Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"WALDEMAR MORAWSKI"

Łączne zastosowanie procesów odwróconej osmozy i ultrafiltracji do oczyszczania ścieków przemysłu papierniczego

Czytaj za darmo! »

Opisano teoretyczne podstawy procesów odwróconej osmozy (RO) i ultrafiltracji (UF). Przedstawiono próbę połączenia unikatowych właściwości tych procesów i ich realizację w instalacji pilotowej RO + UF. Do testów użyto ścieków z przemysłu papierniczego.Ograniczone zasoby wodne i szybki wzrost zanieczyszczenia zbiorników wodnych ściekami są przyczyną poszukiwania nowych, skutecznych i ekonomic[...]

Zastosowanie procesu destylacji membranowej do odsalania zasolonych wód

Czytaj za darmo! »

Zbadano możliwość otrzymywania czystej wody z zasolonych wód. Przedstawiono wpływ temperatury i szybkości przepływu strumieni na wielkości otrzymywanego strumienia destylatu.Wprocesie destylacji membranowej (MD) różnica prężności par wynikająca z różnicy temperatury roztworów przymembranowych powoduje transport pary rozpuszczalnika przez pory nie zwilżanej przez ciecz membrany liofobowej1). [...]

Zatężanie lotnych kwasów metodą destylacji membranowej

Czytaj za darmo! »

Zbadano przebieg zatężania rozcieńczonych wodnych roztworów kwasów solnego i azotowego. Przedstawiono sposób uzyskiwania stężonych roztworów kwasów lotnych metodą destylacji membranowej. agospodarowanie bardzo rozcieńczonych wodnych roztworów kwasów jest kłopotliwe i często, po neutralizacji, są one odprowadzane do ścieków. Zatężanie takich roztworów tradycyjnymi metodami destylacyjnymi jes[...]

Konwersja m etanu w wyższe węglowodory DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd prac dotyczących konwersji metanu w wyższe węglowodory, ze szczególnym uwzględnieniem konwersji katalitycznej. Omówiono kinetyczne i termodynamiczne podstawy takiego procesu oraz zaprezentowano różne sposoby jego realizacji. Przedstawiono też zestawienie najczęściej badanych i najwydajniejszych układów katalitycznych. Metan jest rozpowszechnionym surowcem stanowiącym zwykle 60 ч- 95% gazu ziemnego, którego obecne światowe zasoby szacuje się na ok. 100 miliardów m3 l). Niestety, aż dwie trzecie tych zasobów znajduje się w rejonach odległych od rynków zbytu, a więc transport gazu wymagałby drogiego systemu rurociągów. Stosowana metoda kriogenicznego skraplania gazu ziemnego w celu ułatwienia transportu jest energochłonna i wymaga zachowania wyjątkowych środków ostrożności. Wszystko to sprawia, że potencjalne rezerwy naturalnego gazu mają często znikomą wartość rynkową. Duże jego ilości spala się, a tym samym bezpowrotnie traci. Dotyczy to również sporej ilości metanu powstającego ubocznie w wielu syntezach organicznych. Powyższe rozważania prowadzą do koncepcji przerobu gazu ziemnego na łatwo transportowane produkty już w miejscu jego wydobycia. Analiza sytuacji na rynkach zbytu dla potencjalnych produktów takiej przeróbki wskazuje na to, że zdecydowanie pierwszoplanowymi produktami przerobu ogromnej ilości gazu są paliwa ciekłe2). Wśród wykorzystywanych w przemyśle metod realizacji takiego procesu dwie zasługują na największą uwagę: - reforming gazu naturalnego z utworzeniem gazu syntezowego, a następnie (metodą Fischera-Tropscha) syntetycznego paliwa; - utworzenie gazu syntezowego w wyniku reformingu, konwersja tego gazu w metanol, a metanolu - w procesie Mobil - w benzynę (gazolinę). Drogi te są jednak dość złożone, a w głównych etapąph występują istotne ograniczenia termodynamiczne3*. W świetle powyższego zrozumiałe się staje, jakim wyzwaniem dla chemików jest możliwość opracowania technologii [...]

Badania fizykochemicznych zmian w katalizatorze wanadowym do utleniania SO2 zachodzących w trakcie pracy w reaktorze przemysłowym

Czytaj za darmo! »

Badano zmiany składu chemicznego i fazowego katalizatora wanadowego firmy BASF zachodzące w trakcie pracy na poszczególnych półkach aparatu kontaktowego przeznaczonego do utleniania dwutlenku siarki. Podczas pracy katalizatora zmniejsza się zawartość promotorów (potasu, wanadu i żelaza), a wapń przemieszcza się z półek o wysokiej temperaturze na półki o niższej temperaturze, gdzie się osadz[...]

Badanie aktywności kontaktów żelazowych do syntezy amoniaku DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano aktywność katalityczną trzech kontaktów przemysłowych do syntezy NH3 oraz własnego katalizatora PS3-INS, stosując aparaturę ciśnieniową z reaktorem bezgradientowym. Stwierdzono dużą aktywność i dobrą termostabilność katalizatora PS3-INS. Ocenia się, że ok. 60% wszystkich produktów przemysłu chemicznego otrzymuje się z użyciem katalizatorów. W nowo uruchamianych instalacjach udział uzyskiwanych w ten sposob produktów wzrasta do 90% *). Do związków wytwarzanych w przemyśle chemicznym w największych ilościach należy amoniak. W 1981 r. zajmował on drugie miejsce na liście produkowanych w świecie chemikaliów2). Syntezę amoniaku na katalizatorze żelazowym odkryto w 1905 r. Pięć lat później katalizator żelazowy zawierający dwa promotory (tlenek glinowy i tlenek potasowy) został wdrożony do produkcji w firmie BASF. Pierwszą wysokociśnieniową instalację uruchomiono w 1913 г., a zatem po upływie ośmiu lat. Zważywszy na to, że brakowało wówczas doświadczeń w prowadzeniu procesów ciśnieniowych3), można powiedzieć, że wdrożenie omawianego procesu do produkcji nastąpiło w rekordowym czasie. Należy zwrócić uwagę na fakt, że Oryginalny katalizator jest ciągle w użyciu. Zwiększono co prawda jego aktywność, dodając nowych promotorów i zmieniając preparatykę, ale sposób wytwarzania katalizatora jest ciągle taki s am 4). Do ostatnio notowanych postępów w produkcji amoniaku w znacznej mierze przyczyniły się zmiany aparaturowe 5>. PR Z EM Y ŚL CHEMICZNY 65/10 (1986) Ponadto ciągle trw a ją prace nad wytworzeniem nowych katalizatorów, aktywnych zwłaszcza w niższej temperaturze i pod niższym ciśnieniem. Wyprodukow[...]

 Strona 1