Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław KARWACKI"

Analiza zastosowania pompowania kapilarnego w mikrokanałowych parownikach


  W artykule rozpatrzono zagadnienie pompowania kapilarnego czynnika roboczego w aspekcie zastosowania tego rozwiązania w układach wymienników mini kanałowych bądź mikrokanałowych. Zaproponowano model pompowania kapilarnego w minikanałach w warunkach wrzenia, wskazując na zasadnicze kryteria geometryczne oraz cieplne niezbędne do uzyskania tego zjawiska Analysis of application of capillary pumping for microc hannel evaporators The paper deal with analysis of the effect of capillary pumping in microchannels. This capillary pumping is the combined with the liquid meniscus in micro heat exchangers. This meniscus creates the pressure differences between liquid phase and vapour phase. The pressure of the liquid phase is lower than the pressure of the vapour phase. This phenomenon can reduce the resistance of the flow. From application point of view this effect have the crucial meaning. Exemplary results of the theoretical analysis of the effect of capillary pumping will be presented and discussed in the paper.OZNACZENIA: A - Pole powierzchni przekroju poprzecznego kanału, m2, Aw - Pole powierzchni bocznej kanału, m2, D - średnica przewodu, m, lc - stała kapilarna, m, p P - moc mechaniczna, W, R - promień kanału, m, [...]

Początek skraplania pary przegrzanej w przepływie


  Artykuł dotyczy badań eksperymentalnych początku procesu skraplania w przepływie przez kanały. Badania przeprowadzono dla czynników: R507 oraz R600a, przy czym w przypadku czynnika R507 skraplano parę zawierającą mgłę olejową. Przeprowadzono także badania wizualizacyjne początku procesu skraplania pary przegrzanej. Wykazano, iż następuje proces skraplania pary już przed osiągnięciem stanu nasycenia, co wywołane jest obecnością oleju.W artykule podjęto zagadnienie dotyczące początku skraplania pary silnie przegrzanej wewnątrz kanału o przekroju kołowym. Problem ten istotny jest zwłaszcza dla obszaru zastosowania wymienników ciepła do odzysku ciepła przegrzania w wielu układach chłodniczych działających z płynami takimi jak np. amoniak czy propan. W takich wymiennikach jednym z podstawowych problemów jest identyfikacja, czy w wymienniku występuje proces skraplania pary, czy też następuje jedynie konwekcyjna jednofazowa wymiana ciepła w trakcie schładzania pary przegrzanej. Ma to istotne znaczenie na intensywność wymiany ciepła, w przypadku procesu skraplania bowiem występują zazwyczaj stosunkowo bardzo duże wartości współczynnika wnikania ciepła w przeciwieństwie do konwekcji jednofazowej pary przegrzanej. W warunkach silnego przegrzania pary na wlocie do kanału w wymienniku ciepła może powstać strefa bezkondensacyjna (obszar przepływu jednofazowego), czego efektem są bardzo niedogodne warunki wymiany ciepła. Strefa bezkondensacyjna może obejmować nawet niemal połowę całkowitego obszaru wymiany ciepła. Należy dodać, że problem wpływu strefy bezkondensacyjnej na efektywność wymienników ciepła jest nadal otwarty i powinien być uwzględniany przy oszacowaniu powierzchni wymiany ciepła. Strefa bezkondensacyjna dotyczy klasycznego przypadku konwektywnej wymiany ciepła w obszarze pary przegrzanej, co stanowi zagadnienie bardzo dobrze rozpoznane. Strefa skraplania pary nasyconej dotyczy warunków wymiany ciepła również dość [...]

Zastosowanie dwufazowych pomp strumienicowych w układach chłodniczych


  W artykule omówiono zagadnienie aplikacji pompy strumienicowej dwufazowej w roli pompy obiegowej, którą można zastosować w układach chłodniczych absorpcyjnych lub strumienicowych. W takim przypadku uzyskuje się obiegi o wyłącznie cieplnym napędzie, bez udziału konsumpcji energii elektrycznej. W artykule zamieszczono przegląd zagadnień podejmowanych dotąd dla tego typu strumienic, głównie dla wody jako czynnika roboczego. Przedstawiono stanowisko badawcze oraz pre-prototypową konstrukcję takiej strumienicy dedykowanej dla izobutanu jako czynnika roboczego. App lication of two -ph ase injectors in refriger ation systems The paper deals with problems of application of two-phase injector as a circulation pump in absorption and ejection refrigeration systems. In such case these cycles are fullythermal driver systems without any consumption of electric power to driver the system. The state of the art of two-phase injectors mainly forwater as working fluid is presented. The testing stand along with pre-prototype of the injector dedicated for isobutane as working fluid is presented.Wst.p [...]

Ewaluacja eksperymentalna pracy układów chłodniczych obsługujących komory składowe kapusty pekińskiej


  Autorzy artykułu przedstawili rezultaty przeprowadzonego doświadczenia z przechowywaniem kapusty pekińskiej w trzech komorach doświadczalnych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, przy czym każda z komór była wyposażona w inny, nietypowy system chłodniczy. Każdy z badanych systemów chłodniczych potwierdził w trakcie badań poprawność pracy. Zaproponowane rozwiązania, ze względu na swoje technologiczne oraz eksploatacyjne zalety, mogą być dedykowane dla różnych warzyw i różnych okresów ich przechowywania. Ze względu na nowatorski charakter rozwiązań autorzy sugerują dalsze prace rozwojowe nad proponowanymi rozwiązaniami technicznymi w powiązaniami z badaniami doskonalącymi technologie przechowywania. Experimental evaluation of refrigeration system operation in chinese cabbage cold stores In the paper the authors presented results of the experiments with storing chine cabbage in three storage-chambers at the Skierniewice Research Institute of Horticulture. Each of the chambers was equipped with unique, not standard refrigeration system. All of them achieved desired results. Technological and operational advantages of the proposed solutions can be applied for various vegetables and different storage- periods. Because of the innovative nature of these solutions, the authors suggest further development of the proposed technical solutions. Also-the authors suggest further research of storage-technologies.1. Wstęp Uprawa warzyw polowych w naszym klimacie jest ściśle powiązana z warunkami klimatycznymi. Wiosna i lato to okres sadzenia i wzrostu warzyw. Jesień to okres ich dojrzewania i zbioru. Sezonowość zbioru warzyw jest w podstawowej sprzeczności z okresem ich spożywania, który praktycznie trwa okrągły rok. Uprawy szklarniowe i import z ciepłych stref klimatycznych łagodzi ten problem, jednak nie rozwiązuje go całkowicie. Dlatego też doskonalenie technik przechowania warzyw i owoców stanowi z jednej strony "rozładowanie jesiennej gó[...]

Electrohydrodynamic technique of condensation enhancement DOI:10.15199/48.2016.08.25

Czytaj za darmo! »

This paper concentrates on condensation heat transfer augmentation by means of active condensate drainage in strong electric field. The electrohydrodynamic (EHD) technique is suitable for dielectric media used in refrigeration, ORC cycles and heat pump devices. In presented experiment, a condenser with condensation on the outer surfaces of horizontal tubes was investigated. The electric field was generated between each tube and two rods placed externally. The electric field influences the draining of the liquid (condensate) film from the tubes surface. Presented in this paper experimental research of a tubes bundle with a rod electrode for each tube have not been published in the literature so far. Streszczenie. Niniejsza praca skupia się na intensyfikacji procesu wnikania ciepła podczas kondensacji, poprzez poprawę spływu skroplin wskutek przyłożenia silnego pola elektrycznego. Taka elektrohydrodynamiczna (EHD) metoda jest odpowiednia dla dielektrycznych czynników roboczych stosowanych w chłodnictwie, obiegach ORC i w pompach ciepła. W omawianym eksperymencie badano kondensację na zewnętrznych powierzchniach pęczka poziomych rur, wchodzących w skład skraplacza. Pole elektryczne przykładano pomiędzy każdą z rur a parą elektrod prętowych, umieszczonych w pobliżu zewnętrznej powierzchni rury. Pole elektryczne wpływa na spływ filmu cieczy (kondensatu) tworzącego się na powierzchni rury. Zaprezentowane w pracy wyniki eksperymentalne dla pęczka rur, z elektrodami prętowymi przy każdej z nich, są unikalne i nie były dotychczas publikowane. Intensyfikacji procesu wnikania ciepła podczas kondensacji Keywords: electrohydrodynamics, condenser, heat transfer enhancement. Słowa kluczowe: elektrodynamika, skraplacz, intensyfikacja wymiany ciepła. Introduction For the majority of working fluids used in refrigeration or air conditioning apparatus, heat pumps and nonconventional thermal power plants (ORC cycles) as well as for heat transfer fluids in hea[...]

Badania elektrostatycznej separacji mgły olejowej w układach chłodniczych Część 1 Separacja mgły olejowej z przepływu metodą elektrostatyczną


  W artykule stanowiącym pierwszą część cyklu przedstawiono nową metodę usuwania mgły olejowej z przepływu. W Instytucie Maszyn Przepływowych PAN opracowana została oryginalna metoda separacji mgły oleju z przepływu o średnicach kropel mniejszych od 5 μm, a więc takich, w przypadku których zastosowanie konwencjonalnych metod usuwania oleju jest nieskuteczne. W artykule opisano ideę metody oraz zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych.Potrzeba skutecznej separacji mgły olejowej występuje powszechnie we wszystkich instalacjach sprężonego powietrza, są w nich bowiem z reguły stosowane sprężarki tłokowe lub śrubowe, które wymagają stosowania środków smarnych. Separacja mgły o średnicach kropel mniejszych niż 5 mm jest stosunkowo trudna do realizacji przy wykorzystaniu konwencjonalnych cyklonów i podobnych urządzeń, zaś zastosowanie odpowiednich filtrów wymaga pokonania znacznych oporów przepływu, co z jednej strony powoduje zwiększoną konsumpcję energii, z drugiej zaś ogranicza dyspozycyjny poziom ciśnienia w instalacji [1, 2, 3]. W Instytucie Maszyn Przepływowych PAN opracowano całkowicie nowatorską i oryginalną metodę elektrostatycznego usuwania kropel oleju o bardzo małych średnicach z przepływu w warunkach wysoko-ciśnieniowych. Badania eksperymentalne przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym przedstawionym schematycznie na rysunku 1. Stanowisko składało się z kanału, układu generacji mgły olejowej, układu wymuszającego przepływ, systemu rejestracji optycznej obrazów. Kanał laboratoryjny wykonano z przezroczystych rur metapleksowych (polimetakrylan a[...]

Badania elektrostatycznej separacji mgły olejowej w układach chłodniczych.Część 2 Wpływ wyładowania koronowego na stabilność chemiczną czynnika chłodniczego


  Artykuł stanowi kontynuację serii prac poświęconych zagadnieniom obiegu oleju w urządzeniach chłodniczych, w którym dotąd przedstawiono własną metodę usuwania mgły olejowej z przepływu powietrza - metodę elektrostatyczną. Należy dodać, że celem autorów jest zastosowania tejże metody do usuwania oleju z czynnika chłodniczego. W niniejszym artykule zaprezentowane zostały wyniki badań wpływu wyładowania koronowego na stabilność chemiczną czynnika chłodniczego, co stanowi warunek konieczny pozwalający na separację oleju z wykorzystaniem metody elektrostatycznej. Wstęp Jedną z propozycji rozwiązania problemu separacji kropel mgły olejowej z przepływu zarówno w wysokociśnieniowej instalacji powietrznej, jak i w urządzeniach chłodniczych jest wykorzystanie strumienia jonów i pola elektrycznego. Wyniki pomiarów skuteczności działania takich systemów odkraplania zaprezentowano w pracach [1, 2] dla instalacji powietrznych. Jednym z problemów pojawiających się przy implementacji metody usuwania mgły olejowej z przepływu w przewodzie tłocznym sprężarki chłodniczej za pomocą strumienia jonów i pola elektrycznego jest niebezpieczeństwo rozkładu czynnika w strumieniu jonów i polu elektrycznym. W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań wyładowania w wysokociśnieniowym reaktorze wypełnionym powietrzem i czynnikiem chłodniczym. Zbadano również wpływ wyładowania na stabilność chemiczną badanego czynnika chłodniczego. Badania pokazały występowanie wyład[...]

Badania elektrostatycznej separacji mgły olejowej w układach chłodniczych Część 3 Elektrostatyczna separacja mgły olejowej w urządzeniu chłodniczym


  Artykuł stanowi kontynuację wcześniej prezentowanych prac z zakresu metod usuwania mgły olejowej z przepływu. W poprzednich pracach zaprezentowano wyniki separacji oleju z przepływu powietrza dokonanej nowatorską metodą elektrohydrodynamiczną opracowaną w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN. Zbadano również możliwość zastosowania tejże metody do czynników chłodniczych pod kątem stabilności chemicznej czynnika w obliczu wyładowania koronowego. Pozytywne wyniki prac badawczych skłoniły autorów do podjęcia prób usuwania oleju metodą elektrohydrodynamiczną z rzeczywistego urządzenia chłodniczego. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań separacji mgły olejowej z czynnika chłodniczego przeprowadzone na laboratoryjnym urządzeniu chłodniczym pracującym z czynnikiem R507. Zaprezentowano również wyniki badań wizualizacyjnych identyfikacji przepływu dwufazowego para przegrzana-olej. Wstęp Wyniki wcześniejszych badań eksperymentalnych usuwania mgły olejowej z przepływu [5] przy wykorzystaniu metody elektrostatycznej zachęciły autorów do podjęcia badań w kierunku wykorzystania tejże metody do usuwania oleju z przewodu tłocznego sprężarki w rzeczywistych urządzeniach chłodniczych. Badania te zostały przeprowadzone na laboratoryjnym agregacie chłodniczym pracującym z czynnikiem R507. Stanowisko badawcze (rys. 1) wyposażone było w sprężarkę firmy BOCK oraz płytowe wymienniki ciepła APV. Układ zasilania sprężarki wyposażono w przetwornicę częstotliwości, która wraz systemem odłączania cylindrów pozwalała na precyzyjną zmianę wydajności chłodniczej agregatu w zakresie od 35% do 100% [1]. Stabilność zasilania parownika uzyskano przez zastosowanie elektronicznego zaworu rozprężnego. Do pomiaru [...]

Koncepcja pomiaru parametrów powietrza w komorze składowej chłodni warzyw


  Skomplikowana geometria, ciasne upakowanie wnętrza, niska temperatura i wilgotność względna powietrza bliska stanowi nasycenia oraz zmienny w czasie i przestrzeni kierunek jego przepływu to najważniejsze czynniki mające wpływ na sposób pomiaru parametrów powietrza w komorze składowej chłodni warzyw. W pracy przedstawiono przegląd najistotniejszych problemów występujących podczas planowania eksperymentu walidacyjnego modelu numerycznego zjawisk cieplno-przepływowych zachodzących w komorze przechowalniczej chłodni warzyw. Omówiono sposoby ewaluacji eksperymentalnej, zagadnienia dostępne w literaturze naukowej oraz zaproponowano koncepcję pomiaru parametrów powietrza w komorze składowej chłodni marchwi. THE IDEA OF MEASUREMENT OF HUMID PARAMETERS IN VEGETABLE COLD STORAGE CHAMBER The most important factors affecting the methods of measurement of air parameters in cold storage chamber are very complicated geometry of tightly loaded chamber, low temperature and relative humidity of air close to the saturation point, unsteadiness and spatial variation of the mean air velocity. The paper deals with the most important problems arising during planning of experimental validation of numerical model of heat mass transfer phenomena in cold storage chamber for vegetables. The study provides also the literature survey of the experimental evaluation of the problem and reports on the idea of measurement of humid air parameters in cold storage chamber for carrots. Obiekty chłodnicze i przechowalnicze Wprowadzenie Płody rolne powinny być przechowywane w warunkach minimalizujących utratę ich własności odżywczych i handlowych. Oznacza to przechowywanie w obniżonej temperaturze, zależnej od rodzaju produktu, i w atmosferze o optymalnej, odpowiednio wysokiej wilgotności tak, by utrata wilgoci w okresie przechowywania była jak najmniejsza, a jednocześnie, by warunki nie sprzyjały nadmiernemu wzrostowi grzybów i pleśni. Uzyskanie takich warunków możliwe je[...]

Prototypowy system jezdny do pomiaru parametrów powietrza w doświadczalnej komorze chłodniczej


  Pomiarów parametrów powietrza w komorach chłodniczych w całej ich przestrzeni dokonuje się, gdy wymagana jest walidacja warunków przechowywania warzyw lub owoców dla ustalonej geometrii złoża składowanych produktów. Jednym z kluczowych zagadnień jest zapewnienie właściwych parametrów powietrza: temperatury, wilgotności względnej oraz prędkości przepływu, które zależą od geometrii złoża w komorze składowej. Z uwagi na to, że przechowywane produkty rolne wydzielają ciepło transpiracji oraz wilgoć, zagadnienie to należy do bardzo złożonych. Obecnie stosowane metody pomiarowe polegają na wykorzystaniu kilku przetworników temperatury i wilgotności rozmieszczonych w wybranych punktach przestrzeni. Pomiar taki jest obarczony dużym błędem, ponieważ nie można określić precyzyjnego rozkładu parametrów całym złożu. W pracy zaproponowano prototypowy system jezdny do pomiaru parametrów powietrza w komorze przechowalniczej. PROTOTYPE MULTI-AXIS DRIVING SYSTEM TO THE MEASUREMENT OF THE PARAMETERS OF THE AIR IN THE EXPERIMENTAL STORAGE CHABER The validation of the conditions of storage of vegetables or fruit for the fixed geometry requires the measurements of the parameters of the air in cooling chambers. The air temperature, relative humidity and the flow speed on proper level are crucial parameters in this issue. These parameters are dependent on the geometry of the stored products. Applied at present measuring methods consist in utilization of several temperature and humidity transducers located in the chosen points of the space. Such measurement is burdened the large error. The precise distribution of the parameters in the stored products is not possible. In this paper the prototype carriageable system for measurements of the parameters of the air in the storage chamber was proposed.Wstęp 1. Problematyka i idea pomiarów Pomiary parametrów powietrza w komorach chłodniczych w całej ich przestrzeni jest na ogół zadaniem bardzo trudnym. Zagadnienia te[...]

 Strona 1  Następna strona »