zasad, m.in. zasada zintegrowanego ujęcia ochrony środowiska uwzględniająca wpływ wszystkich aspektów funkcjonowania na różne segmenty środowiska, jak ziemia, woda i powietrze. Zmiany prawa pociągają za sobą wiele następstw widocznych bezpośrednio w zmianie dotychczas stosowanych technologii. Termin "najlepsza dostępna technologia" oznacza obecnie technologie i metody działania, które wskazują na praktyczną zasadność ich stosowania dla zapobiegania lub zredukowania ilości zanieczyszczeń. Wzrost zainteresowania skutkami oddziaływania na środowisko spowodował konieczność charakteryzowania chemikaliów pod względem oddziaływania ekologicznego, co wymaga przedstawienia informacji o ich podatności na biodegradację i toksycznym oddziaływaniu na organizmy oraz o zdolności do bioakumulacji w środowisku. Ocena podatn[...]

Badanie procesu biodegradacji epoksydowanego oleju estrowego


  Wyznaczono podatność na biodegradację epoksydowanego oleju estrowego mogącego służyć do komponowania środków smarnych. Otrzymano go w reakcji epoksydacji 2-etyloheksylowych estrów kwasów tłuszczowych. Wykorzystano chromatografię gazową sprzężoną z detektorem spektrometrometrii mas (GC/MS) do prześledzenia przebiegu procesu biodegradacji. An epoxidized 2-ethylhexyl C16-C24 fatty acid ester was biodegraded under aeration at 25°C for 21 days in presence of inoculum taken from a com. sewage treatment plant. Full biodegrdn. was achieved after 14 days. Degradacja substancji organicznych jest naturalnym procesem ich rozkładu zachodzącym w środowisku naturalnym. Proces ten może przebiegać pod wpływem różnych czynników fizycznych, chemicznych lub biologicznych (biodegradacja). W środowisku naturalnym odbywa się przy udziale mikroorganizmów. Wynikiem tego procesu jest albo całkowita degradacja struktury związku, prowadząca do tworzenia się wody, ditlenku węgla i soli mineralnych, albo tylko częściowa zmiana struktury określonych fragmentów substancji (np. grup funkcyjnych). Biologiczny rozkład związków organicznych jest jednym z najważniejszych i najefektywniejszych sposobów usuwania ich ze środowiska, ograniczających stopień jego zanieczyszczenia. Wiedza na temat oceny podatności związku organicznego na biodegradację, a także toksycznego oddziaływania na organizmy żywe oraz zdolności do bioakumulacji w środowisku, dostarcza niezbędnych informacji, umożliwiających określenie skutków oddziaływania na środowisko przedostających się do niego chemikaliów. Preparaty chemiczne współcześnie stosowane w wielu dziedzinach życia są najczęściej Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle Ewa Nowakowska-Bogdan*, Magdalena Badura, Iwona Szwach Badanie procesu biodegradacji epoksydowanego oleju estrowego Study on biodegradation of an epoxidized ester oil Mgr Magdalena BADURA w roku 2011 ukończyła studia na Wydziale Che[...]

Zastosowanie metody GC/MS do oceny procesu biodegradacji oleju estrowego


  Zastosowano chromatografię gazową sprzężoną z detekcją spektrometrii mas (GC/MS) do śledzenia przebiegu procesu biodegradacji oleju estrowego otrzymanego w wyniku transestryfikacji estrów metylowych kwasów tłuszczowych glikolem neopentylowym. Zidentyfikowano metabolity estrów kwasu oleinowego. Powstały one w wyniku przyłączenia tlenu do łańcucha alkilowego reszty kwasowej w pozycji C9. Podatność na biodegradację badanego oleju estrowego wyznaczono wykorzystując test CEC-L-33-A-93. Fatty acid Me esters were transesterified with CMe2(CH2OH)2 and studied for biodegradability by a std. test. The biodegradn. degree was 94,67%. Thirteen metabolites were identified in the biodegradn. product by gas chromatog. with mass spectrometric detection. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pod kątem ekologicznego zagrożenia dla środowiska oceniano głównie technologiczne procesy wytwórcze. Obecnie coraz częściej zainteresowanie to kierowane jest na produkt, gdzie szczególną uwagę poświęca się zagadnieniom jego oddziaływania na człowieka i środowisko, nie tylko podczas bezpośredniej eksploatacji, ale również w okresie unieszkodliwiania poużytkowych odpadów, zużytych wyrobów i opakowań. Coraz powszechniej mówi się o tzw. ekoprojektowaniu. Wymaga ono wypracowania kompromisu pomiędzy wymaganiami użytkowymi i ekologicznymi, a możliwościami technicznymi. Konieczne jest więc, uwzględnienie zużycia zasobów surowcowych i energetycznych, określenie oddziaływania procesów wytwarzania na środowisko i człowieka, zarówno samych materiałów, jak i produktów, w czasie eksploatacji oraz w czasie ich likwidacji poużytkowej. Ocenie takiej poddawane są również środki smarne. Oprócz podstawowych celów zmniejszenia tarcia i ścierania, oleje smarowe pełnią wiele innych funkcji, przyczyniają się do usuwania ciepła, zapobiegania korozji, przeniesienia mocy, zapewniają płynną uszczelkę w ruchu kontaktowym i zmniejszają zużycie pracujących części. Optymalnie dobran[...]

Environmental safety as an indicator of lubricant innovativeness Bezpieczeństwo środowiskowe jako wyznacznik innowacyjności środków smarnych DOI:10.15199/62.2016.11.45


  Mineral and ester lubricant samples were studied for the biodegradability by a std. method. The addn. of ester oil to the mineral one resulted in a significant increase in its susceptibility for biodegrdn. For tracking the biodegrdn., the gas chromatog. linked with mass spectrometry was used. Wyznaczono podatność na biodegradację próbek olejów mineralnych i estrowych oraz oleju rzepakowego wykorzystując test CEC- -L-33-A-93. Wykazano, że dodatek oleju estrowego do mineralnego znacząco zwiększa jego podatność na biodegradację. Stwierdzono, że chromatografia gazowa sprzężona z detekcją spektrometrii masowej (GC/MS) może jako uzupełnienie standardowych testów być wykorzystana do śledzenia procesu biodegradacji. Prace badawcze i rozwojowe w zakresie środków smarnych prowadzone są w dwóch kierunkach. Z jednej strony opracowywane są rozwiązania mające na celu udoskonalenie istniejących technologii umożliwiających m.in. ograniczenie energochłonności i/lub surowcochłonności stosowanych rozwiązań, poszukiwanie alternatywnych surowców, w tym efektywne wykorzystanie produktów ubocznych i odpadów produkcyjnych na potrzeby produkcji chemicznej, jak również opracowanie innowacyjnych, specjalistycznych technologii. Z drugiej strony prowadzi się badania zmierzające do rozwiązania najbardziej palących problemów z zakresu ochrony środowiska, obejmujące ograniczenie ilości nowych ładunków toksycznych wprowadzanych do środowiska naturalnego. Stąd też w ostatnich latach tematyka toksykologii środowiska stała się pierwszoplanowym zagadnieniem w tej dziedzinie. Rozstrzygającym kryterium bezpieczeństwa środowiskowego jest wszechstronna ocena możliwych zagrożeń dla żywych organizmów w różnych fragmentach środowiska. Zagrożenie dla środowiska spowodowane obecnością określonej substancji chemicznej można uważać za funkcję narażenia środowiska, toksyczności substancji chemicznej i czasu trwania narażenia. W celu właściwego oszacowania zagrożenia środo[...]

 Strona 1