Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Alicja Kowalska"

Komfort użytkowania oraz klimat środowiska wewnętrznego budynków energooszczędnych


  Użytkownicy obiektów budowlanych coraz wyraźniej domagają się od projektantów, aby w swoich analizach uwzględniali warunki komfortu użytkowania pomieszczeń, oprócz bezpieczeństwa ich użytkowania czy funkcjonalności.Ma to szczególne znaczenie w przypadku budynków niskoenergetycznych i pasywnych, budynków, dla których dopiero wypracowujemy zasady dobrego projektowania. Zapewnienie komfortu użytkowania pomieszczeń to uwzględnienie różnych jego aspektów. Wniniejszym artykule autorzy sygnalizują problem zapewnienia komfortu użytkowania pomieszczeń z zamiaremrozwinięcia poszczególnych zagadnień w następnych publikacjach. Słowa kluczowe: budynki niemal zeroenergetyczne, komfort użytkowania pomieszczeń, jakość środowiska wewnętrznego.Wdrożeniedyrektywy2010/31/UE dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków wymaga, aby były projektowane tzw. budynki niemal zeroenergetyczne. W tym procesie bardzo ważny będzie dobór rozwiązań konstrukcyjno- materiałowych oraz systemów instalacyjnych zapewniających z jednej strony bezpieczeństwo konstrukcyjne, a z drugiej spełnienie ostrych wymagań ochrony cieplnej. Ponadto obiekty o niemal zerowymzapotrzebowaniu na energię wymagają specyficznego podejścia do procesu projektowania, realizacji i użytkowania obiektów. Charakteryzują się bardzo szczelną obudową zewnętrzną oraz są wyposażone w specjalistyczne systemy instalacji technicznych, pozyskujące w sposób maksymalnie możliwy, aktywny bądź pasywny, energię ze źródeł odnawialnych, np. przez otwarcie obiektu na południową stronę i pozyskiwanie energii z promieniowania słonecznego. W efekcie są to obiekty, w których zminimalizowane jest zapotrzebowania na energię zarówno pierwotną (informującą o zużyciu nieodnawialnych źródeł energii), jak i końcową określającą rzeczywiste potrzeby energetyczne budynku. Projektowanie budynków niskoenergetycznych jest wyzwaniem dla architektów szczególnie w aspekcie zapewnienia odpowiedniej ochrony cie[...]

Fasady szklane w budynkach energooszczędnych


  Przemiany w sektorze budownictwa wynikające ze zmieniających się uregulowań prawnych, popartych wprowadzanymi zmianami w prawodawstwie, wpływają na kształtowanie się rynku budowlanego i rozwój nowych technologii. W ostatnich latach można zaobserwować na rynku technologii budowlanych wzrost sprzedaży systemów pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych, takich jak kolektory słoneczne, pompy ciepła, systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Systemy te wspomagają tradycyjne systemy grzewczo-klimatyzacyjno-wentylacyjne. Drugi obszar działań to maksymalizacja ograniczenia zapotrzebowania na energię w wyniku projektowania szczelnej obudowy budynku, o coraz lepszych parametrach ochrony cieplnej.Materiały konstrukcyjne i termoizolacyjne mają coraz niższe (lepsze) współczynniki przewodzenia ciepła. Aby osiągnąć wartości dla przegród pełnych na poziomie wymagań budynków niskoenergetycznych, pasywnych, wystarczy zwiększyć grubość warstwy termoizolacyjnej. W porównaniu z przegrodami pełnymi, okna i fasady, cały czas, z punktu widzenia ochrony cieplnej obudowy budynku pozostają w tyle (por. tab. 1). Nawet najnowocześniejsze rozwiązania przegród szklanych mają parametry kilkakrotnie gorsze od dobrze zaizolowanej ściany. Wyzwaniem technologicznym jest opracowanie okien o bardzo dobrych parametrach ochrony cieplnej, porównywalnej z przegrodami pełnymi, bez utraty właściwości pozyskiwania energii słonecznej oraz reagujących w dynamiczny sposób na potrzeby bilansu energetycznego budynku. Wagę implementowania idei energooszczędności w budownictwie, a co za tym idzie poszukiwania nowych rozwiązań materiałowych wzmacnia przyjęcie dyrektywy 2010/31/EU z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) [8], która wprowadza pojęcie "budynków o niemal zerowym zużyciu energii". Wytycza ona kierunek maksymalnej poprawy izolacyjności przegród SŁOWA KLUCZOWE fasady szklane, energooszczędność, wymagania ochrony cieplnej, innowacje [...]

Parametry materiałów izolacyjnych wpływające na komfort użytkowania pomieszczeń


  W artykule podjęłyśmy próbę analizy parametrów materiałowych, które mogą mieć wpływ na spełnienie kryteriów komfortu użytkowania pomieszczeń. Analiza ta ma na celu znalezienie możliwie jak najwięcej wspólnych cech materiałów, dzięki którymmożliwe byłoby zapewnienie globalnego komfortu użytkowania pomieszczeń. W tym celu opisano parametry materiałów izolacyjnych związane z komfortem cieplnym oraz z komfortem akustycznym i wibracyjnym pomieszczeń. Następnie zsyntetyzowano wyniki tej analizy w formie wniosków. Słowa kluczowe: komfort cieplny, komfort akustyczny, komfort wibracyjny, jakość środowiska wewnętrznego, komfort użytkowania pomieszczeń.Przy projektowaniu budynków energooszczędnych konieczna jest nie tylko wiedza na temat ochrony cieplnej budynku, ale również znajomość rozwiązań, zapewniających jak najlepszy komfort jego użytkowania. Celem ochrony cieplnej jest: - zapewnienie warunków komfortu cieplnego we wnętrzu; - ograniczenie zapotrzebowania na energię grzewczą; - obniżenie kosztów ogrzewania lub klimatyzacji; - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza; - ochrona przegród budynku przed szkodami wywołanymi zawilgoceniem. Wprzypadku ochrony akustycznej istotne znaczeniema zdolność przenoszenia dźwięków, zaś przy ochronie przedwibracjami - zdolność do przenoszenia drgań oraz właściwości izolacyjne przegród budowlanych. Źródła dźwięków i wibracji mogą znajdować się zarówno na zewnątrz (np. ruch uliczny, roboty budowlanewpobliżu itp.), jak iwewnątrz budynków(np. pracamaszyny na stropie, prace remontowe wewnątrz budynku itp.). Wprzypadku ochrony akustycznej i wibracyjnej istotne znaczenie mają więc właściwości izolacyjnych przegród zewnętrznych i wewnętrznych, a to oznacza, że aspekty komfortu użytkowania pomieszczeń łącząwłaściwości izolacyjnemateriałówstosowanych w przegrodach budowlanych. Znalezienie wspólnego mianownikamiędzy komfortemcieplnyma ochroną akustyczną i ochroną przed drgania[...]

Ocena możliwości spełnienia wymagań normowych dotyczących izolacyjności cieplnej i akustycznej przez stropy międzykondygnacyjne


  Stropy składają się na ogół z trzech części: nośnej; podłogi i sufitu, przy czym podłoga i sufit stanowią części wykończeniowe stropu.Wzależności od przeznaczenia stropymożna podzielić na:międzykondygnacyjne, nad nieogrzewanymi powierzchniami (np. nad garażami); stropodachy i stropy nad przejazdami. W zależności od funkcji stropy muszą spełniać warunki izolacyjności cieplnej, przeciwwilgociowej i/lub akustycznej. Wartykule skupiliśmy się na stropach międzykondygnacyjnych wdomach energooszczędnych imożliwości spełnieniawarunków normowych w zakresie izolacyjności cieplnej i akustycznej przy użyciu dostępnych na rynku materiałów izolacyjnych. Słowa kluczowe: komfort cieplny, komfort akustyczny, komfort wibracyjny, jakość środowiska wewnętrznego, komfort użytkowania pomieszczeń.Obecnie wymagania ochrony cieplnej są zawarte w [1]. Zgodnie z pkt 4 Rozporządzenia [1] § 328 nakłada na budynek wymagania minimalne ochrony cieplnej z uwagi na: ● wartość wskaźnika EP [kWh/m2r.], określonego przez roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, awprzypadku budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego itp. również do oświetlenia wbudowanego; - parametry izolacyjności cieplnej przegród oraz wyposażenia technicznego budynku. W tabeli 1 zestawiono za [1] wymagania izolacyjności cieplnej, jakie muszą i będą musiały spełnić przegrody poziome w kolejnych latach. W polskich przepisach ochrony cieplnej nie ma specjalnych wymagań dotyczących stropów z systemem ogrzewania podłogowego. Zgodnie z przepisami niemieckimi, współczynnik przenikania ciepła izolacji termicznej między ogrzewaniem podłogowym a środowiskiem o niższej temperaturze (powietrze zewnętrzne, grunt lub inne strefy budynku) nie powinien być mniejszy niż 0,45 W/m2K. Informacje dotyczące aktualnych wymagań dotyczących ochrony przed hałasem są [...]

 Strona 1