Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH GŁUCHOWSKI"

ROZWÓJ PRZETWÓRSTWA METALI I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ W INSTYTUCIE METALI NIEŻELAZNYCH DOI:10.15199/67.2017.10.4


  Podstawowym obszarem działalności Pionu Przetwórstwa i Inżynierii Materiałowej Instytutu Metali Nieżelaznych jest realizowanie prac w zakresie badań stosowanych, obejmujących inżynierię materiałową i przetwórstwo metali, ze szczególnym ukierunkowaniem na aplikację i wdrażanie wyników badań do praktyki przemysłowej. Dodatkowo, w ograniczonym zakresie prowadzone są badanie o charakterze podstawowym, których celem jest rozwój innowacyjnych kierunków badawczych, rozwój kadry naukowej, a także partnerska współpraca z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi. Prowadzone prace są ostatnim etapem łańcucha technologicznego będącego przedmiotem działalności IMN, obejmującego wywarzanie wyrobów gotowych z surowców mineralnych i recyklingowych. W szczególności obejmują działania zmierzające do opracowywania nowych wyrobów oraz technologii wytwarzania z czystych metali oraz składników dodatkowych. Przez wiele lat głównym odbiorcą wyników badań były duże zakłady przemysłowe produkujące wyroby w postaci rur, prętów, drutów, płaskich wyrobów walcowanych, odlewów, odkuwek i wyprasek. Obserwowana od ponad 10 lat trudna sytuacja polskiego przemysłu przetwórstwa miedzi i stopów miedzi spowodowała konieczność rozwinięcia tematyki badawczej skierowanej do przemysłu wytwarzającego wyroby bardziej przetworzone i zaawansowane technologicznie, w tym kompozyty, materiały funkcjonalne o specjalnych własnościach, nanomateriały, materiały o strukturze warstwowej i gradientowej, powłoki i warstwy funkcjonalne. Zespoły właściwości użytkowych takich wyrobów muszą stanowić korzystną kombinację właściwości mechanicznych, elektrycznych, magnetycznych, antykorozyjnych i innych, przewyższających dotychczasowe rozwiązania lub też umożliwiające ich aplikację w nowych zastosowaniach. Działalność o profilu umożliwiającym realizowanie prac o dużym stopniu innowacyjności prowadzi w Polsce niemała liczba firm. Jednostki te mają zazwyczaj status małych i średni[...]

STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI BLACH Z WYBRANYCH STOPÓW OŁOWIU

Czytaj za darmo! »

W artykule określono mikrostrukturę i właściwości blach ze stopów PbCuTe, PbCu i PbSbSn. Podobna mikrostruktura stopów przedstawia komórkową budowę ziaren w różnym stopniu zrekrystalizowanych w trakcie i po walcowaniu. Praktycznie wszystkie stopy są roztworami stałymi zastosowanych składników stopowych. Dwa stopy PbCu i PbSbSn posiadają zbliżoną twardość (średnio 4,4 HB) natomiast trzeci stop P[...]

MECHANIZM ROZPADU PRZESYCONEGO STOPU Cu-Be

Czytaj za darmo! »

Własności mechaniczne miedzi (poza obróbką plastyczną na zimno) zwiększa niewielki dodatek — do około 3 % — pierwiastków stopowych, które jednak w różnym stopniu obniżają przewodność elektryczną. Tradycyjnie stopy te noszą nazwę miedzi stopowych. Półwyroby z tej grupy charakteryzują się wysokimi i stabilnymi, w wyższej temperaturze eksploatacji, własnościami wytrzymałościowymi a także dobrą przewodnością elektryczną i cieplną. Zamieszczone w pracy obrazy mikrostruktury wykonane przy użyciu mikroskopii świetlnej, jak też elektronowej skaningowej oraz transmisyjnej stopu CuBe2 a także otrzymane wartości twardości i elektrycznej przewodności właściwej pozwalają wyjaśnić zaobserwowany, bardzo wysoki wzrost twardości. Wynika stąd wniosek praktyczny, iż sterując odpowiednio par[...]

WŁAŚCIWOŚCI I MIKROSTRUKTURA STOPU SREBRA Z DODATKIEM METALI ZIEM RZADKICH


  W artykule zaprezentowano wyniki badań mikrostruktury i właściwości użytkowych stopu srebra z dodatkiem 1 % miszmetalu (mieszanina metali ziem rzadkich) przeznaczonego do wytwarzania styków elektrycznych. W badaniach wykorzystano materiał wykonany trzema metodami odlewania — topienie i odlewanie w piecu indukcyjnym próżniowym w obecności gazu obojętnego (1); topienie i odlewanie ciągłe drutu w piecu indukcyjnym otwartym (2); topienie i odlewanie w piecu indukcyjnym otwartym (3). Stop w stanie po odlewaniu poddany został przeróbce plastycznej, polegającej na wyciskaniu na prasie KOBO i ciągnieniu, wyciskaniu na prasie KOBO i walcowaniu, kuciu na gorąco i walcowaniu. Badaniu poddano mikrostrukturę oraz właściwości mechaniczne i konduktywność elektryczną w stanie po odlewaniu, jak i po przeróbce plastycznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że najkorzystniejszą mikrostrukturą cechuje się stop poddany wyciskaniu na prasie KOBO. Najmniej korzystną mikrostrukturą i własnościami mechanicznymi cechował się stop odlewany metodą ciągłą. Przeróbka plastyczna na gorąco lub wyciskanie na prasie KOBO powodowała zwiększanie konduktywności elektrycznej, natomiast przeróbka plastyczna na zimno nieznacznie ją obniżała. Najwyższą twardością charakteryzował się materiał wyciskany wstępnie na prasie KOBO i walcowany. Słowo kluczowe: stop srebra, metale ziem rzadkich, styki elektryczne, konduktywność elektryczna, mikrostruktura PROPERTIES AND MICROSTRUKTURE OF SILVERALLOY WITH ADDITION RARE EARTH METALS Microstructure and functional properties investigation results of silver alloy with addition of 1 % of mishmetal (mixture of rare earth metals) designed for electric contact production have been presented in this work. Three different casting methods have been used: meting and casting with induction vacuum furnace (1), melting and continuous casting with induction open furnace (2) and melting and casting with induction open furnace (3). As cast alloy was [...]

STOPY SREBRA Z DODATKIEM METALI ZIEM RZADKICH

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono możliwości zwiększania właściwości użytkowych stopów srebra przeznaczonych do zastosowań przemysłowych. Zamieszczono również charakterystykę metali ziem rzadkich uwzględniającą ich rolę jako dodatku stopowego, szczególnie do srebra. Zaprezentowano wyniki badań struktury i właściwości użytkowych nowego stopu srebra z dodatkiem 1 % miszmetalu (mieszanina metali ziem rzadkich) przeznaczonego do wytwarzania styków elektrycznych. Proces wytwarzania stopu obejmował topienie i odlewanie w piecu próżniowym, wyciskanie techniką intensywnych odkształceń plastycznych (metoda KOBO®) oraz ciągnienie. Z otrzymanych drutów wykonano styki elektryczne przeznaczone do badań eksploatacyjnych w odniesieniu do aktualnie produkowanego stopu stykowego AgNi0,15. Stop [...]

Mikrokompozyty Cu-Nb o włóknistej mikrostrukturze


  W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań nad materiałem kompozytowym Cu-Nb, wytworzonym na drodze wielokrotnego ciągnienia iteracyjnego pakietu drutów Nb w rurce Cu. Prace te zostały poprzedzone próbami modelowymi wyciskania kompozytu Cu-Nb na prasie z oscylacyjnie skręcającą matrycą (KOBO). Stwierdzono, że wielokrotne ciągnienie pakietu drutów jest obiecującą metodą wytwarzania mikrokompozytów włóknistych (ponad 823 000 włókien Nb o przekroju nanometrycznym) cechujących się wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi i konduktywnością elektryczną. Initial research results on Cu-Nb composite material obtained using repeated iterative drawing of niobium wires compacted into copper tube, have been presented in this article. This works have been preceded by model extrusion tests of Cu-Nb composite with oscillatory turning die press (KOBO). It was assumed that repeated drawing of compacted wires is a promising method for fibrous composite production (more than 823 000 Nb fibres with nonmetric diameter) characterized with high mechanical properties and electrical conductivity. Słowa kluczowe: kompozyty włókniste, stopy miedzi, własności wytrzymałościowe, konduktywność elektryczna, mikrostruktura Key words: fibrous composite, copper alloy, mechanical properties, electrical conductivity, microstructure Tablica 1. Zmiana liczby włókien Nb podczas kolejnych operacji pakietowania i ciągnienia Table 1. Number of Nb fibres after successive compacting and drawing operations Nr pakietowania Liczba włókien 1 7 2 49 3 343 4 2401 5 16807 6 117649 7 823543 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 613 manych z wyjątkowo czystych składników w mikrostrukturze obserwuje się dendryty niobu w osnowie miedzianej natomiast w przypadku obec- ności zanieczyszczeń t[...]

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI STOPU Ag-Cu MODYFIKOWANEGO DODATKIEM METALI ZIEM RZADKICH DOI:


  W artykule analizowano wpływ dodatku metali ziem rzadkich na mikrostrukturę i właściwości użytkowe stopu srebra z dodatkiem miedzi i miszmetalu (mieszaniny metali ziem rzadkich) w stanie po odlewaniu, po przeróbce plastycznej na zimno i obróbce cieplnej. Metodyka badawcza obejmowała obserwacje mikrostruktury z wykorzystaniem mikroskopu optycznego i elektronowego mikroskopu skaningowego. Dodatkowo przeprowadzono badanie rozmieszczenia składników stopowych na powierzchni badanego materiału. Właściwości mechaniczne drutu określono w próbie zrywania oraz określając twardość HV. Podjęto próby zastosowania stopu na styki elektryczne, wykonano badania odporności na elektroerozję styków elektrycznych. Słowa kluczowe: stop srebra, mikrostruktura, właściwości mechaniczne, konduktywność elektryczna, styki elektryczne MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES Ag-Cu ALLOY WITH ADDITION OF RARE EARTH METALS The paper presents the influence of rare-earth metals additive on the microstructure and properties of silver alloy containing copper and mischmetal (a mixture of rare earth metals) in a state after casting, after cold forming and heat treatment. The test methodology included observation of the microstructure using an optical microscope and a scanning electron microscope. The mechanical properties of the wire was determined in an tension test and specifying the hardness HV. Attempts were made to use this alloy as an electrical contacts, spark erosion resistance of the electrical contacts have been tested. Keywords: silver alloy, microstructure, mechanical properties, electrical conductivity, electrical contacts Dr inż. Wojciech Głuchowski, dr inż. Joanna Sobota, dr hab. inż. Jerzy Stobrawa, prof. IMN - Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice. e-mail: wojciech.gluchowski@imn.gliwice.pl Rudy Metale R59 2014 nr 12 s. 588÷593 589 Wprowadzenie Ze względu na rosnące wymagania stawiane materiałom dla elektroniki i elektrotechniki poszukuje się nowych stopów[...]

Wpływ odkształcenia SPD z wykorzystaniem dwóch metod kombinowanych na mikrostrukturę i własności stopu miedzi utwardzanego wydzieleniowo DOI:10.15199/24.2016.8.13


  Influence of severe plastic deformation (SPD) conducted with application of two combined methods on the microstructure and properties of precipitation hardened copper alloy W pracy przedstawiono wpływ odkształcenia SPD z wykorzystaniem dwóch metod kombinowanych: walcowanie z poosiowym ruchem walców (RCMR) oraz wielokrotne przeginanie i prostowanie (RCS) na mikrostrukturę i twardość stopów miedzi utwardzanych wydzieleniowo. Materiał wyjściowy do badań stanowiły przesycone płaskowniki o wymiarach 8 × 8 × 60 mm ze stopu CuFe2 i CuCr0.6, które odkształcano plastycznie metodą RCMR, a następnie RCS. Walcowanie z poosiowym ruchem walców realizowano przy stałych wartościach: prędkość obrotowa walców v = 1 obr./min; częstotliwość ruchu poosiowego walców f = 1 Hz; amplituda przemieszczenia poprzecznego walców A = 0,8; maksymalny gniot względny εh6 = 80% realizowany w 6 przepustach. Proces wielokrotnego przeginania i prostowania prowadzono do momentu pojawienia się pierwszych pęknięć materiału. Za pomocą mikroskopii świetlnej, skaningowej oraz skaningowej transmisyjnej mikroskopii elektronowej zobrazowano zmiany powstałe w mikrostrukturze w wyniku przeprowadzonych metod SPD. The paper presents influence of severe plastic deformation (SPD), with application of two combined methods: rolling with cyclic movement of rolls (RCMR) and repetitive corrugation and strengthening (RCS), on the microstructure and hardness of the precipitation hardened copper alloys. The initial materials for tests were supersaturated flat bars made of CuFe2 and CuCr0.6 with the following dimensions: 8 × 8 × 60 mm, which were subjected to plastic deformation by RCMR, and then RCS method. Rolling with cyclic movement of rolls was carried out at constant values: rotational speed of the rolls v = 1 rpm; frequency of rolls movement f = 1 Hz; amplitude of rolls movement A = 0.8; maximum value of rolling reduction at 6 passes was εh6 = 80%. Repetitive corrugation and strengthe[...]

MIKROKOMPOZYTY Cu-Nb O WŁÓKNISTEJ MIKROSTRUKTURZE


  W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań nad materiałem kompozytowym Cu‐Nb, wytworzonym na drodze wielokrotnego ciągnienia iteracyjnego pakietu drutów Nb w rurce Cu. Prace te zostały poprzedzone próbami modelowymi wyciskania kompozytu Cu‐Nb na prasie z oscylacyjnie skręcającą matrycą (KOBO). Stwierdzono, że wielokrotne ciągnienie pakietu drutów jest obiecującą metodą wytwarzania mikrokompozytów włóknistych (ponad 823 000 włókien Nb o przekroju nanometrycznym) cechujących się wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi i konduktywnością elektryczną. Słowa kluczowe: kompozyty włókniste, stopy miedzi, własności wytrzymałościowe, konduktywność elektryczna, mikrostruktura Cu-Nb MICROCOMPOSITES WITH FIBROUS MICROSTRUCTURE Initial research results on Cu‐Nb composite material obtained using repeated iterative drawing of niobium wires compacted into copper tube, have been presented in this article. This works have been preceded by model extrusion tests Dr inż. Wojciech Głuchowski — Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, prof. dr hab. inż. Zbigniew Rdzawski, dr hab. inż. Jerzy Stobrawa, prof. nzw. — Instytut Metali Nieżelaznych, Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Gliwice, inż. Krzysztof Marszowski — Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice. Rudy Metale R56 2011 nr 7-8 UKD 677.5:537.311.3:669.35’294: :669.018.9:620.18:539.21:669-494 386 of Cu‐Nb composite with oscillatory turning die press (KOBO). It was assumed that repeated drawing of compacted wires is a promising method for fibrous composite production (more than 823 000 Nb fibres with nonmetric diameter) characterized with high mechanical properties and electrical conductivity. Keywords: fibrous composite, copper alloy, mechanical properties, electrical conductivity, microstructure Wprowadzenie Jednym z materiałów coraz powszechniej stosowanych do wytwarzania drutów nawo[...]

RURY BIMETALOWE O WŁASNOŚCIACH ANTYDROBNOUSTROJOWYCH


  W artykule zaprezentowano najistotniejsze elementy technologiczne i techniczne związane ze sposobami wytwarzania rur kompozytowych zawierających miedź. Przedstawiono wyniki badań mikrostruktury rur bimetalowych z rdzeniem stalowym oraz ze stopu aluminium, w których warstwę wierzchnią stanowiły miedź lub mosiądz CuZn37 o wysokich własnościach antykorozyjnych i antybakteryjnych. Określono przyczepność powłoki do podłoża w próbie ściskania. Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość wytworzenia rur bimetalowych bez wad. Stała strefa styku pomiędzy rurami na całym obwodzie cechowała się dobrym przyleganiem bez występowania jakichkolwiek nieciągłości. Mikrostruktura badanych rur była drobnoziarnista, typowa dla procesu ciągnienia. Warstwa zewnętrzna cechowała się dużą elastycznością i plastycznością, szczelnie opinając rurę wewnętrzną nawet, gdy rura ta traciła stateczność i pękała podczas próby ściskania. Wskazuje to na możliwość wytwarzania z nich wyrobów o skomplikowanych kształtach uzyskiwanych przez gięcie na zimno. Słowo kluczowe: rura bimetalowa, miedź antydrobnoustrojowa, mikrostruktura, próba ściskania.BIMETALLIC TUBES WITH ANTIMICROBIAL PROPERTIES The paper presents the most important technological and technical elements relating to preparation processes of the composite tubes containing copper. The microstructure of bimetallic tubes with steel or aluminium alloy core, while the surface layer was copper or brass CuZn37 (with high anti-corrosion and anti-bacterial properties) has been presented. Coating adhesion to the substrate in a compression test has been presented. The study confirmed the production possibility of bimetallic tubes without defects. The contact zone between the layers was characterized by good adhesion without any discontinuity. The microstructure was typical for the drawing process. The outer layer was characterized by high flexibility and plasticity that hugs the inner tube tightly even when it was losing stabil[...]

 Strona 1  Następna strona »