Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Beata KONDRATOWICZ-KUCEWICZ"

Nadprzewodnikowy ogranicznik prądu typu indukcyjnego 6,9kV/1,15kA z uzwojeniem nadprzewodnikowym 2-giej generacji

Czytaj za darmo! »

177 Grzegorz WOJTASIEWICZ, Beata KONDRATOWICZ-KUCEWICZ Instytut Elektrotechniki w Warszawie, Pracownia Technologii Nadprzewodnikowych w Lublinie Nadprzewodnikowy ogranicznik prądu typu indukcyjnego 6,9kV/1,15kA z uzwojeniem nadprzewodnikowym 2-giej generacji Streszczenie. Aktualnie wytwarzane i dostępne na rynku cienkowarstwowe taśmy nadprzewodnikowe 2-giej generacji posiadają parametry wystarczające do budowy nadprzewodnikowych ograniczników prądu typu indukcyjnego, do ograniczania prądów zwarciowych w sieciach średniego napięcia. W pracy przedstawiono założenia do budowy uzwojenia dla nadprzewodnikowego ogranicznika prądu 6,9 kV/1,15 kA. Opisano podstawowe elementy konstrukcyjne uzwojenia, parametry, materiały i technologię wykonania. Abstract. Currently produced and available 2[...]

Magnetyczne zasobniki energii z cewkowo toroidalnymi uzwojeniami HTS

Czytaj za darmo! »

Energia może być magazynowana w uzwojeniu elektromagnesu. Nadprzewodnikowe zasobniki energii (SMES) są urządzeniami do gromadzenia energii w celu stabilizacji jakości energii i eliminacji zakłóceń w sieci energetycznej. Jednakże silne pola magnetyczne generowane w uzwojeniu nadprzewodnikowym przez prąd o dużych wartościach powoduje powstawanie dużych sił elektromagnetycznych w urządzeniu. Toroidalna konfiguracja uzwojenia SMES’a zapewnia mniejsze wartości pola rozproszenia i ogranicza siły elektromagnetyczne. Abstract. Energy can be stored in the magnetic field of a coil. Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES) is very promising as a power storage system for load levelling or power stabilizer. However, the strong electromagnetic force caused by high magnetic field and lar[...]

Rozkład pola magnetycznego i energia zasobnika nadprzewodnikowego o różnej konfiguracji cewek

Czytaj za darmo! »

W Pracowni Technologii Nadprzewodnikowych w Lublinie zaprojektowano i zbudowano uzwojenie nadprzewodnikowe dla zasobnika energii wykorzystując taśmę nadprzewodnikową Bi-2223/Ag. W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań i analizy numerycznej rozkładu pola magnetycznego i energii zgromadzonej w elektromagnesie nadprzewodnikowym zasobnika w konfiguracji solenoidalnej i cewkowo-toroidalnej. Abstract. Superconducting Bi-2223/Ag SMES winding was realised in Laboratory of Superconducting Technology in Lublin. This paper presents the experimental and numerical investigation results of the magnetic field distribution end stored energy in solenoidal and toroidal configuration of magnet. (The magnetic field distribution and energy of SMES with various configurations of coils). Słowa kluczowe: Taśma HTS, konfiguracja nadprzewodnikowego zasobnika energii, solenoid, toroid Keywords: HTS tape, superconducting SMES configuration, solenoid, toroid. Wprowadzenie Nadprzewodnikowe magnetyczne zasobniki energii (SMES) jako urządzenia do magazynowania energii wykorzystują stosunkowo prosty pomysł polegający na gromadzeniu energii w polu magnetycznym wytworzonym przez przepływ prądu w cewce nadprzewodzącej. Zmagazynowana energia, może być uwalniana z powrotem do podłączonego systemu zasilania przez rozładowanie cewki z uwzględnieniem systemu kondycjonowania energii, który przekształca prąd stały (DC) na zmienny (AC). Chociaż zjawi[...]

Badania eksperymentalne modelu transformatora z uzwojeniami wykonanymi z taśmy nadprzewodnikowej HTS drugiej generacji

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych 1-fazowego modelu transformatora nadprzewodnikowego ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ograniczania wartości prądu zwarcia przez uzwojenie nadprzewodnikowe, ze względu na parametry techniczne zastosowanej taśmy nadprzewodnikowej, w szczególności uwzględniając rezystywność taśm w stanie rezystywnym, w temperaturze 77 K. Abstract. This article presents the results of an experimental investigation of a 1-phase model of a superconducting transformer, with special regard to the possibility of limiting the short-circuit current by the superconducting winding, according to the parameters of the HTS tapes used, in particular their resistivity in normal state at a temperature of 77 K. (Experimental investigation of the model of superconducting transformer with the windings made of 2G HTS tape). Słowa kluczowe: transformator nadprzewodnikowy, ograniczanie prądów zwarcia, taśmy 2G HTS, rezystancja zwarcia. Keywords: superconducting transformer, fault current limitation, tape 2G HTS, resistance short-circuit. Wprowadzenie Nowe taśmy nadprzewodnikowe HTS drugiej generacji wytwarzane na bazie itru (YBCO), o wysokiej rezystywności w stanie rezystywnym w temperaturze 77K, umożliwiają budowę transformatorów odpornych na zwarcia i ograniczających prądy zwarcia. Przekroczenie wartość prądu krytycznego zastosowanej taśmy HTS, na skutek zwarcia, powoduje gwałtowne przejście uzwojeń nadprzewodnikowych do stanu rezystywnego, co skutkuje wzrostem impedancji zwarcia transformatora na skutek pojawienia się rezystancji uzwojeń. Wzrost impedancji zwarcia transformatora powoduje ograniczenie prądu zwarcia nawet do wartości niższych niż wartość prądu znamionowego transformatora nadprzewodnikowego[1]. Rys.1. Model jednofazowego transformatora nadprzewodnikowego Wzrost wartość impedancji uzwojeń transformatorów nadprzewodnikowych na skutek zwarcia, czemu towarzyszy zjawisko samoograniczenia prądu zwa[...]

Prąd włączania transformatora nadprzewodnikowego

Czytaj za darmo! »

W artykule dokonano analizy parametrów prądu włączania transformatora nadprzewodnikowego o mocy 10 kVA. Uzyskane z eksperymentu dane porównano z parametrami prądu włączania transformatora z uzwojeniami miedzianymi tej samej mocy. Odmienna geometria transformatora nadprzewodnikowego oraz właściwości nadprzewodników przekładają się na inne parametry prądu włączania. Abstract. This article analyzes the inrush current parameters of the 10 kVA superconducting transformer. Obtained from the experimental data were compared with the parameters of the inrush current of 10 kVA transformer with copper windings. Different superconducting transformer geometry and the properties of superconductors translate into other parameters inrush current. (The inrush currents of superconducting transformer). Słowa kluczowe: Transformator nadprzewodnikowy, nadprzewodnictwo, prąd włączania. Keywords: Superconducting transformer, superconductivity, inrush current. Wstęp Duży prąd w uzwojeniach transformatora może popłynąć nie tylko przy znacznych przeciążeniach, lecz w pewnych okolicznościach również i przy włączaniu nieobciążonego transformatora do sieci. Pierwszy impuls prądu włączania nieobciążonych transformatorów może osiągać wartość do 40 razy większą od prądu znamionowego. Czas zaniku składowej jednokierunkowej prądu magnesującego zawiera się w granicach od kilku okresów, dla transformatorów o mocach poniżej 100 kVA, do kilkunastu tysięcy okresów dla dużych jednostek. Dla porównania prąd zwarciowy może być do 25 razy większy od prądu znamionowego i jest wyłączany przez zabezpieczenia w ciągu kilkunastu milisekund. Prąd włączania transformatora wprowadza do sieci energetycznej wyższe harmoniczne, generuje przepięcia i powoduje zjawiska rezonansowe [1]. Może powodować uszkodzenia uzwojeń i izolacji transformatorów na skutek sił nim wywołanych [2][3]. W transformatorach nadprzewodnikowych przepływ prądu włączania może prowadzić do utraty stanu nadprze[...]

 Strona 1