Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH SZYMAŃSKI"

Aluminium alloy matrix - Al3Ti particles reinforced composite extruded in semi-solid state

Czytaj za darmo! »

The study describes the investigations concerning an improvement in the cohesion of aluminium- and aluminium alloybased composites reinforced with Al3Ti particles, fabricated by the “in situ process. The improvement in cohesion between the composite matrix and the reinforcing particles was obtained by extrusion of samples in the semi-solid state. Structure examinations carried out by o[...]

Badania efektywności działania antykorozyjnego pigmentu aktywnego w powłokach lakierowych

Czytaj za darmo! »

Wykonano badania efektywności działania pigmentu aktywnego, przeznaczonego dla farb gruntowych nakładanych na powierzchnię stali. Antykorozyjne, amorfi czne pigmenty otrzymano metodą wysokotemperaturowej syntezy z mieszanin odpowiednio dobranych reagentów chemicznych. Metodą przyspieszonych badań korozyjnych wyznaczono optymalny skład pigmentu i jego właściwą zawartość w powłoce lakierowej. Efektywność antykorozyjnego działania uzyskanego pigmentu potwierdzono badaniami potencjodynamicznymi i metodą spektroskopii impedancyjnej Słowa kluczowe: pigmenty aktywne, powłoki lakierowe, przyspieszone badania korozyjne, badania potencjodynamiczne, spektroskopia impedancyjna Investigations of active pigment anticorrosive effi ciency in paint coatings The investigations of active pigment e[...]

PRÓBA CIĄGŁEGO WYCISKANIA NA KOLE MATERIAŁÓW LITYCH I SYPKICH


  Tematyka artykułu dotyczy metody ciągłego wyciskania na kole, powszechnie znaną jako metoda CRE (Continuous Rotary Extrusion) lub Conform. Opisuje on próbę ciągłego wyciskania na kole materiałów wsadowych litych, takich jak walcówka aluminiowa i pręty ze stopu 7075 oraz materiałów sypkich; chipsów ze stopu 7475 uzyskanych na drodze szybkiej krystalizacji. Próba wyciskania na kole została przeprowadzona na urządzeniu MC‐260 firmy Meltech‐Confex zainstalowanym w Instytucie Metali Nieżelaznych, Oddziale Metali Lekkich w Skawinie do celów badawczych. Przedstawiono krótki opis metody ciągłego wyciskania na kole oraz metodykę badawczą i wyniki obserwacji mikrostruktury otrzymanych wyrobów. Słowa kluczowe: Conform, ciągłe wyciskanie na kole, konsolidacja, profile Mgr inż. Monika Mitka, dr inż. Wojciech Szymański — Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie. Rudy Metale R56 2011 nr 7-8 UKD 620.17:620.18:669-126:621.762: :621.777:669.715:669-17:669-422 406 THE TRIAL OF CONTINUOUS ROTARY EXTRUSION OF SOLID AND POWDERY MATERIALS The paper presents method of Continuous Rotary Extrusion (CRE) popularly known as the Conform method. The article describes process of continuous extrusion carried out by authors. The feed for extrusion was solid materials (aluminium and 7075 series alloy rods) and also powdery materials (7475 alloy chips casted in rapid solidification method). Extrusion of these materials was conducted on rotary extrusion machine MC‐260 produced by Meltech‐Confex installed in Institute of Non‐Ferrous Metals, Light Metals Division in Skawina destined for investigations. This article presents a brief description of continuous rotary extrusion. Methods of investigations and results of microst[...]

Nietoksyczny pigment antykorozyjny dla farb podkładowych

Czytaj za darmo! »

Poprzez stapianie mieszanin soli nieorganicznych w 1100°C otrzymano 12 różniących się składem tlenkowych pigmentów antykorozyjnych. Pigmenty rozdrobniono do rozmiaru ziarna poniżej 5 μm i poddano badaniom rentgenograficznym. Pigmenty zastosowano w podkładowych powłokach poliwinylowych nałożonych na stalowe podłoże i badano efektywność ich antykorozyjnego działania w komorach korozyjnych: solnej i z wilgotnym SO2 oraz metodami potencjodynamicznymi. Najbardziej efektywny zawierał w swym składzie ok. 22% mas. MoO3. Wyznaczona optymalna zawartość tego pigmentu w poliwinylowej powłoce podkładowej wynosiła 2% mas. Pokrycie ziaren pigmentu warstwą polianiliny, spowodowało spadek jego antykorozyjnego działania. Twelve corrosion-inhibiting oxide pigment were produced by melting of mixed inorganic salt at 1100°C. The pulverized to grain size below 5 μm and studied by X-ray analysis. The pigments were used in priming polyvinyl coatings on steel substrate and tested for anticorrosion activity in salt and wet SO2 chambers and by potentiodynamic methods. The most efficient was the pigment containing 22% MoO3. Optimum content of this pigment in polyvinyl primer was established at 2% mass. The coating of the pigment grains with polyaniline resulted in decrease of its anticorrosive activity. Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji metalowych powłokami organicznymi następuje poprzez działanie czterech, wzajemnie ze sobą powiązanych, mechanizmów ochronnych, obejmujących barierowe działanie systemu powłokowego, jego przyczepność (adhezję), inhibicję podpowłokowych procesów korozyjnych i efekty elektrochemiczne1, 2). Antykorozyjne systemy powłokowe chroniące konstrukcje metalowe eksploatowane w warunkach atmosferycznych, składają się co najmniej z powłoki zewnętrznej i podkładowej3, 4). Powłoki zewnętrzne stanowią barierę uniemożliwiającą przenikanie atmosferycznych czynników korozyjnych (głównie wody i tlenu) w głąb systemu ochron[...]

Stereological analysis of eutectic-phase coagulation in homogenised 8011 alloy

Czytaj za darmo! »

Applying selected stereological parameters, the microstructures of the homogenised samples of the industrial ingots made from 8011 alloy were characterised. Progress in the process of coagulation of the precipitations of intermetallic phases was expressed in numerical values. It has been proved that the measurement of stereological parameters of the precipitations of intermetallic phases may [...]

Wpływ dodatku nanokoloidalnego srebra na pleśniooporność wodorozcieńczalnych powłok malarskich

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wpływ dodatku nanokoloidalnego srebra na pleśniooporność powłok wodorozcieńczalnej akrylowej farby fasadowej pozbawionej fabrycznie stosowanych biocydów, oraz wodorozcieńczalnej farby antykorozyjnej. Uzyskany metodą elektrowyładowań taśmy srebrnej w wodzie, roztwór nanokoloidalnego srebra o stężeniu 0,6 mg Ag/dm3 dodawano do badanych farb w ilościach 0,6; 1,8 i 3,0[...]

 Strona 1