Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ KURTYKA"

EFFECT OF PLASTIC DEFORMATION ON THE MICROSTRUCTURE, SIZE AND DISTRIBUTION OF SiC REINFORCING PARTICLES IN THE CAST F3K.10S COMPOSITE DOI:10.15 199/67.2015.7.3


  The aim of this investigation was to comparison of microstructure changes of SiC reinforcing particles after plastic deformation process, in the cast composite F3K.10S. Aluminum matrix reinforced with 10 % vol. SiC particles was modified using friction stir processing method. Changing of distribution of the reinforcement particles was calculated and analyzed using new Mityushev’s RVE theory with Eisenstein-Rayleigh sums (M-sum) and PointSel software. The mechanical properties were determined on the hardness tests. The significant changes in the concentration, distribution and size of SiC particles were observed. Hardness testing of selected modified areas showed significant differences in the HV01 value in thermomechanical hardening areas. The resulting increase in hardness exceeded 30 %, but the obtained values of standard deviation have indicated that, despite a homogenized distribution of the reinforcing particles and their fragmentation, significant variations between individual measurements still persisted in the modified material. The processed material shows a considerable decrease in the average size of the reinforcing particles, i.e. from the initial area of 60÷70 square microns to a value below 20 square microns. It is believed that the obtained results should contribute to process optimization and a better understanding of the phenomena that occur during FSP modification. Keywords: cast metal matrix composites, friction stir processing, new RVE theory WPŁYW DEFORMACJI PLASTYCZNEJ NA MIKROSTRUKTURĘ, WIELKOŚĆ I ROZKŁAD FAZY WZMACNIAJĄCEJ SiC W ODLEWANYM KOMPOZYCIE F3K.10S Celem badań było porównanie zmian mikrostruktury cząstek wzmacniających SiC po procesie deformacji plastycznej odlewanego kompozytu F3K.10S. Kompozyt o osnowie aluminiowej wzmocnionej 10 % obj. cząstek SiC został zmodyfikowany metodą FSP. Zmianę rozkładu cząstek wzmacniających obliczono i analizowano za pomocą nowej teorii RVE Mityusheva z pomocą sum Eise[...]

EFFECT OF THE TYPE OF ABRASIVE AGENT ON THE PROPERTIES OF CAST Co-Cr ALLOYS USED IN PROSTHETICS DOI:10.15199/67.2015.6.2


  The study presents the results of abrasion resistance tests carried out on alloys from the cobalt-based family, including Remanium 2001 (CoCrMoW) and Wironit LA (CoCrMo). Tests were performed on the Miller apparatus. The abrasive agent was slurry composed of water and silicon carbide particles of different granulations (SiC > 500 μm and SiC ~45 μm). The study included metallographic examinations, measurements of hardness and weight loss recorded in the tested materials after different times of abrasion amounting to 2, 4, 6, 8, 12 and 16 hours. The surfaces of samples subjected to abrasion were additionally examined by SEM. Alloys were characterized by a dendritic structure typical of cast materials. The results have proved the effect of abrasive particle size on the relative weight loss in Remanium 2001 and Wironit LA alloys. They have also proved that, regardless of the size of abrasive particles, the Wironit LA alloy offers better resistance to abrasion than Remanium 2001. This is due to, among others, the geometric features of the dendrite arms. Keywords: cobalt based alloys, slurry abrasion test (“Miller test"), wear, silicon carbide WPŁYW RODZAJU ELEMENTU TRĄCEGO NA WŁAŚCIWOŚCI ODLEWNICZYCH STOPÓW Co-Cr STOSOWANYCH W PROTETYCE W artykule przestawiono wyniki badań odporności na ścieranie stopów z grupy na osnowie kobaltu Remanium 2001 (CoCrMoW) i Wironit LA (CoCrMo), które wykonano na aparacie Millera. Ośrodek ścierający stanowiła zawiesina złożona z wody i węglika krzemu o różniej granulacji (SiC > 500 μm i SiC ~45 μm). W ramach badań wykonano obserwacje metalograficzne, pomiary twardości oraz zarejestrowano ubytki mas badanych materiałów po poszczególnych czasach ścierania tj. 2, 4, 6, 8, 12 i 16 h. Dodatkowo powierzchnie próbek po ścieraniu poddano obserwacji przy wykorzystaniu SEM. Wykazano, że stopy charakteryzowały się strukturą dendrytyczną typową dla materiałów odlewanych. Stwierdzono również istotną [...]

 Strona 1