Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Włodzimierz KAŁAT"

Modelowania i obliczenia cieplno-wentylacyjne wielokomorowych obudów urządzeń elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

Referat przedstawia podejście obwodowe do analizy i obliczeń cieplno-wentylacyjnych w komorach z przegrodami (jak np. stacje transformatorowe, szafy rozdzielnic z przedziałami, itp.). Umożliwia to analogia praw fizycznych opisujących wędrówkę mas powietrza, straty na przegrodach i przyczyny owej wędrówki (różnice ciśnienia, wiatr) z tymi, które leżą u podstaw teorii obwodów elektrycznych. Zaprez[...]

Modelowania i obliczenia cieplno-wentylacyjne wielokomorowych obudów urządzeń elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

Referat przedstawia podejście obwodowe do analizy i obliczeń cieplno-wentylacyjnych w komorach z przegrodami (jak np. stacje transformatorowe, szafy rozdzielnic z przedziałami, itp.). Umożliwia to analogia praw fizycznych opisujących wędrówkę mas powietrza, straty na przegrodach i przyczyny owej wędrówki (różnice ciśnienia, wiatr) z tymi, które leżą u podstaw teorii obwodów elektrycznych. Zaprez[...]

Modelowanie znormalizowanych udarów prądowych i napięciowych przy użyciu funkcji jednowykładniczej

Czytaj za darmo! »

W przedstawionym artykule autor omawia możliwość modelowania rodziny udarów prądowych i napięciowych w oparciu wyłącznie o ich parametry czasowe przewidziane w normie IEC 60060 (PN-92/E-04060). Pokazany jest ich związek z tymi parametrami, które są używane w postaci analitycznej udaru a ich dobór odbywał się metodą prób i błędów. Autor skupia uwagę na postaci funkcji jednowykładniczej, ocenia jej możliwość reprezentowania różnych typów udarów, proponuje pewne uogólnienie jej klasycznej postaci. Ustala też związki niezbędne do nadania jej kształtu z pełną zgodnością względem normy. Abstract. In the paper the family of current/voltage surges modeling only by means of standard IEC 60060 (PN-92/E-04060) time parameters is given, as well as their relationships to those, which are used in [...]

Modelowanie cieplne linii kablowych w tunelach z wentylacją wzdłużną

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono koncepcję modelowania cieplnego linii kablowych umieszczonych w podziemnym tunelu, użyteczną dla wyznaczenia rozkładu temperatury w przekroju poprzecznym i stanie cieplnie ustalonym. Uwzględniono podłużny ruch powietrza w tunelu o stałym natężeniu przepływu powodujący zmianę rozkładu poprzecznego temperatury w funkcji jego położenia mierzonego od wlotu. Obserwacja tych zmian pozwala poznać rozkład wzdłużny temperatury żyły kabla, jego powierzchni zewnętrznej, powietrza wewnętrznego w tunelu i na obu ścianach jego obudowy, a stąd wnioskować o dopuszczalnej obciążalności prądowej długotrwałej. Do modelowania posłużono się metodą sieci cieplnych (MSC). Abstract. The concept of heat power modeling of power cables located in underground tunnels useful for determining the temperature distribution in cross section of the system and steady-state conditions is presented in this paper. Constant air flow intensity is taken into consideration influencing on cross-sectional temperature distribution as the function of the length of distance measured from the air inlet. Observation of this changes between two adjacent cross-sections results in finding the longitudinal temperature distribution of cable core, cable surface, internal air and both walls of the tunnel, as well, what leads to prediction of power cable ampacity. For modeling the method of thermal network (TNM) was applied. (Heat power modeling of power cables in tunnels with longitudinal air flow). Słowa kluczowe: kable elektroenergetyczne, obciążalność prądowa, model cieplny, wentylacja w tunelu Keywords: power cable ampacity, thermal model method, ventilation in tunnel Wstęp Zdecydowana większość kabli elektroenergetycznych układana jest wprost w ziemi, gdzie udział powietrza jako medium chłodzącego jest całkowicie wyeliminowany. Zdarza się jednak, zwłaszcza w aglomeracjach miejskich, lub trudnych do przeprawy terenach, że linie kablowe koncentruje się i układa w podziemnych t[...]

Zastosowanie modelu probabilistycznego do oceny żywotności linii kablowych wysokiego napięcia wobec wieloczynnikowego zespołu narażeń

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ideę modelu probabilistycznego do oceny żywotności linii kablowych uwzględniającego procesy starzeniowe zachodzące w jej elementach składowych pod wpływem pola elektrycznego, oddziaływania mechanicznego i czynnika losowego oraz sposób jego zastosowania do linii kablowych WN u jednego z krajowych zarządców sieci elektroenergetycznej. Abstract. The idea of probabilistic modeling of the lifetime of HV power cables, including aging phenomena caused by electrical, mechanical and random stress is given and applied to the cable system managed by one of domestic electrical energy utility. (Application of probabilistic model for the lifetime assessment of HV power cables subjected to multistress risk) Słowa kluczowe: linie kablowe WN, ocena żywotności, model probabilistyczny, starzenie izolacji Keywords: HV power cables, lifetime assessment, probabilistic modeling, insulation aging Wstęp Większość światowych zarządców kablowych sieci elektroenergetycznych WN w izolacji XLPE staje w najbliższych latach wobec problemu o charakterze decyzji menedżerskich natury ekonomicznej. Osiągany przez sporą część kabli wiek 40-60 lat oraz wyniki badań diagnostycznych wskazują na możliwość poważnych uszkodzeń spowodowanych zestarzeniem materiałowym zarówno pod względem elektrycznym, jak i mechanicznym. Pytanie o ich wymianę lub dalszą eksploatację stanowi właśnie ów dylemat menedżerski. Okresowość badań diagnostycznych, pracochłonność i koszt nie sprzyjają uczynieniu z tego narzędzia uniwersalnego i powszechnego w podejmowaniu decyzji. Z kolei monitoring on-line niektórych parametrów fizycznych (np. pomiar temperatury metodą DTS) nie służy podejmowaniu decyzji wyprzedzających w czasie, gdyż odnosi się wyłącznie do stanu obecnego. Dlatego poszukiwanie modelu ogólnego, probabilistycznego, opartego na statystyce uszkodzeń uzupełniłoby tę lukę i dałoby możliwość oceny żywotności linii kablowych w ujęciu perspektywicznym. Statystyka uszkodzeń [...]

Modelowanie nagrzewania kabli i przewodów od zewnętrznego narażenia cieplnego skutkującego zwarciem elektrycznym

Czytaj za darmo! »

Uproszczony cieplny model kabla o nazwie THIEF, znajdujący zastosowanie w przewidywaniu czasu do zwarcia spowodowanego zewnętrznym czynnikiem termicznym, został ostatnio dołączony do kodu kilku znanych programów służących do dynamicznego modelowania rozwoju pożaru. Niniejszy artykuł przedstawia sposób takiego modelowania w programie ATP/EMTP. Umiejętność predykcji czasu do zwarcia określa margines bezpieczeństwa pozwalający uniknąć ich nieprzewidywalnych skutków, groźnych zwłaszcza w elektrowniach atomowych. Abstract. Simplified thermal model of cable exposed to external heat flux hazard, called THIEF, used for predicting the failure time has been recently implemented in the code of a few programs used for dynamic fire simulation. The paper presents the way of modeling in program ATP/EMTP. The prediction of shorting time determines the safety margin to avoid the unpredictable consequences, especially dangerous in nuclear power plants. (Modeling of cables and wires exposed to external heat source leading to electrical short circuit). Słowa kluczowe: przewidywanie cieplnego uszkodzenie kabla, model THIEF, zwarcia Keywords: thermal cable failure prediction, cable THIEF model, short curcuit Wstęp Ciepło, o ile nie jest wytworzone w sposób zamierzony dla potrzeb użytkowych człowieka, stanowi nieodłączny i zarazem szkodliwy czynnik towarzyszący przepływowi prądu elektrycznego. Wszelkie konstrukcje oraz dobór aparatów i urządzeń elektroenergetycznych nie mogą mieć racji bytu, jeśli nie spełniają wymagań norm obciążalności prądowej. Utrzymanie dopuszczalnych reżimów temperaturowych jest więc gwarantem poprawnej pracy aparatów, zgodnie z ich przeznaczeniem. Sytuacja ulega zdecydowanemu pogorszeniu, jeśli poza źródłem ciepła wewnętrznego dochodzi narażenie od źródła zewnętrznego, a w skrajnie krytycznym przypadku - od ognia pożaru. Jednym z takich przykładów są kable i przewody o izolacji z tworzyw sztucznych w całym spektrum ich występowania[...]

XI KONFERENCJA NAUKOWA 'WYBRANE ZAGADNIENIA Z ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI' RZESZÓW - CZARNA 27-30 WRZEŚNIA 2013

Czytaj za darmo! »

Oddziałowi Rzeszowskiemu przypadł zaszczyt zorganizowania XI Seminarium Naukowego ‘Wybrane Zagadnienia z Elektrotechniki i Elektroniki’. Rozpoczęło się ono Uroczystym Seminarium Historycznym poświęconym 150 rocznicy urodzin Prof. Romana DZIEŚLEWSKIEGO, które odbyło się na Politechnice Rzeszowskiej w dniu 27 września 2013 r. Był On pierwszym polskim profesorem Elektrotechniki w historii elektryki, nestorem - twórcą nauczania elektrotechniki na poziomie akademickim, autorem polskiego, akademickiego podręcznika elektrycznego oraz pierwszego uczelnianego laboratorium elektrotechnicznego. W 150 rocznicę urodzin uchwałami Zarządów Głównych Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (z dnia 28 września 2012 roku) oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich (z dnia 10 października 2012 roku) został On uznany przez polskich elektryków za Patrona Roku 2013. Po powitaniu Gości, Rodziny Profesora i sponsorów, Rektor Politechniki Rzeszowskiej zapoznał uczestników z Uczelnią oraz jej możliwościami i planami rozwojowymi. Wystąpienie mgr inż. Zbigniewa STYCZNIA, v-ce Prezesa SEP Rzeszów - absolwenta Politechniki Lwowskie[...]

Prof. dr hab. inż. Jan Maksymiuk (1932-2015) DOI:

Czytaj za darmo! »

Profesor Jan Maksymiuk zmarł w lutym 1015. Urodzony. 20 maja w 1932 r. w Ortelu Książęcym k. Białej Podlaskiej. W 1950 r. ukończył renomowane Liceum im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej i w tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W latach 1953-2006 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Warszawskiej, a po przejściu na emeryturę - konsultantem naukowym w Zakładzie Aparatów Elektrycznych i Automatyki Elektroenergetycznej Instytutu Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego PW. Droga awansu zawodowego wiodła od stanowiska asystenta w ówczesnej Katedrze Aparatów Rozdzielczych (1953, jeszcze przed ukończeniem studiów I stopnia), przez st. asystenta, adiunkta (1964), docenta (1971), profesora nadzwyczajnego (1978). Towarzyszył temu systematyczny postęp w rozwoju naukowym zwieńczony tytułem profesora zwyczajnego w 1990 r. W czasie czynnym zawodowo pełnił ważne funkcje w strukturach wydziału, a w szczególności latach 1971-[...]

Niezawodnościowa ocena lojalności klienta względem sprzedawcy energii elektrycznej w warunkach swobody jego wyboru DOI:10.15199/48.2016.03.34

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ideę modelowania niezawodnościowego wykorzystanego do oceny prawdopodobieństwa utraty/zatrzymania nabywcy energii elektrycznej, wykorzystując pewne analogie skojarzone z rozkładem Weibulla i jego zastosowaniem w technice. Swobodny wybór sprzedawcy energii oraz konkurencyjność na rynku opanowanym w Polsce przez 5÷8 głównych podmiotów, na tle około 50 wszystkich koncesjonowanych, ma charakter losowy i z tego powodu może podlegać regułom probabilistycznym. Sprzedawca powinien być zainteresowany oceną lojalności swojego klienta, aby poznać obecne szanse jego zatrzymania i prognozować je w przyszłości. Abstract. The idea of the reliability modeling used to assess the likelihood of loss/detention the purchaser of electricity using some analogies associated with Weibull distribution and its application in technical life is presented. Free choice of energy supplier and competitiveness in the market governed in Poland by 5÷8 main operators, against about 50 of all licensed, is a random and therefore may be subject to the rules of probability. The seller should be interested in the assessment of the loyalty of its customer, to meet current opportunities for his detention and predict its behaviour in the future. (The reliability assessment of customer loyalty in relation to electricity suppliers under the freedom of his choice). Słowa kluczowe: rozkład Weibulla, ocena niezawodności, nabywca energii elektrycznej, sprzedawca energii elektrycznej Keywords: Weibull distribution, reliability assessment, customer of electricity, seller of electricity Wstęp Pojęcie niezawodności kojarzy się głównie z zagadnieniami technicznymi, gdyż niezawodność wyrobu (obiektu lub systemu) rozumiana jest najczęściej jako spełnienie wymaganych funkcji w określonych warunkach i ustalonym czasie przez określone urządzenie techniczne. Wraz z upływem czasu straciło swoją wyłączność dziedziny odniesienia i przeniosło się na inne obszary, niekoniecznie techniczne[...]

 Strona 1  Następna strona »