Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Florkowska -Trąbińska"

Instytut badawczy na rynku innowacji


  Strategia zarządzania jednostką badawczą w innowacyjnej gospodarce powinna w dużym stopniu uwzględniać mechanizmy funkcjonowania zespołów badawczych i ich współpracy z podmiotami gospodarczymi. W tym celu należy dokładnie zidentyfikować uwarunkowania i czynniki prowadzące do wzrostu poziomu oraz konkurencyjności realizowanych badań. Na bazie metodycznie określonych mocnych i słabych stron jednostki badawczej oraz ewentualnych zagrożeń i szans można sformułować cele prowadzące do lepszego rozwoju jednostki. Równolegle na podstawie odpowiednich algorytmów, niezbędna staje się rzetelna ocena zespołów badawczych, określająca ich efektywność naukową w odniesieniu do wielkości środków przeznaczonych na badania z dotacji budżetowej. Takie podejście wyzwala nowe inicjatywy badawcze oraz zwiększa świadomość ekonomicznego działania poszczególnych zespołów oraz poszczególnych pracowników. Główne źródła finansowania jednostek badawczych przedstawiono na rys. 1. Powszechnie uważane za najważniejsze - podejście do formułowania strategii jako kompletnego zbioru rozwoju firmy w postaci wektorów w tzw. macierzy produkt-rynek są ogólne zasady sformułowane przez Ansoffa [1]. Stworzył on podstawy analizy, która stanowi dobre narzędzie do sformułowania opcji strategicznych, możliwych do wykorzystania również w jednostce badawczej. Pierwsza podstawowa opcja strategiczna - to penetracja rynku. Ta opcja jest strategią rozwoju polegającą na wzmożeniu działań na rynku, na którym dotychczas działa firma, zmierzających do wzrostu sprzedaży obecnie wytwarzanych produktów. Wzrost sprzedaży w ramach tej samej struktury może być osiągnięty przez poprawę jakości produktu, lepszą obsługę, obniżkę ceny, intensyfikację działań marketingowych - oddziałujących na dotychczasowych klientów oraz przyciągających nowych klientów w ramach tego samego segmentu rynku. Penetracja rynku jest strategią defensywną, dającą niewielkie możliwości wzrostu firmy. Druga podstawo[...]

Identyfikacja parametryczna ultradźwiękowych przetworników piezoelektrycznych


  W Instytucie Tele- i Radiotechnicznym, od wielu lat prowadzone są prace z zakresu projektowania i wykonywania urządzeń ultradźwiękowych o dość szerokiej gamie zastosowań praktycznych. W ostatnim czasie główna uwaga została skupiona na urządzeniach do ultradźwiękowego spajania tworzyw sztucznych. Z uwagi na charakter procesów zachodzących w trakcie spajania - źródło energii ultradźwiękowej pracuje przy ekstremalnie różnych obciążeniach. Projektowane dotychczas urządzenia nie w pełni potrafiły dopasować się do tak zmiennych warunków pracy. To zmusiło nas do pełnego prześledzenia właściwości przetworników piezoelektrycznych oraz przyjmowanych założeń w trakcie analizowania warunków ich pracy. Przetwornik piezoelektryczny może zostać pobudzony do wielu różnych typów drgań mechanicznych (drgań osiowych, promieniowych, giętych, …), a co za tym idzie także drgań elektrycznych. Charakterystyczną cechą przetwornika piezoelektrycznego jest to, iż posiada on dla każdego drgania własnego dwie częstotliwości rezonansowe: szeregową i równoległą (czasami nazywanymi także rezonansem i antyrezonansem). Podstawowymi parametrami opisującymi przetwornik piezoelektryczny są wartości częstotliwości drgań własnych rezonansu szeregowego i równoległego oraz dobroć układu dla tych rezonansów. Do pełnego opisu przetwornika potrzebne jest jeszcze określenie takich właściwości jak: zdolność do przetwarzania energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie - określana przez współczynnik sprzężenia elektromechanicznego, ilość pobieranej i oddawanej mocy oraz sprawność. W celu oszacowania tych parametrów należy dokonać analitycznej lub numerycznej analizy zjawisk fizycznych zachodzących w przetworniku. Zdefiniować odpowiednio problem, zadać odpowiednie warunki brzegowe, wyprowadzić równanie falowe na podstawie zadanych warunków brzegowych i rozwiązać metodami analitycznymi lub numerycznymi. Niemniej, uwzględnienie wszystkich okoliczności przy rozwią[...]

 Strona 1