Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Helena Bobryk"

Zabezpieczenia antykorozyjne metalowych okładzin płyt warstwowych w świetle wymagań normy PN-EN 14509

Czytaj za darmo! »

W normie EN 14509, wprowadzonej przez PKN do Katalogu Polskich Norm 5 marca 2007 r (w języku angielskim), ogólnikowo zostały potraktowane zagadnienia dotyczące ochrony antykorozyjnej okładzin metalowych. Ponadto przedstawione wymagania nie są podane w sposób bezpośredni, lecz jako odwołania do innych istniejących norm, które nie zawsze są ze sobą spójne. Wymusza to na producencie i laborator[...]

Zabezpieczenie przed korozją metalowych wyrobów budowlanych i metody badań powłok antykorozyjnych w świetle dokumentów Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Podano podział metod ochrony metali przed korozją na ochronę aktywną oraz pasywną. Przedstawiono najczęściej stosowane zabezpieczenia metali przed korozją. Wyszczególniono wybrane metody badań (według norm PNEN, PN-EN ISO) powłok organicznych otrzymywanych metodą ciągłą na blachach metalowych. Omówiono zagadnienie trwałości powłok w oparciu o wybrane normy zharmonizowane. Słowa kluczowe: korozja, powłoki metaliczne, powłoki organiczne, metody badań, trwałość Corrosion protection of metal construction materials and test methods of anticorrosive coatings in the light of the European Union documents The methods of protection of metals against corrosion can be divided into active and passive protection. The division has been shown. The most common methods of protecting metals again[...]

Wymagania techniczne utrzymania konstrukcji stalowych w kontekście ochrony przed korozją


  Zasady projektowania konstrukcji stalowych są określone w normie PN-EN 1990:2004 [1] i odpowiednich częściach normy PN-EN 1993:2006 [2]. Stal konstrukcyjna powinna być dobierana z uwzględnieniem następujących parametrów: wytrzymałość; odporność na kruche pękanie; odporność na korozję oraz spełnienia wymagań dotyczących projektowania połączeń. Trwałość konstrukcji stalowej w projektowymokresie użytkowania zapewniają: odpowiednie zaprojektowanie; wykonanie; zabezpieczenie przed korozją oraz właściwe utrzymanie. Projektowanie konstrukcji stalowych z uwzględnieniem trwałości Zaletami konstrukcji stalowych są: lekkość; krótki czas montażu; łatwość kształtowania powierzchni; możliwości osiągania dużej rozpiętości; łatwość projektowania konstrukcyjnego ze względu na dostępność i duży wybór gatunków stali. Ponadto stal podlega całkowitemu recyklingowi, dzięki czemu konstrukcje stalowe wpisują się w koncepcję zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. W projektowaniu konstrukcji stalowych zgodnie z PN-EN 1990:2004 [1] i PN-EN 1993-1-1:2006 [2], zależnie od okresu użytkowania i rodzaju oddziaływań wpływających na trwałość, powinny zostać uwzględnione zagadnienia ochrony przed korozją obejmujące: - właściwości materiałowe stali i stalowych wyrobów budowlanych; - stosowanie rozwiązań konstrukcyjnych zapobiegających korozji; - zabezpieczanie powierzchni powłokami przeciwkorozyjnymi; - stosowanie stali trudno rdzewiejących oraz stali odpornych na korozję; - poziom wykonawstwa; - przeg[...]

 Strona 1