Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Borowy"

Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych


  6 - 8 listopada odbyła się w Warszawie siódma już (od 1995 r.)międzynarodowa konferencja "Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych" zorganizowana przez Instytut Techniki Budowlanej. Obrady podzielono na sześć sesji tematycznych, poświęconych: - wyrobom budowlanym w warunkach pożaru; - inżynierii bezpieczeństwa pożarowego; - aspektom prawnym; - wentylacji pożarowej i ewakuacji; - technicznym systemom zabezpieczeń; - konstrukcjom w warunkach pożaru. Referat otwierający konferencję dotyczący aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego wygłosił prof. Mirosław Kosiorek. Omówił koncepcję stanów krytycznych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe w nawiązaniu do projektowania konstrukcji metodą rozdzielonych współczynników bezpieczeństwa oraz czynnikimające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe i liczbę ofiar w pożarach. Zwrócił uwagą na konieczność utrzymania równowagimiędzy rozwiązaniami budowlanymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się pożaru a instalacjami bezpieczeństwa pożarowego. Poruszył także sprawę tradycyjnych badań odporności ogniowej, które w przypadku stosowania metod inżynierii bezpieczeństwa pożarowego tracą na znaczeniu na rzecz badań weryfikacyjnych oraz badań kalorymetrycznych. Prof. Björn Sundström reprezentujący SP Technical Research Institute of Sweden przedstawił wyzwan[...]

Bezpieczeństwo pożarowe tuneli - formułowanie wymagań w zakresie reakcji na ogień i odporności ogniowej


  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków nie obejmują tuneli, które są obiektami inżynierskimi. Wymagania dla tych obiektów sformułowano w innych przepisach w zależności od przeznaczenia tunelu (odrębnie dla tuneli drogowych, odrębnie dla tuneli kolejowych i odrębnie dla tuneli metra). Odnoszą się one do danego rodzaju tunelu i w zamyślemają obejmować wszystkie[...]

Użytkowanie obiektów budowlanych a zachowanie bezpieczeństwa pożarowego


  Sposób użytkowania obiektów budowlanych może mieć wpływ przede wszystkim na zachowanie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie zapewnienia możliwości ewakuacji oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia i dymu. W mniejszym stopniu będzie wpływać na nośność konstrukcji czy działania ekip ratowniczych. Postępowanie użytkowników obiektów prowadzi niekiedy do pogarszania warunków bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie.Administratorzy czy zarządcy obiektów (pozostający bardzo często daleko od obiektu) zazwyczaj nie reagują odpowiednio szybko. Często dopiero zewnętrzne kontrole ujawniają problemy powstałe wiele miesięcy wcześniej.Na niezachowanie zakładanego poziomu wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wpływ mogą mieć: - akty wandalizmu, np. niszczenie uszczelnień przejść instalacyjnych, uszkadzanie drzwi przeciwpożarowych, elementów systemu sygnalizacji przeciwpożarowej itp.; - nieprawidłowe wykonywanie prac naprawczych przez ekipy remontowe; - niewystarczający tryb prowadzenia konserwacji urządzeń, które mają zadziałać w przypadku pożaru (wymagane - co najmniej raz w roku); - gromadzenie przez użytkowników rzeczy i sprzętów zwiększających obciążenie ogniowe oraz ograniczających szerokość dróg ewakuacyjnych (zmniejszenie o ponad jedną trzecią szerokości przejść i dojść ewakuacyjnych w stosunku do wymaganych wartości stanowi podstawę do uznania użytkowanego budynku za zagrażający życiu ludzi); - zmiany w elementach wykończenia wnętrz na rozwiązania o niższych parametrach w zakresie reakcji na ogień (czasami nawet na elementy wykończenia, któ[...]

Rola EGOLF w harmonizacji badań ogniowych wyrobów budowlanych w Europie DOI:10.15199/33.2016.07.10

Czytaj za darmo! »

EGOLF - EuropeanGroup of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification jest stowarzyszeniem skupiającym jednostki (w większości notyfikowane) prowadzące badania ogniowe, inspekcje oraz certyfikację głównie wyrobów budowlanych i elementów budynku. Od powstania w 1988 r., EGOLF aktywnie działa na rzecz harmonizacji metod badań ogniowych i promocji jakości usług oferowanych przez członków. Stowarzyszenie EGOLF koordynowało badania, które stanowiły podstawę do przyjęcia europejskiego systemu ocenywyrobówbudowlanych i elementówbudynku dotyczącegowłaściwości ogniowych.Na foru[...]

Nowe klasyfikacje odporności ogniowej ścian działowych z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych

Czytaj za darmo! »

Wyroby gipsowe niezawierające domieszek lub warstw organicznych są klasyfikowane (uznaniowo) jako niepalne. Klasyfikację w zakresie reakcji na ogień płyt gipsowo-kartonowych bez badań podano w tabeli 1 (klasy płyt gipsowo-kartonowych podano na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr 2003/593/EC z sierpnia 2003 r.). Gips związany zawiera ok. 20% wody krystalicznej, tzn. że w 1 m² płyty gipsowej grubości 12,5 mm znajduje się 2 ÷ 2,5 l wody. Wzrost temperatury wywołuje przemiany chemiczne gipsu związane z odwodnieniem. Uwalniana woda odparowuje, a na tę przemianę fazową potrzeba 5-krotnie więcej ciepła niż na ogrzanie wody od 20 do 100 ºC. Tenmechanizmsprawia, że gips ma właściwości ogniochronne. Nowe normy dotyczące badań i klasyfikacji odporności ogniowej [...]

Złącza liniowe - rozwiązania, badania i klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej


  Odporność ogniowa konstrukcji zależy od najsłabszego elementu składowego, którym może być złącze liniowe między dwoma sąsiadującymi elementami. W związku z tym ważne jest, aby ustalić wpływ systemów uszczelniających przeznaczonych do zabezpieczenia takich złączy liniowych na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych. Złącza liniowe można podzielić na takie: ● które nie będą się przemieszczały w warunkach normalnych lub w przypadku oddziaływania pożaru; ● których wymiar może zmieniać się przed pożarem. Takie przemieszczenia są zwykle spowodowane obciążeniem wiatrem, zróżnicowaniem zawartości wilgoci i/lub zmianami temperatury otoczenia; ● które będą się przemieszczały w warunkach pożaru, np. połączenia: między ścianami a stropami; ● które występują między ścianami osłonowymi a stropami obciążonymi. Wpływ pożaru na uszczelnienie złączy liniowych może być różny. Ściśle naukowe podejście do właściwego badania systemów uszczelniania złączy liniowych mogłoby w związku z tym spowodować serię badań każdego z nich, który odpowiada konkretnej sytuacji oddziaływania pożaru oraz typowi złącza liniowego. Takie podejście mogłoby nie zostać zrealizowane z powodu jego kosztów. Dlatego też badanie planuje się z zamiarem objęcia szerokiego zakresu oddziaływań pożaru przyminimalnej liczbie badań odpowiadających najgorszemu przypadkowi oddziaływania pożaru.Charakterystyka uszczelnie. z..czy liniowych Z..cza liniowe nale.y uszczelni.wtaki sposob, aby ogie. nie przedosta. si. przez uszczelniony otworwprzegrodzie oraz aby na skutek przewodnictwa cieplnego nie wzros.a nadmiernie temperatura po stronie nienagrzewanej. Uszczelnienia z..czy liniowych za pomoc. pianek ogniochronnych. Jednym ze sposobow uszczelniania z..czy liniowych jest pianka ogniochronna bez zabezpieczenia na ko.cach specjaln.mas. lub zabezpieczona na ko.cach specjaln. mas., np. kitem silikonowym lub akrylowym. Umieszczon. centralni[...]

Kryterium nośności ogniowej w badaniach odporności ogniowej wybranych dachów DOI:10.15199/33.2015.06.07


  W artykule omówiono wpływ zmiany kryterium nośności ogniowej wprowadzonej w normie PN-EN 1363-1:2012 na klasyfikacje wybranych dachów w zakresie odporności ogniowej. Przedstawiono przykłady wyników badań odporności ogniowej wybranych dachów. Ich analiza wskazuje, że zmiana kryterium nośności ogniowej prowadzi do istotnych zmian w klasyfikacjach dachów w zakresie odporności ogniowej, a byćmoże także w klasyfikacjach innych elementów zginanych. Słowa kluczowe: odporność ogniowa, dachy, badania, kryterium nośności ogniowej, ugięcie, prędkość przyrostu ugięcia.[...]

Zasady ustalania zakresu zastosowania klasyfikacji odporności ogniowej rolowanych bram elastycznych DOI:10.15199/33.2015.07.08


  W artykule omówiono zasady zastosowania klasyfikacji odporności ogniowej w przypadku rolowanych bram elastycznych. Bezpośredni zakres zastosowania określony w PN-EN 1634-1 jest bardzo wąski i niewystarczający. Projekt normy prEN 15269-11 pozwala rozszerzyć zakres zastosowania wyników, ale wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań, pomiarów i obliczeń. W szczególności jest możliwe powiększenie wymiarów bram na podstawie wyników takich badań. Słowa kluczowe: odporność ogniowa, rolowane bramy elastyczne, badania, bezpośrednie zastosowanie, rozszerzone zastosowanie.PN-EN 1634-1 [1] dotycząca badań odporności ogniowej zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien nie daje zbyt wielu możliwości wariantowania zastosowań ruchomych kurtyn z tkaniny w stosunku do rozwiązania, które było przedmiotem badania odporności ogniowej. W związku z tym, w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym( CEN), podjęto prace nad opracowaniem normy, która umożliwiałaby określenie rozszerzonego obszaru zastosowania wyników badań odporności ogniowej w przypadku ruchomych kurtyn z tkaniny nazywanych w artykule rolowanymi bramami elastycznymi. Prace nad tą normą trwają już od 2008 r. i zaowocowały opracowaniem projektu normy prEN 15269-11 [2] (zwanej EXAP-em), który w 2013 r. był przedmiotem ankiety CEN. Od tego momentu niema informacji o postępie prac, natomiast producenci takich rozwiązań potrzebują pilnego ustanowienia normy. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w istocie oba zakresy zastosowania powinny odnosić się do ustalonej, na podstawie przeprowadzonych badań, klasy odporności ogniowej, wyznaczając tym samymzakres obowiązywania przyznanej klasyfikacji odporności ogniowej. Zmiana w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zmarca 2009 r. [3] w głównej mierze wynikała z przyjęcia europejskich norm jako polskich. Pozwoliło to na uzupeł[...]

Wymagania dotyczące stosowania kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych w budynkach ze względu na reakcję na ogień DOI:10.15199/33.2019.07.03


  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) [11], kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe zaliczono do wyrobów budowlanych. Wkonsekwencji w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 2016/364 [12] określono zasady ustalania klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień także w odniesieniu do kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych, przyjmując analogicznie oznaczone główne klasy reakcji na ogień:Aca; B1ca; B2ca; Cca;Dca; Eca oraz Fca. Sens oznaczeń literowych klas reakcji na ogień kabli elektrycznych i innychwyrobówbudowlanych, a także metody badań poszczególnych klas są różne, natomiast odwołania literowe odpowiadają ustalonym poziomom udziału wyrobu w pożarze. Wnormie wyrobu PN-EN 50575 [10] określono wymagania dotyczące właściwości w warunkach działania ognia, metody badań i oceny kabli zasilających, sterowniczych i telekomunikacyjnych stosowanych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej. Norma dotyczy: ● kabli elektroenergetycznych - żył izolowanych i przewodów stosowanych np. do zasilania energią elektryczną; ● kabli sterowniczych i telekomunikacyjnych - przewodów, kabli symetrycznych oraz współosiowych z żyłami metalowymi stosowanych np. w urządzeniach telekomunikacyjnych, do transmisji danych, sygnałów częstotliwości radiowej i wizyjnych oraz sygnalizacyjnych i sterowniczych; ● kabli światłowodowych stosowanych np. w urządzeniach telekomunikacyjnych, do przesyłania danych, sygnałów częstotliwości radiowej i wizyjnych oraz w urządzeniach sygnalizacyjnych i aparaturze sterowniczej. Zgodnie z PN-EN50575, kablomelektroenergetycznym, służącymdo przesyłania elektryczności i komunikacji, instalowanym w budowlach (m.in. w tunelach, budynkach użyteczności publicznej) i stosowanym podczas robót budowlanych stawia się wymagania dotyczące reakcji na ogień oraz wydzielania substancji niebezpiecznych [2, 3, 4].Wszyst[...]

 Strona 1  Następna strona »