Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"DAMIAN SŁOTA"

Weryfikacja eksperymentalna algorytmu odtworzenie współczynnika wnikania ciepła w zagadnieniu krzepnięcia stopu dwuskładnikowego


  W pracy przedstawiono wyniki weryfikacji eksperymentalnej algorytmu rozwiązania zagadnienia odwrotnego polegającego na wyznaczeniu współczynnika wnikania ciepła podczas krzepnięcia stopu dwuskładnikowego, gdy znane są pomiary temperatury w wybranych punktach odlewu. W rozważanym modelu rozkład temperatury opisany został zagadnieniem Stefana ze zmienną temperaturą początku krzepnięcia zależną od stężenia składnika stopowego, natomiast do opisu stężenia wykorzystano model linii łamanej. The paper presents the results of experimental verification of the algorithm of solving the inverse problem consisted in determination of the heat transfer coefficient in solidification of the binary alloy when the measurements of temperature in selected points of the cast are known. In considered model the distribution of temperature is described by means of the Stefan problem with varying temperature at the beginning of solidification process depending on the alloy component concentration, whereas for description of the concentration the broken line model is used. Słowa klucze: zagadnienia odwrotne, krzepnięcie, makrosegregacja, algorytm genetyczny Key words: inverse problems, solidification, macrosegregation, genetic algorithm 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 164 (4) gdzie: α(t) jest współczynnikiem wnikania ciepła, T∞ jest temperaturą otoczenia. Na granicy rozdziału Γg zadany jest warunek cią- głości temperatury oraz warunek Stefana: T1(ξ(t), t) = T2(ξ(t), t) = T*(ZL(t)) (5) (6) gdzie: ZL(t) jest stężeniem składnika stopowego na granicy rozdziału faz po stronie fazy ciekłej, L jest entalpią przemiany fazowej, ξ(t) jest funkcją opisującą położenie granicy rozdziału faz. Proces makrose[...]

Weight-Related Presentation of Hurst Correlation As a Basis For A Multiscale Distribution Inhomogeneity Evaluation

Czytaj za darmo! »

Inhomogeneity of the microscopic structure constitutes one of the most important issues in a comprehensive assessment of constructional materials’ structures. The significance of the microstructural evaluation ensues from the fact that this property affects materials’ behavior under load, by controlling the course of decohesion phenomena [1-3] characterized by a multiscale range. [...]

Analysis of inhomogeneity of gradient percolation structures, based on the notion of affinity

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of an inhomogeneity analysis of gradient percolation structures of cast-iron rollers cast into metal moulds. The variable intensity of cast iron solidification in permanent mould contributes to the creation of a structure of large inhomogeneity degree, characterised with gradients of surface fraction of cementite as well as pearlite and graphite being reversely [...]

Identification of the thermal conductivity coefficient by using the Artificial Bee Colony algorithm


  Aim of this paper is to present the numerical method of identification of the thermal conductivity parameter of a material in course of the ingot cooling. Mathematical model of the direct problem is the heat conduction equation with boundary conditions of the second and third kind. Presented approach is based on application of the Artificial Bee Colony algorithm for minimizing the appropriate functional expressing the error of approximate solution. Proposed procedure is investigated with regard to the velocity of working and the precision of obtained results. Celem pracy jest prezentacja numerycznej metody identyfikacji współczynnika przewodności cieplnej materiału podczas stygnięcia wlewka. Modelem matematycznym zagadnienia bezpośredniego jest równanie przewodnictwa ciepła z warunkami brzegowymi drugiego i trzeciego rodzaju. Idea metody polega na wykorzystaniu algorytmu kolonii sztucznych pszczół (Artificial Bee Colony algorithm) do minimalizacji odpowiedniego funkcjonału, wyrażającego błąd rozwiązania przybliżonego. Proponowana metoda zbadana została ze względu na szybkość działania oraz dokładność uzyskanych wyników. Key words: thermal conductivity, inverse heat conduction problem, swarm intelligence, Artificial Bee Colony algorithm Słowa kluczowe: przewodność cieplna, odwrotne zagadnienie przewodnictwa ciepła, inteligencja roju, algorytm kolonii sztucznych pszczół 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 42 left side. Direction of the bee’s dance determines the angle between the localized source of food and the sun. Duration of the straight movement determines the dis- tance between the hive and the source of food (each 75 milliseconds of moving straight denotes 100 meters of distance). Magnitude of the bee’s body vibration during the dance indicates quality of the nectar. Population of artificial bees in the algorithm is divided into two equal parts: the bees-scouts explor- ing the environment in search for the nectar and[...]

Reconstruction of the heat transfer coefficient in the inverse Stefan problem DOI:10.15199/24.2018.1.2


  Introduction. In this paper we intend to reconstruct the heat transfer coefficient on the boundary of the mould, within which the pure metal solidifies. Mathematically, the solidification of pure metals is modeled with the aid of the Stefan problem [1, 2]. This problem consists in determining the distribution of temperature in the liquid phase and in the solid phase and in determining the location of the moving boundary separating these phases. In the applied model we take into account also the shrinkage of material and the air-gap created between the material and the mould. With regard to the different densities of the liquid and solid phases the shrinkage of metal occurs during the solidification. Then, the air gap appears between the cast and the mould influencing the creation of the interfacial thermal resistance between the mould and the cast. This thermal resistance determines the mould heat flux, and in this way it influences the billet quality causing the cracks and oscillation marks. The direct one-dimensional problem of pure metal solidification including the shrinkage of metal is considered in paper [3]. For solving this problem the perturbation method for the small Stefan numbers is used. Next, in papers [4, 5] the Stefan problem is applied for determining the thermal resistance of the gap between the ingot and the crystallizer in the continuous casting process. For the given constant width of the gap the problem is reduced to determination of the thermal conductivity coefficient of the gap. This coefficient is calculated basing on the known measurements of temperature in the crystallizer wall. For finding the solution the following methods are used: the front tracking method combined with the method of automatic mesh generation for the finite element method and the method of adjustment computations. The thermal resistance of the gap between the crystallizer (or mould) and the ingot is also determined in papers [...]

Wykorzystanie homotopijnej metody analizy do wyznaczenia temperatury w układzie odlew-forma DOI:


  casting-mould system with the perfect contact condition between casting and mould. In the described method the series is created, elements of which satisfy some differential equation resulting from the considered problem. If this series is convergent, then its sum gives the solution of initial problem. In the paper we give the sufficient condition for this convergence and the estimation of error of approximate solution which we obtain by taking only the partial sum of considered series. An example illustrating the application of investigated method is presented as well. W pracy przedstawiono zastosowanie homotopijnej metody analizy do rozwiązania równania przewodnictwa ciepła w niejednorodnym układzie odlew-forma, przy założeniu idealnego kontaktu na styku odlewu i formy. W opisywanej metodzie tworzony jest szereg, którego elementy spełniają pewne równanie różniczkowe wynikające z rozważanego zagadnienia. Jeśli szereg ten jest zbieżny, to jego suma jest rozwiązaniem wyjściowego równania. W pracy podano warunek wystarczający tej zbieżności oraz oszacowanie błędu rozwiązania przybliżonego, które uzyskujemy ograniczając się do sumy częściowej rozważanego szeregu. Przedstawiono także przykład ilustrujący zastosowanie omawianej metody. Key words: homotopy analysis method, heat conduction, casting-mould system Słowa klucze: homotopijna metoda analizy, przewodnictwo ciepła, układ odlew-forma.1. Introduction. Homotopy analysis method, elaborated in the [...]

 Strona 1